اصفهان - متوسطه‌ی دوم پسران؛ کلاس یازدهم تجربی مدرسه

گزارش گروه

زمین‌شناسی یازدهم عابدی زاده، مجید
فعالیت: مبحث آبخوان و تخلل و نفوذپذیری تدریس شد.
تکلیف خانه: آزمون از درس هفته‌ی قبل برگزار شد و جلسه‌ی آینده پرسش کلاسی.

گزارش گروه

زیست‌شناسی یازدهم کریمیان، مهران
فعالیت: گفتار سه و فصل سوم گفتار یک تا بافت اسفنجی تدریس شد.
تکلیف خانه: مباحث بیان شده پرسیده می‌شود. روز سه‌شنبه 98/09/26 آزمون از فصل دوم برگزار می‌شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی یازدهم علیزاده، احمد
فعالیت: اتمام درس اول و پرسش و پاسخ و مرور کلی بر روی درس اول به انضمام تست‌های درس اول انجام شد.
تکلیف خانه: برگزاری امتحان کتبی از کل درس یک در تاریخ 98/09/06 .

گزارش گروه

فارسی یازدهم انصاری، محمود
فعالیت: تدریس درس 3 انجام شد.
تکلیف خانه: برگزاری آزمون از درس 1 تا 3 .
زبان انگلیسی یازدهم علیزاده، احمد
فعالیت: تدریس صفحات 37 تا 40 و تست‌های درس اول انجام شد.
تکلیف خانه: پرسش‌های کلاسی از دروس قبل در قالب امتحان کتبی.

آلبوم

نشست تحلیلی اولیای مدعو پایه‌ی یازدهم با مدیر دبیرستان

نشست تحلیلی اولیای مدعو پایه‌ی یازدهم با مدیر دبیرستان
(جلسات)

نشست تحلیلی اولیای مدعو پایه‌ی یازدهم با مدیر دبیرستان و بررسی وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان

گزارش گروه

زمین‌شناسی یازدهم عابدی زاده، مجید
فعالیت: چگونگی تشکیل نفت و گاز و علت ارزشی اقتصادی جواهرات تدریس شد.