برنامه آزمون دوره‌ای اول دبستان 1400

1- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/08/29 تا 1400/09/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی اول
توضیح: تم اول تا تم ششم
ردیف: 2
عنوان: علوم اول
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس چهارم (دنیای جانوران)
ردیف: 3
عنوان: فارسی اول
توضیح: بخش اول (نگاره‌ها) و بخش دوم (آموزش نشانه‌ها 1: درس اول (آ ا _ ب) تا درس چهارم (او و _ ت))
ردیف: 4
عنوان: استعداد فضایی اول
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

2- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/10/11 تا 1400/10/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی اول
توضیح: تم اول تا تم دوازدهم
ردیف: 2
عنوان: علوم اول
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس هفتم (زمین خانه‌ی سنگی ما)
ردیف: 3
عنوان: فارسی اول
توضیح: بخش اول (نگاره‌ها) و بخش دوم (آموزش نشانه‌ها 1: درس اول (آ ا _ ب) تا درس هفتم (اِ _ ه _ ش))
ردیف: 4
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی اول
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
ردیف: 5
عنوان: استعداد هنری اول
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

3- آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/12/07 تا 1400/12/15

ردیف: 1
عنوان: ریاضی اول
توضیح: تم سیزدهم تا تم توزدهم
ردیف: 2
عنوان: علوم اول
توضیح: درس هشتم (چه می‌خواهم بسازم؟) تا درس دهم (در اطراف ما هوا وجود دارد)
ردیف: 3
عنوان: فارسی اول
توضیح: بخش دوم (آموزش نشانه‌ها 1: درس هشتم (ی _ اُ ُ‌_ ) تا درس پانزدهم (ژ _ خوا))
ردیف: 4
عنوان: استعداد فضایی اول
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

4- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری 1401/02/24 تا 1401/02/31

ردیف: 1
عنوان: ریاضی اول
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم اول
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی اول
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی اول
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
ردیف: 5
عنوان: استعداد هنری اول
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: