تست صدا ( انتخاب گروه سرود)
فوق برنامه |

دبستان پسرانه‌ی تهران شرق هوافضا هواپیمایی
تست صدا ( انتخاب گروه سرود) 1
تست صدا ( انتخاب گروه سرود) 2
تست صدا ( انتخاب گروه سرود) 3