برنامه آزمون‌های دوره‌ای دهم انسانی 1400

1- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1400/05/30

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 2
عنوان: عربی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم

2- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1400/05/30

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: پایه نهم (عبارت‌های جبری) / اتحادهای جبری / روش‌های تجزیه / تجزیه کردن / معادله و مسائل توصیفی / معادله درجه اول و بازی با حروف الفبا
ردیف: 2
عنوان: عربی (15 پرسش)
توضیح: اسم و انواع آن / انواع فعل و انواع آن / باب‌های ثلاثی مجرد و مزید / باب‌های افتعال - استفعال - انفعال - تفعل - صرف افعال ماضی و مضارع و امر و نهی و باب‌ها / ترجمه انواع افعال / باب‌های مفاعله و تفاعل و ترجمه آن‌ها / 8 باب مزید
ردیف: 3
عنوان: اقتصاد (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (اصول انتخاب در کسب‌وکار) درس اول
ردیف: 4
عنوان: علوم و فنون (15 پرسش)
توضیح: درس اول (مبانی تحلیل متن) درس دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی)
ردیف: 5
عنوان: جامعه شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس اول (کنش‌های ما) و درس دوم (پدیده‌های اجتماعی)
ردیف: 6
عنوان: منطق (10 پرسش)
توضیح: درس اول (منطق، ترازوی اندیشه) و درس دوم (لفظ و معنا)

3- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1400/07/23

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دهم (15 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (چشمه) و درس دوم (از آموختن، ننگ مدار) تا انتهای صفحه 20
ردیف: 2
عنوان: عربی دهم (15 پرسش)
توضیح: مرور سال گذشته و درس اول
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس اول (هدف زندگی) و درس دوم (پر پرواز) تا ابتدای موضوع «سرمایه و هدف»
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس اول ( saving nature) تا ابتدای reading
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار دهم (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم و فصل اول (معادله درجه دوم) درس اول
ردیف: 6
عنوان: اقتصاد دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) دروس اول و دوم
ردیف: 7
عنوان: علوم و فنون دهم (15 پرسش)
توضیح: درس اول (مبانی تحلیل متن)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ دهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تاریخ و تاریخ نگاری)
ردیف: 9
عنوان: جغرافیا دهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر)
ردیف: 10
عنوان: جامعه شناسی دهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (کنش‌های ما)
ردیف: 11
عنوان: منطق دهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (منطق، ترازوی اندیشه)

4- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1400/08/14

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دهم (15 پرسش)
توضیح: ستایش و درس اول (چشمه) تا انتهای درس چهارم (ادبیات بومی 1)
ردیف: 2
عنوان: عربی دهم (15 پرسش)
توضیح: دروس اول و دوم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس اول (هدف زندگی) و درس دوم (پر پرواز)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس اول (saving nature) تا ابتدای pronunciation
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (معادله درجه دوم) دروس اول و دوم
ردیف: 6
عنوان: اقتصاد دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) دروس دوم و سوم
ردیف: 7
عنوان: علوم و فنون دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس اول (مبانی تحلیل متن) تا انتهای درس سوم (واج آرایی، واژه آرایی)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ دهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تاریخ و تاریخ نگاری) و درس دوم (تاریخ، زمان و مکان)
ردیف: 9
عنوان: جغرافیا دهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) و درس دوم (روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا)
ردیف: 10
عنوان: جامعه شناسی دهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (کنش‌های ما) و درس دوم (پدیده‌های اجتماعی)
ردیف: 11
عنوان: منطق دهم (10 پرسش)
توضیح: دروس اول (منطق، ترازوی اندیشه) و دوم (لفظ و معنا)

5- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1400/09/05

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دهم (15 پرسش)
توضیح: درس دوم (از آموختن، ننگ مدار) از صفحه 21 تا انتهای درس پنجم (بیداد ظالمان)
ردیف: 2
عنوان: عربی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس‌های دوم و سوم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس دوم (پر پرواز) از ابتدای موضوع «سرمایه و هدف» (صفحه21) تا انتهای درس چهارم (پنجره‌ای به روشنایی)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس اول (saving nature) از ابتدای صفحه 22 و درس دوم (wonders of creation) تا ابتدای new words expressions
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (معادله درجه دوم) دروس دوم و سوم
ردیف: 6
عنوان: اقتصاد دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) دروس سوم و چهارم
ردیف: 7
عنوان: علوم و فنون دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی) تا انتهای درس چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس دوم (تاریخ، زمان و مکان) تا انتهای درس چهارم (پیدایش تمدن، بین النهرین و مصر)
ردیف: 9
عنوان: جغرافیا دهم (10 پرسش)
توضیح: درس دوم (روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا) و درس سوم (موقعیت جغرافیایی ایران)
ردیف: 10
عنوان: جامعه شناسی دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس دوم (پدیده‌های اجتماعی) تا انتهای درس چهارم (اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی)
ردیف: 11
عنوان: منطق دهم (10 پرسش)
توضیح: درس‌های دوم (لفظ و معنا) و سوم (مفهوم و مصداق)

6- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1400/09/26

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس پنجم (بیداد ظالمان) تا انتهای درس هفتم (جمال و کمال)
ردیف: 2
عنوان: عربی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس‌های سوم و چهارم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس سوم (خود حقیقی) تا انتهای درس پنجم (آینده روشن)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس دوم (wonders of creation) تا ابتدای listening and speaking
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (معادله درجه دوم) درس سوم و فصل دوم (تابع) دروس اول و دوم
ردیف: 6
عنوان: اقتصاد دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) درس چهارم و فصل دوم (بازیگران اصلی در میدان اقتصاد) دروس پنجم و ششم
ردیف: 7
عنوان: علوم و فنون دهم (15 پرسش)
توضیح: درس چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری) و درس پنجم (هماهنگی پاره‌های کلام)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس سوم (باستان شناسی، در جست و جوی میراث فرهنگی) تا انتهای درس ششم (یونان و روم)
ردیف: 9
عنوان: جغرافیا دهم (10 پرسش)
توضیح: درس‌سوم (موقعیت جغرافیایی ایران) و درس چهارم (ناهمواری های ایران)
ردیف: 10
عنوان: جامعه شناسی دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس سوم (جهان اجتماعی) تا انتهای درس ششم (پیامدهای جهان اجتماعی)
ردیف: 11
عنوان: منطق دهم (10 پرسش)
توضیح: درس‌های سوم (مفهوم و مصداق) و چهارم (اقسام و شرایط تعریف)

7- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری 1400/10/24

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس اول (چشمه) تا انتهای درس نهم (کلاس نقاشی)
ردیف: 2
عنوان: عربی دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس اول تا انتهای درس چهارم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس هفتم (واقعه بزرگ)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس اول (saving nature) و درس دوم (wonders of creation)
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (معادله درجه دوم) و فصل دوم (تابع) دروس اول، دوم و سوم
ردیف: 6
عنوان: اقتصاد دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) و فصل دوم (بازیگران اصلی در میدان اقتصاد)
ردیف: 7
عنوان: علوم و فنون دهم (15 پرسش)
توضیح: درس اول (مبانی تحلیل متن) تا انتهای درس ششم (سجع و انواع آن)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس اول (تاریخ و تاریخ‌نگاری) تا انتهای درس هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی)
ردیف: 9
عنوان: جغرافیا دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا انتهای درس ششم (منابع آب ایران)
ردیف: 10
عنوان: جامعه شناسی دهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (کنش‌های ما) تا انتهای درس هشتم (هویت)
ردیف: 11
عنوان: منطق دهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (منطق، ترازوی اندیشه) تا انتهای درس ششم (قضیه حملی)

8- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری 1400/11/29

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس هشتم (سفر به بصره) تا انتهای درس یازدهم (خاک آزادگان)
ردیف: 2
عنوان: عربی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس پنجم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس ششم (منزلگاه بعد) تا انتهای درس هشتم (فرجام کار)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس سوم (the value of knowledge) تا ابتدای listening and speaking
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل دوم (تابع) دروس سوم و چهارم
ردیف: 6
عنوان: اقتصاد دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل سوم (اقتصاد رشد و پیشرفت) درس هشتم
ردیف: 7
عنوان: علوم و فنون دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس ششم (سجع و انواع آن) تا انتهای درس هشتم (وزن شعر فارسی)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس هفتم (مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور) تا انتهای درس دهم (اشکانیان و ساسانیان)
ردیف: 9
عنوان: جغرافیا دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس پنجم (آب و هوای ایران) تا انتهای درس هفتم (ویژگی‌های جمعیت ایران)
ردیف: 10
عنوان: جامعه شناسی دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس هفتم (ارزیابی جهان‌های اجتماعی) تا انتهای درس نهم (بازتولید هویت اجتماعی)
ردیف: 11
عنوان: منطق دهم (10 پرسش)
توضیح: درس پنجم (اقسام استدلال استقرایی) تا انتهای درس هفتم (احکام قضایا)

9- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری 1400/12/20

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس دهم (دریادلان صف شکن) تا انتهای درس سیزدهم (گرد آفرید)
ردیف: 2
عنوان: عربی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس‌های پنجم و ششم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس هشتم (فرجام کار) تا انتهای درس دهم (اعتماد بر او)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس سوم (the value of knowledge)
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل دوم (تابع) درس چهارم و فصل سوم (کار با داده‌های آماری) درس اول
ردیف: 6
عنوان: اقتصاد دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل سوم (اقتصاد رشد و پیشرفت) دروس نهم و دهم
ردیف: 7
عنوان: علوم و فنون دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس هفتم (سبک و سبک شناسی) تا انتهای درس نهم (موازنه و ترصیع)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس نهم (از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان) تا انتهای درس یازدهم (آیین کشورداری)
ردیف: 9
عنوان: جغرافیا دهم (10 پرسش)
توضیح: درس هفتم (ویژگی‌های جمعیت ایران) و درس هشتم (تقسیمات کشوری ایران)
ردیف: 10
عنوان: جامعه شناسی دهم (10 پرسش)
توضیح: از درس نهم (بازتولید هویت اجتماعی) تا انتهای درس یازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)
ردیف: 11
عنوان: منطق دهم (10 پرسش)
توضیح: درس‌های هفتم (احکام قضایا) و هشتم (قیاس اقترانی)

10- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری 1401/01/26

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس دوازدهم (رستم و اشکبوس) تا انتهای درس چهاردهم (طوطی و بقال)
ردیف: 2
عنوان: عربی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس‌های ششم و هفتم
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دهم (15 پرسش)
توضیح: از درس نهم (آهنگ سفر) تا انتهای (صفحه 118) درس یازدهم (دوستی با خدا)
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دهم (15 پرسش)
توضیح: درس‌سوم (the value of knowledge) و درس چهارم (traveling the world) تا ابتدای reading
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل سوم (کار با داده‌های آماری) دروس دوم و سوم و فصل چهارم (نمایش داده‌ها) درس اول
ردیف: 6
عنوان: اقتصاد دهم (10 پرسش)
توضیح: فصل سوم (اقتصاد رشد و پیشرفت) درس یازدهم
ردیف: 7
عنوان: علوم و فنون دهم (15 پرسش)
توضیح: درس نهم (موازنه و ترصیع) و درس دهم (زبان و ادبیات‌فارسی در سده‌های پنجم و ششم و ویزگی‌های سبکی آن)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ دهم (10 پرسش)
توضیح: درس یازدهم (آیین کشورداری) و درس دوازدهم (جامعه و خانواده)
ردیف: 9
عنوان: جغرافیا دهم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (تقسیمات کشوری ایران) و درس نهم (سکونتگاه‌های ایران) تا ابتدای صفحه 80 (شکل سکونتگاه)
ردیف: 10
عنوان: جامعه شناسی دهم (10 پرسش)
توضیح: درس یازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)، درس دوازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)، درس سیزدهم (هویت ایرانی)
ردیف: 11
عنوان: منطق دهم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (قیاس اقترانی) و درس نهم (قضیه شرطی و قیاس استثنایی) تا ابتدای «قضیه شرطی منفصل و اقسام آن»

11- آزمون جامع تاریخ برگزاری 1401/02/23

ردیف: 1
عنوان: ادبیات دهم (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: عربی دهم (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی دهم (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: زبان انگلیسی دهم (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار دهم (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: اقتصاد دهم (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: علوم و فنون دهم (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: تاریخ دهم (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: جغرافیا دهم (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 10
عنوان: جامعه شناسی دهم (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 11
عنوان: منطق دهم (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: