برنامه آزمون‌های دوره‌ای نهم 1402

1- آزمون پایش تاریخ برگزاری 1402/05/19

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: حساب: پایه هشتم: فصل اول (اعداد گویا) و فصل چهارم (عبارات جبری) / پایه نهم: فصل اول (مجموعه‌ها) درس اول (معرفی مجموعه) (10 پرسش) هندسه: پایه هشتم: فصل ششم (مثلث) درس اول (رابطه فیثاغورس)، درس سوم (مثلث‌های هم نهشت) و درس چهارم (بررسی حالت‌های ممکن) و فصل نهم (دایره) درس اول (خط و دایره) / پایه نهم: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) (10 پرسش)
ردیف: 2
عنوان: علوم نهم (20 پرسش)
توضیح: زیست و زمین: پایه هفتم: فصل یازدهم (یاخته) / پایه نهم: فصل دهم (نگاهی به فضا تا ابتدای کهکشان) (10 پرسش) فیزیک: پایه ششم: فصل هفتم (انواع نیروهای تماسی و غیر تماسی) / پایه هفتم: فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزار‌های آن) نیرو، وزن و یکاهای آن / پایه نهم: فصل چهارم (حرکت چیست) ابتدای تندی متوسط (5 پرسش) شیمی: پایه هشتم: (مباحث ذرات ریز اتمی، عدد اتمی، عدد جرمی، یون ها و رسم بور) / پایه نهم: فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر تا ابتدای اشتراک الکترون‌ها و پیوند اشتراکی) (5 پرسش)
ردیف: 3
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: قواعد ضمایر، افعال ماضی و اقسام اسم قواعد افعال مضارع (10 پرسش)

2- آزمون سر و سامان یک تاریخ برگزاری 1402/07/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی (20 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 3
عنوان: فارسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 4
عنوان: عربی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هشتم

3- آزمون سر و سامان دو تاریخ برگزاری 1402/08/11

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 20 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 11 پرسش و فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر تا انتهای داد و ستد الکترون و پیوند یونی) 9 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد) 1 پرسش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 3 پرسش، درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 3 پرسش و درس سوم (مثل آیینه) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 7 پرسش و ترجمه و لغات درس دوم (العبور الامن) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 10 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) 2 پرسش و درس دوم (در پناه ایمان) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) 2 پرسش، درس دوم (حرکات زمین) 2 پرسش، درس سوم (چهره زمین) 3 پرسش و درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 3 پرسش

4- آزمون پابه‌پا یک تاریخ برگزاری 1402/08/11

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (مجموعه‌ها) 9 پرسش و فصل دوم (عددهای حقیقی) درس اول (عدد های گویا) 4 پرسش هندسه: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) تا درس سوم (هم نهشتی مثلث ها) 7 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: شیمی: فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر تا ابتدای فکر کنید صفحه 19) 6 پرسش فیزیک: فصل چهارم (حرکت چیست تا انتهای سرعت لحظه‌ای) 7 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل دهم (نگاهی به فضا) 7 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد) 1 پرسش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 3 پرسش و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 3 پرسش و درس سوم (مثل آیینه) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 7 پرسش و ترجمه و لغات درس دوم (العبور الامن) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 10 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسیم؟) 2 پرسش و درس دوم (در پناه ایمان) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) 2 پرسش، درس دوم (حرکات زمین) 2 پرسش، درس سوم (چهره زمین) 3 پرسش و درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 3 پرسش

5- آزمون سر و سامان سه تاریخ برگزاری 1402/09/02

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 7 پرسش و فصل دوم (عددهای حقیقی) 13 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 5 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 5 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 6 پرسش و فصل چهارم (حرکت چیست؟ تا انتهای سرعت متوسط) 4 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش و درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 1 پرسش، درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 2 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 4 پرسش و درس چهارم (هم‌نشین) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 2 پرسش، درس دوم (العبور الامن) 3 پرسش و درس سوم (جسر الصداقه) 5 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 3 پرسش و درس دوم (Travel) 7 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) و درس دوم (در پناه ایمان) 1 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) 2 پرسش و درس چهارم (خورشید پنهان) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول و درس دوم 2 پرسش، درس سوم 2 پرسش و جلسه اول درس چهارم 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) و درس دوم (حرکات زمین) 1 پرسش، درس سوم (چهره زمین) و درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 2 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) 2 پرسش، درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 2 پرسش و درس هفتم (جمعیت جهان) 3 پرسش

6- آزمون سر و سامان چهار تاریخ برگزاری 1402/09/23

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 5 پرسش و فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) تا درس سوم (هم‌نهشتی مثلث‌ها) 12 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 3 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 4 پرسش، فصل چهارم (حرکت چیست) 4 پرسش، فصل پنجم (نیرو) 4 پرسش و فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 1 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 2 پرسش، درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) 3 پرسش و درس هفتم (پرتو امید) 2 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 1 پرسش، درس دوم (العبور الامن) 2 پرسش، درس سوم (جسر الصداقه) 3 پرسش و درس چهارم (الصبر مفتاح الفرج) 4 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 2 پرسش، درس دوم (Travel) 4 پرسش و درس سوم (Festival and ceremonies) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس سوم (راهنمایان الهی) 1 پرسش، درس چهارم (خورشید پنهان) و درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 2 پرسش و درس ششم (وضو و غسل و تیمم) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم 2 پرسش و درس پنجم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) 2 پرسش، درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) و درس هفتم (جمعیت جهان) 2 پرسش، درس هشتم (جهان نابرابر) 3 پرسش و درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) 3 پرسش

7- آزمون پابه‌پا دو تاریخ برگزاری 1402/09/23

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 4 پرسش، فصل چهارم (توان و ریشه) درس اول ( توان صحیح) و درس دوم (نماد علمی) 6 پرسش هندسه: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 7 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: شیمی: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی تا ابتدای فکر کنید صفحه 5) 2 پرسش و فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 3 پرسش فیزیک: فصل چهارم (حرکت چیست؟) 4 پرسش و فصل پنجم (نیرو تا ابتدای نیروی عمودی سطح) 3 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 2 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 1 پرسش، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 3 پرسش و فصل دوازدهم (دنیای گیاهان تا انتهای سرخس‌ها) 2 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 1 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 2 پرسش، درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) 3 پرسش و درس هفتم (پرتو امید) 2 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 1 پرسش، درس دوم (العبور الامن) 2 پرسش، درس سوم (جسر الصداقه) 3 پرسش و درس چهارم (الصبر مفتاح الفرج) 4 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 2 پرسش، درس دوم (Travel) 4 پرسش و درس سوم (Festival and ceremonies) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس سوم (راهنمایان الهی) 1 پرسش، درس چهارم (خورشید پنهان) و درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 2 پرسش و درس ششم (وضو و غسل و تیمم) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم 2 پرسش و درس پنجم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) 2 پرسش، درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) و درس هفتم (جمعیت جهان) 2 پرسش، درس هشتم (جهان نابرابر) 3 پرسش و درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) 3 پرسش

8- آزمون سر و سامان پنج تاریخ برگزاری 1402/10/28

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 6 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 4 پرسش، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 2 پرسش و فصل چهارم (توان و ریشه) 8 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 3 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 3 پرسش، فصل چهارم (حرکت چیست) 4 پرسش، فصل پنجم (نیرو) 4 پرسش، فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 2 پرسش و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 2 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) و درس هفتم (پرتو امید) 4 پرسش و درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس پنجم (الرجا) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) 2 پرسش، درس دوم (Travel) 3 پرسش، درس سوم (Festivals and ceremonies) 3 پرسش و درس چهارم (Services) 2 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) و درس دوم (در پناه ایمان) 1 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) و درس چهارم (خورشید پنهان) 1 پرسش، درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 1 پرسش و درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول و درس دوم 1 پرسش، درس سوم و چهارم 1 پرسش، درس پنجم 1 پرسش و درس ششم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) و درس دوم (حرکات زمین) 1 پرسش، درس سوم (چهره زمین) و درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 1 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) تا درس هشتم (جهان نابرابر) 2 پرسش، درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) و درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی) 3 پرسش و درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) و درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش

9- آزمون سر و سامان شش تاریخ برگزاری 1402/11/26

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (توان و ریشه) 8 پرسش و فصل پنجم (عبارت‌های جبری) درس اول (عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد) و درس دوم (چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربرد‌ها) 12 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 9 پرسش و فصل هشتم (فشار و آثار آن) 11 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش و درس نهم (راز موفقیت) 4 پرسش و دس دهم (آرشی دیگر) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس پنجم (الرجا) 3 پرسش و درس ششم (تغییر الحیاه) 7 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس سوم (Festivals and ceremonies) 3 پرسش و درس چهارم (Services) 7 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 2 پرسش و درس هفتم (احکام نماز) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 3 پرسش و جلسه اول درس هفتم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی) 1 پرسش، درس یازدهم (تلاش برای جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 2 پرسش، درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش و درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) 4 پرسش

10- آزمون سر و سامان هفت تاریخ برگزاری 1402/12/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 10 پرسش و فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) درس اول (معادله خط) تا درس سوم (دستگاه معادله‌های خطی) 10 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل هشتم (فشار و آثار آن) 2 پرسش، فصل نهم (ماشین‌ها) 6 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 6 پرسش و فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 6 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 1 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) 1 پرسش، درس دهم (آرشی دیگر) 2 پرسش، درس یازدهم (زن پارسا) 3 پرسش و درس دوازدهم (پیام آور رحمت) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس پنجم (الرجا) 2 پرسش، درس ششم (تغییر الحیاه) 3 پرسش و درس هفتم (ثمره الجد) 5 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (Services) 6 پرسش و لغات و مکالمه درس پنجم (Media) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم (احکام نماز) 1 پرسش، درس هشتم (همدلی و همراهی) 2 پرسش و درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی ایران در عصر صفوی) 1 پرسش، درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) 1 پرسش، درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 1 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) 1 پرسش، درس چهاردهم (ایران در دوران حکومت پهلوی) 2 پرسش، درس پانزدهم (انقلاب اسلامی) 2 پرسش و درس شانزدهم (ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی) 2 پرسش

11- آزمون پابه‌پا سه تاریخ برگزاری 1402/12/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل چهارم (توان و ریشه) 3 پرسش و فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 10 پرسش هندسه: فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) درس اول (معادله خط) و درس دوم (شیب خط و عرض از مبدا) 7 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: شیمی: فصل اول (مواد و نقش آنها در زندگی) 5 پرسش و فصل دوم (رفتار اتم ها با یکدیگر) 2 پرسش فیزیک: فصل هشتم (فشار و آثار آن) 5 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 3 پرسش، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 2 پرسش و فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 1 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) 1 پرسش، درس دهم (آرشی دیگر) 2 پرسش، درس یازدهم (زن پارسا) 3 پرسش و درس دوازدهم (پیام آور رحمت) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس پنجم (الرجا) 2 پرسش، درس ششم (تغییر الحیاه) 3 پرسش و درس هفتم (ثمره الجد) 5 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (Services) 6 پرسش و لغات و مکالمه درس پنجم (Media) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم (احکام نماز) 1 پرسش، درس هشتم (همدلی و همراهی) 2 پرسش و درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی) 1 پرسش، درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) 1 پرسش، درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 1 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) 1 پرسش، درس چهاردهم (ایران در دوران حکومت پهلوی) 2 پرسش، درس پانزدهم (انقلاب اسلامی) 2 پرسش و درس شانزدهم (ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی) 2 پرسش

12- آزمون سر و سامان هشت تاریخ برگزاری 1403/01/30

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 5 پرسش، فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 13 پرسش و فصل هفتم (عبارت‌های گویا) درس اول (معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل هشتم (فشار و آثار آن) 1 پرسش، فصل نهم (ماشین‌ها) 3 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 3 پرسش، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 3 پرسش، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 5 پرسش و فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 5 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (راز موفقیت) و درس دهم (آرشی دیگر) 2 پرسش، درس یازدهم (زن پارسا) و درس دوازدهم (پیام آور رحمت) 2 پرسش، درس سیزدهم (آشنای غریبان، میلاد گل) 3 پرسش و درس چهاردهم (پیدای پنهان) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس ششم (تغییر الحیاه) 2 پرسش، درس هفتم (ثمره الجد) 3 پرسش و درس هشتم (حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره) 5 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (Services) 3 پرسش و درس پنجم (Media) 7 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم (احکام نماز) و درس هشتم (همدلی و همراهی) 2 پرسش، درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) و درس دهم (مسئولیت همگانی) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم و درس هشتم 3 پرسش و درس نهم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) تا درس پانزدهم (انقلاب اسلامی) 2 پرسش، درس شانزدهم (ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی) و درس هفدهم (فرهنگ) 3 پرسش و درس هجدهم (هویت) تا درس نوزدهم (ارزش‌ها و کارکردهای خانواده) 5 پرسش

13- آزمون سر و سامان نه تاریخ برگزاری 1403/02/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 1 پرسش، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 1 پرسش، فصل چهارم (توان و ریشه) 4 پرسش، فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 3 پرسش، فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 3 پرسش، فصل هفتم (عبارت‌های گویا) 3 پرسش و فصل هشتم (حجم و مساحت) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) تا فصل چهارم (حرکت چیست؟) 3 پرسش، فصل پنجم (نیرو) تا فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 3 پرسش، فصل هشتم (فشار و آثار آن) 1 پرسش، فصل نهم (ماشین‌ها) 2 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 2 پرسش، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 2 پرسش، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 1 پرسش، فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 2 پرسش، فصل چهاردهم (جانوران مهره‌دار) 2 پرسش و فصل پانزدهم (باهم زیستن) 2 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 1 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) تا درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) تا درس یازدهم (زن پارسا) 2 پرسش، درس دوازدهم (پیام‌آور رحمت) تا درس چهاردهم (پیدای پنهان) 2 پرسش و درس شانزدهم (آرزو) و درس هفدهم (شازده کوچولو) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس دهم (الامانه) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) تا درس سوم (Festivals and ceremonies) 2 پرسش، درس چهارم (Services) 2 پرسش، درس پنجم (Media) 3 پرسش و درس ششم (Health and Injuries) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 1 پرسش، درس هفتم (احکام نماز) و درس هشتم (همدلی و همراهی) 1 پرسش، درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) و درس دهم (مسئولیت همگانی) 1 پرسش و درس یازدهم (انفاق) و درس دوازدهم (جهاد) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش و درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) تا درس بیست و چهارم (اقتصاد و بهره‌وری) 7 پرسش

14- آزمون پابه‌پا چهار تاریخ برگزاری 1403/02/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی نهم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (مجموعه‌ها) 2 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 2 پرسش، فصل چهارم (توان و ریشه) 3 پرسش، فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 3 پرسش و فصل هفتم (عبارت‌های گویا) 3 پرسش هندسه: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 2 پرسش، فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 2 پرسش و فصل هشتم (حجم و مساحت) 3 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی نهم (20 پرسش)
توضیح: شیمی: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 1 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 2 پرسش و فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 2 پرسش فیزیک: فصل چهارم (حرکت چیست؟) 1 پرسش، فصل پنجم (نیرو) 2 پرسش، فصل هشتم (فشار و آثار آن) 2 پرسش و فصل نهم (ماشین‌ها) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 1 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) و فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 1 پرسش، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 1 پرسش، فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 1 پرسش، فصل چهاردهم (جانوران مهره‌دار) 2 پرسش و فصل پانزدهم (باهم زیستن) 2 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 1 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) تا درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) تا درس یازدهم (زن پارسا) 2 پرسش، درس دوازدهم (پیام‌آور رحمت) تا درس چهاردهم (پیدای پنهان) 2 پرسش و درس شانزدهم (آرزو) و درس هفدهم (شازده کوچولو) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس دهم (الامانه) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (Personality) تا درس سوم (Festivals and ceremonies) 2 پرسش، درس چهارم (Services) 2 پرسش، درس پنجم (Media) 3 پرسش و درس ششم (Health and injuries) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 1 پرسش، درس هفتم (احکام نماز) و درس هشتم (همدلی و همراهی) 1 پرسش، درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) و درس دهم (مسئولیت همگانی) 1 پرسش و درس یازدهم (انفاق) و درس دوازدهم (جهاد) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش و درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) تا درس بیست و چهارم (اقتصاد و بهره‌وری) 7 پرسش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: