برنامه آزمون دوره‌ای دوم دبستان 1400

1- آزمون گونیا ویژه تهران و شعب اصلی تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/07/03 تا 1400/07/10

ردیف: 1
عنوان: ریاضی دوم
توضیح: کل کتاب سال اول
ردیف: 2
عنوان: علوم دوم
توضیح: کل کتاب سال اول
ردیف: 3
عنوان: فارسی دوم
توضیح: کل کتاب سال اول

2- آزمون گونیا ویژه شعب نمایندگی تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/07/24 تا 1400/07/28

ردیف: 1
عنوان: ریاضی دوم
توضیح: کل کتاب سال اول
ردیف: 2
عنوان: علوم دوم
توضیح: کل کتاب سال اول
ردیف: 3
عنوان: فارسی دوم
توضیح: کل کتاب سال اول

3- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/08/29 تا 1400/09/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی دوم
توضیح: فصل اول (عدد و رقم) و فصل دوم (جمع و تفریق اعداد دو رقمی)
ردیف: 2
عنوان: علوم دوم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس چهارم (زندگی ما و گردش زمین 2)
ردیف: 3
عنوان: فارسی دوم
توضیح: درس اول (کتاب‌خانه‌ی کلاس ما) تا درس پنجم (چوپان درست‌کار)
ردیف: 4
عنوان: استعداد فضایی دوم
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

4- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/10/11 تا 1400/10/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی دوم
توضیح: فصل اول (عدد و رقم) تا فصل چهارم (عددهای سه رقمی تا انتهای حذف حالت‌های نامطلوب)
ردیف: 2
عنوان: علوم دوم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (پیام رمز را پیدا کن 2)
ردیف: 3
عنوان: فارسی دوم
توضیح: درس اول (کتاب‌خانه‌ی کلاس ما) تا درس هشتم (از همه مهربان‌تر)
ردیف: 4
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی دوم
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
ردیف: 5
عنوان: استعداد هنری دوم
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

5- آزمون مداد سیاه یک چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1400/11/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی دوم
توضیح: فصل اول (عدد و رقم) تا فصل چهارم (عددهای سه رقمی تا انتهای حذف حالت‌های نامطلوب)
ردیف: 2
عنوان: علوم دوم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (پیام رمز را پیدا کن 2)
ردیف: 3
عنوان: فارسی دوم
توضیح: درس اول (کتاب‌خانه‌ی کلاس ما) تا درس هشتم (از همه مهربان‌تر)

6- آزمون مداد رنگی یک (بین‌المللی) تشریحی پرلز: تاریخ برگزاری 1400/11/13- چندگزینه‌ای تیمز: تاریخ برگزاری 1400/11/14

ردیف: 1
عنوان: ریاضی تیمز دوم
توضیح: محتوای ریاضی پایه‌های اول و دوم
ردیف: 2
عنوان: علوم تیمز دوم
توضیح: محتوای علوم پایه‌های اول و دوم
ردیف: 3
عنوان: پرلز دوم
توضیح: درک مطلب و سواد ادبیات فارسی پایه‌های اول و دوم

7- آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/12/07 تا 1400/12/15

ردیف: 1
عنوان: ریاضی دوم
توضیح: فصل چهارم (عددهای سه رقمی)، فصل پنجم (اندازه‌گیری) و فصل ششم (جمع و تفریق اعداد سه رقمی) درس اول (مقایسه‌ی اعداد)
ردیف: 2
عنوان: علوم دوم
توضیح: درس هفتم (اگر تمام شود...) تا درس دهم (درون آشیانه‌ها)
ردیف: 3
عنوان: فارسی دوم
توضیح: درس نهم (زیارت) تا درس یازدهم (درس آزاد)
ردیف: 4
عنوان: استعداد فضایی دوم
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

8- آزمون مداد رنگی دو (بین‌المللی) چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/01/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی کانگورو دوم
توضیح: محتوای ریاضی پایه‌های اول و دوم

9- آزمون مداد سیاه دو چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/02/21

ردیف: 1
عنوان: ریاضی دوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم دوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی دوم
توضیح: کل کتاب

10- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری 1401/02/24 تا 1401/02/31

ردیف: 1
عنوان: ریاضی دوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم دوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی دوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی دوم
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
ردیف: 5
عنوان: استعداد هنری دوم
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: