برنامه آزمون‌های تشریحی هشتم 1400

1- آزمون پایش تاریخ برگزاری 1400/05/26

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: حساب (10 پرسش): فصل اول (عددهای صحیح و گویا) درس اول (یادآوری عددهای صحیح) تا درس سوم (جمع و تفریق عددهای گویا) هندسه (10 پرسش): فصل سوم (چندضلعی‌ها) درس اول (چندضلعی‌ها و تقارن) و درس دوم (توازی و تعامد)
ردیف: 2
عنوان: علوم هشتم (20 پرسش)
توضیح: زیست و زمین‌شناسی (10 پرسش): فصل چهارم (تنظیم عصبی تا انتهای صفحه 31) فیزیک (5 پرسش): فصل نهم (الکتریسیته تا انتهای صفحه 79) شیمی (5 پرسش): فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد)

2- آزمون همگام یک (میان نوبت اول) تاریخ برگزاری 1400/08/12 تا 1400/08/26

ردیف: 1
عنوان: آموزش قرآن هشتم 1400/08/12
توضیح: درس اول تا درس سوم (10 نمره شفاهی و 10 نمره کتبی)
ردیف: 2
عنوان: حساب هشتم 1400/08/15
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا)، فصل دوم (عددهای اول) و فصل چهارم (جبر و معادله) درس اول (ساده کردن عبارت‌های جبری) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: ریاضی هشتم 1400/08/15
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) و فصل دوم (عددهای اول) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم 1400/08/16
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: فیزیک هشتم 1400/08/17
توضیح: فصل نهم (الکتریسیته) 20 نمره
ردیف: 6
عنوان: زبان انگلیسی هشتم 1400/08/18
توضیح: درس اول (my nationality) و درس دوم (my week) 20 نمره
ردیف: 7
عنوان: شیمی هشتم 1400/08/19
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) و فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی تا انتهای صفحه 16) 20 نمره
ردیف: 8
عنوان: هندسه هشتم 1400/08/22
توضیح: فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 20 نمره
ردیف: 9
عنوان: علوم هشتم 1400/08/22
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) تا فصل چهارم (تنظیم عصبی) 20 نمره
ردیف: 10
عنوان: عربی هشتم 1400/08/23
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) و درس دوم (اهمیه اللغه العربیه) 20 نمره
ردیف: 11
عنوان: زیست و زمین‌شناسی هشتم 1400/08/24
توضیح: فصل چهارم (تنظیم عصبی)، فصل یازدهم (کانی‌ها) و فصل پنجم (حس و حرکت تا انتهای صفحه 43) 20 نمره
ردیف: 12
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم 1400/08/25
توضیح: درس اول (تعاون 1) تا درس پنجم (آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آنها) 20 نمره
ردیف: 13
عنوان: فارسی هشتم 1400/08/26
توضیح: ستایش (به نام خدایی که جان آفرید)، درس اول (پیش از اینها) و درس دوم (خوب جهان را ببین، صورتگر ماهر) 20 نمره

3- آزمون حساب و کتاب یک (پایان نوبت اول) تاریخ برگزاری دی ماه

ردیف: 1
عنوان: آموزش قرآن هشتم 1400/09/30
توضیح: معنای کلمات درس اول تا درس سوم 1 نمره و درس چهارم تا درس ششم 1 نمره، معنای ترکیب‌های درس اول تا درس سوم 1/5 نمره و درس چهارم تا درس ششم 1/5 نمره، معنای جملات و آیات درس درس اول تا درس سوم 2 نمره و درس چهارم تا درس ششم 2 نمره، الگو‌های قواعد ساده قرآنی درس اول تا درس ششم 1 نمره
ردیف: 2
عنوان: فیزیک هشتم 1400/10/04
توضیح: فصل نهم (الکتریسیته) 12 نمره و فصل دهم (مغناطیس) 8 نمره
ردیف: 3
عنوان: علوم هشتم (ویژه نمایندگی) 1400/10/04
توضیح: 15 نمره کتبی، 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 1/5 نمره، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 2/5 نمره، فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 1/5 نمره، فصل چهارم (تنظیم عصبی) 1/5 نمره، فصل پنجم (حس و حرکت) 2/5 نمره، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 1/5 نمره، فصل هفتم (الفبای زیست فناوری) 2 نمره و فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 2 نمره
ردیف: 4
عنوان: هندسه هشتم 1400/10/06
توضیح: فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 11 نمره و فصل پنجم (بردار و مختصات) 9 نمره
ردیف: 5
عنوان: زبان انگلیسی هشتم 1400/10/07
توضیح: 10 نمره کتبی (درک مطلب خواندن و نوشتن)، 5 نمره صحبت کردن، 5 نمره گوش کردن درس اول (My Nationality) 2 نمره، درس دوم (My Week) 2 نمره، درس سوم (My Abilities) 3 نمره و درس چهارم (My Health) 3 نمره
ردیف: 6
عنوان: عربی هشتم 1400/10/08
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) تا درس پنجم (الصداقه) 5 نمره شفاهی، 15 نمره کتبی مهارت‌های ترجمه 4/5 نمره، مهارت واژه‌شناسی 1/5 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد 7 نمره و مهارت درک و فهم 2 نمره
ردیف: 7
عنوان: حساب هشتم 1400/10/11
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 7/5 نمره، فصل دوم (عددهای اول) 4/5 نمره و فصل چهارم (جبر و معادله) 8 نمره
ردیف: 8
عنوان: ریاضی هشتم (ویژه نمایندگی) 1400/10/11
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 4/5 نمره، فصل دوم (عددهای اول) 2/5 نمره، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 4/5 نمره، فصل چهارم (جبر و معادله) 5 نمره و فصل پنجم (بردار و مختصات) 3/5 نمره
ردیف: 9
عنوان: نگارش هشتم 1400/10/12
توضیح: درس اول تا درس چهارم مهارت نوشتن شامل: بازشناسی (تشخیصی: تمرین شماره 1 هر درس)، آفرینش (تولیدی: تمرین شماره 2 هر درس)، داوری (تحلیلی: تمرین شماره 3 هر درس)، تصویرنویسی (انشای آزاد)، بازنویسی حکایت، گسترش مثل، درست‌نویسی، سنجه‌های ارزشیابی: ساختار (ساختار بیرونی: 2 نمره، ساختار درونی: 2 نمره)، محتوا: (خوش‌آغازی: 2 نمره، پرورش موضوع: شیوه بیان نوشته: 3 نمره، سیر منطقی نوشته: 3 نمره، فکر و نگاه نو: 3 نمره، خوش‌فرجامی: 2 نمره)، هنجارهای نگارشی (نشانه‌های نگارشی: 1 نمره، املای واژگان: 1 نمره، پاکیزه‌نویسی: 1 نمره)
ردیف: 10
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم 1400/10/13
توضیح: فصل اول (تعاون) 3 نمره، فصل دوم (نقش دولت در اداره کشور) 3/5 نمره، فصل سوم (نوجوانان و قانون) 3/5 نمره، فصل چهارم (عصر ارتباطات) 3 نمره، فصل پنجم (از حرا تا نینوا) 3/5 نمره و فصل ششم (عصری تازه در تاریخ ایران) 3/5 نمره
ردیف: 11
عنوان: فارسی هشتم 1400/10/14
توضیح: ستایش (به نام خدایی که جان آفرید)، درس اول (پیش از اینها) تا درس هفتم (آداب نیکان) 10 نمره کتبی، 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1 نمره، درک متن 2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2 نمره، خودارزیابی 1/5 نمره، تاریخ ادبیات 0/5 نمره
ردیف: 12
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم 1400/10/15
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) 2 نمره، درس دوم (عفو و گذشت) 2 نمره، درس سوم (همه چیز در دست تو) 1/5 نمره، درس چهارم (پیوند جاودان) 3 نمره، درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) 3 نمره، درس ششم (نردبان آسمان) 3 نمره، درس هفتم (یک فرصت طلایی) 3 نمره و درس هشتم (نشان ارزشمندی) 2/5 نمره
ردیف: 13
عنوان: شیمی هشتم 1400/10/18
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 7 نمره و فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 13 نمره
ردیف: 14
عنوان: زیست و زمین‌شناسی هشتم 1400/10/20
توضیح: فصل چهارم (تنظیم عصبی) 4 نمره، فصل پنجم (حس و حرکت) 5 نمره، فصل ششم (تنظیم هورمونی تا انتهای تنظیم قند خون) 2 نمره، فصل یازدهم (کانی‌ها) 4 نمره و فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 5 نمره

4- آزمون همگام دو (میان نوبت دوم) تاریخ برگزاری 1401/01/17 تا 1401/01/31

ردیف: 1
عنوان: آموزش قرآن هشتم 1401/01/17
توضیح: درس هفتم تا درس نهم (10 نمره شفاهی و 10 نمره کتبی)
ردیف: 2
عنوان: حساب هشتم 1401/01/20
توضیح: فصل هفتم (توان و جذر) و فصل هشتم (آمار و احتمال) درس اول (دسته‌بندی داده‌ها) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: ریاضی هشتم 1401/01/20
توضیح: فصل ششم (مثلث) تا فصل هشتم (آمار و احتمال) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم 1401/01/21
توضیح: درس نهم (تدبیر زندگانی) تا درس سیزدهم (کلید گنج‌ها) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: فیزیک هشتم 1401/01/22
توضیح: فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) و فصل پانزدهم (شکست نور تا انتهای صفحه 138) 20 نمره
ردیف: 6
عنوان: زبان انگلیسی هشتم 1401/01/23
توضیح: درس سوم (my abilities) تا درس پنجم (my city) 20 نمره
ردیف: 7
عنوان: شیمی هشتم 1401/01/24
توضیح: فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 20 نمره
ردیف: 8
عنوان: هندسه هشتم 1401/01/27
توضیح: فصل ششم (مثلث) 20 نمره
ردیف: 9
عنوان: علوم هشتم 1401/01/27
توضیح: فصل نهم (الکتریسیته) تا فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن تا انتهای نور چگونه منتشر می‌شود) 20 نمره
ردیف: 10
عنوان: عربی هشتم 1401/01/28
توضیح: درس ششم (فی السفر) تا درس هشتم (الاعتماد علی‌النفس) 20 نمره
ردیف: 11
عنوان: زیست و زمین‌شناسی هشتم 1401/01/29
توضیح: فصل ششم (تنظیم هورمونی)، فصل هفتم (الفبای زیست فناوری)، فصل سیزدهم (هوازدگی) و فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران تا انتهای صفحه 66) 20 نمره
ردیف: 12
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم 1401/01/30
توضیح: درس سیزدهم (غزنویان،سلجوقیان و خوارزمشاهیان) تا درس نوزدهم (ویژگی منطقه جنوب غربی آسیا) 20 نمره
ردیف: 13
عنوان: فارسی هشتم 1401/01/31
توضیح: درس هشتم (آزادگی) تا درس دوازدهم (شیر حق) 20 نمره

5- آزمون حساب و کتاب دو (پایان نوبت دوم) تاریخ برگزاری خرداد ماه

ردیف: 1
عنوان: آموزش قرآن هشتم 1401/02/31
توضیح: 10 نمره شفاهی، 10 نمره کتبی معنای کلمات درس اول تا درس ششم 1 نمره، درس هفتم تا درس نهم 1 نمره، درس دهم تا درس دوازدهم 1 نمره، معنای ترکیب‌های درس اول تا درس ششم 1 نمره، درس هفتم تا درس نهم 1 نمره و درس دهم تا درس دوازدهم 1 نمره، معنای جملات و آیات درس اول تا درس ششم 1 نمره، درس هفتم تا درس نهم 1/5 نمره و درس دهم تا درس دوازدهم 1/5 نمره
ردیف: 2
عنوان: زیست و زمین‌شناسی هشتم 1401/03/01
توضیح: فصل چهارم (تنظیم عصبی) 2 نمره، فصل پنجم (حس و حرکت) 2 نمره، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 2/5 نمره، فصل هفتم (الفبای زیست فناوری) 2/5 نمره، فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 3 نمره، فصل یازدهم (کانی‌ها) 2 نمره، فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 3 نمره و فصل سیزدهم (هوازدگی) 3 نمره
ردیف: 3
عنوان: علوم هشتم (ویژه نمایندگی)1401/03/01
توضیح: 15 نمره کتبی، 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 0/5 نمره، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 0/5 نمره، فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 0/5 نمره، فصل چهارم (تنظیم عصبی) 0/5 نمره، فصل پنجم (حس و حرکت) 0/5 نمره، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 0/5 نمره، فصل هفتم (الفبای زیست فناوری) 0/5 نمره، فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 0/5 نمره، فصل نهم (الکتریسیته) 2 نمره، فصل دهم (مغناطیس) 1/5 نمره، فصل یازدهم (کانی‌ها) 1/25 نمره، فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 1/5 نمره، فصل سیزدهم (هوازدگی) 1 نمره، فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) 2/25 نمره و فصل پانزدهم (شکست نور) 1/5 نمره
ردیف: 4
عنوان: هندسه هشتم 1401/03/03
توضیح: فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 3 نمره و فصل پنجم (بردار و مختصات) 3 نمره، فصل ششم (مثلث) 7 نمره و فصل نهم (دایره) 7 نمره
ردیف: 5
عنوان: عربی هشتم 1401/03/04
توضیح: 5 نمره شفاهی، 15 نمره کتبی درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) تا درس پنجم (الصداقه) تقریبا 4 نمره و درس ششم (فی السفر) تا درس دهم (الحکم) تقریبا 11 نمره، مهارت‌های ترجمه 4/5 نمره، مهارت واژه‌شناسی 1/5 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد 7 نمره و مهارت درک و فهم 2 نمره
ردیف: 6
عنوان: فیزیک هشتم 1401/03/07
توضیح: فصل نهم (الکتریسیته) 4 نمره، فصل دهم (مغناطیس) 4 نمره، فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) 7 نمره و فصل پانزدهم (شکست نور) 5 نمره
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم 1401/03/08
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس چهارم (پیوند جاودان) 2 نمره، درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) تا درس هشتم (نشان ارزشمندی) 5 نمره، درس نهم (تدبیر زندگانی) 2 نمره، درس دهم (دو سرمایه گرانبها) 2 نمره، درس یازدهم (آفت‌های زبان) 2 نمره، درس دوازدهم (ارزش کار) 1/5 نمره، درس سیزدهم (کلید گنج‌ها) 1/5 نمره، درس چهاردهم (ما مسلمانان) 2 نمره و درس پانزدهم (حق الناس) 2 نمره
ردیف: 8
عنوان: شیمی هشتم 1401/03/09
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 5 نمره، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 7 نمره و فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 8 نمره
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی هشتم 1401/03/10
توضیح: 10 نمره کتبی (درک مطلب از طریق خواندن و نوشتن)، 5 نمره صحبت کردن، 5 نمره گوش کردن درس اول (My Nationality) تا درس چهارم (My Health) 2/5 نمره، درس پنجم (My City) 2/5 نمره، درس ششم (My Village) 2/5 نمره و درس هفتم (My Hobbies) 2/5 نمره
ردیف: 10
عنوان: فارسی هشتم 1401/03/11
توضیح: ستایش (به نام خدایی که جان آفرید)، درس اول (پیش از اینها) تا درس هفدهم (راه خوشبختی) 10 نمره کتبی، 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1/5 نمره، درک متن 1/5 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2 نمره، خودارزیابی 1/5 نمره، تاریخ ادبیات 0/5 نمره
ردیف: 11
عنوان: حساب هشتم 1401/03/16
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 3 نمره، فصل دوم (عددهای اول) 2 نمره، فصل چهارم (جبر و معادله) 3 نمره، فصل هفتم (توان و جذر) 6 نمره و فصل هشتم (آمار و احتمال) 6 نمره
ردیف: 12
عنوان: ریاضی هشتم (ویژه نمایندگی)1401/03/16
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 1/5 نمره، فصل دوم (عددهای اول) 1 نمره، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 1/5 نمره، فصل چهارم (جبر و معادله) 1/5 نمره، فصل پنجم (بردار و مختصات) 1/5 نمره، فصل ششم (مثلث) 3/5 نمره، فصل هفتم (توان و جذر) 3/5 نمره، فصل هشتم (آمار و احتمال) 3 نمره و فصل نهم (دایره) 3 نمره
ردیف: 13
عنوان: نگارش هشتم 1401/03/17
توضیح: درس اول تا درس هشتم مهارت نوشتن شامل: بازشناسی (تشخیصی: تمرین شماره 1 هر درس)، آفرینش (تولیدی: تمرین شماره 2 هر درس)، داوری (تحلیلی: تمرین شماره 3 هر درس)، تصویرنویسی (انشای آزاد)، بازنویسی حکایت، گسترش مثل، درست‌نویسی سنجه‌های ارزشیابی: ساختار (ساختار بیرونی: 2 نمره، ساختار درونی: 2 نمره)، محتوا: (خوش‌آغازی: 2 نمره، پرورش موضوع: شیوه بیان نوشته: 3 نمره، سیر منطقی نوشته: 3 نمره، فکر و نگاه نو : 3 نمره، خوش‌فرجامی: 2 نمره)، هنجارهای نگارشی (نشانه‌های نگارشی: 1 نمره، املای واژگان: 1 نمره، پاکیزه‌نویسی: 1 نمره)
ردیف: 14
عنوان: املا 1401/03/18
توضیح: کل کتاب
ردیف: 15
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم 1401/03/21
توضیح: فصل اول (تعاون) تا فصل ششم (عصری تازه در تاریخ ایران) 3 نمره، فصل هفتم (از غزنویان تا هجوم چنگیزخان) 2 نمره، فصل هشتم (عصر مغول و تیموری) 2 نمره، فصل نهم (آسیا، پهناورترین قاره) 3/5 نمره، فصل دهم (منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن) 3/5 نمره، فصل یازدهم (اروپا و افریقا) 3 نمره و دوازدهم (قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه) 3 نمره
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: