برنامه آزمو‌ن‌های دوره‌ای هفتم 1402

1- آزمون پایش تاریخ برگزاری 1402/05/19

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: ششم: کسر و اعداد صحیح / هفتم: فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) (10 پرسش)، هندسه: ششم: تقارن، مختصات و اندازه‌گیری / هفتم: فصل چهارم (هندسه و استدلال) درس اول (روابط بین پاره خط‌ها) (10 پرسش)
ردیف: 2
عنوان: علوم هفتم (20 پرسش)
توضیح: زیست و زمین: پایه ششم: فصل دهم و یازدهم / پایه هفتم: فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن صفحات 93 و 94) (10 پرسش)، فیزیک: پایه ششم: نیرو و انرژی / پایه هفتم: فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن تا انتهای صفحه 7) (5 پرسش)، شیمی: پایه ششم: آزمایش ویژگی فلزات / پایه هفتم: فصل اول (تفکر و تجربه) (علوم وفناوری نیاز امروز تا انتهای صفحه 5) (5 پرسش)
ردیف: 3
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول قواعد اسم اشاره، مفرد، مثنی و جمع (10 پرسش)

2- آزمون سر و سامان یک تاریخ برگزاری 1402/07/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی (15 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم
ردیف: 3
عنوان: فارسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم
ردیف: 4
عنوان: پیام‌های آسمان (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم
ردیف: 5
عنوان: آموزش قرآن (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم
ردیف: 6
عنوان: مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال ششم

3- آزمون سر و سامان دو تاریخ برگزاری 1402/08/11

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 12 پرسش و فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) و درس دوم (جمع و تفریق عددهای صحیح 1) 8 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (تجزیه و تفکر) 7 پرسش و فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 8 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (یاد تو) 1 پرسش، درس اول (زنگ آفرینش) 3 پرسش، درس دوم (چشمه معرفت) 3 پرسش و درس سوم (نسل آینده ساز) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) 10 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My name) 10 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) 1 پرسش، درس دوم (استعانت از خداوند) 2 پرسش و درس سوم (تلخ یا شیرین) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) 2 پرسش، درس دوم (من مسئول هستم) 2 پرسش، درس سوم (چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟) 2 پرسش و درس چهارم (قانون‌گذاری) 4 پرسش

4- آزمون پابه‌پا یک تاریخ برگزاری 1402/08/11

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل دوم (عددهای صحیح) 6 پرسش و فصل سوم (جبر و معادله) درس اول (الگوهای عددی) 7 پرسش هندسه: فصل چهارم (هندسه و استدلال) درس اول (روابط بین پاره خط‌ها) و درس دوم (روابط بین زاویه‌ها) 7 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک: فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 5 پرسش شیمی: فصل اول (تجربه و تفکر) 2 پرسش و فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد تا ابتدای آزمایش کنید صفحه 18) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 6 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش (یاد تو) 1 پرسش، درس اول (زنگ آفرینش) 3 پرسش، درس دوم (چشمه معرفت) 3 پرسش و درس سوم (نسل آینده‌ساز) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) 10 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My name) 10 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) 1 پرسش، درس دوم (استعانت از خداوند) 2 پرسش و درس سوم (تلخ یا شیرین) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) 2 پرسش، درس دوم (من مسئول هستم) 2 پرسش، درس سوم (چرا به مقررات و قانون نیاز داریم؟) 2 پرسش و درس چهارم (قانون‌گذاری) 4 پرسش

5- آزمون سر و سامان سه تاریخ برگزاری 1402/09/02

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) 8 پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) درس اول (الگوهای عددی) 12 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (تجربه و تفکر) 1 پرسش، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 3 پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 3 پرسش و فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 8 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش و درس اول (زنگ آفرینش) 1 پرسش، درس دوم (چشمه معرفت) 2 پرسش، درس سوم (نسل آینده‌ساز) 3 پرسش و درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) 4 پرسش و درس دوم (جواهر الکلام، کنوز الحکم و کنز النصیحه و الحکم النافعه تا انتهای بخش چهارم) 6 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My name) 4 پرسش و درس دوم (My classmates) 6 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) 1 پرسش، درس چهارم (عبور آسان) 2 پرسش و درس پنجم (پیامبر رحمت) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول و درس دوم 1 پرسش و درس سوم و جلسه اول درس چهارم 4 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) تا درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) 2 پرسش، درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) 4 پرسش و درس هفتم (تولید و توزیع) 4 پرسش

6- آزمون سر و سامان چهار تاریخ برگزاری 1402/09/23

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 2 پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) 6 پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) 10 پرسش و فصل چهارم (هندسه و استدلال) درس اول (روابط بین پاره‌خط‌ها) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (تجربه و تفکر) و فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 2 پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 2 پرسش، فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 3 پرسش، فصل پنجم (از معدن تا خانه) 4 پرسش و فصل ششم (سفر آب روی زمین) 4 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش و درس اول (زنگ آفرینش) و درس دوم (چشمه‌ی معرفت) 1 پرسش، درس سوم (نسل آینده ساز) 1 پرسش، درس چهارم (با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن) 2 پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) 3 پرسش و درس هفتم (علم زندگانی) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) 3 پرسش و درس دوم (جواهر الکلام، کنوز الحکم و کنز النصیحه و الحکم النافعه و المواعظ العددیه) 7 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Name) 2 پرسش، درس دوم (My Classmates) 3 پرسش و درس سوم (My Age) 5 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) 1 پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) 2 پرسش و درس هفتم (برترین بانو) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 2 پرسش و درس چهارم و درس پنجم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) تا درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) 2 پرسش، درس هفتم (تولید و توزیع) 2 پرسش، درس هشتم (مصرف) 3 پرسش و درس نهم (من کجا زندگی می‌کنم؟) 3 پرسش

7- آزمون سر و سامان پنج تاریخ برگزاری 1402/10/28

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 4 پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) 5 پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) 6 پرسش و فصل چهارم (هندسه و استدلال) 5 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (تجربه و تفکر) 1 پرسش، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 1 پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 2 پرسش، فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 2 پرسش، فصل پنجم (از معدن تا خانه) 3 پرسش، فصل ششم (سفر آب روی زمین) 3 پرسش و فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش،درس اول (زنگ آفرینش) تا درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) 2 پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) و درس هفتم (علم زندگانی) 4 پرسش و درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمَه العِلمِ، نور الکلام، کنز الکنوز)، درس دوم (جواهِرُِ الکَلام، کُنوزُ الحِکَم و کنزُ النصیحَه و الحکم النافعه و المواعظ العددیه) و درس سوم (حوار بین ولدین) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (my name) 2 پرسش، درس دوم (my classmates) 2 پرسش، درس سوم (my age) 3 پرسش و درس چهارم (my family) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) و درس دوم (استعانت از خداوند) 1 پرسش، درس سوم (تلخ یا شیرین) و درس چهارم (عبور آسان) 1 پرسش، درس پنجم (پیامبر رحمت) و درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) 1 پرسش، درس هفتم (برترین بانو) 1 پرسش و درس هشتم (افتخار بندگی) 1 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم و درس پنجم 2 پرسش و درس ششم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (من حق دارم) و درس دوم (من مسئول هستم) 1 پرسش، درس سوم (چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟) و درس چهارم (قانون‌گذاری) 1 پرسش، درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) و درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) 1 پرسش، درس هفتم (تولید و توزیع) و درس هشتم (مصرف) 2 پرسش، درس نهم (من کجا زندگی می‌کنم؟) و درس دهم (ایران، خانه‌ی ما) 2 پرسش و درس یازدهم (تنوع آب و هوای ایران) و درس دوازدهم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) 3 پرسش

8- آزمون سر و سامان شش تاریخ برگزاری 1402/11/26

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 18 پرسش و فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل هفتم (سفر آب روی زمین) 7 پرسش و فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 8 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 2 پرسش، درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) 4 پرسش و درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (فی السوق) 5 پرسش و درس پنجم (الجملات الذهبیه) 5 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (my family) 3 پرسش و درس پنجم (my appearance) 7 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس هشتم (افتخار بندگی) 2 پرسش و درس نهم (به سوی پاکی) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 2 پرسش و درس هفتم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس دوازدهم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) 2 پرسش، درس سیزدهم (جمعیت ایران) 4 پرسش و درس چهاردهم (منابع آب و خاک) 4 پرسش

9- آزمون سر و سامان هفت تاریخ برگزاری 1402/12/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 8 پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) 9 پرسش و فصل هفتم (توان و جذر) درس اول (تعریف توان) 3 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 2 پرسش، فصل نهم (منابع انرژی) 2 پرسش، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) 6 پرسش و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 5 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) 2 پرسش ، درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) 3 پرسش و درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) و درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (فی السوق) 2 پرسش، درس پنجم (الجملات الذهبیه) 4 پرسش و درس ششم (فی الحدود) 4 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (my family) 1 پرسش، درس پنجم (my appearance) 4 پرسش و درس ششم (my house) 5 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس نهم (به سوی پاکی) 1 پرسش، درس دهم (ستون دین) 2 پرسش و درس یازدهم (نماز جماعت) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس سیزدهم (جمعیت ایران) 1 پرسش، درس چهاردهم (منابع آب و خاک) 1 پرسش، درس پانزدهم (گردشگری چیست؟) 2 پرسش، درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) 3 پرسش و درس هفدهم (میراث فرهنگی و تاریخ) 3 پرسش

10- آزمون پابه‌پا دو تاریخ برگزاری 1402/12/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 8 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) درس اول (تعریف توان) 5 پرسش هندسه: فصل ششم (سطح و حجم) 7 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک: فصل نهم (منابع انرژی) 3 پرسش و فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی تا ابتدای انتقال گرما) 2 پرسش شیمی: فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 2 پرسش و فصل چهارم (مواد پیرامون ما تا ابتدای آزمایش کنید صفحه 31) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 3 پرسش و فصل سیزدهم (سفر غذا) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (نصیحت امام (ره)،شوق خواندن) 2 پرسش، درس دهم (کلاس ادبیات،مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) 3 پرسش، درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) و درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (فی السوق) 2 پرسش، درس پنجم (الجملات الذهبیه) 4 پرسش و درس ششم (فی الحدود) 4 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (my family) 1 پرسش، درس پنجم (My Appearance) 4 پرسش و درس ششم (My House) 5 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس نهم (به سوی پاکی) 1 پرسش، درس دهم (ستون دین) 2 پرسش و درس یازدهم (نماز جماعت) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس سیزدهم (جمعیت ایران) 1 پرسش، درس چهاردهم (منابع آب و خاک) 1 پرسش، درس پانزدهم (گردشگری چیست؟) 2 پرسش، درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) 3 پرسش و درس هفدهم (میراث فرهنگی و تاریخ) 3 پرسش

11- آزمون سر و سامان هشت تاریخ برگزاری 1403/01/30

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 2 پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) 6 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 10 پرسش و فصل هشتم (بردار و مختصات) درس اول (پاره‌خط جهت‌دار) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) و فصل نهم (منابع انرژی) 2 پرسش، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 3 پرسش، فصل دوازدهم (سفره سلامت) 5 پرسش و فصل سیزدهم (سفر غذا) 5 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) و درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) 2 پرسش، درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) 3 پرسش، درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) و درس سیزدهم (اسوه نیکو) 3 پرسش و در چهاردهم (امام خمینی) 2 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (فی السوق) 1 پرسش، درس پنجم (الجملات الذهبیه) 1 پرسش، درس ششم (فی الحدود) 2 پرسش، درس هفتم (الاسره الناجحه) 2 پرسش و درس هشتم (زینه الباطن) 4 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس پنجم (my appearance) 3 پرسش، درس ششم (my house) 3 پرسش و درس هفتم (my address) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس نهم (به سوی پاکی) تا درس یازدهم (نماز جماعت) 2 پرسش و درس دوازدهم (نشان عزت) و درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم 1 پرسش، درس هشتم 1 پرسش و درس نهم 2 پرسش، جلسه اول درس دهم 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس سیزدهم (جمعیت ایران) تا درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) 3 پرسش، درس هفدهم (میراث فرهنگی و تاریخ) تا درس بیستم (امپراتوری‌های ایران باستان) 7 پرسش

12- آزمون سر و سامان نه تاریخ برگزاری 1403/02/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 2 پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) 1 پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) 2 پرسش، فصل چهارم (هندسه و استدلال) 3 پرسش، فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 2 پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) 3 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 2 پرسش، فصل هشتم (بردار و مختصات) 2 پرسش و فصل نهم (آمار و احتمال) 3 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (تجربه و تفکر) تا فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 2 پرسش، فصل پنجم (از معدن تا خانه) تا فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 1 پرسش، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) و فصل نهم (منابع انرژی) 3 پرسش، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 3 پرسش، فصل دوازدهم (سفره سلامت) و فصل سیزدهم (سفر غذا) 3 پرسش و فصل چهاردهم (گردش مواد) و فصل پانزدهم (تبادل با محیط) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (زنگ آفرینش) تا درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) 1 پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) تا درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 2 پرسش، درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) تا درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) 2 پرسش، درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) تا درس چهاردهم (امام خمینی (ره)) 2 پرسش و درس شانزدهم (آدم آهنی و شاپرک) و درس هفدهم (ما می‌توانیم) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) تا درس دهم (الایام و الفصول و الالوان) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (my name) و درس دوم (my classmates) 2 پرسش، درس سوم (my age) و درس چهارم (my family) 2 پرسش، درس پنجم (my appearance) و درس ششم (my house) 3 پرسش و درس هفتم (my address) و درس هشتم (my favorite food) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) 1 پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) 1 پرسش، درس هفتم (برترین بانو) تا درس نهم (به سوی پاکی) 1 پرسش، درس دهم (ستون دین) تا درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) 1 پرسش و درس چهاردهم (کمال هم‌نشین) و پانزدهم (مزدوران شیطان) 1 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم و درس دوازدهم 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل ششم (از زیستگاه‌های ایران حفاظت کنیم) 3 پرسش، فصل هفتم (جمعیت و منابع) 1 پرسش، فصل هشتم (گردشگری در ایران) 1 پرسش، فصل نهم (سرزمین ما، کاوش در گذشته‌های دور) 1 پرسش، فصل دهم (شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ در ایران باستان) 1 پرسش، فصل یازدهم (اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران باستان) 1 پرسش و فصل دوازدهم (فرهنگ و تمدن ایران باستان) 2 پرسش

13- آزمون پابه‌پا سه تاریخ برگزاری 1403/02/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هفتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) 3 پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) و فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 3 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 4 پرسش و فصل نهم (آمار و احتمال) 3 پرسش هندسه: فصل چهارم (هندسه و استدلال) 1 پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) 2 پرسش و فصل هشتم (بردار و مختصات) 4 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هفتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک: فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 1 پرسش، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 1 پرسش، فصل نهم (منابع انرژی) 2 پرسش و فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) 1 پرسش شیمی: فصل اول (تجربه و تفکر) 1 پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 1 پرسش و فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل پنجم (از معدن تا خانه) و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 1 پرسش، فصل ششم (سفر آب روی زمین) و فصل دوازدهم (سفره سلامت) 1 پرسش، فصل هفتم (سفر آب درون زمین) و فصل سیزدهم (سفر غذا) 1 پرسش، فصل چهاردهم (گردش مواد) و فصل پانزدهم (تبادل با محیط) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (زنگ آفرینش) تا درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) 1 پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) تا درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 2 پرسش، درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) تا درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) 2 پرسش، درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) تا درس چهاردهم (امام خمینی (ره)) 2 پرسش و درس شانزدهم (آدم آهنی و شاپرک) و درس هفدهم (ما می‌توانیم) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (قیمَه العِلمِ، نور الکلام، کنز الکنوز) تا درس دهم (الایامُ و الفُصولُ وَ الالوانُ) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هفتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (my name) و درس دوم (my classmates) 2 پرسش، درس سوم (my age) و درس چهارم (my family) 2 پرسش، درس پنجم (my appearance) و درس ششم (my house) 3 پرسش و درس هفتم (my address) و درس هشتم (my favorite food) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) 1 پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) 1 پرسش، درس هفتم (برترین بانو) تا درس نهم (به سوی پاکی) 1 پرسش، درس دهم (ستون دین) تا درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) 1 پرسش، درس چهاردهم (کمال هم‌نشین) و درس پانزدهم (مزدوران شیطان) 1 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هفتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم و درس دوازدهم 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل ششم (از زیستگاه‌های ایران حفاظت کنیم) 3 پرسش، فصل هفتم (جمعیت و منابع) 1 پرسش، فصل هشتم (گردشگری در ایران) 1 پرسش، فصل نهم (سرزمین ما، کاوش در گذشته‌های دور) 1 پرسش، فصل دهم (شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ در ایران باستان) 1 پرسش، فصل یازدهم (اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران باستان) 1 پرسش و فصل دوازدهم (فرهنگ و تمدن ایران باستان) 2 پرسش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: