برنامه آزمون تیزهوشان ششم دبستان 1400

1- آزمون پرگار یک چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1400/07/22

ردیف: 1
عنوان: هوش کلامی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 2
عنوان: هوش ریاضی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 3
عنوان: استعداد تحلیلی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 4
عنوان: سرعت، دقت و تمرکز ششم
توضیح: 10 پرسش تستی

2- آزمون پرگار دو چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1400/09/11

ردیف: 1
عنوان: هوش کلامی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 2
عنوان: هوش ریاضی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 3
عنوان: استعداد تحلیلی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 4
عنوان: سرعت، دقت و تمرکز ششم
توضیح: 10 پرسش تستی

3- آزمون پرگار سه چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1400/10/23

ردیف: 1
عنوان: هوش کلامی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 2
عنوان: هوش ریاضی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 3
عنوان: استعداد تحلیلی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 4
عنوان: سرعت، دقت و تمرکز ششم
توضیح: 10 پرسش تستی

4- آزمون پرگار چهار چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1400/11/28

ردیف: 1
عنوان: هوش کلامی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 2
عنوان: هوش ریاضی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 3
عنوان: استعداد تحلیلی ششم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 4
عنوان: سرعت، دقت و تمرکز ششم
توضیح: 10 پرسش تستی

5- آزمون ورودی (شبیه‌ساز تیزهوشان) چندگزینه‌ای - اردیبهشت 1401

ردیف: 1
عنوان: هوش کلامی ششم
توضیح: 20 پرسش چندگزینه‌ای
ردیف: 2
عنوان: هوش ریاضی ششم
توضیح: 20 پرسش چندگزینه‌ای
ردیف: 3
عنوان: استعداد تحلیلی ششم
توضیح: 20 پرسش چندگزینه‌ای
ردیف: 4
عنوان: سرعت، دقت و تمرکز ششم
توضیح: 60 پرسش چندگزینه‌ای
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: