آلبوم تحریف های شناختی در انسان (( سرزنش کردن )) علوی لایف 21

رده: پرورشی
تاریخ: 1401/01/23
شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101 40111 40121 40131 40141 40161 40162 40171 40172 40181
آلبوم تحریف های شناختی در انسان (( سرزنش کردن )) علوی لایف 21

تصویر

تحریف های شناختی در انسان (( سرزنش کردن )) علوی لایف 21 1

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: