برنامه آزمو‌ن‌های دوره‌ای هفتم 1400

1- آزمون سر و سامان یک تاریخ برگزاری 1400/07/22

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی (15 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم
ردیف: 3
عنوان: فارسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم
ردیف: 5
عنوان: پیام‌های آسمان (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم
ردیف: 6
عنوان: آموزش قرآن (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم

2- آزمون سر و سامان دو تاریخ برگزاری 1400/08/13

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 12 پرسش و فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) و درس دوم (جمع و تفریق عددهای صحیح 1) 8 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (تجزیه و تفکر) 7 پرسش و فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 8 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (یاد تو) 3 پرسش، درس اول (زنگ آفرینش) 3 پرسش و درس دوم (چشمه‌ی معرفت) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) 2 پرسش، درس دوم (من مسئول هستم) 2 پرسش، درس سوم (چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟) 2 پرسش، درس چهارم (قانون‌گذاری) 2 پرسش و درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) 2 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My name) 10 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) 10 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) 1 پرسش، درس دوم (استعانت از خداوند) 2 پرسش و درس سوم (تلخ یا شیرین) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش

3- آزمون سر و سامان سه تاریخ برگزاری 1400/09/04

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) 8 پرسش و فصل سوم (جبر و معادله تا انتهای الگوهای عددی) 12 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (تجربه و تفکر) 1 پرسش، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 3 پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 3 پرسش و فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 8 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (زنگ آفرینش) 1 پرسش، درس دوم (چشمه‌ی معرفت) 2 پرسش، درس سوم (نسل آینده‌ساز) 3 پرسش و درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) تا درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) 2 پرسش، درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) 2 پرسش، درس هفتم (تولید و توزیع) 2 پرسش، درس هشتم (مصرف) 2 پرسش و درس نهم (من کجا زندگی می‌کنم؟) 2 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My name) 4 پرسش و درس دوم (My classmates) 6 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) 4 پرسش و درس دوم (جواهر الکلام، کنوز الحکم و کنز النصیحه) 6 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) 1 پرسش، درس چهارم (عبور آسان) 2 پرسش و درس پنجم (پیامبر رحمت) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول و درس دوم 1 پرسش و درس سوم و درس چهارم 4 پرسش

4- آزمون سر و سامان چهار تاریخ برگزاری 1400/09/25

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله، 8 راهبرد) 2 پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) 6 پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) 10 پرسش و فصل چهارم (هندسه و استدلال از ابتدا تا انتهای روابط بین پاره‌خط‌ها) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (تجربه و تفکر) و فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 2 پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 2 پرسش، فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 3 پرسش، فصل پنجم (از معدن تا خانه) 4 پرسش و فصل ششم (سفر آب روی زمین) 4 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (زنگ آفرینش) و درس دوم (چشمه‌ی معرفت) 1 پرسش، درس سوم (نسل آینده ساز) 2 پرسش، درس چهارم (با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن) 2 پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) 3 پرسش و درس هفتم (علم زندگانی) 2 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) تا درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) 1 پرسش، درس هفتم (تولید و توزیع) 1 پرسش، درس هشتم (مصرف) 1 پرسش، درس نهم (من کجا زندگی می‌کنم؟) 1 پرسش، درس دهم (ایران، خانه‌ی ما) 3 پرسش و درس یازدهم (تنوع آب و هوای ایران) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Name) 2 پرسش، درس دوم (My Classmates) 3 پرسش و درس سوم (My Age) 5 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) 2 پرسش، درس دوم (جواهر الکلام، کنوز الحکم و کنز النصیحه) 8 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) 1 پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) 2 پرسش و درس هفتم (برترین بانو) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 2 پرسش و درس چهارم و درس پنجم 3 پرسش

5- آزمون سر و سامان پنج تاریخ برگزاری 1400/10/23

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 4 پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) 5 پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) 6 پرسش و فصل چهارم (هندسه و استدلال) 5 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (تجربه و تفکر) 1 پرسش، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 1 پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 2 پرسش، فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 2 پرسش، فصل پنجم (از معدن تا خانه) 3 پرسش، فصل ششم (سفر آب روی زمین) 3 پرسش و فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (یاد تو) و درس اول (زنگ آفرینش) تا درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) 2 پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) و درس هفتم (علم زندگانی) 4 پرسش و درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) و درس دوم (من مسئول هستم) 1 پرسش، درس سوم (چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟) و درس چهارم (قانون‌گذاری) 1 پرسش، درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) و درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) 1 پرسش، درس هفتم (تولید و توزیع) و درس هشتم (مصرف) 2 پرسش، درس نهم (من کجا زندگی می‌کنم؟) و درس دهم (ایران، خانه‌ی ما) 2 پرسش و درس یازدهم (تنوع آب و هوای ایران) و درس دوازدهم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (my name) 2 پرسش، درس دوم (my classmates) 2 پرسش، درس سوم (my age) 3 پرسش و درس چهارم (my family) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) تا درس سوم (حوار بین ولدین) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) و درس دوم (استعانت از خداوند) 1 پرسش، درس سوم (تلخ یا شیرین) و درس چهارم (عبور آسان) 1 پرسش، درس پنجم (پیامبر رحمت) و درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) 1 پرسش، درس هفتم (برترین بانو) 1 پرسش و درس هشتم (افتخار بندگی) 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم و درس پنجم 2 پرسش و درس ششم 2 پرسش

6- آزمون سر و سامان شش تاریخ برگزاری 1400/11/28

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 18 پرسش و فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل هفتم (سفر آب روی زمین) 7 پرسش و فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 8 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) 5 پرسش و درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس دوازدهم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) 1 پرسش، درس سیزدهم (جمعیت ایران) 2 پرسش، درس چهاردهم (منابع آب و خاک) 2 پرسش، درس پانزدهم (گردشگری چیست؟) 2 پرسش و درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (my family) 3 پرسش و درس پنجم (my appearance) 7 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (فی السوق) 4 پرسش و درس پنجم(الجملات الذهبیه) 6 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس هشتم (افتخار بندگی) 2 پرسش و درس نهم (به سوی پاکی) 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 2 پرسش و درس هفتم 3 پرسش

7- آزمون سر و سامان هفت تاریخ برگزاری 1400/12/19

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 8 پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) 9 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) درس اول (تعریف توان) 3 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 2 پرسش، فصل نهم (منابع انرژی) 2 پرسش، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) 6 پرسش و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 5 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) و درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) 5 پرسش و درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس دوازدهم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) 1 پرسش، درس سیزدهم (جمعیت ایران) 1 پرسش، درس چهاردهم (منابع آب و خاک) 1 پرسش، درس پانزدهم (گردشگری چیست؟) 2 پرسش، درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) 2 پرسش و درس هفدهم (میراث فرهنگی و تاریخ) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس پنجم (my appearance) 4 پرسش و درس ششم (my house) 6 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (فی السوق) 1 پرسش، درس پنجم (الجملات الذهبیه) 1 پرسش، درس ششم (فی الحدود) 2 پرسش و درس هفتم (الاسره اناجحه) 6 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس نهم (به سوی پاکی) 1 پرسش، درس دهم (ستون دین) 2 پرسش و درس یازدهم (نماز جماعت) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش

8- آزمون سر و سامان هشت تاریخ برگزاری 1401/01/25

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 2 پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) 6 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 10 پرسش و فصل هشتم (بردار و مختصات تا انتهای پاره‌خط جهت‌دار) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) و فصل نهم (منابع انرژی) 2 پرسش، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 3 پرسش، فصل دوازدهم (سفره سلامت) 5 پرسش و فصل سیزدهم (سفر غذا) 5 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) و درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) 2 پرسش، درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) 3 پرسش و درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) و درس سیزدهم (اسوه نیکو) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس سیزدهم (جمعیت ایران) تا درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) 2 پرسش، درس هفدهم (میراث فرهنگی و تاریخ) و درس هجدهم (قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های ایران) 2 پرسش و درس نوزدهم (آریایی‌ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند در ایران) و درس بیستم (امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟) 6 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس پنجم (my appearance) 3 پرسش، درس ششم (my house) 3 پرسش و درس هفتم (my address) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (فی السوق) 1 پرسش، درس پنجم (الجملات الذهبیه) 1 پرسش، درس ششم (فی الحدود) 1 پرسش، درس هفتم (الاسره الناجحه) 2 پرسش، درس هشتم (زینه الباطن) 2 پرسش و درس نهم (الاخلاص فی العمل) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس نهم (به سوی پاکی) تا درس یازدهم (نماز جماعت) 2 پرسش، درس دوازدهم (نشان عزت) و درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم 1 پرسش، درس هشتم 2 پرسش و درس نهم 2 پرسش

9- آزمون سر و سامان نه تاریخ برگزاری 1401/02/22

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 2 پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) 1 پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) 2 پرسش، فصل چهارم (هندسه و استدلال) 3 پرسش، فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 2 پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) 3 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 2 پرسش، فصل هشتم (بردار و مختصات) 2 پرسش و فصل نهم (آمار و احتمال) 3 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (تجربه و تفکر) تا فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 2 پرسش، فصل پنجم (از معدن تا خانه) تا فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 1 پرسش، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) و فصل نهم (منابع انرژی) 3 پرسش، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 3 پرسش، فصل دوازدهم (سفره سلامت) و فصل سیزدهم (سفر غذا) 3 پرسش و فصل چهاردهم (گردش مواد) و فصل پانزدهم (تبادل با محیط) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (زنگ آفرینش) تا درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) 1 پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) تا درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 2 پرسش، درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) تا درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) 2 پرسش، درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) تا درس چهاردهم (امام خمینی (ره)) 2 پرسش و درس پانزدهم (درس آزاد) تا درس هفدهم (ما می‌توانیم) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل ششم (از زیستگاه‌های ایران حفاظت کنیم) 3 پرسش، فصل هفتم (جمعیت و منابع) 1 پرسش، فصل هشتم (گردشگری در ایران) 1 پرسش، فصل نهم (سرزمین ما، کاوش در گذشته‌های دور) 1 پرسش، فصل دهم (شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ در ایران باستان) 1 پرسش، فصل یازدهم (اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران باستان) 1 پرسش و فصل دوازدهم (فرهنگ و تمدن ایران باستان) 2 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (my name) و درس دوم (my classmates) 2 پرسش، درس سوم (my age) و درس چهارم (my family) 2 پرسش، درس پنجم (my appearance) و درس ششم (my house) 3 پرسش و درس هفتم (my address) و درس هشتم (my favorite food) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) تا درس دهم (الایام و الفصول و الالوان) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) 1 پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) 1 پرسش، درس هفتم (برترین بانو) تا درس نهم (به سوی پاکی) 1 پرسش، درس دهم (ستون دین) تا درس دوازدهم (نشان عزت) 1 پرسش و درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) تا درس چهاردهم (کمال هم‌نشین) 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم و درس دوازدهم 1 پرسش

10- آزمون پابه‌پا یک تاریخ برگزاری 1400/08/13

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: حساب : فصل اول (راهبردهای حل مسئله تا انتهای راهبرد حل مسئله ساده‌تر) 6پرسش و فصل دوم (عددهای صحیح) 7 پرسش هندسه: فصل چهارم (هندسه و استدلال) 7پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک: فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) (5 پرسش) شیمی : فصل اول (تجربه و تفکر) 1 پرسش و فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد تا انتهای گلوله‌های کروی، مدلی برای نمایش ترکیب‌ها، عنصرها و اتم‌ها) 3 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل پنجم (از معدن تا خانه) 3پرسش و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (یاد تو) 3 پرسش، درس اول (زنگ آفرینش) 3 پرسش و درس دوم (چشمه‌ی معرفت) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) 2 پرسش، درس دوم (من مسئول هستم) 2 پرسش، درس سوم (چرا به مقررات و قانون نیاز داریم؟) 2 پرسش، درس چهارم (قانون‌گذاری) 2 پرسش و درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) 2 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My name) 10 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) 10 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) 1 پرسش، درس دوم (استعانت از خداوند) 2 پرسش و درس سوم (تلخ یا شیرین) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش

11- آزمون پابه‌پا دو تاریخ برگزاری 1400/09/25

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 4 پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) 4 پرسش و فصل سوم (جبر و معادله) 5 پرسش هندسه: فصل چهارم (هندسه و استدلال) 3 پرسش و فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی) و درس دوم (محاسبه حجم‌های منشوری) 4 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک : فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 1 پرسش و فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 2 پرسش و فصل نهم (منابع انرژی تا انتهای منابع انرژی می‌توانند جایگزین شوند) 2 پرسش شیمی: فصل اول (تجربه و تفکر) 1 پرسش و فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 3 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل پنجم (از معدن تا خانه) 1 پرسش،فصل ششم (سفرآب روی زمین) 2 پرسش، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 1 پرسش و فصل دوازدهم (سفره سلامت) 2 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (زنگ آفرینش) و درس دوم (چشمه‌ی معرفت) 1 پرسش، درس سوم (نسل آینده‌ساز) 2 پرسش، درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) 2 پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) 3 پرسش و درس هفتم (علم زندگانی) 2 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) تا درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) 1 پرسش، درس هفتم (تولید و توزیع) 1 پرسش، درس هشتم (مصرف) 1 پرسش، درس نهم (من کجا زندگی می‌کنم) 1 پرسش، درس دهم (ایران خانه‌ی ما) 3 پرسش و درس یازدهم (تنوع آب و هوای ایران) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Name) 2 پرسش، درس دوم (My Classmates) 3 پرسش و درس سوم (My Age) 5 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) 2 پرسش، درس دوم (جواهر الکلام، کنوز الحکم و کنز النصیحه) 8 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) 1 پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) 2 پرسش و درس هفتم (برترین بانو) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 2 پرسش و درس چهارم و درس پنجم 3 پرسش

12- آزمون پابه‌پا سه تاریخ برگزاری 1400/12/19

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: حساب : فصل سوم (جبر و معادله) 5 پرسش و فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 8 پرسش هندسه: فصل ششم (سطح و حجم) 7پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک: فصل نهم (منابع انرژی) 3 پرسش و فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی تا انتهای رسانش) 2 پرسش شیمی: فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 4 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 3 پرسش و فصل سیزدهم (سفر غذا) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) و درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) 5 پرسش و درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس دوازدهم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) 1 پرسش، درس سیزدهم (جمعیت ایران) 1 پرسش، درس چهاردهم (منابع آب و خاک) 1 پرسش، درس پانزدهم (گردشگری چیست؟) 2 پرسش، درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) 2 پرسش و درس هفدهم (میراث فرهنگی و تاریخ) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس پنجم (My Appearance) 4 پرسش و درس ششم (My House) 6 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (فی سوقِ) 1 پرسش، درس پنجم (الجُملاتُ الذَهَبیه) 1 پرسش، درس ششم (فی الحُدودِ) 2 پرسش و درس هفتم (الاسره الناجحه) 6 پرسش
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس نهم (به سوی پاکی) 1 پرسش، درس دهم (ستون دین) 2 پرسش و درس یازدهم (نماز جماعت) 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش

13- آزمون پابه‌پا چهار تاریخ برگزاری 1401/02/22

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) 3 پرسش ، فصل سوم (جبر و معادله) و فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 3 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 4 پرسش و فصل نهم (آمار و احتمال) درس اول (جمع‌آوری و نمایش داده‌ها) تا درس سوم (احتمال یا اندازه‌گیری شانس) 3 پرسش هندسه: فصل چهارم (هندسه و استدلال) 1 پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) 2 پرسش و فصل هشتم (بردار و مختصات) 4 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک: فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 1 پرسش، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 1 پرسش، فصل نهم (منابع انرژی) 2 پرسش و فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) 1 پرسش شیمی: فصل اول (تجربه و تفکر) 1 پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 1 پرسش و فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل پنجم (از معدن تا خانه) و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 1 پرسش، فصل ششم (سفر آب روی زمین) و فصل دوازدهم (سفره‌ی سلامت) 1 پرسش، فصل هفتم (سفر آب درون زمین) و فصل سیزدهم (سفر غذا) 1 پرسش، فصل چهاردهم (گردش مواد) و فصل پانزدهم (تبادل با محیط) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (زنگ آفرینش) تا درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) 1 پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) تا درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 2 پرسش، درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) تا درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) 2 پرسش، درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) تا درس چهاردهم (امام خمینی (ره)) 2 پرسش و درس پانزدهم (درس آزاد) تا درس هفدهم (ما می‌توانیم) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل ششم (از زیستگاه‌های ایران حفاظت کنیم) 3 پرسش، فصل هفتم (جمعیت و منابع) 1 پرسش، فصل هشتم (گردشگری در ایران) 1 پرسش، فصل نهم (سرزمین ما، کاوش در گذشته‌های دور) 1 پرسش، فصل دهم (شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ در ایران باستان) 1 پرسش، فصل یازدهم (اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران باستان) 1 پرسش و فصل دوازدهم (فرهنگ و تمدن ایران باستان) 2 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (my name) و درس دوم (my classmates) 2 پرسش، درس سوم (my age) و درس چهارم (my family) 2 پرسش، درس پنجم (my appearance) و درس ششم (my house) 3 پرسش و درس هفتم (my address) و درس هشتم (my favorite food) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمَه العِلمِ، نور الکلام، کنز الکنوز) تا درس دهم (الایامُ و الفُصولُ وَ الالوانُ) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) 1 پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) 1 پرسش، درس هفتم (برترین بانو) تا درس نهم (به سوی پاکی) 1 پرسش، درس دهم (ستون دین) تا درس دوازدهم (نشان عزت) 1 پرسش و درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) و درس چهاردهم (کمال هم‌نشین) 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم و درس دوازدهم 1 پرسش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: