اصفهان - متوسطه‌ی دوم دختران؛ کلاس یازدهم ریاضی مدرسه