برنامه آزمون دوره‌ای ششم دبستان 1400

1- آزمون گونیا ویژه تهران و شعب اصلی تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/07/03 تا 1400/07/10

ردیف: 1
عنوان: ریاضی ششم
توضیح: کل کتاب سال پنجم
ردیف: 2
عنوان: علوم ششم
توضیح: کل کتاب سال پنجم
ردیف: 3
عنوان: فارسی ششم
توضیح: کل کتاب سال پنجم
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی ششم
توضیح: کل کتاب سال پنجم
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن ششم
توضیح: کل کتاب سال پنجم

2- آزمون گونیا ویژه شعب نمایندگی تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/07/24 تا 1400/07/28

ردیف: 1
عنوان: ریاضی ششم
توضیح: کل کتاب سال پنجم
ردیف: 2
عنوان: علوم ششم
توضیح: کل کتاب سال پنجم
ردیف: 3
عنوان: فارسی ششم
توضیح: کل کتاب سال پنجم
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی ششم
توضیح: کل کتاب سال پنجم
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن ششم
توضیح: کل کتاب سال پنجم

3- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/08/29 تا 1400/09/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی ششم
توضیح: فصل اول (عدد و الگوهای عددی) و فصل دوم (کسر)
ردیف: 2
عنوان: علوم ششم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس سوم (کارخانه‌ی کاغذسازی)
ردیف: 3
عنوان: فارسی ششم
توضیح: درس اول (معرفت آفریدگار) تا درس چهارم (داستان من و شما)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی ششم
توضیح: فصل اول (دوستان ما) تا فصل سوم (کشاورزی در ایران)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن ششم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس اول (یکتا) تا درس پنجم (شتربان با ایمان) قرآن: درس اول تا درس چهارم
ردیف: 6
عنوان: استعداد فضایی ششم
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

4- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/10/11 تا 1400/10/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی ششم
توضیح: فصل اول (عدد و الگوهای عددی) تا فصل سوم (اعداد اعشاری)
ردیف: 2
عنوان: علوم ششم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (ورزش و نیرو 1)
ردیف: 3
عنوان: فارسی و نگارش ششم
توضیح: درس اول (معرفت آفریدگار) تا درس هفتم (درس آزاد فرهنگ بومی 1)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی ششم
توضیح: فصل اول (دوستان ما) تا فصل ششم (سفری به اصفهان)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن ششم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس اول (یکتا) تا درس نهم (جهان دیگر) قرآن: درس اول تا درس هفتم
ردیف: 6
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی ششم
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
ردیف: 7
عنوان: استعداد هنری ششم
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

5- آزمون مداد سیاه یک چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1400/11/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی ششم
توضیح: فصل اول (عدد و الگوهای عددی) تا فصل سوم (اعداد اعشاری)
ردیف: 2
عنوان: علوم ششم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (ورزش و نیرو 1)
ردیف: 3
عنوان: فارسی ششم
توضیح: درس اول (معرفت آفریدگار) تا درس هفتم (درس آزاد فرهنگ بومی 1)

6- آزمون مداد رنگی یک (بین‌المللی) تشریحی پرلز: تاریخ برگزاری 1400/11/13- چندگزینه‌ای تیمز: تاریخ برگزاری 1400/11/14

ردیف: 1
عنوان: ریاضی تیمز ششم
توضیح: محتوای ریاضی پایه‌های اول تا ششم
ردیف: 2
عنوان: علوم تیمز ششم
توضیح: محتوای علوم پایه‌های اول تا ششم
ردیف: 3
عنوان: پرلز ششم
توضیح: درک مطلب و سواد ادبیات فارسی پایه‌های اول تا ششم

7- آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/12/07 تا 1400/12/15

ردیف: 1
عنوان: ریاضی ششم
توضیح: فصل چهارم (تقارن و مختصات) و فصل پنجم (اندازه‌گیری)
ردیف: 2
عنوان: علوم ششم
توضیح: درس هفتم (ورزش و نیرو 2) تا درس نهم (سفر انرژی)
ردیف: 3
عنوان: فارسی ششم
توضیح: درس هشتم (دریاقُلی) تا درس دوازدهم (دوستی)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی ششم
توضیح: فصل هفتم (اوقات فراغت) تا فصل نهم (دریاهای ایران)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان ششم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس دهم (آداب زندگانی) تا درس چهاردهم (راز موفقیت) قرآن: درس هشتم تا درس یازدهم
ردیف: 6
عنوان: استعداد فضایی ششم
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

8- آزمون مداد رنگی دو (بین‌المللی) چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/01/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی کانگورو ششم
توضیح: محتوای ریاضی پایه‌های اول تا ششم

9- آزمون مداد سیاه دو چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/02/21

ردیف: 1
عنوان: ریاضی ششم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم ششم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی ششم
توضیح: کل کتاب

10- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری 1401/02/24 تا 1401/02/31

ردیف: 1
عنوان: ریاضی ششم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم ششم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی ششم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی ششم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن ششم
توضیح: هدیه‌های آسمان: کل کتاب قرآن: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی ششم
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
ردیف: 7
عنوان: استعداد هنری ششم
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: