تقویم آزمون دوره ای اول دبستان

1- آبرنگ یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی تم۱-۵
2 علوم درس اول تا سوم
3 فارسی بخش اول: نگاره‌ها بخش دوم: آموزش نشانه‌ها (1) تا پایان درس دوم

2- آبرنگ دو هفته سوم دی

1 ریاضی تم ۱-۱۰
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی بخش 1: نگاره‌ها بخش 2: آموزش نشانه‌ها (1) تا پایان درس هفتم
4 استعداد فضایی نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

3- آبرنگ سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی تم ۱۱-۱۸
2 علوم درس هفتم تا دهم درس یازدهم تا پایان همه چیزها به یک اندازه گرم نیستند
3 فارسی بخش دوم نشانه‌ها (1) تا پایان درس پانزدهم
4 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب‌کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

4- آبرنگ چهار هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی تم ۱-۲۵ (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا چهاردهم (کل کتاب)
3 فارسی بخش اول تا سوم (کل کتاب)
4 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری ایده‌پردازی، اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری