اصفهان - متوسطه‌ی دوم پسران؛ کلاس یازدهم ریاضی مدرسه

گزارش گروه

حسابان یازدهم عباسی، سهیل
فعالیت: مبحث تابع، جز صحیح و وارون تابع تدریس شد.
تکلیف خانه: 20 تمرین از کتاب کار و همراه حل شود.
زمین‌شناسی یازدهم عابدی زاده، مجید
فعالیت: مبحث آبخوان و تخلل و نفوذپذیری تدریس شد.
تکلیف خانه: آزمون از درس هفته‌ی قبل برگزار شد و جلسه‌ی آینده پرسش کلاسی.

گزارش گروه

آمار و احتمال یازدهم جمال زاده، عزیزالله
فعالیت: حاصل‌ضرب دکارتی تدریس شد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی یازدهم علیزاده، احمد
فعالیت: اتمام درس اول و پرسش و پاسخ و مرور کلی بر روی درس اول به انضمام تست‌های درس اول انجام شد.
تکلیف خانه: برگزاری امتحان کتبی از کل درس یک در تاریخ 98/09/06 .

گزارش گروه

حسابان یازدهم عباسی، سهیل
فعالیت: هندسه تحلیلی و تکمیل فصل یک انجام شد. از فصل یک امتحان برگزار شد.
تکلیف خانه: جلسه‌ی آینده تمرینات کتاب انجام شود.

گزارش گروه

فارسی یازدهم انصاری، محمود
فعالیت: تدریس درس 3 انجام شد.
تکلیف خانه: برگزاری آزمون از درس 1 تا 3 .
زبان انگلیسی یازدهم علیزاده، احمد
فعالیت: تدریس صفحات 37 تا 40 و تست‌های درس اول انجام شد.
تکلیف خانه: پرسش‌های کلاسی از دروس قبل در قالب امتحان کتبی.