تقویم آزمون دوره ای دوم دبستان

1- گونیا هفته دوم مهر

1 ریاضی مرور مباحث سال قبل
2 علوم مرور مباحث سال قبل
3 فارسی مرور مباحث سال قبل
4 استعداد فضایی نقشه خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به هم ریخته، ساخت اشکال سه بعدی.

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل اول فصل دوم: تا پایان جمع و تفریق دو عدد دورقمی
2 علوم درس اول تا سوم
3 فارسی و نگارش درس اول تا سوم
4 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی(پریدن،دویدن،پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل اول و دوم فصل سوم: تا پایان تقارن (ادامه)
2 علوم درس اول تا پنجم
3 فارسی و نگارش درس اول تا ششم
4 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و .../تمرکز روی آثار هنری ایده‌پردازی/ اطلات در مورد زمینه‌های هنری

4- جامدادی یک هفته سوم دی

1 ریاضی فصل اول تا چهارم
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی و نگارش درس اول تا هشتم
4 استعداد فضایی نقشه خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام مرتب کردن پازل و تصاویر به هم ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

5- مداد رنگی یک (بین الملل) 98/11/18

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل پنجم فصل ششم: تا پایان مقایسه اعداد
2 علوم درس هفتم تا نهم درس دهم: تا پایان جمع‌آوری اطلاعات
3 فارسی و نگارش درس نهم تا یازدهم
4 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن،دویدن،پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

7- مداد رنگی دو (بین الملل) 99/01/22

1 ریاضی کل محتوای سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هشتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا چهاردهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش درس اول تا هفدهم (کل کتاب)
4 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و .../تمرکز روی آثار هنری ایده‌پردازی/ اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری