تقویم آزمون دوره ای سوم دبستان

1- گونیا هفته سوم مهر

1 ریاضی کل کتاب سال دوم
2 علوم کل کتاب سال دوم
3 فا رسی و نگارش کل کتاب سال دوم

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل اول فصل دوم: تا پایان ارزش مکانی
2 علوم درس اول تا سوم
3 فارسی و نگارش درس اول و دوم
4 اجتماعی درس اول تا ششم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا چهارم قرآن: فصل اول فصل دوم تا پایان روز هشتم

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل اول و دوم فصل سوم: تا پایان کاربرد کسر در اندازه‌گیری
2 علوم درس اول تا پنجم
3 فارسی و نگارش درس اول تا پنجم
4 اجتماعی درس اول تا نهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هشتم قرآن: فصل اول و دوم

4- جامدادی یک هفته چهارم دی

1 ریاضی فصل اول تا سوم فصل چهارم: تا پایان ضرب عددهای یک‌رقمی
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی درس اول تا هفتم
4 اجتماعی درس اول تا یازدهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا دهم قرآن: فصل اول و دوم فصل سوم: تا پایان انس با قرآن کریم۳

5- مداد رنگی یک ۹۷/۱۱/۱۹

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل چهار و پنج فصل شش: تا پایان حل مسئله ساده‌تر
2 علوم درس هفتم تا نهم
3 فارسی و نگارش درس هشتم تا یازدهم
4 اجتماعی درس دوازدهم تا هفدهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس یازدهم تا پانزدهم قرآن: فصل سوم

7- مداد رنگی دو ۹۸/۰۱/۲۳

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هشتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا چهاردهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش درس اول تا هفدهم (کل کتاب)
4 اجتماعی درس اول تا بیست و سوم (کل کتاب)
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا بیستم قرآن: فصل اول تا سوم (کل کتاب)