برنامه آزمون‌های تشریحی هشتم 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/18 تا 1402/08/23

ردیف: 1
عنوان: حساب هشتم 1402/07/18
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) درس اول (یادآوری عددهای صحیح) و درس دوم (معرفی عددهای گویا) 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: هندسه هشتم 1402/07/25
توضیح: فصل سوم (چندضلعی‌ها) درس اول (چند ضلعی‌ها و تقارن) و درس دوم (توازی و تعامد) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: فیزیک هشتم 1402/08/02
توضیح: فصل نهم (الکتریسیته تا ابتدای اختلاف پتانسیل الکتریکی) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: فارسی هشتم 1402/08/09
توضیح: ستایش، درس اول (حکایت به خدا چه بگویم؟) فصل دوم (شکفتن) درس سوم (ارمغان ایران) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: زیست و زمین هشتم 1402/08/16
توضیح: فصل چهارم (تنظیم عصبی) و فصل یازدهم (کانی‌ها) 20 نمره
ردیف: 6
عنوان: شیمی هشتم 1402/08/23
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 20 نمره

2- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1402/08/30 تا 1402/09/21

ردیف: 1
عنوان: عربی هشتم 1402/08/30
توضیح: درس اول تا انتهای درس چهارم 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم 1402/09/07
توضیح: درس اول ( تعاون 1) تا انتهای درس هشتم (رسانه‌ها در زندگی ما) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: حساب هشتم 1402/09/14
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) درس سوم (جمع و تفریق عددهای گویا) و درس چهارم (ضرب و تقسیم عددهای گویا)، فصل دوم (عددهای اول) و فصل چهارم (جبر و معادله) درس اول ( ساده کردن عبارات جبری) تا انتهای درس سوم (تجزیه عبارات جبری) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: هندسه هشتم 1402/09/21
توضیح: فصل سوم (چند ضلعی‌ها) درس سوم (چهارضلعی‌ها) و فصل ششم (مثلث) درس اول (رابطه فیثاغورس) 20 نمره

3- آزمون حساب و کتاب یک (پایان نوبت اول) تاریخ برگزاری دی ماه

ردیف: 1
عنوان: پژوهش هشتم 1402/09/25
توضیح: طبق طرح درس پژوهش
ردیف: 2
عنوان: سه گانه فناوری هشتم 1402/09/27
توضیح: طبق طرح درس سه گانه فناوری
ردیف: 3
عنوان: زبان انگلیسی ترمیک هشتم 1402/09/28
توضیح: طبق طرح درس واحد زبان
ردیف: 4
عنوان: سواد مالی هشتم 1402/09/29
توضیح: طبق طرح درس سواد مالی
ردیف: 5
عنوان: قرآن هشتم 1402/10/02
توضیح: درس اول تا درس ششم 20 نمره، شفاهی: 10 نمره و کتبی: 10 نمره، معنای کلمات درس اول تا سوم 1 نمره و درس چهارم تا ششم 1 نمره، معنای ترکیب‌ها درس اول تا سوم 1/5 نمره و درس چهارم تا ششم 1/5 نمره، معنای جملات و آیات درس درس اول تا سوم 2 نمره و درس چهارم تا ششم 2 نمره و الگو‌های قواعد ساده قرآنی درس اول تا ششم 1 نمره
ردیف: 6
عنوان: هندسه هشتم 1402/10/03
توضیح: هندسه: 20 نمره، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 11 نمره، فصل ششم (مثلث) درس اول (رابطه فیثاغورس) و درس دوم (شکل‌های هم نهشت) 9 نمره
ردیف: 7
عنوان: فارسی هشتم 1402/10/04
توضیح: ستایش (به نام خدایی که جان آفرید)، درس اول (پیش از این‌ها) تا درس هشتم (آزادگی) 20 نمره: 10 نمره کتبی و 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1 نمره، درک متن 2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2 نمره، خودارزیابی 1/5 نمره و تاریخ ادبیات 0/5 نمره
ردیف: 8
عنوان: شیمی هشتم 1402/10/05
توضیح: شیمی: 20 نمره، فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 7 نمره، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی تا ابتدای فرآورده‌های سوختن) 13 نمره
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی هشتم 1402/10/06
توضیح: طبق طرح درس واحد زبان
ردیف: 10
عنوان: حساب هشتم 1402/10/09
توضیح: حساب: 20 نمره، فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 7/5 نمره، فصل دوم (عددهای اول) 4/5 نمره و فصل چهارم (جبر و معادله) 8 نمره
ردیف: 11
عنوان: ریاضی (نمایندگی) هشتم 1402/10/09
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) تا فصل پنجم (بردار و مختصات) 20نمره، فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 4/5 نمره، فصل دوم (عددهای اول) 2/5 نمره، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 4/5 نمره، فصل چهارم (جبر و معادله) 5 نمره و فصل پنجم (بردار و مختصات) 3/5 نمره
ردیف: 12
عنوان: املا هشتم 1402/10/10
توضیح: املا: 20 نمره، ستایش (به نام خدایی که جان آفرید)، درس اول (پیش از این‌ها) تا درس هشتم (آزادگی)
ردیف: 13
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم 1402/10/11
توضیح: فصل اول (تعاون) تا ششم (عصری تازه در تاریخ ایران) 20 نمره، فصل اول (تعاون) 3 نمره، فصل دوم (نقش دولت در اداره کشور) 3/5 نمره، فصل سوم (نوجوانان و قانون) 3/5 نمره، فصل چهارم (عصر ارتباطات) 3 نمره، فصل پنجم (از حرا تا نینوا) 3/5 نمره و فصل ششم (عصری تازه در تاریخ ایران) 3/5 نمره
ردیف: 14
عنوان: مهارت زندگی هشتم 1402/10/12
توضیح: طبق طرح درس مهارت زندگی
ردیف: 15
عنوان: عربی هشتم 1402/10/14
توضیح: درس اول تا درس پنجم 20 نمره، شفاهی: 5 نمره و کتبی: 15 نمره، مهارت‌های ترجمه 7 نمره، مهارت واژه شناسی 2 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد 2 نمره، مهارت درک و فهم 3 نمره و مهارت مکالمه 1 نمره
ردیف: 16
عنوان: فیزیک هشتم 1402/10/16
توضیح: فیزیک: 20 نمره، فصل نهم (الکتریسیته) 12 نمره و فصل دهم (مغناطیس) 8 نمره
ردیف: 17
عنوان: علوم (نمایندگی) هشتم 1402/10/16
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) تا فصل هشتم (تولید مثل در جانداران) 15 نمره کتبی و 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 1/5 نمره، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 2/5 نمره، فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 1/5 نمره، فصل چهارم (تنظیم عصبی) 1/5 نمره، فصل پنجم (حس و حرکت) 2/5 نمره، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 1/5 نمره، فصل هفتم (الفبای زیست فناوری) 2 نمره و فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 2 نمره
ردیف: 18
عنوان: نگارش هشتم 1402/10/17
توضیح: نگارش: 20 نمره، ستایش (به نام خدایی که جان آفرید)، درس اول (پیش از این‌ها) تا درس هشتم (آزادگی)
ردیف: 19
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم 1402/10/18
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس هشتم (نشان ارزشمندی) 20 نمره، درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) 2 نمره، درس دوم (عفو و گذشت) 2 نمره، درس سوم (همه چیز در دست تو) 1/5 نمره، درس چهارم (پیوند جاودان) 3 نمره، درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) 3 نمره، درس ششم (نردبان آسمان) 3 نمره، درس هفتم (یک فرصت طلایی) 3 نمره و درس هشتم (نشان ارزشمندی) 2/5 نمره
ردیف: 20
عنوان: زیست و زمین هشتم 1402/10/20
توضیح: زیست و زمین: 20 نمره، فصل چهارم (تنظیم عصبی) 5 نمره، فصل پنجم (حس و حرکت) 5 نمره، فصل یازدهم (کانی‌ها) 5 نمره و فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 5 نمره

4- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/10 تا 1402/12/15

ردیف: 1
عنوان: حساب هشتم 1402/11/10
توضیح: فصل چهارم ( جبر و معادله) و فصل پنجم (بردار و مختصات) 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: هندسه هشتم 1402/11/17
توضیح: فصل ششم (مثلث) درس اول (رابطه فیثاغورس) و درس دوم (شکل‌های هم‌نهشت) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: فیزیک هشتم 1402/11/24
توضیح: فصل دهم (مغناطیس) و فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن تا ابتدای بازتاب نور) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: فارسی هشتم 1402/12/01
توضیح: درس نهم ( نوجوانان باهوش) تا انتهای درس یازدهم (پرچم داران) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: زیست و زمین هشتم 1402/12/08
توضیح: فصل ششم ( تنظیم هورمونی) و فصل سیزدهم (هوازدگی تا ابتدای هوازدگی فیزیکی) 20 نمره
ردیف: 6
عنوان: شیمی هشتم 1402/12/15
توضیح: فصل اول ( مخلوط و جداسازی مواد) و فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 20 نمره

5- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری 1402/12/22 تا 1403/02/11

ردیف: 1
عنوان: عربی هشتم 1402/12/22
توضیح: درس ششم (فی السَفَرِ)،درس هفتم (أَرضُ اللهِ واسِعَهُ) و درس هشتم(اَلاِعتمادُ عَلَی النَفسِ) 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: حساب هشتم 1403/01/21
توضیح: فصل پنجم (بردار و مختصات) و فصل هفتم (توان و جذر) درس اول (توان) تا انتهای درس چهارم (نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم 1403/01/28
توضیح: درس سیزدهم ( غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) تا انتهای درس بیستم (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: هندسه هشتم 1403/02/04
توضیح: فصل ششم (مثلث) درس سوم (مثلث های هم‌نهشت) و درس چهارم (هم نهشتی مثلث قائم الزاویه)، فصل نهم (دایره) درس اول (خط و دایره) و درس دوم (زاویه‌های مرکزی) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: فیزیک هشتم 1403/02/11
توضیح: فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن)، فصل پانزدهم (شکست نور تا انتهای عدسی همگرا) 20 نمره

6- آزمون حساب و کتاب دو (پایان نوبت دوم) تاریخ برگزاری خرداد ماه

ردیف: 1
عنوان: زبان انگلیسی ترمیک هشتم 1403/02/22
توضیح: طبق طرح درس واحد زبان
ردیف: 2
عنوان: پژوهش هشتم 1403/02/23
توضیح: طبق طرح درس فرا آموزشی
ردیف: 3
عنوان: سواد مالی هشتم 1403/02/24
توضیح: طبق طرح درس فرا آموزشی
ردیف: 4
عنوان: کامپیوتر هشتم 1403/02/25
توضیح: طبق طرح درس فرا آموزشی
ردیف: 5
عنوان: مهارت زندگی هشتم 1403/02/26
توضیح: طبق طرح درس فرا آموزشی
ردیف: 6
عنوان: هندسه هشتم 1403/02/29
توضیح: هندسه: 20 نمره، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 6 نمره، فصل ششم (مثلث) 7 نمره و فصل نهم (دایره) 7 نمره
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم 1403/02/30
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس پانزدهم (حق الناس) 20نمره، درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس چهارم (پیوند جاودان) 2 نمره، درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) تا هشتم (نشان ارزشمندی) 5 نمره، درس نهم (تدبیر زندگانی) 2 نمره، درس دهم (دو سرمایه گرانبها) 2 نمره، درس یازدهم (آفت‌های زبان) 2 نمره، درس دوازدهم (ارزش کار) 1/5 نمره، درس سیزدهم (کلید گنج‌ها) 1/5 نمره، درس چهاردهم (ما مسلمانان) 2 نمره و درس پانزدهم (حق الناس) 2 نمره
ردیف: 8
عنوان: شیمی هشتم 1403/02/31
توضیح: شیمی: 20 نمره، فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 4 نمره، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 6 نمره و فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 10 نمره
ردیف: 9
عنوان: قرآن هشتم 1403/03/01
توضیح: درس اول تا درس دوازدهم 20 نمره، شفاهی: 10 نمره و کتبی: 10 نمره، معنای کلمات درس اول تا ششم 1 نمره، درس هفتم تا نهم 1 نمره، درس دهم تا دوازدهم 1 نمره، معنای ترکیب‌ها درس اول تا ششم 1 نمره، درس هفتم تا نهم 1 نمره و درس دهم تا دوازدهم 1 نمره، معنای جملات و آیات درس اول تا ششم 1 نمره، درس هفتم تا نهم 1/5 نمره و درس دهم تا دوازدهم 1/5 نمره
ردیف: 10
عنوان: فارسی هشتم 1403/03/02
توضیح: ستایش (به نام خدایی که جان آفرید)، درس اول (پیش از این‌ها) تا درس هفدهم (راه خوشبختی): 10 نمره کتبی و 10 نمره شفاهی، معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1/5 نمره، درک متن 1/5 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2نمره، خود ارزیابی 1/5 نمره و تاریخ ادبیات 0/5 نمره
ردیف: 11
عنوان: ریاضی (نمایندگی) هشتم 1403/03/05
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) تا فصل نهم (دایره) 20 نمره، فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 1/5 نمره، فصل دوم (عددهای اول) 1 نمره، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 1/5 نمره، فصل چهارم (جبر و معادله) 1/5 نمره، فصل پنجم (بردار و مختصات) 1/5 نمره، فصل ششم (مثلث) 3/5 نمره، فصل هفتم (توان و جذر) 3/5 نمره، فصل هشتم (آمار و احتمال) 3 نمره و فصل نهم (دایره) 3 نمره
ردیف: 12
عنوان: حساب هشتم 1403/03/05
توضیح: حساب: 20 نمره، فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 3 نمره، فصل دوم (عددهای اول) 2 نمره، فصل چهارم (جبر و معادله) 3 نمره، فصل پنجم (بردار و مختصات) 4 نمره، فصل هفتم (توان و جذر) 4 نمره و فصل هشتم (آمار و احتمال) 4 نمره
ردیف: 13
عنوان: نگارش هشتم 1403/03/06
توضیح: درس اول تا درس هشتم: 20 نمره، مهارت نوشتن شامل: بازشناسی (تشخیصی: تمرین شماره 1 هر درس)، آفرینش (تولیدی: تمرین شماره 2 هر درس)، داوری ( تحلیلی: تمرین شماره 3 هر درس)، تصویر نویسی (انشای آزاد)، بازنویسی حکایت، گسترش مثل، درست نویسی،سنجه‌های ارزشیابی: ساختار (ساختار بیرونی: 2نمره، ساختاردرونی: 2نمره)، محتوا: (خوش آغازی: 2 نمره، پرورش موضوع و شیوه بیان نوشته:3نمره، سیر منطقی نوشته: 3 نمره، فکر و نگاه نو: 3 نمره، خوش فرجامی: 2 نمره) هنجارهای نگارشی (نشانه‌های نگارشی:1نمره، املای واژگان: 1نمره و پاکیزه نویسی: 1نمره)
ردیف: 14
عنوان: فیزیک هشتم 1403/03/07
توضیح: فیزیک: 20 نمره، فصل نهم (الکتریسیته) 4 نمره، فصل دهم (مغناطیس) 4 نمره، فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) 7 نمره و فصل پانزدهم (شکست نور) 5 نمره
ردیف: 15
عنوان: زبان انگلیسی هشتم 1403/03/08
توضیح: درس اول (My Nationality) تا درس هفتم (My Hobbies) 20 نمره 20 نمره شامل: کتبی (درک مطلب از طریق خواندن و نوشتن): 10 نمره، صحبت کردن 5 نمره و گوش کردن: 5 نمره، درس اول (My Nationality) تا چهارم (My Health) 2/5 نمره، درس پنجم (My City) 2/5 نمره، درس ششم (My Village) 2/5 نمره و درس هفتم (My Hobbies) 2/5 نمره
ردیف: 16
عنوان: املا هشتم 1403/03/09
توضیح: املا: 20 نمره، ستایش (به نام خدایی که جان آفرید)، درس اول (پیش از این‌ها) تا درس هفدهم (راه خوشبختی)
ردیف: 17
عنوان: علوم (نمایندگی) هشتم 1403/03/12
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) تا فصل پانزدهم (شکست نور)، 15 نمره کتبی و 5 نمره عملی (آزمایشگاه)، فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 0/5 نمره، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 0/5 نمره، فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 0/5 نمره، فصل چهارم (تنظیم عصبی) 0/5 نمره، فصل پنجم (حس و حرکت) 0/5 نمره، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 0/5 نمره، فصل هفتم (الفبای زیست فناوری) 0/5 نمره، فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 0/5 نمره، فصل نهم (الکتریسیته) 2 نمره، فصل دهم (مغناطیس) 1/5 نمره، فصل یازدهم (کانی‌ها) 1/25 نمره، فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 1/5 نمره، فصل سیزدهم (هوازدگی) 1 نمره، فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) 2/25 نمره و فصل پانزدهم (شکست نور) 1/5 نمره
ردیف: 18
عنوان: زیست و زمین هشتم 1403/03/12
توضیح: زیست و زمین: 20نمره، فصل چهارم (تنظیم عصبی) 2 نمره، فصل پنجم (حس و حرکت) 2 نمره، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 2/5 نمره، فصل هفتم (الفبای زیست فناوری) 2/5 نمره، فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 3 نمره، فصل یازدهم (کانی‌ها) 2 نمره، فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 3 نمره و فصل سیزدهم (هوازدگی) 3 نمره
ردیف: 19
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم 1403/03/16
توضیح: فصل اول (تعاون) تا فصل دوازدهم (قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه) 20 نمره، فصل اول (تعاون) تا فصل ششم (عصری تازه در تاریخ ایران) 3 نمره، فصل هفتم (از غزنویان تا هجوم چنگیزخان) 2 نمره، فصل هشتم (عصر مغول و تیموری) 2 نمره، فصل نهم (آسیا، پهناورترین قاره) 3/5 نمره، فصل دهم (منطقه جنوب‌غربی آسیا و جایگاه ایران در آن) 3/5 نمره، فصل یازدهم (اروپا و افریقا) 3 نمره و فصل دوازدهم (قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه) 3 نمره
ردیف: 20
عنوان: عربی هشتم 1403/03/19
توضیح: درس اول تا درس دهم 20 نمره، شفاهی 5 نمره و کتبی 15 نمره، درس اول تا پنجم تقریبا 4 نمره، درس ششم تا دهم تقریبا 11 نمره، مهارت‌های ترجمه 7 نمره، مهارت واژه شناسی 2 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد 2 نمره، مهارت درک و فهم 3 نمره و مهارت مکالمه 1 نمره
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: