برنامه آزمون‌های ماهانه دهم انسانی 1400

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1400/07/11 تا 1400/08/12

ردیف: 1
عنوان: تاریخ 1400/07/11
توضیح: درس اول (تاریخ و تاریخ نگاری)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون 1400/07/18
توضیح: درس‌های اول (مبانی تحلیل متن) و دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی) (صفحات 12 تا 25)
ردیف: 3
عنوان: زبان انگلیسی 1400/07/21
توضیح: درس اول (saving nature) تا ابتدای Reading
ردیف: 4
عنوان: ریاضی و آمار 1400/07/25
توضیح: اتحاد و تجزیه - فصل اول (معادله درجه دوم) درس اول
ردیف: 5
عنوان: فارسی و نگارش 1400/07/28
توضیح: فارسی درس ستایش و درس اول (چشمه) و دوم (از آموختن، ننگ مدار) و نگارش درس اول (پرورش موضوع)
ردیف: 6
عنوان: دین و زندگی 1400/08/05
توضیح: درس‌های اول (هدف زندگی) و دوم (پر پرواز)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا 1400/08/09
توضیح: درس‌های اول (جفرافیا، علمی برای زندگی بهتر)، دوم (روش مطالعه و پژوهش در جفرافیا) و سوم (موقعیت جغرافیایی ایران) (تا صفحه 18 کتاب درسی)
ردیف: 8
عنوان: زبان عربی 1400/08/12
توضیح: دروس اول و دوم (ترجمه و قواعد)

2- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع 1400/08/22 تا 1400/08/27

3- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1400/08/16 تا 1400/09/17

ردیف: 1
عنوان: علوم و فنون 1400/08/16
توضیح: درس‌های اول (مبانی تحلیل متن) و دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی) و سوم (واج آرایی، واژه آرایی) ( صفحات 12 تا 35 )
ردیف: 2
عنوان: زبان انگلیسی 1400/08/19
توضیح: کل درس اول (saving nature)
ردیف: 3
عنوان: ریاضی و آمار 1400/08/23
توضیح: فصل اول (معادله درجه دوم) (روش تجزیه، روش کلی، مسائل اقتصادی، معادلات گویا)
ردیف: 4
عنوان: فارسی و نگارش 1400/08/26
توضیح: فارسی درس‌های سوم (پاسداری از حقیقت) و پنجم (بیداد ظالمان) و نگارش درس دوم (عینک نوشتن)
ردیف: 5
عنوان: اقتصاد 1400/08/30
توضیح: فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) دروس اول، دوم و سوم
ردیف: 6
عنوان: دین و زندگی 1400/09/03
توضیح: درس‌های سوم (خود حقیقی)، چهارم (پنجره‌ای به روشنایی)
ردیف: 7
عنوان: تاریخ 1400/09/07
توضیح: درس‌های دوم (تاریخ؛زمانومکان)،سوم (باستان‌شناسی؛ در جست و جوی‌میراث‌فرهنگی)، چهارم (پیدایش تمدن؛ بین‌النهرین و مصر) و پنجم (هند و چین)
ردیف: 8
عنوان: زبان عربی 1400/09/10
توضیح: دروس سوم و چهارم (ترجمه و قواعد)
ردیف: 9
عنوان: منطق 1400/09/14
توضیح: درس اول (منطق، ترازوی اندیشه)، دوم (لفظ و معنا)، سوم (مفهوم و مصداق) و چهارم (اقسام و شرایط تعریف)
ردیف: 10
عنوان: فارسی و نگارش 1400/09/17
توضیح: ادبیات دروس ششم (مهر و وفا) و هفتم (جمال و کمال) و هشتم (سفر به بصره) نگارش درس سوم (نوشته‌های عینی)

4- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع 1400/09/20 تا 1400/09/25

5- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1400/09/27 تا 1400/10/21

ردیف: 1
عنوان: تفکر و سواد رسانه ای 1400/09/27
توضیح: فصل اول (ما و رسانه‌ها) (دروس اول، دوم و سوم) / فصل دوم (فنون خلق پیام رسانه‌ای!) (دروس چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم)/ فصل سوم (نادیده‌های رسانه‌ها) (دروس نهم، دهم و یازدهم) / فصل چهارم (مخاطب شناسی) (دروس دوازدهم و سیزدهم)/ فصل پنجم (رسانه و سبک زندگی) (دروس پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و نوزدهم)
ردیف: 2
عنوان: آمادگی دفاعی 1400/09/29
توضیح: دروس اول (امنیت پایدار) تا ششم (الگوها و اسوه‌های پایداری و مقاومت)
ردیف: 3
عنوان: جغرافیا 1400/09/30
توضیح: جغرافیا دروس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا پنجم (آب و هوای ایران) / استان شناسی 50 درصد کتاب درسی
ردیف: 4
عنوان: دین و زندگی 1400/10/04
توضیح: دروس اول (هدف زندگی) تا هفتم (فرجام کار)
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار 1400/10/06
توضیح: فصل اول (معادله درجه دوم) و دوم (تابع) (تا صفحه 62)
ردیف: 6
عنوان: ادبیات فارسی 1400/10/08
توضیح: دروس اول (چشمه)، دوم (از آموختن، ننگ مدار)، سوم( پاسداری از حقیقت)، پنجم (بیداد ظالمان)، ششم (مهر و وفا)، هفتم (جمال و کمال)، هشتم (سفر به بصره) و نهم ( کلاس نقاشی) (معنی واژه و املای واژه و دستور) / آرایه‌های ادبی و تاریخ‌ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
ردیف: 7
عنوان: تاریخ 1400/10/11
توضیح: دروس اول (تاریخ و تاریخ‌نگاری) تا هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی)
ردیف: 8
عنوان: زبان انگلیسی 1400/10/13
توضیح: درس اول (saving nature) و دوم (wonders of creation)
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد 1400/10/15
توضیح: دروس اول (کسب و کار و کارآفرینی) تا هفتم (تجارت بین الملل)
ردیف: 10
عنوان: علوم و فنون 1400/10/18
توضیح: فصول اول و دوم
ردیف: 11
عنوان: زبان عربی 1400/10/20
توضیح: دروس اول تا چهارم
ردیف: 12
عنوان: نگارش 1400/10/21
توضیح: دروس اول (پرورش موضوع) تا چهارم (نوشته‌های گزارش گونه) (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)
ردیف: 13
عنوان: جامعه شناسی 1400/10/22
توضیح: دروس اول (کنش‌های ما) تا هشتم (هویت)
ردیف: 14
عنوان: منطق 1400/10/23
توضیح: دروس اول (منطق، تراوزی اندیشه) تا ششم (قضیه حملی)

6- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1400/11/02 تا 1400/11/07

7- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1400/09/21 تا 1400/11/27

ردیف: 1
عنوان: علوم و فنون 1400/09/21
توضیح: درس‌های سوم (واج‌آرایی، واژه‌آرایی)، چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری)، پنجم (هماهنگی پاره های کلام) و ششم (سجع و انواع آن) ( صفحات 26 تا 58 )
ردیف: 2
عنوان: زبان انگلیسی 1400/09/24
توضیح: درس دوم (wonders of creation) تا ابتدای بخش writing
ردیف: 3
عنوان: ریاضی و آمار 1400/11/03
توضیح: فصل دوم (تابع) (مفهوم و نمایش تابع - ضابطه جبری تابع - دامنه و برد تابع - ضابطه تابع خطی)
ردیف: 4
عنوان: زبان عربی 1400/11/06
توضیح: درس پنجم (قواعد: جمله فعلیه و انواع فاعل و انواع مفعول و ...)
ردیف: 5
عنوان: جامعه شناسی 1400/11/10
توضیح: دروس هفتم (ارزیابی جهان‌های اجتماعی) و هشتم (هویت)
ردیف: 6
عنوان: دین و زندگی 1400/11/13
توضیح: درس هشتم (فرجام کار)
ردیف: 7
عنوان: اقتصاد 1400/11/17
توضیح: فصل سوم (اقتصاد رشد و پیشرفت) درس هشتم
ردیف: 8
عنوان: فارسی و نگارش 1400/11/20
توضیح: فارسی درس‌های نهم (کلاس نقاشی) و دهم (دریادلان صف شکن) و یازدهم (خاک آزادگان) و نگارش درس پنجم
ردیف: 9
عنوان: جغرافیا 1400/11/24
توضیح: درس‌های ششم (منابع آب ایران) و هفتم (ویژگی‌های جمعیت ایران)
ردیف: 10
عنوان: زبان عربی 1400/11/27
توضیح: درس چهارم (ترجمه و قواعد)

8- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع 1400/12/14 تا 1400/12/19

9- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری 1400/12/01 تا 1401/02/18

ردیف: 1
عنوان: منطق 1400/12/01
توضیح: درس‌های هفتم (احکام قضایا) و هشتم (قیاس اقترانی) تا ابتدای دامنه مصادیق موضوع و محمول صفحه 76
ردیف: 2
عنوان: زبان انگلیسی 1400/12/04
توضیح: درس سوم (thevalue of knowledge) تا ابتدای بخش writing
ردیف: 3
عنوان: تاریخ 1400/12/08
توضیح: درس‌های هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی) و نهم (از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان)
ردیف: 4
عنوان: دین و زندگی 1400/12/11
توضیح: درس‌های نهم (آهنگ سفر) و دهم (اعتماد بر او)
ردیف: 5
عنوان: جامعه شناسی 1400/12/15
توضیح: دروس نهم (بازتولید هویت اجتماعی) و دهم (تغییرات هویت اجتماعی) و یازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)
ردیف: 6
عنوان: فارسی و نگارش 1400/12/18
توضیح: فارسی درس‌های دوازدهم (رستم و اشکبوس) و سیزدهم (گردآفرید) و چهاردهم (طوطی و بقال) و نگارش درس ششم (نوشته ذهنی (2) سنجش و مقایسه)
ردیف: 7
عنوان: ریاضی و آمار 1400/12/22
توضیح: فصل دوم (تابع) (نمودار تابع درجه 2 - مسائل اقتصادی) فصل سوم (کار با داده‌های آماری) (‌مقیاس اندازه‌گیری، شاخص‌های مرکزی، میانگین و میانه ومد، شاخص‌های پراکندگی، واریانس و انحراف معیار، منحنی نرمال، گردآوری داده‌ها، روش‌های جمع آوری داده‌ها، انواع متغیرها)
ردیف: 8
عنوان: علوم و فنون 1401/01/21
توضیح: درس‌های هفتم (سبک و سبک شناسی (سبک خراسانی)) و هشتم (وزن شعر فارسی) و نهم (موازنه و ترصیع) ( صفحات 60 تا 78 )
ردیف: 9
عنوان: زبان عربی 1401/01/24
توضیح: دروس ششم و هفتم (ترجمه و قواعد)
ردیف: 10
عنوان: اقتصاد 1401/01/28
توضیح: فصل سوم (اقتصاد رشد و پیشرفت) دروس دهم و یازدهم / فصل چهارم (اقتصاد در خانواده) درس دوازدهم
ردیف: 11
عنوان: جغرافیا 1401/02/04
توضیح: دروس هشتم (تقسیمات کشوری ایران) و نهم (سکونتگاه‌های ایران)
ردیف: 12
عنوان: تاریخ 1401/02/11
توضیح: دروس هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی) و نهم (از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان) و دهم (اشکانیان و ساسانیان) و یازدهم (آیین کشورداری) و دوازدهم (جامعه و خانواده)
ردیف: 13
عنوان: مباحثه 1401/02/18
توضیح:

10- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع 1401/02/24 تا 1401/02/29

11- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری 1401/02/25 تا 1401/03/23

ردیف: 1
عنوان: جغرافیا 1401/02/25
توضیح: جغرافیا کل کتاب / استان‌شناسی 50 درصد کتاب درسی
ردیف: 2
عنوان: آمادگی دفاعی 1401/02/26
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: تفکر و سواد رسانه‌ای 1401/02/28
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: دین و زندگی 1401/02/31
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار 1401/03/02
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: ادبیات فارسی 1401/03/04
توضیح: کل کتاب (معنی واژه و املای واژه و دستور) / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
ردیف: 7
عنوان: تاریخ 1401/03/07
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: زبان انگلیسی 1401/03/09
توضیح: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد 1401/03/11
توضیح: کل کتاب
ردیف: 10
عنوان: علوم و فنون 1401/03/16
توضیح: کل کتاب
ردیف: 11
عنوان: زبان عربی 1401/03/18
توضیح: کل کتاب
ردیف: 12
عنوان: نگارش 1401/03/19
توضیح: دروس پنجم (نوشته ذهنی (1) جانشین سازی) تا هشتم (نوشته‌های داستان گونه) (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)
ردیف: 13
عنوان: جامعه شناسی 1401/03/21
توضیح: درس اول (کنش‌های ما) و دروس نهم (بازتولید هویت اجتماعی) تا شانزدهم (هویت ایرانی (4))
ردیف: 14
عنوان: منطق 1401/03/23
توضیح: کل کتاب

12- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع 1401/04/04 تا 1401/04/09

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: