اصفهان - متوسطه‌ی دوم پسران؛ کلاس دهم تجربی مدرسه

گزارش گروه

فارسی دهم پیر مرادیان، حمید رضا
فعالیت: تدریس شعر انقلابی در ادبیات مقاومت اثر سپیده کاشانی انجام شد.
تکلیف خانه: جلسه‌ی آینده حفظ و معنی اشعار و لغات.
نگارش دهم پیر مرادیان، حمید رضا
فعالیت: نوشته‌های عینی و ذهنی و انشاء در مورد آینده‌ی تلفن‌های همراه انجام شد.
تکلیف خانه: برای جلسه‌ی آینده انشاء با موضوع تلفن همراه.
فیزیک دهم توکلی، مهدی
فعالیت: حل تمرین و مثال از مبحث کار و انرژی جنبشی و تدریس انرژی پتانسیل انجام شد.
تکلیف خانه: جلسه‌ی آینده حل تمرین‌های برگه.

گزارش گروه

دین و زندگی دهم علائی، مصطفی
فعالیت: مبحث عمل و پاداش کیفر انجام شد.
تکلیف خانه: پرسش درس 6 و 7 انجام می‌شود.
ریاضی دهم کروندی، رضا
فعالیت: اتحاد فیل و فنجان و تجزیه و گویا کردن مخرج کسرها تدریس شد. تمرین و کار در کلاس صفحات 64 و 65 حل شد.
تکلیف خانه: تمرین اتحاد و تجزیه کتاب کار و کتاب درسی انجام شود.

گزارش گروه

فارسی دهم پیر مرادیان، حمید رضا
فعالیت: تدریس مبحث جدید و مرور مباحث گذشته و خواندن اشعار حفظی از حافظ و سعدی و ... .
تکلیف خانه: جلسه‌ی آینده درس جدید تدریس می‌شود.
نگارش دهم پیر مرادیان، حمید رضا
فعالیت: خواندن انشاء و بیان اصول و قواعد و ارائه کنفرانس و اصول سخنرانی انجام شد.
تکلیف خانه: جلسه‌ی آینده درس جدید تدریس می‌شود.
فیزیک دهم توکلی، مهدی
فعالیت: تکمیل مبحث انرژی جنبشی و تدریس مبحث کار و حل تمرین برگه.
تکلیف خانه: پرسش از مبحث کار و حل تمرین برگه.

گزارش گروه

شیمی دهم کریمی، هیربد
فعالیت: موازنه و رسم ساختار لوویس تدریس شد.
زیست‌شناسی دهم ضیائی، حسین
فعالیت: مبحث کلیه و تشریح کلیه و ساختار نفرون تدریس شد.
تکلیف خانه: برای جلسه‌ی آینده ساختمان و عمل کلیه را یاد بگیرند.

گزارش گروه

فیزیک دهم توکلی، مهدی
فعالیت: تدریس مبحث مانومترها و حل تمرین انجام شد.
تکلیف خانه: جلسه آینده برگه تمرین مبحث فشار آورده شود.