اصفهان - متوسطه‌ی دوم دختران؛ کلاس دوازدهم ریاضی مدرسه

گزارش گروه

عربی دوازدهم حجازی، زهرا سادات
فعالیت: رفع اشکال امتحان ترم اول و بررسی نمرات و همچنین تدریس اسامی مدلها همراه با افعال و بابها و حل تمرین صفحه 39 انجام شد.
تکلیف خانه: پرسش اسامی مدلها همراه با افعال و بابها انجام می‌شود.
زبان انگلیسی دوازدهم انتظام، مهتاب
فعالیت: reading درس3 و حل تمرینات آن و بررسی امتحان ترم1 انجام شد.
فیزیک نعمتی، ندا
فعالیت: انرژی حرکت هماهنگ ساده و آونگ ساده تدریس شد.

گزارش گروه

سلامت و بهداشت دوازدهم عالی پور، فرزانه
فعالیت: رفع اشکال و امتحان سلامت برگزار شد.
حسابان دوازدهم عبدالوند، غلامرضا
فعالیت: تحویل و بررسی برگه‌های امتحانی انجام شد.

گزارش گروه

دین و زندگی دوازدهم ذبیحی، هاجر
فعالیت: تحویل برگه امتحانی و بررسی نمرات و تکمیل کردن درس6 انجام شد.
فیزیک نعمتی، ندا
فعالیت: انرژی نوسانگر در حرکت هماهنگ ساده، نمودار انرژی برحسب مکان نوسانگر تدریس شد.
هندسه‌ی دوازدهم موسوی، ندا
فعالیت: تعریف دایره، معادله استاندارد و صنعتی دایره، محل برخورد با محور Xها و Yها تدریس شد.
تکلیف خانه: کار در کلاس صفحه 42 انجام شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی دوازدهم انتظام، مهتاب
فعالیت: بررسی سوالات امتحانی و رفع اشکال انجام شد.
علوم اجتماعی دوازدهم عالی پور، فرزانه
فعالیت: بررسی برگه امتحان و اعلام نمرات انجام شد.
سلامت و بهداشت دوازدهم عالی پور، فرزانه
فعالیت: امتحان گرفته شد.

گزارش گروه

شیمی دوازدهم صابری، حامد
فعالیت: آبکاری و فرآیند هال و همچنین سیلیس تدریس شد.