اصفهان - متوسطه‌ی دوم دختران؛ کلاس یازدهم تجربی مدرسه

گزارش گروه

زبان انگلیسی یازدهم انتظام، مهتاب
فعالیت: تکمیل بخش writing درس2 و تدریس مکالمه و لغات درس3 انجام شد.
تکلیف خانه: پرسش کلاسی از صفحه‌های 68 تا 89 انجام می‌شود.
شیمی یازدهم انوار، سلما
فعالیت: جاری شدن انرژی گرمایی تدریس شد.
تکلیف خانه: تکالیف کتاب کار انجام شود و از صفحه 54 تا 59 کتاب کوئیز گرفته خواهد شد.
زیست‌شناسی یازدهم نجاتی، زینب
فعالیت: گفتار2 تا آخر میتوز تدریس شد.
تکلیف خانه: پرسش کلاسی به شکل کوئیز روز چهارشنبه انجام می‌شود و نمونه سوالات علوی حل شود.

گزارش گروه

عربی یازدهم صهبا، فلک ناز
فعالیت: حل نمونه سوال و رفع اشکال انجام شد.
فارسی یازدهم فتحی، هاجر
فعالیت: درس نهم تدریس شد.
تکلیف خانه: حل سوالات علوی و قلمروهای درس انجام شود.
زیست‌شناسی یازدهم نجاتی، زینب
فعالیت: گفتار1 و 2 فصل6 تدریس شد.
تکلیف خانه: جلسه آینده از مباحث تدریس شده پرسش خواهد شد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی یازدهم انتظام، مهتاب
فعالیت: اعلام نمرات پایانی و تدریس درس2 صفحه 68، 72، 73 انجام شد.
انسان و محیط زیست یازدهم پور منصوری، مژگان
فعالیت: امتحان ترم برگزار شد.
ریاضی یازدهم تجربی مجلسی، آسیه
فعالیت: تدریس فصل4 انجام شد.
تکلیف خانه: حل 5سوال در دفتر انجام شود.

گزارش گروه

تاریخ معاصر یازدهم عالی پور، فرزانه
فعالیت: برگزاری امتحان دی انجام شد.
زمین‌شناسی یازدهم پور منصوری، مژگان
فعالیت: رفع اشکالات انجام شد.
ریاضی یازدهم تجربی مجلسی، آسیه
فعالیت: تدریس فصل4 انجام شد.
تکلیف خانه: هر شب 5سوال در دفتر حل شود.

گزارش گروه

دین و زندگی یازدهم اوقانیان، سعیده
فعالیت: برگزاری امتحان شفاهی قرآن و اعلام نمرات آزمون انجام گرفت.
کارگاه کار آفرینی و تولید یازدهم شیرانی، افروز
فعالیت: تکمیل فعالیتهای کلاسی و اعلام نمرات به دانش آموزان انجام گرفت.
فیزیک یازدهم حداد، سمیرا
فعالیت: تدریس فصل2، حل نمونه سوالات مهم و دوره دروس قبلی انجام شد. نمرات آزمون اعلام شد.
تکلیف خانه: حل نمونه سوالات علوی و همچنین کوییز از مبحث تدریس شده در جلسه آینده گرفته می‌شود.