تقویم آزمون دوره ای دوم دبستان

1- گونیا هفته سوم مهر

1 ریاضی مرور مباحث سال قبل
2 علوم مرور مباحث سال قبل
3 فارسی مرور مباحث سال قبل

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل اول فصل دوم: تا پایان جمع و تفریق دو عدد دورقمی
2 علوم درس اول تا سوم
3 فارسی و نگارش درس اول تا سوم

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل اول و دوم فصل سوم: تا پایان تقارن (ادامه)
2 علوم درس اول تا پنجم
3 فارسی و نگارش درس اول تا ششم

4- جامدادی یک هفته چهارم دی

1 ریاضی فصل اول تا چهارم
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی و نگارش درس اول تا هشتم

5- مداد رنگی یک (بین الملل) ۹۷/۱۱/۱۹

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل پنجم فصل ششم: تا پایان مقایسه اعداد
2 علوم درس هفتم تا نهم درس دهم: تا پایان جمع‌آوری اطلاعات
3 فارسی و نگارش درس نهم تا یازدهم

7- مداد رنگی دو (بین الملل) ۹۸/۰۱/۲۳

1 ریاضی کل محتوای سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هشتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا چهاردهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش درس اول تا هفدهم (کل کتاب)