تقویم آزمون دوره ای ششم دبستان

1- گونیا هفته دوم مهر

1 ریاضی کل کتاب سال پنجم
2 ریاضی کل کتاب سال پنجم
3 فارسی و نگارش کل کتاب سال پنجم
4 اجتماعی کل کتاب سال پنجم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن کل کتاب سال پنجم
6 استعداد فضایی نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر،تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل اول و فصل دوم تا آخر ضرب کسرها
2 علوم درس اول و دوم
3 فارسی و نگارش درس اول تا سوم
4 اجتماعی فصل اول تا سوم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا چهارم، قرآن: درس اول تا سوم
6 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل اول و دوم، فصل سوم تا آخر یادآوری ضرب و تقسیم
2 علوم درس اول تا چهارم
3 فارسی و نگارش درس اول تا پنجم
4 اجتماعی فصل اول تا چهارم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هفتم، قرآن: درس اول تا پنجم
6 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری ایده‌پردازی، اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری

4- جامدادی یک هفته سوم دی

1 ریاضی فصل اول تا سوم، فصل چهارم تا آخر مرکز تقارن و تقارن مرکزی
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی و نگارش درس اول تا هفتم
4 اجتماعی فصل اول تا ششم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا نهم، قرآن: درس اول تا هفتم
6 استعداد فضایی نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر،تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

5- مداد رنگی یک 1399/11/17

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل چهارم و پنجم
2 علوم درس هفتم تا نهم
3 فارسی و نگارش درس هشتم تا درس دوازدهم
4 اجتماعی فصل هفتم تا نهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس دهم تا چهاردهم، قرآن: درس هشتم تا یازدهم
6 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

7- مداد رنگی دو 1400/01/20

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هفتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا چهاردهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش درس اول تا هفدهم (کل کتاب)
4 اجتماعی فصل اول تا دوازدهم (کل کتاب)
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هفدهم، قرآن: درس اول تا آخر (کل کتاب)
6 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری ایده‌پردازی، اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری