آلبوم برنامه ریزی5- عادات نادرست در مطالعه

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/10/07
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: برنامه ریزی5- عادات نادرست در مطالعه کدامند / در اسلایدهای زیر به آنها پرداخته ایم
آلبوم برنامه ریزی5- عادات نادرست در مطالعه

تصویر

برنامه ریزی5- عادات نادرست در مطالعه 1
برنامه ریزی5- عادات نادرست در مطالعه 2
برنامه ریزی5- عادات نادرست در مطالعه 3
برنامه ریزی5- عادات نادرست در مطالعه 4
برنامه ریزی5- عادات نادرست در مطالعه 5
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: