برنامه آزمون تیزهوشان پنجم دبستان 1400

1- آزمون پرگار یک چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1400/09/11

ردیف: 1
عنوان: هوش کلامی پنجم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 2
عنوان: هوش ریاضی پنجم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 3
عنوان: استعداد تحلیلی پنجم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 4
عنوان: سرعت، دقت و تمرکز پنجم
توضیح: 10 پرسش تستی

2- آزمون پرگار دو چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/02/21

ردیف: 1
عنوان: هوش کلامی پنجم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 2
عنوان: هوش ریاضی پنجم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 3
عنوان: استعداد تحلیلی پنجم
توضیح: 10 پرسش تستی
ردیف: 4
عنوان: سرعت، دقت و تمرکز پنجم
توضیح: 10 پرسش تستی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: