اصفهان - کودک 1؛ کلاس رنگین کمان 1

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: اشکال هندسی آموزش داده شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: مهارت‌های نوشتاری انجام شد.
آسمانه پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: ترکیب رنگ‌ها آموزش داده شد.
هنر پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: با هم بسازیم کار با سفال انجام شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی شیروانی ده سرخی، فائزه
فعالیت: درس 6 کتاب /picture dictionary/ آموزش داده شد.

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: کاربرگ نوشتاری انجام شد.
آسمانه پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: شعر خانه و بهداشت خوانده شد.
موسیقی سعادت، مژده
فعالیت: اردو به موزه‌ی موسیقی اصفهان رفتند.

گزارش گروه

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: حواس آموزش داده شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: نشانه‌ی « ف » آموزش داده شد.
آسمانه پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: ترتیب منطقی آموزش داده شد. شعر خانه و بهداشت و سوره‌ی فلق خوانده شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی شیروانی ده سرخی، فائزه
فعالیت: /Math:big,small/ آموزش داده شد. /Science:eat breakfast,put on clothes/ آموزش داده شد.

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: چهار گوش و سه گوش آموزش داده شد.
هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: تشخیص الگو انجام شد.
آسمانه پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: شعر خانه و سوره فلق خوانده شد.
هنر پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: نقاشی خلاق با قاشق کشیده شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی شیروانی ده سرخی، فائزه
فعالیت: حرف /Nn/ مرور شد. /clothes/ آموزش داده شد.

گزارش گروه

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: حواس آموزش داده شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: مهارت‌های نوشتاری انجام شد.
آسمانه پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
فعالیت: سوره‌ی فلق خوانده شد. داستان نیمه تمام داده شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی شیروانی ده سرخی، فائزه
فعالیت: حرف /Nn/ آموزش داده شد.