برنامه آزمون دوره‌ای چهارم دبستان 1400

1- آزمون گونیا ویژه تهران و شعب اصلی تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/07/03 تا 1400/07/10

ردیف: 1
عنوان: ریاضی چهارم
توضیح: کل کتاب سال سوم
ردیف: 2
عنوان: علوم چهارم
توضیح: کل کتاب سال سوم
ردیف: 3
عنوان: فارسی چهارم
توضیح: کل کتاب سال سوم
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی چهارم
توضیح: کل کتاب سال سوم
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن چهارم
توضیح: کل کتاب سال سوم

2- آزمون گونیا ویژه شعب نمایندگی تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/07/24 تا 1400/07/28

ردیف: 1
عنوان: ریاضی چهارم
توضیح: کل کتاب سال سوم
ردیف: 2
عنوان: علوم چهارم
توضیح: کل کتاب سال سوم
ردیف: 3
عنوان: فارسی چهارم
توضیح: کل کتاب سال سوم
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی چهارم
توضیح: کل کتاب سال سوم
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن چهارم
توضیح: کل کتاب سال سوم

3- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/08/29 تا 1400/09/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی چهارم
توضیح: فصل اول (اعداد و الگوها) و فصل دوم (کسر)
ردیف: 2
عنوان: علوم چهارم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس چهارم (انرژی الکتریکی)
ردیف: 3
عنوان: فارسی چهارم
توضیح: درس اول (آفریدگار زیبایی) تا درس پنجم (رهایی از قفس)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی چهارم
توضیح: درس اول ( همسایه‌ی ما) تا درس پنجم (زندگی در شهر و روستا)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن چهارم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس اول (دانه‌ای که نمی‌خواست بروید!) تا درس چهارم (یک نماز و ده رکوع!) قرآن: درس اول (یادآوری قواعد سال‌های گذشته) تا درس سوم (سوره‌ی ابراهیم آیات 34 تا 38)
ردیف: 6
عنوان: استعداد فضایی چهارم
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

4- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/10/11 تا 1400/10/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی چهارم
توضیح: فصل اول (اعداد و الگوها) تا فصل سوم (ضرب و تقسیم)
ردیف: 2
عنوان: علوم چهارم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (سنگ‌ها)
ردیف: 3
عنوان: فارسی چهارم
توضیح: درس اول (آفریدگار زیبایی) تا درس هفتم (مهمان شهر ما)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی چهارم
توضیح: درس اول (همسایه‌ی ما) تا درس دهم (مورخان چگونه گذشته را مطالعه می‌کنند؟)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن چهارم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس اول (دانه‌ای که نمی‌خواست بروید!) تا درس هشتم (دیدار دوست) قرآن: درس اول (یادآوری قواعد سال‌های گذشته) تا درس هفتم (آشنایی با خط قرآن کریم)
ردیف: 6
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی چهارم
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته های ورزشی
ردیف: 7
عنوان: استعداد هنری چهارم
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

5- آزمون مداد سیاه یک چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1400/11/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی چهارم
توضیح: فصل اول (اعداد و الگوها) تا فصل سوم (ضرب و تقسیم)
ردیف: 2
عنوان: علوم چهارم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (سنگ‌ها)
ردیف: 3
عنوان: فارسی چهارم
توضیح: درس اول (آفریدگار زیبایی) تا درس هفتم (مهمان شهر ما)

6- آزمون مداد رنگی یک (بین‌المللی) تشریحی پرلز: تاریخ برگزاری 1400/11/13- چندگزینه‌ای تیمز: تاریخ برگزاری 1400/11/14

ردیف: 1
عنوان: ریاضی تیمز چهارم
توضیح: محتوای ریاضی پایه‌های اول تا چهارم
ردیف: 2
عنوان: علوم تیمز چهارم
توضیح: محتوای علوم پایه‌های اول تا چهارم
ردیف: 3
عنوان: پرلز چهارم
توضیح: درک مطلب و سواد ادبیات فارسی پایه‌های اول تا چهارم

7- آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/12/07 تا 1400/12/15

ردیف: 1
عنوان: ریاضی چهارم
توضیح: فصل چهارم (اندازه‌گیری) و فصل پنجم (عدد مخلوط و عدد اعشاری تا انتهای حل مسئله)
ردیف: 2
عنوان: علوم چهارم
توضیح: درس هفتم (آهن‌ربا در زندگی) تا درس دهم (بدن ما 2)
ردیف: 3
عنوان: فارسی چهارم
توضیح: درس هشتم (درس آزاد) تا درس یازدهم (فرمانده دل‌ها)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی چهارم
توضیح: درس یازدهم (سفری به شهر باستانی همدان) تا درس چهاردهم (سفری به شهر باستانی کرمانشاه)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن چهارم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس دهم (روشن‌ترین شب) تا درس چهاردهم (اولین بانوی مسلمان) قرآن: درس هشتم (سوره‌ی آل عمران آیات 30 تا 37) تا درس دهم (سوره‌ی هود آیات 109 تا 117)
ردیف: 6
عنوان: استعداد فضایی چهارم
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

8- آزمون مداد رنگی دو (بین‌المللی) چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/01/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی کانگورو چهارم
توضیح: محتوای ریاضی پایه‌های اول تا چهارم

9- آزمون مداد سیاه دو چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/02/21

ردیف: 1
عنوان: ریاضی چهارم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم چهارم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی چهارم
توضیح: کل کتاب

10- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری 1401/02/24 تا 1401/02/31

ردیف: 1
عنوان: ریاضی چهارم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم چهارم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی چهارم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی چهارم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن چهارم
توضیح: هدیه‌های آسمان: کل کتاب قرآن: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی چهارم
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
ردیف: 7
عنوان: استعداد هنری چهارم
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: