اصفهان - متوسطه‌ی دوم پسران؛ کلاس دوازدهم تجربی مدرسه

گزارش گروه

ریاضی دوازدهم تجربی جمال زاده، عزیزالله
فعالیت: مبحث متناهی و نامتناهی تدریس و تمرینات حل شد.
تکلیف خانه: تمرینات حد حل شود.

گزارش گروه

فارسی دوازدهم انصاری، محمود
فعالیت: درس 5 تدریس شد.
تکلیف خانه: برگزاری امتحان 10 نمره‌ای از سه درس آغازین.

گزارش گروه

فیزیک صفی‌خانی، اسماعیل
فعالیت: قانون دوم و سوم نیوتون و نیروی وزن و مقاومت شاره و نیروی عمودی سطح تدریس شد.
تکلیف خانه: تمرین‌های آخر فصل دوم از شماره 1 تا 10 حل شود.
شیمی دوازدهم کریمی، هیربد
فعالیت: مبحث PH و یونش آب تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی دوازدهم تجربی جمال زاده، عزیزالله
فعالیت: معادلات مثلثاتی و دوره تناوب تدریس شد.
تکلیف خانه: هفته‌ی آینده 98/08/26 از فصل مثلثات امتحان برگزار می‌شود.
زیست‌شناسی دوازدهم کریمیان، مهران
فعالیت: مرور آزمون فصل اول،رونویسی و ترجمه تا عوامل مورد نیاز ترجمه تدریس شد.
تکلیف خانه: مباحث رونویسی و گفتار یک پرسش می‌شود.

گزارش گروه

ریاضی دوازدهم تجربی جمال زاده، عزیزالله
فعالیت: فصل مثلثات تدریس شد.
تکلیف خانه: هفته‌ی آینده 98/08/26 از فصل مثلثات امتحان برگزار می‌شود.