تقویم آزمون دوره ای اول دبستان

1- آبرنگ یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی تم۱-۵
2 علوم درس اول تا سوم
3 فارسی بخش اول: نگاره‌ها بخش دوم: آموزش نشانه‌ها۱تا پایان درس دوم

2- آبرنگ دو هفته اول دی

1 ریاضی تم ۱-۱۰
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی بخش۱: نگاره‌ها بخش۲: آموزش نشانه‌ها۱تا پایان درس هفتم

3- آبرنگ سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی تم ۱۱-۱۸
2 علوم درس هفتم تا دهم درس یازدهم: تا پایان همه چیزها به یک اندازه گرم نیستند
3 فارسی بخش دوم نشانه‌ها۱: تا پایان درس پانزدهم

4- آبرنگ چهار هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی تم ۱-۲۵ (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا چهاردهم (کل کتاب)
3 فارسی بخش اول تا سوم (کل کتاب)