اصفهان - متوسطه‌ی دوم دختران؛ کلاس دوازدهم تجربی مدرسه

گزارش گروه

عربی دوازدهم حجازی، زهرا سادات
فعالیت: رفع اشکال امتحان ترم اول و بررسی نمرات و همچنین تدریس اسامی مدلها همراه با افعال و بابها و حل تمرین صفحه 39 انجام شد.
تکلیف خانه: پرسش اسامی مدلها همراه با افعال و بابها انجام می‌شود.
زبان انگلیسی دوازدهم انتظام، مهتاب
فعالیت: reading درس3 و حل تمرینهای آن و بررسی امتحان ترم1 انجام شد.
فیزیک نعمتی، ندا
فعالیت: انرژی حرکت هماهنگ ساده و آونگ ساده تدریس شد.

گزارش گروه

سلامت و بهداشت دوازدهم عالی پور، فرزانه
فعالیت: رفع اشکال انجام و امتحان برگزار شد.
زیست‌شناسی دوازدهم ایرجی، زینب
فعالیت: تدریس گفتار1 و 2 از فصل4 انجام شد.

گزارش گروه

دین و زندگی دوازدهم ذبیحی، هاجر
فعالیت: تحویل برگه امتحانی و بررسی نمرات و تکمیل کردن درس6 انجام شد.
فیزیک نعمتی، ندا
فعالیت: انرژی نوسانگر در حرکت هماهنگ ساده و نمودار انرژی برحسب مکان نوسانگر تدریس شد.
ریاضی دوازدهم تجربی عبدالوند، غلامرضا
فعالیت: برگه امتحانی تحویل و نمرات بررسی شد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی دوازدهم انتظام، مهتاب
فعالیت: بررسی سوالات امتحانی و رفع اشکال انجام شد.
علوم اجتماعی دوازدهم عالی پور، فرزانه
فعالیت: بررسی برگه امتحانی و اعلام نمرات انجام شد.
سلامت و بهداشت دوازدهم عالی پور، فرزانه
فعالیت: امتحان گرفته شد.

گزارش گروه

شیمی دوازدهم صابری، حامد
فعالیت: آبکاری و فرآیند هال و همچنین سیلیس تدریس شد.