برنامه آزمون دوره‌ای نهم تیزهوشان 1400

1- آزمون پرتاب یک تاریخ برگزاری 1400/07/22

ردیف: 1
عنوان: استعداد تحلیلی نهم (40 پرسش)
توضیح: هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز 40 پرسش
ردیف: 2
عنوان: ریاضی نهم (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم 6 پرسش، فصل اول سال نهم (مجموعه‌ها) درس اول (معرفی مجموعه) و درس دوم (مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها) 4 پرسش
ردیف: 3
عنوان: علوم تجربی نهم (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم 7 پرسش و فصل اول سال نهم (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 5
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم

2- آزمون پرتاب دو تاریخ برگزاری 1400/09/04

ردیف: 1
عنوان: استعداد تحلیلی نهم (40 پرسش)
توضیح: هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز 40 پرسش
ردیف: 2
عنوان: ریاضی نهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عدد‌های حقیقی) 4 پرسش و فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: علوم تجربی نهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 4 پرسش و فصل چهارم (حرکت چیست) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد) و درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 2 پرسش، درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 2 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 3 پرسش و درس چهارم (هم‌نشین) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) 1 پرسش، درس دوم (حرکات زمین) 1 پرسش، درس سوم (چهره زمین) 1 پرسش، درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 1 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) و درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 3 پرسش و درس هفتم (جمعیت جهان) و درس هشتم (جهان نا‌برابر) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تورا چگونه بشناسم؟) و درس دوم (درپناه ایمان) 2 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) و درس چهارم (خورشید پنهان) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول و درس دوم 3 پرسش، درس سوم 2 پرسش

3- آزمون پرتاب سه تاریخ برگزاری 1400/10/23

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عدد‌های حقیقی) 2 پرسش، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 1 پرسش و فصل چهارم (توان و ریشه) 4 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی ) 1 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 1 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 2 پرسش، فصل چهارم (حرکت چیست) 2 پرسش، فصل پنجم (نیرو) 2 پرسش، فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 1 پرسش و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 1 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد) و درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) و درس هفتم (پرتو امید) 4 پرسش و درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش )
توضیح: درس اول (زمین، مهد زیبای انسان‌ها ) تا درس پنجم (پراکندگی زیست بوم‌های جهان ) 2 پرسش درس ششم (زیست بوم‌ها در خطرند ) تا درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه ) 2 پرسش، درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی ) و درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران ) 3 پرسش، درس دوازدهم ( در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی ) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش )
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) و درس دوم (در پناه ایمان) 1 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) و درس چهارم (خورشید پنهان ) 1 پرسش، درس پنجم (رهبری در دوران غیبت ) یک پرسش، درس ششم (وضو، غسل و تیمم ) 2 پرسش
ردیف: 6
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش )
توضیح: درس اول و درس دوم 1 پرسش، درس سوم و درس چهارم 2 پرسش و درس پنجم 2 پرسش

4- آزمون پرتاب چهار تاریخ برگزاری 1400/11/28

ردیف: 1
عنوان: استعداد تحلیلی نهم (40 پرسش )
توضیح: پرسش‌های هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز 40 پرسش
ردیف: 2
عنوان: ریاضی نهم (10 پرسش )
توضیح: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه ) 3 پرسش، فصل چهارم (توان و ریشه ) 4 پرسش، فصل پنجم (عبارت‌های جبری ) درس اول (عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد ) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: علوم تجربی نهم (10 پرسش )
توضیح: فصل ششم(زمین ساخت ورقه‌ای ) و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین ) 5 پرسش، فصل هشتم (فشار و آثار آن تا انتهای اصل پاسکال ) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش )
توضیح: درس ششم (آداب زندگانی ) 1 پرسش، درس هفتم (پرتو امید ) 2 پرسش، درس هشتم (هم‌زیستی با مام‌میهن ) 3 پرسش، درس نهم (راز موفقیت ) 4 پرسش
ردیف: 5
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش )
توضیح: درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه ) 1 پرسش، درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی ) 2 پرسش، درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) 2 پرسش، درس دوازدهم (در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی ) 2 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت: موانع و مشکلات ) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش )
توضیح: درس ششم (وضو، غسل و تیمم ) 2 پرسش، درس هفتم (احکام نماز ) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش )
توضیح: درس پنجم 2 پرسش، درس ششم 3 پرسش

5- آزمون ورودی (شبیه‌ساز تیزهوشان) هفته قبل از آزمون مدارس استعدادهای درخشان

ردیف: 1
عنوان: استعداد تحلیلی (50 پرسش)
توضیح: پرسش‌های هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
ردیف: 3
عنوان: علوم (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
ردیف: 4
عنوان: فارسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
ردیف: 5
عنوان: مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
ردیف: 7
عنوان: قرآن (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: