اصفهان - کودک 1؛ کلاس رنگین کمان 2

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: اشکال هندسی « گردی، سه گوش، چهارگوش » آموزش داده شد.
مفاهیم علوم پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: حواس تمرین و تکرار شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: نوشتاری وصل خط چین‌ها انجام شد. واحد کار رنگ‌های اصلی و فرعی آموزش داده شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی روانان، آسیه
فعالیت: /Science/ تمرین‌های کتاب انجام شد. /General English/ درس 7 « clothes » آموزش داده شد. /Work book/ انجام شد.

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: اشکال هندسی آموزش داده شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: وصل خط چین‌ها انجام شد.
هنر پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: کاردستی هندوانه ساخته شد.
موسیقی سعادت، مژده
فعالیت: اردو به دیدن موزه‌ی موسیقی رفتند.

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: عدد 8 و مفهوم گردی و سه گوش آموزش داده شد.
مفاهیم علوم پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: حواس پنجگانه « حس بویایی » آموزش داده شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: نشانه‌ی « ف » آموزش داده شد.
هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: تشخیص الگو و جدول شگفت‌انگیز انجام شد.
آسمانه پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: کتاب کار سه رنگ اصلی و ترکیب رنگ‌ها تدریس شد. نوشتاری، وصل خط چین‌ها انجام شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی روانان، آسیه
فعالیت: /Math: number 2/ آموزش داده شد.

گزارش گروه

آسمانه پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: شعر بهداشت و خانه خوانده شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی روانان، آسیه
فعالیت: کاردستی حرف /K k/ با شکل /kite/ انجام شد. /science/ حواس و اعضای بدن مرور شد.

گزارش گروه

آسمانه پیش‌دبستانی حدت، نرگس
فعالیت: شعر بهداشت و خانه خوانده شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی روانان، آسیه
فعالیت: کاربرگ حرف /k/ انجام شد. حرف /N n/ آموزش داده شد.