برنامه آزمون‌های دوره‌ای نهم 1400

1- آزمون سر و سامان یک تاریخ برگزاری 1400/07/22

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی (20 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 3
عنوان: فارسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 6
عنوان: عربی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم

2- آزمون سر و سامان دو تاریخ برگزاری 1400/08/13

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 18 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) درس اول (عدد‌های گویا) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 11 پرسش و فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر تا انتهای داد و ستد الکترون و پیوند یونی) 9 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد) 3 پرسش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 3 پرسش و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) 2 پرسش، درس دوم (حرکات زمین) 2 پرسش، درس سوم (چهره زمین) 2 پرسش، درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 2 پرسش و درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) 2 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 10 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 5 پرسش و درس دوم (العبور الامن) 5 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) 1 پرسش، درس دوم (در پناه ایمان) 2 پرسش و درس سوم (راهنمایان الهی) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش

3- آزمون سر و سامان سه تاریخ برگزاری 1400/09/04

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 7 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 10 پرسش و فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) 3 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 5 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 5 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 6 پرسش و فصل چهارم (حرکت چیست تا انتهای سرعت متوسط) 4 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 1 پرسش، درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 2 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 3 پرسش و درس چهارم (هم‌نشین) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) و درس دوم (حرکات زمین) 1 پرسش، درس سوم (چهره زمین) و درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 2 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) و درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 1 پرسش، درس هفتم (جمعیت جهان) 2 پرسش، درس هشتم (جهان نابرابر) 2 پرسش و درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) 2 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 3 پرسش و درس دوم (Travel) 7 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 2 پرسش، درس دوم (العبور الامن) 3 پرسش و درس سوم (جسر الصداقه) 5 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس سوم (راهنمایان الهی) 2 پرسش و درس چهارم (خورشید پنهان) 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس دوم 2 پرسش و درس سوم 3 پرسش

4- آزمون سر و سامان چهار تاریخ برگزاری 1400/09/25

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 5 پرسش و فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) تا درس سوم (هم‌نهشتی مثلث‌ها) 12 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 3 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 4 پرسش، فصل چهارم (حرکت چیست) 4 پرسش،فصل پنجم (نیرو) 4 پرسش و فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 1 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 2 پرسش، درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) 3 پرسش و درس هفتم (پرتو امید) 2 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 1 پرسش، درس هفتم (جمعیت جهان) تا درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) 3 پرسش، درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی) 3 پرسش و درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 2 پرسش، درس دوم (Travel) 4 پرسش و درس سوم (Festival and ceremonies) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 1 پرسش، درس دوم (العبور الامن) 2 پرسش، درس سوم (جسر الصداقه) 3 پرسش و درس چهارم (الصبر مفتاح الفرج) 4 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس سوم (راهنمایان الهی) 1 پرسش، درس چهارم (خورشید پنهان) 1 پرسش و درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 3 پرسش و درس چهارم 2 پرسش

5- آزمون سر و سامان پنج تاریخ برگزاری 1400/10/23

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه ها) 6 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 4 پرسش، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 2 پرسش و فصل چهارم (توان و ریشه) 8 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 3 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 3 پرسش، فصل چهارم (حرکت چیست) 4 پرسش، فصل پنجم (نیرو) 4 پرسش، فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 2 پرسش و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 2 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد)، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) و درس هفتم (پرتو امید) 4 پرسش و درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) و درس دوم (حرکات زمین) 1 پرسش، درس سوم (چهره زمین) و درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 1 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) تا درس هشتم (جهان نابرابر) 3 پرسش، درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) و درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی) 2 پرسش و درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) و درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 2پرسش، درس دوم (Travel) 3 پرسش، درس سوم (Festivals and ceremonies) 3 پرسش و درس چهارم (Services) 2 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس پنجم (الرجا) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) و درس دوم (در پناه ایمان) 1 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) و درس چهارم (خورشید پنهان) 1 پرسش، درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 1 پرسش و درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول و درس دوم 1 پرسش، درس سوم و درس چهارم 2 پرسش و درس پنجم 2 پرسش

6- آزمون سر و سامان شش تاریخ برگزاری 1400/11/28

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (توان و ریشه) 8 پرسش و فصل پنجم (عبارت‌های جبری) درس اول (عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد) و درس دوم (چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربرد‌ها) 12 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 9 پرسش، فصل هشتم (فشار و آثار آن) 11 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 4 پرسش و درس نهم (راز موفقیت) 6 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) 3 پرسش و درس چهاردهم (ایران در دوران حکومت پهلوی) 4 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس سوم (Festivals and ceremonies) 3 پرسش و درس چهارم (Services) 7 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس ششم (تغییر الحیاه) 10 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 2 پرسش و درس هفتم (احکام نماز) 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس پنجم 2 پرسش و درس ششم 3 پرسش

7- آزمون سر و سامان هفت تاریخ برگزاری 1400/12/19

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 14 پرسش و فصل ششم (خط و معادله‌های خطی تا انتهای معادله خط) 6 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل هشتم (فشار و آثار آن) 2 پرسش، فصل نهم (ماشین‌ها) 6 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 6 پرسش و فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 6 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) 3 پرسش و درس دهم (آرشی دیگر) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 1 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) 1 پرسش، درس چهاردهم (ایران در دوران حکومت پهلوی) 2 پرسش، درس پانزدهم (انقلاب اسلامی) 3 پرسش و درس شانزدهم (ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (Services) 6 پرسش و لغات و مکالمه درس پنجم (Media) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس ششم (تغییر الحیاه) 4 پرسش و درس هفتم (ثمره الجد) 6 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم (احکام نماز) 1 پرسش، درس هشتم (همدلی و همراهی) 2 پرسش و درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش

8- آزمون سر و سامان هشت تاریخ برگزاری 1401/01/25

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 5 پرسش، فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 13 پرسش و فصل هفتم (عبارت‌های گویا) درس اول (معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل هشتم (فشار و آثار آن) 1 پرسش، فصل نهم (ماشین‌ها) 3 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 3 پرسش، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 3 پرسش، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 5 پرسش و فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 5 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (راز موفقیت) و درس دهم (آرشی دیگر) 2 پرسش، درس یازدهم (زن پارسا) تا درس سیزدهم (آشنای غریبان، میلاد گل) 4 پرسش و درس چهاردهم (پیدای پنهان) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) تا درس پانزدهم (انقلاب اسلامی) 2 پرسش، درس شانزدهم (ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی) و درس هفدهم (فرهنگ) 3 پرسش و درس هجدهم (هویت) تا درس بیستم (آرامش در خانواده) 5 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (Services) 3 پرسش و درس پنجم (Media) 7 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس ششم (تغییر الحیاه) 2 پرسش، درس هفتم (ثمره الجد) 3 پرسش و درس هشتم (حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره) 5 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم (احکام نماز) 1 پرسش، درس هشتم (همدلی و همراهی) و درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) 2 پرسش و درس دهم (مسئولیت همگانی) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 2 پرسش و درس نهم 2 پرسش

9- آزمون سر و سامان نه تاریخ برگزاری 1401/02/22

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 1 پرسش، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 1 پرسش، فصل چهارم (توان و ریشه) 4 پرسش، فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 3 پرسش، فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 3 پرسش، فصل هفتم (عبارت‌های گویا) 3 پرسش و فصل هشتم (حجم و مساحت) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) تا فصل چهارم (حرکت چیست) 3 پرسش، فصل پنجم (نیرو) تا فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 3 پرسش، فصل هشتم (فشار و آثار آن) 1 پرسش، فصل نهم (ماشین‌ها) 2 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 2 پرسش، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 2 پرسش، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 1 پرسش، فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 2 پرسش، فصل چهاردهم (جانوران مهره‌دار) 2 پرسش و فصل پانزدهم (باهم زیستن) 2 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 1 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) تا درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) تا درس یازدهم (زن پارسا) 2 پرسش، درس دوازدهم (پیام‌آور رحمت) تا درس چهاردهم (پیدای پنهان) 2 پرسش و درس شانزدهم (آرزو) و درس هفدهم (شازده کوچولو) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش و درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) تا درس بیست و چهارم (اقتصاد و بهره‌وری) 7 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) تا درس سوم (Festivals and ceremonies) 2 پرسش، درس چهارم (Services) 2 پرسش، درس پنجم (Media) 3 پرسش و درس ششم (Health and Injuries) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس دهم (الامانه) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 1 پرسش و درس هفتم (احکام نماز) و درس هشتم (همدلی و همراهی) 1 پرسش، درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) و درس دهم (مسئولیت همگانی) 1 پرسش و درس یازدهم (انفاق) و درس دوازدهم (جهاد) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم 1 پرسش

10- آزمون پابه‌پا یک تاریخ برگزاری 1400/08/13

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (مجموعه‌ها) 6 پرسش و فصل دوم (عددهای حقیقی) درس اول (عددهای گویا) و درس دوم (عددهای حقیقی) 7 پرسش هندسه: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) تا درس چهارم (حل مسئله در هندسه) 7 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: شیمی: فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر تا انتهای ویژگی‌های ترکیب‌های یونی) 5 پرسش فیزیک: فصل چهارم (حرکت چیست) 5 پرسش و فصل پنجم (نیرو تا انتهای نیروی خالص عامل شتاب است) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل دهم (نگاهی به فضا) 4 پرسش و فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 4 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد) 3 پرسش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 3 پرسش و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) 2 پرسش، درس دوم (حرکات زمین) 2 پرسش، درس سوم (چهره زمین) 2 پرسش، درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 2 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) 2 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 10 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 5 پرسش و درس دوم (العبور الامن) 5 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسیم؟) 1 پرسش، درس دوم (در پناه ایمان) 2 پرسش و درس سوم (راهنمایان الهی) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش

11- آزمون پابه‌پا دو تاریخ برگزاری 1400/09/25

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 4 پرسش و فصل چهارم (توان و ریشه) درس اول (توان صحیح) تا درس سوم (ریشه‌گیری) 6 پرسش هندسه: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) و فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) درس اول (معادله خط) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: شیمی: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی تا انتهای طبقه‌بندی عنصرها) 3 پرسش و فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 2 پرسش فیزیک: فصل چهارم (حرکت چیست) 2 پرسش و فصل پنجم (نیرو) 5 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 2 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 1 پرسش، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 2 پرسش و فصل دوازدهم (دنیای گیاهان تا انتهای نهان‌دانگان) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 1 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 2 پرسش، درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) 3 پرسش و درس هفتم (پرتو امید) 2 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 1 پرسش، درس هفتم (جمعیت جهان) تا درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) 3 پرسش، درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی) 3 پرسش و درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 2 پرسش، درس دوم (Travel) 4 پرسش و درس سوم (Festival and ceremonies) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 1 پرسش، درس دوم (العبور الامن) 2 پرسش، درس سوم (جسر الصداقه) 3 پرسش و درس چهارم (الصبر مفتاح الفرج) 4 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس سوم (راهنمایان الهی) 1 پرسش، درس چهارم (خورشید پنهان) 1 پرسش و درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 3 پرسش و درس چهارم 2 پرسش

12- آزمون پابه‌پا سه تاریخ برگزاری 1400/12/19

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل چهارم (توان و ریشه) 3 پرسش و فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 10 پرسش هندسه: فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 7 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: شیمی: فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 5 پرسش فیزیک: فصل پنجم (نیرو) 2 پرسش و فصل هشتم (فشار و آثار آن) 5 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 3 پرسش و فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 5 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) 3 پرسش و درس دهم (آرشی دیگر) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 1 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) 1 پرسش، درس چهاردهم (ایران در دوران حکومت پهلوی) 2 پرسش، درس پانزدهم (انقلاب اسلامی) 3 پرسش و درس شانزدهم (ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (Services) 6 پرسش و درس پنجم (Media) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس ششم (تغییر الحیاه) 4 پرسش و درس هفتم (ثمره الجد) 6 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم (احکام نماز) 1 پرسش، درس هشتم (همدلی و همراهی) 2 پرسش و درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش

13- آزمون پابه‌پا چهار تاریخ برگزاری 1401/02/22

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (مجموعه‌ها) 2 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 2 پرسش، فصل چهارم (توان و ریشه) 3 پرسش، فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 3 پرسش و فصل هفتم (عبارت‌های گویا) 3 پرسش هندسه: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 2 پرسش، فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 2 پرسش و فصل هشتم (حجم و مساحت) 3 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: شیمی: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 1 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 2 پرسش و فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 2 پرسش فیزیک: فصل چهارم (حرکت چیست) 1 پرسش، فصل پنجم (نیرو) 2 پرسش، فصل هشتم (فشار و آثار آن تا انتهای نیرو و فشار) 2 پرسش و فصل نهم (ماشین‌ها) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 1 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) و فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 1 پرسش، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 1 پرسش، فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 1 پرسش، فصل چهاردهم (جانوران مهره‌دار) 2 پرسش و فصل پانزدهم (باهم زیستن) 2 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 1 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) تا درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) تا درس یازدهم (زن پارسا) 2 پرسش، درس دوازدهم (پیام‌آور رحمت) تا درس چهاردهم (پیدای پنهان) 2 پرسش و درس شانزدهم (آرزو) و درس هفدهم (شازده کوچولو) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش و درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) تا درس بیست و چهارم (اقتصاد و بهره‌وری) 7 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) تا درس سوم (Festivals and ceremonies) 2 پرسش، درس چهارم (Services) 2 پرسش، درس پنجم (Media) 3 پرسش و درس ششم (Health and injuries) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس دهم (الامانه) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 1 پرسش، درس هفتم (احکام نماز) و درس هشتم (همدلی و همراهی) 1 پرسش، درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) و درس دهم (مسئولیت همگانی) 1 پرسش و درس یازدهم (انفاق) و درس دوازدهم (جهاد) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم 1 پرسش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: