اصفهان - متوسطه‌ی دوم پسران؛ کلاس دوازدهم ریاضی مدرسه

گزارش گروه

حسابان دوازدهم جمال زاده، عزیزالله
فعالیت: مبحث حد متناهی و نامتناهی تدریس شد.
تکلیف خانه: تمرینات مربوط به حدهای نامتناهی حل شود.

گزارش گروه

فارسی دوازدهم انصاری، محمود
فعالیت: درس 5 تدریس شد.
تکلیف خانه: برگزاری امتحان 10 نمره‌ای از سه درس آغازین.
هندسه‌ی دوازدهم قاسمی، محمدرضا
فعالیت: مقاطع مخروطی تدریس شد.
تکلیف خانه: تمرینات فصل یک و قسمتی از تمرینات مقاطع مخروطی انجام شود و 98/08/29 امتحان از مقاطع مخروطی.
گسسته‌ی دوازدهم قاسمی، محمدرضا
فعالیت: هم‌نهشتی و ویژگی‌های آن تدریس شد.
تکلیف خانه: تمرینات فصل یک و قسمتی از هم‌نهشتی انجام شود و 98/08/29 امتحان از فصل‌های افراز و هم‌نهشتی.

گزارش گروه

فیزیک صفی‌خانی، اسماعیل
فعالیت: قانون دوم و سوم نیوتون و نیروی وزن و مقاومت شاره و نیروی عمودی سطح تدریس شد.
تکلیف خانه: تمرین‌های آخر فصل دوم از شماره 1 تا 10 حل شود.
شیمی دوازدهم کریمی، هیربد
فعالیت: مبحث PH و یونش آب تدریس شد.

گزارش گروه

شیمی دوازدهم کریمی، هیربد
فعالیت: امتحان و رفع اشکال انجام شد.

گزارش گروه

سلامت و بهداشت دوازدهم عابدی زاده، مجید
فعالیت: مباحث تغذیه و تناسب اندام و غذا و تغذیه چیست؟ تدریس شد.