برنامه آزمون‌های تشریحی نهم 1400

1- آزمون پایش تاریخ برگزاری 1400/05/26

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: حساب (10 پرسش): فصل اول (مجموعه‌ها) درس اول (معرفی مجموعه‌ها) و درس دوم (مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها) هندسه (10 پرسش): فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) و درس دوم (آشنایی با اثبات در هندسه)
ردیف: 2
عنوان: علوم نهم (20 پرسش)
توضیح: زیست و زمین‌شناسی (10 پرسش): فصل دهم (نگاهی به فضا تا انتهای صفحه 111) فیزیک (5 پرسش): فصل چهارم (حرکت چیست تا انتهای صفحه 43) شیمی (5 پرسش): فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر تا انتهای صفحه 19)

2- آزمون همگام یک (میان نوبت اول) تاریخ برگزاری 1400/08/12 تا 1400/08/26

ردیف: 1
عنوان: آموزش قرآن نهم 1400/08/12
توضیح: درس اول تا درس سوم (10 نمره شفاهی و 10 نمره کتبی)
ردیف: 2
عنوان: حساب نهم 1400/08/15
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) و فصل دوم (عددهای حقیقی) درس اول (عددهای گویا) و درس دوم (عددهای حقیقی) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: ریاضی نهم 1400/0815
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) و فصل دوم (عددهای حقیقی) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: پیام‌های آسمان نهم 1400/08/16
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس چهارم (خورشید پنهان) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: فیزیک نهم 1400/08/17
توضیح: فصل چهارم (حرکت چیست) و فصل پنجم (نیرو تا انتهای صفحه 57) 20 نمره
ردیف: 6
عنوان: زبان انگلیسی نهم 1400/08/18
توضیح: درس اول (personality) 20 نمره
ردیف: 7
عنوان: شیمی نهم 1400/08/19
توضیح: فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 20 نمره
ردیف: 8
عنوان: هندسه نهم 1400/08/22
توضیح: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) تا درس چهارم (حل مسئله در هندسه) 20 نمره
ردیف: 9
عنوان: عربی نهم 1400/08/23
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) و درس دوم (العبور الامن) 20 نمره
ردیف: 10
عنوان: علوم نهم 1400/08/22
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) تا فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 20 نمره
ردیف: 11
عنوان: زیست و زمین‌شناسی نهم 1400/08/24
توضیح: فصل دهم (نگاهی به فضا)، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) و فصل ششم (زمین ساخت ورقه ای تا انتهای صفحه 66) 20 نمره
ردیف: 12
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم 1400/08/25
توضیح: درس اول (زمین مهد زیبای انسان‌ها) تا درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) 20 نمره
ردیف: 13
عنوان: فارسی نهم 1400/08/26
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد)، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 20 نمره

3- آزمون حساب و کتاب یک (پایان نوبت اول) تاریخ برگزاری دی ماه

ردیف: 1
عنوان: آموزش قرآن نهم 1400/09/30
توضیح: 10 نمره شفاهی، 10 نمره کتبی معنای کلمات درس اول تا درس سوم 1 نمره و درس چهارم تا درس ششم 1 نمره، معنای ترکیب‌های درس اول تا درس سوم 1/5 نمره و درس چهارم تا درس ششم 1/5 نمره، معنای جملات و آیات درس اول تا درس سوم 2 نمره و درس چهارم تا درس ششم 2 نمره، الگوهای قواعد ساده قرآنی درس اول تا درس ششم 1 نمره
ردیف: 2
عنوان: فیزیک نهم 1400/10/04
توضیح: فصل چهارم (حرکت چیست) 7 نمره، فصل پنجم (نیرو) 7 نمره و فصل هشتم (فشار و آثار آن تا ابتدای فشار در مایع‌ها) 6 نمره
ردیف: 3
عنوان: علوم نهم (ویژه نمایندگی) 1400/10/04
توضیح: 15 نمره کتبی، 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 نمره، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 2/25 نمره، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 2/25 نمره، فصل چهارم (حرکت چیست) 2/25 نمره، فصل پنجم (نیرو) 2/25 نمره، فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 2 نمره و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 2 نمره
ردیف: 4
عنوان: هندسه نهم 1400/10/06
توضیح: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 16 نمره و فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) درس اول (معادله خط) و درس دوم (شیب خط و عرض از مبدا) 4 نمره
ردیف: 5
عنوان: زبان انگلیسی نهم 1400/10/07
توضیح: 10 نمره کتبی (درک مطلب از طریق خواندن و نوشتن)، 5 نمره صحبت کردن، 5 نمره گوش کردن درس اول (Personality) 3 نمره، درس دوم (Travel) 3 نمره و درس سوم (Festivals and ceremonies) 4 نمره
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم 1400/10/08
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس پنجم (الرجاء) 5 نمره شفاهی، 15 نمره کتبی مهارت‌های ترجمه 4/5 نمره، مهارت واژه‌شناسی 1/5 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد 7 نمره و مهارت درک و فهم 2 نمره
ردیف: 7
عنوان: حساب نهم 1400/10/11
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 6/5 نمره، فصل دوم (عددهای حقیقی) 5/5 نمره و فصل چهارم (توان و ریشه) 8 نمره
ردیف: 8
عنوان: ریاضی نهم (ویژه نمایندگی)1400/10/11
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 5 نمره، فصل دوم (عددهای حقیقی) 4 نمره، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 5/5 نمره و فصل چهارم (توان و ریشه) 5/5 نمره
ردیف: 9
عنوان: نگارش نهم 1400/10/12
توضیح: درس اول تا درس چهارم مهارت نوشتن شامل: بازشناسی (تشخیصی: تمرین شماره 1 هر درس)، آفرینش (تولیدی: تمرین شماره 2 هر درس)، داوری (تحلیلی: تمرین شماره 3 هر درس)، تصویرنویسی (انشای آزاد)، بازنویسی حکایت، گسترش مثل، درست‌نویسی، سنجه‌های ارزشیابی: ساختار (ساختار بیرونی: 2 نمره، ساختار درونی: 2 نمره)، محتوا: (خوش‌آغازی: 2 نمره، پرورش موضوع: شیوه بیان نوشته: 3 نمره، سیر منطقی نوشته: 3 نمره، فکر و نگاه نو: 3 نمره، خوش‌فرجامی: 2 نمره)، هنجارهای نگارشی (نشانه‌های نگارشی: 1 نمره، املای واژگان: 1 نمره، پاکیزه‌نویسی: 1 نمره)
ردیف: 10
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم 1400/10/13
توضیح: فصل اول (سیاره ما، زمین) 3/5 نمره، فصل دوم (سنگ‌کره، آب‌کره، هواکره) 3/5 نمره، فصل سوم (زیست‌کره، تنوع شگفت‌انگیز) 3/5 نمره، فصل چهارم (ساکنان سیاره زمین) 3/5 نمره، فصل پنجم (عصر یکپارچگی و شکوفایی) 3 نمره و فصل ششم (ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه) 3 نمره
ردیف: 11
عنوان: فارسی نهم 1400/10/14
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد)، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس هفتم (پرتو امید) 10 نمره کتبی، 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1 نمره، درک متن 2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2 نمره، خودارزیابی 1/5 نمره، تاریخ ادبیات 0/5 نمره
ردیف: 12
عنوان: پیام‌های آسمان نهم 1400/10/15
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) 3 نمره، درس دوم (در پناه ایمان) 3 نمره، درس سوم (راهنمایان الهی) 3/5 نمره، درس چهارم (خورشید پنهان) 3/5 نمره، درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 3 نمره و درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 4 نمره
ردیف: 13
عنوان: شیمی نهم 1400/10/18
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 8 نمره و فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 12 نمره
ردیف: 14
عنوان: زیست و زمین‌شناسی نهم 1400/10/20
توضیح: فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 4 نمره، فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین تا ابتدای راه‌های تشکیل فسیل) 4 نمره، فصل دهم (نگاهی به فضا) 3 نمره ،فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 5 نمره و فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 4 نمره

4- آزمون همگام دو (میان نوبت دوم) تاریخ برگزاری 1401/01/17 تا 1401/01/31

ردیف: 1
عنوان: آموزش قرآن نهم 1401/01/17
توضیح: درس هفتم تا درس نهم (10 نمره شفاهی و 10 نمره کتبی)
ردیف: 2
عنوان: حساب نهم 1401/01/20
توضیح: فصل پنجم (عبارت‌های جبری) و فصل هفتم (عبارت‌های گویا) درس اول (معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: ریاضی نهم 1401/01/20
توضیح: فصل پنجم (عبارت‌های جبری) تا فصل هفتم (عبارت‌های گویا) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: پیام‌های آسمان نهم 1401/01/21
توضیح: درس هفتم (احکام نماز) تا درس یازدهم (انفاق) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: فیزیک نهم 1401/01/22
توضیح: فصل هشتم (فشار و آثار آن) و فصل نهم (ماشین‌ها تا صفحه 100 ابتدای مزیت مکانیکی اهرم‌ها) 20 نمره
ردیف: 6
عنوان: زبان انگلیسی نهم 1401/01/23
توضیح: درس دوم (travel) تا درس پنجم (media) 20 نمره
ردیف: 7
عنوان: شیمی نهم 1401/01/24
توضیح: فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 20 نمره
ردیف: 8
عنوان: هندسه نهم 1401/01/27
توضیح: فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) درس دوم (شیب خط و عرض از مبدا) و درس سوم (دستگاه معادله‌های خطی)، فصل هشتم (حجم و مساحت) درس اول (حجم و مساحت کره) و درس دوم (حجم هرم و مخروط تا انتهای صفحه 138) 20 نمره
ردیف: 9
عنوان: علوم نهم 1401/01/27
توضیح: فصل هشتم (فشار و آثار آن) تا فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 20 نمره
ردیف: 10
عنوان: عربی نهم 1401/01/28
توضیح: درس ششم (تغییر الحیاه) تا درس هشتم (حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره) 20 نمره
ردیف: 11
عنوان: زیست و زمین‌شناسی نهم 1401/01/29
توضیح: فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین)، فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره)، فصل چهاردهم (جانوران مهره‌دار) و فصل پانزدهم (باهم زیستن تا انتهای صفحه 164) 20 نمره
ردیف: 12
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم 1401/01/30
توضیح: درس سیزدهم (نهضت مشروطه) تا درس نوزدهم (ارزش‌ها و کارکردهای خانواده) 20 نمره
ردیف: 13
عنوان: فارسی نهم 1401/01/31
توضیح: درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) تا درس دوازدهم (پیام‌آوران رحمت) 20 نمره

5- آزمون حساب و کتاب دو (پایان نوبت دوم) تاریخ برگزاری خرداد ماه

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 2 نمره، فصل دوم (عددهای حقیقی) 1/5 نمره، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 1/5 نمره، فصل چهارم (توان و ریشه) 2 نمره، فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 3 نمره، فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 3/5 نمره، فصل هفتم (عبارت‌های گویا) 3/5 نمره و فصل هشتم (حجم و مساحت) 3 نمره
ردیف: 2
عنوان: علوم نهم
توضیح: 15 نمره کتبی، 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) تا فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) هر کدام 0/5 نمره، فصل هشتم (فشار و آثار آن) 1/25 نمره، فصل نهم (ماشین‌ها) تا فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) هر کدام 1/5 نمره، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 1/25 نمره و فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) تا فصل پانزدهم (باهم زیستن) هر کدام 1/5 نمره
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد)، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس هفدهم (شازده کوچولو) 10 نمره کتبی، 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1/5 نمره، درک متن 1/5 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2 نمره، خودارزیابی 1/5 نمره، تاریخ ادبیات 0/5 نمره
ردیف: 4
عنوان: نگارش نهم
توضیح: درس اول تا درس هشتم مهارت نوشتن شامل: بازشناسی (تشخیصی: تمرین شماره 1 هر درس)، آفرینش (تولیدی: تمرین شماره 2 هر درس)، داوری (تحلیلی: تمرین شماره 3 هر درس)، تصویرنویسی (انشای آزاد)، بازنویسی حکایت، گسترش مثل، درست‌نویسی، سنجه‌های ارزشیابی: ساختار (ساختار بیرونی: 2 نمره، ساختار درونی: 2 نمره)، محتوا: (خوش‌آغازی: 2 نمره، پرورش موضوع: شیوه بیان نوشته: 3 نمره، سیر منطقی نوشته: 3 نمره، فکر و نگاه نو: 3 نمره، خوش‌فرجامی: 2 نمره)، هنجارهای نگارشی (نشانه‌های نگارشی: 1 نمره، املای واژگان: 1 نمره، پاکیزه‌نویسی: 1 نمره)
ردیف: 5
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم
توضیح: فصل اول (سیاره ما، زمین) تا فصل ششم (ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه) انتخابی از دو فصل توسط دانش آموز هر فصل 2/5 نمره و فصل هفتم (ایران در عصر مشروطه) تا فصل دوازدهم (بهره‌وری) هر کدام 2/5 نمره
ردیف: 6
عنوان: زبان انگلیسی نهم
توضیح: 10 نمره کتبی (درک مطلب از طریق خواندن و نوشتن)، 5 نمره صحبت کردن، 5 نمره گوش کردن درس اول (Personality) تا درس سوم (Festivals and ceremonies) 2/5 نمره، درس چهارم (Services) 2/5 نمره، درس پنجم (Media) 2/5 نمره و درس ششم (Health and injuries) 2/5 نمره
ردیف: 7
عنوان: عربی نهم
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس پنجم (الرجا) تقریبا 4 نمره و درس ششم (تغییر الحیاه) تا درس دهم (الامانه) تقریبا 11 نمره مهارت‌های ترجمه 4/5 نمره، مهارت واژه‌شناسی 1/5 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد 7 نمره و مهارت درک و فهم 2 نمره
ردیف: 8
عنوان: پیام‌های آسمان نهم
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) و درس دوم (در پناه ایمان) 2 نمره، درس سوم (راهنمایان الهی) و درس چهارم (خورشید پنهان) 2 نمره، درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) و درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 2 نمره، درس هفتم (احکام نماز) 2 نمره، درس هشتم (همدلی و همراهی) 2/5 نمره، درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) 2/5 نمره، درس دهم (مسئولیت همگانی) 2/5 نمره، درس یازدهم (انفاق) 2/5 نمره و درس دوازدهم (جهاد) 2 نمره
ردیف: 9
عنوان: آموزش قرآن نهم
توضیح: 10 نمره شفاهی، 10 نمره کتبی معنای کلمات درس اول تا درس ششم 1 نمره، درس هفتم تا درس نهم 1 نمره و درس دهم و درس یازدهم 1 نمره، معنای ترکیب‌های درس اول تا درس ششم 1 نمره، درس هفتم تا درس نهم 1 نمره و درس دهم و درس یازدهم 1 نمره، معنای جملات و آیات درس اول تا درس ششم 1 نمره، درس هفتم تا درس نهم 1/5 نمره و درس دهم و درس یازدهم 1/5 نمره
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: