اصفهان - کودک 1؛ کلاس رنگین کمان 3

گزارش گروه

آسمانه پیش‌دبستانی محمدی، عادله
فعالیت: کتاب کار آداب مهمانی تدریس شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی نیازی ها، آزاده
فعالیت: حروف /Aa/ تا /Pp/ مرور شد. حرف /Hh/ در دفتر فیلی تثبیت شد. /Picture dictionary: unit 18/ در کاربرگ مرور شد. /Unit 5/ تدریس شد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی پیش‌دبستانی نیازی ها، آزاده
فعالیت: مرور حروف /Aa/ تا /Pp/ انجام شد. /Science/ حواس مرور شد.

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی محمدی، عادله
فعالیت: نشانه‌ی « ف » تدریس شد.
هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی محمدی، عادله
فعالیت: سودکو انجام شد.
هنر پیش‌دبستانی محمدی، عادله
فعالیت: کار با سفال انجام شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی نیازی ها، آزاده
فعالیت: حرف /Pp/ تدریس و حروف گذشته مرور شد. مفهوم /Math:in front of , behind/ تدریس شد.

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی محمدی، عادله
فعالیت: گردی تدریس شد.
هنر پیش‌دبستانی محمدی، عادله
فعالیت: نقاشی خلاقانه با قاشق انجام شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی نیازی ها، آزاده
فعالیت: مفهوم /Nice to meet you/ و /Nice to meet you too/ تدریس شد. حروف /Aa/ تا /Oo/ مرور شد. /Workbook/ صفحات 35,36,37 انجام شد.

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی محمدی، عادله
فعالیت: آموزش گردی و عدد 7 و 8 انجام شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی نیازی ها، آزاده
فعالیت: حرف /Jj/ در کاربرگ تثبیت شد. حروف /Aa/ تا /Oo/ مرور شد. بخش 5,6 کتاب /First/ مرور شد.