تقویم آزمون دوره ای دوم دبستان

1- گونیا هفته دوم مهر

1 ریاضی مرور مباحث سال قبل
2 علوم مرور مباحث سال قبل
3 فارسی مرور مباحث سال قبل
4 استعداد فضایی نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل اول و فصل دوم تا پایان جمع و تفریق دو عدد دورقمی
2 علوم درس اول تا سوم
3 فارسی و نگارش درس اول تا سوم
4 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل اول، فصل دوم و فصل سوم تا پایان تقارن (ادامه)
2 علوم درس اول تا پنجم
3 فارسی و نگارش درس اول تا ششم
4 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی، اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری

4- جامدادی یک هفته سوم دی

1 ریاضی فصل اول تا چهارم
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی و نگارش درس اول تا هشتم
4 استعداد فضایی نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

5- مداد رنگی یک (بین الملل) 1399/11/17

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل پنجم و فصل ششم تا پایان مقایسه اعداد
2 علوم درس هفتم تا نهم، درس دهم: تا پایان جمع‌آوری اطلاعات
3 فارسی و نگارش درس نهم تا یازدهم
4 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

7- مداد رنگی دو (بین الملل) 1400/01/20

1 ریاضی کل محتوای سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هشتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا چهاردهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش درس اول تا هفدهم (کل کتاب)
4 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی، اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری