تقویم آزمون دوره ای سوم دبستان

1- گونیا هفته دوم مهر

1 ریاضی کل کتاب سال دوم
2 علوم کل کتاب سال دوم
3 فا رسی و نگارش کل کتاب سال دوم
4 استعداد فضایی نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل اول و فصل دوم تا پایان ارزش مکانی
2 علوم درس اول تا سوم
3 فارسی و نگارش درس اول و دوم
4 اجتماعی درس اول تا ششم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا چهارم، قرآن: فصل اول و فصل دوم تا پایان روز هشتم
6 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل اول، فصل دوم و فصل سوم تا پایان کاربرد کسر در اندازه‌گیری
2 علوم درس اول تا پنجم
3 فارسی و نگارش درس اول تا پنجم
4 اجتماعی درس اول تا نهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هشتم، قرآن: فصل اول و دوم
6 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری ایده‌پردازی، اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری

4- جامدادی یک هفته سوم دی

1 ریاضی فصل اول تا سوم و فصل چهارم تا پایان ضرب عددهای یک‌رقمی
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی درس اول تا هفتم
4 اجتماعی درس اول تا یازدهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا دهم، قرآن: فصل اول، فصل دوم و فصل سوم: تا پایان انس با قرآن کریم3
6 استعداد فضایی نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

5- مداد رنگی یک 1399/11/17

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل چهارم، فصل پنجم و فصل ششم تا پایان حل مسئله ساده‌تر
2 علوم درس هفتم تا نهم
3 فارسی و نگارش درس هشتم تا یازدهم
4 اجتماعی درس دوازدهم تا هفدهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس یازدهم تا پانزدهم، قرآن: فصل سوم
6 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن،دویدن،پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

7- مداد رنگی دو 1400/01/20

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هشتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا چهاردهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش درس اول تا هفدهم (کل کتاب)
4 اجتماعی درس اول تا بیست و سوم (کل کتاب)
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا بیستم، قرآن: فصل اول تا سوم (کل کتاب)
6 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری ایده‌پردازی، اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری