برنامه آزمون دوره‌ای سوم دبستان 1400

1- آزمون گونیا ویژه تهران و شعب اصلی تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/07/03 تا 1400/07/10

ردیف: 1
عنوان: ریاضی سوم
توضیح: کل کتاب سال دوم
ردیف: 2
عنوان: علوم سوم
توضیح: کل کتاب سال دوم
ردیف: 3
عنوان: فارسی سوم
توضیح: کل کتاب سال دوم

2- آزمون گونیا ویژه شعب نمایندگی تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/07/24 تا 1400/07/28

ردیف: 1
عنوان: ریاضی سوم
توضیح: کل کتاب سال دوم
ردیف: 2
عنوان: علوم سوم
توضیح: کل کتاب سال دوم
ردیف: 3
عنوان: فارسی سوم
توضیح: کل کتاب سال دوم

3- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/08/29 تا 1400/09/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی سوم
توضیح: فصل اول (الگوها) و فصل دوم (عددهای چهار رقمی) درس اول (حل مسئله: الگوسازی) و درس دوم (معرفی عدد هزار)
ردیف: 2
عنوان: علوم سوم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس سوم (مواد اطراف ما)
ردیف: 3
عنوان: فارسی سوم
توضیح: درس اول (محله‌ی ما) تا درس سوم (آسمان آبی، طبیعت پاک)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی سوم
توضیح: درس اول (من به دنیا آمدم) تا درس پنجم (خانواده‌ام را دوست دارم)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن سوم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس اول (آستین‌های خالی) تا درس چهارم (در کاخ نمرود) قرآن: فصل اول (آموزش نماز) و فصل دوم (آموزش روخوانی قرآن کریم) روز اول (یادآوری ترکیب حروف و حرکات) تا روز سیزدهم (تمرین پایه همزه 2)
ردیف: 6
عنوان: استعداد فضایی سوم
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

4- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/10/11 تا 1400/10/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی سوم
توضیح: فصل اول (الگوها) تا فصل سوم (عددهای کسری) و فصل چهارم (ضرب و تقسیم) درس اول (حل مسئله: روش‌های نمادین)
ردیف: 2
عنوان: علوم سوم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (زندگی ما و آب)
ردیف: 3
عنوان: فارسی سوم
توضیح: درس اول (محله‌ی ما) تا درس هفتم (کارِ نیک)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی سوم
توضیح: درس اول (من به دنیا آمدم) تا درس یازدهم (منابع)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن سوم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس اول (آستین‌های خالی) تا درس دهم (ماه مهمانی خدا) قرآن: فصل اول (آموزش نماز)، فصل دوم (آموزش روخوانی قرآن کریم) و فصل سوم (انس با قرآن کریم) انس با قرآن کریم 1 (سوره حمد و سوره بقره آیات 1 تا 5) تا انس با قرآن کریم 3 (سوره ابراهیم آیات 35 تا 41)
ردیف: 6
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی سوم
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته های ورزشی
ردیف: 7
عنوان: استعداد هنری سوم
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

5- آزمون مداد سیاه یک چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1400/11/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی سوم
توضیح: فصل اول (الگوها) تا فصل سوم (عددهای کسری) و فصل چهارم (ضرب و تقسیم) درس اول (حل مسئله: روش‌های نمادین)
ردیف: 2
عنوان: علوم سوم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (زندگی ما و آب)
ردیف: 3
عنوان: فارسی سوم
توضیح: درس اول (محله‌ی ما) تا درس هفتم (کارِ نیک)

6- آزمون مداد رنگی یک (بین‌المللی) چندگزینه‌ای و تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/11/14

ردیف: 1
عنوان: ریاضی تیمز سوم
توضیح: محتوای ریاضی پایه‌های اول تا سوم
ردیف: 2
عنوان: علوم تیمز سوم
توضیح: محتوای علوم پایه‌های اول تا سوم
ردیف: 3
عنوان: پرلز سوم
توضیح: مطلب و سواد ادبیات فارسی پایه‌های اول تا سوم

7- آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/12/07 تا 1400/12/15

ردیف: 1
عنوان: ریاضی سوم
توضیح: فصل چهارم (ضرب و تقسیم)، فصل پنجم (محیط و مساحت) و فصل ششم (جمع و تفریق) درس اول (حل مسئله: حل مسئله‌ی ساده‌تر)
ردیف: 2
عنوان: علوم سوم
توضیح: درس هفتم (نور و مشاهده‌ی اجسام) تا درس نهم (نیرو، همه جا 1)
ردیف: 3
عنوان: فارسی سوم
توضیح: درس هشتم (پیراهن بهشتی) تا درس یازدهم (نویسنده‌ی بزرگ)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی سوم
توضیح: درس دوازدهم (درست مصرف کنیم) تا درس هفدهم (از خانه محافظت کنیم)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن سوم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس یازدهم (عید مسلمانان) تا درس پانزدهم (همسفر ناشناس) قرآن: فصل سوم (انس با قرآن کریم) انس با قرآن کریم 4 (سوره اسراء آیات 21 تا 27) تا انس با قرآن کریم 8 (سوره طه آیات 13 تا 28)
ردیف: 6
عنوان: استعداد فضایی سوم
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

8- آزمون مداد رنگی دو (بین‌المللی) چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/01/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی کانگورو سوم
توضیح: محتوای ریاضی پایه‌های اول تا سوم

9- آزمون مداد سیاه دو چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/02/21

ردیف: 1
عنوان: ریاضی سوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم سوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی سوم
توضیح: کل کتاب

10- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری 1401/02/24 تا 1401/02/31

ردیف: 1
عنوان: ریاضی سوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم سوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی سوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی سوم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن سوم
توضیح: هدیه‌های آسمان: کل کتاب قرآن: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی سوم
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
ردیف: 7
عنوان: استعداد هنری سوم
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: