برنامه آزمون‌های پایانی دوازدهم تجربی 1400

1- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1400/09/27 تا 1400/10/20

ردیف: 1
عنوان: هویت اجتماعی 1400/09/29
توضیح: دروس 1 تا 5
ردیف: 2
عنوان: مدیریت خانواده و سبک زندگی 1400/10/01
توضیح: ویژه پسران: فصل اول (دروس 1 تا 8)، فصل دوم ( دروس 9 و 10 و 11) ویژه دختران: صحنه اول تا چهارم (نمای 1 تا 12)
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی 1400/10/04
توضیح: دروس 1 تا 6
ردیف: 4
عنوان: شیمی 1400/10/06
توضیح: فصل 1 و 2
ردیف: 5
عنوان: عربی 1400/10/08
توضیح: دروس 1 و 2
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی 1400/10/11
توضیح: فصل 1 تا 4
ردیف: 7
عنوان: زبان 1400/10/13
توضیح: درس 1 و 2 ( صفحه 59)
ردیف: 8
عنوان: ریاضی 1400/10/15
توضیح: فصل 1 تا 4 (صفحه 76)
ردیف: 9
عنوان: فیزیک 1400/10/18
توضیح: فصل 1 تا 3 (صفحه 62 تا ابتدای مشخصه های موج و تمرین های مربوط به مباحث تدریس شده از پایان فصل)
ردیف: 10
عنوان: فارسی و نگارش 1400/10/20
توضیح: درس 1 تا 9 (معنی واژه و املای واژه و دستور / آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
ردیف: 11
عنوان: سلامت و بهداشت 1400/10/23
توضیح: فصل 1 تا فصل 4 (تا پایان درس 9)

2- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1400/11/02 تا 1400/11/07

3- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری 1401/02/28 تا 1401/03/28

ردیف: 1
عنوان: مدیریت خانواده و سبک زندگی 1401/02/28
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: دین و زندگی 1401/03/01
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: هندسه تحلیلی 1401/03/04
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: شیمی 1401/03/07
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: سلامت و بهداشت 1401/03/09
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: حسابان 1401/03/12
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: فیزیک 1401/03/17
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: عربی، زبان قرآن 1401/03/19
توضیح: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: هویت اجتماعی 1401/03/21
توضیح: کل کتاب
ردیف: 10
عنوان: فارسی 1401/03/23
توضیح: کل کتاب
ردیف: 11
عنوان: زبان خارجه 1401/03/25
توضیح: کل کتاب
ردیف: 12
عنوان: ریاضیات گسسته 1401/03/28
توضیح: کل کتاب
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: