برنامه آزمون‌های دوره‌ای دوازدهم تجربی 1400

1- آزمون تابستانه یک (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1400/05/22

ردیف: 1
عنوان: ادبیات (20 پرسش)
توضیح: کل آرایه‌های ادبی (دستور: انواع جمله / انواع حذف / شیوه عادی و بلاغی) / پایه دهم: درس اول (چشمه) تا نهم (کلاس نقاشی) {فقط لغت، املا، قرابت معنایی}
ردیف: 2
عنوان: عربی (20 پرسش)
توضیح: پایه دهم: ترجمه درس اول تا چهارم + قواعد درس اول
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی (20 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس اول (هدف زندگی) تا درس پنجم (منزلگاه بعد)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی (20 پرسش)
توضیح: درس اول (sensre of appreciation) گرامر و واژگان / پایه دهم: درس اول (saving nature) گرامر
ردیف: 5
عنوان: زمین‌شناسی (20 پرسش)
توضیح: -
ردیف: 6
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: تعیین علامت و نامعادلات / معادله درجه دوم / تابع درجه دوم / روابط بین ضرایب و ریشه‌ها / قدرمطلق / جزء صحیح
ردیف: 7
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل اول (دنیای زنده) تا پایان فصل سوم (تبادلات گازی)
ردیف: 8
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست) درس اول و درس دوم تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت
ردیف: 9
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها

2- آزمون تابستانه دو (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1400/06/19

ردیف: 1
عنوان: ادبیات (20 سوال)
توضیح: کل آرایه‌های ادبی (دستور: انواع جمله / انواع حذف / شیوه عادی و بلاغی / ویژگی‌های فعل) / پایه دهم: درس اول (چشمه) تا درس هجدهم (عظمت نگاه) {فقط لغت، املا، قرابت معنایی}
ردیف: 2
عنوان: عربی (20 پرسش)
توضیح: پایه دهم: ترجمه درس پنجم تا درس هشتم (فوت و فن ترجمه فعل و قواعد درس اول، دوم، سوم و چهارم)
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی (20 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس دهم (یاری از نماز و روزه)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی (20 پرسش)
توضیح: درس اول (sense of appreciation) / پایه دهم : درس اول (saving nature)
ردیف: 5
عنوان: زمین‌شناسی (20 پرسش)
توضیح: -
ردیف: 6
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: تعیین علامت / معادله درجه دوم / تابع درجه دوم / قدرمطلق / جزء صحیح / تعریف، دامنه و برد توابع، ترکیب توابع / تابع یک به یک / تابع معکوس / انتقال توابع
ردیف: 7
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل اول (دنیای زنده) تا پایان فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)
ردیف: 8
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست) درس اول و درس دوم تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت پایه دهم: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری)، فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) و فصل چهارم (دما و گرما)
ردیف: 9
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای دنیایی رنگی با عنصرهای دسته d (صفحه 14)

3- آزمون پایش یک (ویژه شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1400/05/22

ردیف: 1
عنوان: ادبیات (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 2
عنوان: عربی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 5
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 7
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 8
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم

4- آزمون پایش دو (ویژه شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1400/06/19

ردیف: 1
عنوان: ادبیات (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 2
عنوان: عربی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 5
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب ریاضی دهم و ریاضی تجربی یازدهم
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 7
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 8
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم

5- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1400/07/23

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: ستایش و درس اول (شکر نعمت) / پایه دهم: از ابتدای ستایش تا انتهای درس پنجم (بیداد ظالمان)
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس اول تا انتهای (صفحه 4) / پایه دهم: درس اول و دوم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: بخش اول (تفکر و اندیشه) تا انتهای درس اول (هستی بخش) / پایه دهم: درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس سوم (پنجره‌ای به روشنایی)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس اول (sense of appreciation) تا انتهای (صفحه 26) / پایه دهم: درس اول (saving nature) و درس اول کتاب کار
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (تابع) درس اول و درس دوم تا ابتدای تبدیل نمودار توابع (صفحه 15) / پایه دهم: فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) و فصل پنجم (تابع) / پایه یازدهم: فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) درس دوم و درس سوم
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (40 پرسش)
توضیح: فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) تا ابتدای گفتار 3 / پایه دهم: فصل اول (دنیای زنده) و فصل دوم (گوارش و جذب مواد)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست) تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت / پایه دهم: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) و فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد)
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا ابتدای اسیدها و بازها (صفحه 13) / پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) تا ابتدای ساختار اتم و رفتار آن (صفحه 34)
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین)

6- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1400/08/14

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: از ابتدای ستایش تا انتهای درس سوم (آزادی) / پایه دهم: از درس ششم (مهر و وفا) تا انتهای درس نهم (کلاس نقاشی)
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس اول / پایه دهم: دروس سوم و چهارم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: بخش اول (تفکر و اندیشه) تا انتهای درس دوم (یگانه بی‌همتا) / پایه دهم: از درس چهارم (آینده روشن) تا انتهای درس ششم (واقعه بزرگ)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس اول (sens‌e of appreciation) تا انتهای (صفحه 33) / پایه دهم: درس دوم (wonders of creation) و درس دوم کتاب کار
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (تابع) / پایه دهم: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) / پایه یازدهم: فصل سوم (تابع)
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (40 پرسش)
توضیح: فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) و فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته) گفتار 1 / پایه یازدهم: فصل اول (تنظیم عصبی) و فصل دوم (حواس)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست) / پایه دهم: فصل سوم (کار، انرژی و توان)
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا ابتدای pH مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن (صفحه 24) / پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن (صفحه 34) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه 58)
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) و فصل دوم (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه)

7- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1400/09/05

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: از درس دوم (مست و هوشیار) تا انتهای درس پنجم (دماوندیه) / پایه دهم: از درس دهم (دریادلان صف شکن) تا انتهای درس چهاردهم (طوطی و بقال)
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس اول و متن درس دوم تا انتهای (صفحه 21) / پایه دهم: دروس پنجم و ششم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس دوم (یگانه بی‌همتا) و درس سوم (توحید و سبک زندگی) / پایه دهم: از درس هفتم (فرجام کار) تا انتهای درس نهم (دوستی با خدا)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس اول (sense of appreciation) از (صفحه 24) درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه 48) و درس اول کتاب کار پایه دهم: درس سوم (thevalue of knowledge) و درس سوم کتاب کار
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (تابع) درس دوم از ابتدای تبدیل نمودار توابع (صفحه 15)، درس سوم و فصل دوم (مثلثات) درس اول / پایه دهم: فصل دوم (مثلثات) / پایه یازدهم: فصل چهارم (مثلثات)
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (40 پرسش)
توضیح: فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) گفتار 3، فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته) و فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها) گفتار 1 / پایه دهم: فصل سوم (تبادلات گازی) و فصل چهارم (گردش مواد در بدن)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست) از ابتدای حرکت با شتاب ثابت و فصل دوم (دینامیک) تا ابتدای تکانه / پایه دهم: فصل چهارم (دما و گرما)
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) از ابتدای (صفحه 13) تا انتهای فصل / پایه دهم: فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) از ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه 58) تا انتهای فصل
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (20 پرسش)
توضیح: فصل دوم (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) و فصل سوم (منابع آب و خاک)

8- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1400/09/26

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: از درس چهارم (ادبیات بومی1) تا انتهای درس هفتم (در حقیقت عشق) / پایه دهم: از درس پانزدهم (ادبیات بومی 2) تا انتهای درس هجدهم (عظمت نگاه)
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس دوم / پایه دهم: دروس هفتم و هشتم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس چهارم (فقط برای تو) و درس پنجم (قدرت پرواز) / پایه دهم: از درس دهم (یاری از نماز و روزه) تا انتهای درس دوازدهم (زیبایی پوشیدگی)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس اول (sense of appreciation) از (صفحه 34) و درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه 56) / پایه دهم: درس چهارم (traveling the world) و درس چهارم کتاب کار
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل دوم (مثلثات) و فصل سوم (حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت) درس اول / پایه دهم: فصل سوم (توان‌های گویا و و عبارت‌های جبری) / پایه یازدهم: فصل ششم (حد و پیوستگی)
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (40 پرسش)
توضیح: فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته) از ابتدای گفتار 2 تا آخر، فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها) و فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی) تا انتهای گفتار1 / پایه یازدهم: فصل‌سوم (دستگاه حرکتی) و فصل چهارم (تنظیم شیمیایی)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل دوم (دینامیک) / پایه دهم: فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) و فصل سوم (کار، انرژی و توان)
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) از ابتدا تا (صفحه 54) ابتدای برقکافت آب / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای نفت هدیه‌ای شگفت انگیز
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (20 پرسش)
توضیح: فصل سوم (منابع آب و خاک) و فصل چهارم (زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی)

9- آزمون جمع‌بندی یک تاریخ برگزاری 1400/10/24

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: از ابتدای ستایش تا انتهای درس نهم (کویر)
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: دروس اول و دوم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس اول (هستی بخش) تا انتهای درس ششم (سنت‌های خداوند در زندگی)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس اول (sense of appreciation) و درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه 60) و دروس اول و دوم کتاب کار تا انتهای (صفحه 37)
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (تابع) و فصل دوم (مثلثات) و فصل سوم (حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت) و فصل چهارم (مشتق) درس اول
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (40 پرسش)
توضیح: فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) تا فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست)، فصل دوم (دینامیک) و فصل سوم (نوسان و امواج) تا ابتدای موج و انواع آن
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) و فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی)
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (20 پرسش)
توضیح: از فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) تا انتهای فصل چهارم (زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی)

10- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری 1400/11/15

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: از درس دهم (فصل شکوفایی) تا انتهای درس یازدهم (آن شب عزیز) / پایه یازدهم: از ابتدای ستایش تا انتهای درس پنجم (آغازگری تنها)
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: متن درس سوم تا انتهای (صفحه 37) / پایه یازدهم: درس اول و دوم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس هفتم (بازگشت) / پایه یازدهم: درس اول (هدایت الهی) تا انتهای درس دوم (تداوم هدایت)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس دوم (look it up) و درس دوم کتاب کار / پایه یازدهم: درس اول (underestanding people) و درس اول کتاب کار
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل سوم (حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت) درس دوم و فصل چهارم (مشتق) درس اول و درس دوم تا ابتدای قاعده زنجیری (صفحه 87) / پایه دهم: فصل ششم (شمارش، بدون شمردن) و فصل هفتم (آمار و احتمال) درس اول / پایه یازدهم: فصل هفتم (آمار و احتمال) درس اول
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (40 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (از ماده به انرژی) گفتار‌های 1 و 2 / پایه دهم: فصل پنجم (تنظیم اسمزی ودفع مواد زائد) / پایه یازدهم: فصل پنجم (ایمنی)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل سوم (نوسان و امواج) تا ابتدای بازتاب موج / پایه یازدهم: فصل اول (الکتریسیته ساکن)
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) تا ابتدای چینش یون‌ها و جامد یونی (صفحه 77) / پایه دهم: فصل سوم (آب، آهنگ زندگی) (کامل)
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (زمین‌شناسی و سلامت)

11- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری 1400/11/29

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: از درس دهم (فصل شکوفایی) تا انتهای درس دوازدهم (گذر سیاوش از آتش) / پایه یازدهم: از درس ششم (پرورده عشق) تا انتهای درس نهم (ذوق لطیف)
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس سوم / پایه یازدهم: درس سوم و چهارم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس هفتم (بازگشت) و درس هشتم (زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی) / پایه یازدهم: درس سوم (معجزه جاویدان) تا انتهای درس چهارم (مسئولیت‌های پیامبر"ص")
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس دوم (look it up) / پایه یازدهم: درس دوم (a healthy lifestyle) و درس دوم کتاب کار
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (مشتق) / پایه یازدهم: فصل پنجم (توابع نمایی و لگاریتمی)
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: کل فصل پنجم (از ماده به انرژی) فصل ششم (از انرژی به ماده) گفتار 1 / پایه دهم: فصل ششم (از یاخته تا گیاه) و فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل سوم (نوسان و امواج) از ابتدای موج و انواع آن تا انتهای فصل / پایه یازدهم: فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم)
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) از ابتدای (صفحه 77) تا انتهای فصل / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای نفت هدیه‌ای شگفت‌انگیز (صفحه 28) تا انتهای فصل و فصل دوم (در پی غذای سالم) تا ابتدای گروه های عاملی (شیمی آلی) (صفحه 68)
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (زمین‌شناسی و سلامت) و فصل ششم (پویایی زمین)

12- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری 1400/12/20

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: از درس دوازدهم (گذر سیاوش از آتش) تا انتهای درس چهاردهم (سی مرغ و سیمرغ) / پایه یازدهم: از درس دهم (بانگ جرس) تا انتهای درس چهاردهم (حمله حیدری)
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس سوم و متن درس چهارم تا انتهای (صفحه 52) / پایه یازدهم: دروس پنجم و ششم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس هشتم (زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی) و درس نهم (پایه های استوار) / پایه یازدهم: از درس پنجم (امامت، تداوم رسالت) تا انتهای درس هفتم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا"ص")
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: درس سوم (renewable energy) تا انتهای (صفحه 88) / پایه یازدهم: درس سوم (art and culture) و درس سوم کتاب کار
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (کاربرد مشتق) / پایه یازدهم: فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) درس اول
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (40 پرسش)
توضیح: فصل ششم (از انرژی به ماده) / پایه یازدهم: فصل ششم (تقسیم یاخته) و فصل هفتم (تولیدمثل) گفتار 1 و 2
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: فصل سوم (نوسان و امواج) از ابتدای بازتاب موج تا انتهای فصل / پایه یازدهم: فصل سوم (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی)
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) / پایه یازدهم: فصل دوم (در پی غذای سالم) از ابتدای گروه های عاملی (شیمی آلی) (صفحه 68) تا انتهای فصل و فصل سوم (پوشاک، نیازی پایان ناپذیر) تا ابتدای پلی استرها
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (20 پرسش)
توضیح: فصل ششم (پویایی زمین) و فصل هفتم (زمین‌شناسی ایران)

13- آزمون جمع‌بندی دو تاریخ برگزاری 1401/01/26

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: پایه دهم: کل کتاب و کل کتاب کار / پایه یازدهم: کل کتاب و کل کتاب کار
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: دوازدهم: فصل اول (تابع) تا فصل پنجم (کاربرد مشتق) / پایه: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (40 پرسش)
توضیح: دوازدهم: فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) تا فصل ششم (از انرژی به ماده) / پایه: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست)، فصل دوم (دینامیک)، فصل سوم (نوسان و امواج) و فصل چهارم (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای) تا ابتدای مدل اتمی رادرفورد / پایه : پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) و فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) و فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) / پایه: پایه دهم: کل کتاب، پایه یازدهم: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب

14- آزمون جمع‌بندی سه تاریخ برگزاری 1401/02/23

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (40 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (20 پرسش)
توضیح: -

15- آزمون جامع یک تاریخ برگزاری 1401/03/29

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (50 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (35 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور

16- آزمون جامع دو تاریخ برگزاری 1401/04/03

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: عربی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: ریاضی دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی دوازدهم (50 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 7
عنوان: فیزیک دوازدهم (30 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 8
عنوان: شیمی دوازدهم (35 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 9
عنوان: زمین‌شناسی دوازدهم (25 پرسش)
توضیح: مطابق کنکور
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: