تقویم آزمون دوره ای نهم تیزهوشان

1- پرتاب یک ۹۷/۰۸/۱۱

1 ریاضی فصل اول (۱۸ سوال) فصل دوم: تا پایان عدد‌های گویا (۲ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۹ سوال) فصل دوم: تا پایان داد و ستد الکترون و پیوند یونی (۸ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول: تا پایان طبقه بندی عنصر‌ها (۵ سوال) فیزیک فصل چهارم (۵ سوال) زیست و زمین فصل ششم (۷ سوال)
4 فارسی ستایش (۳ سوال) درس اول (۶ سوال) درس دوم (۶ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۲ سوال) درس چهارم (۳ سوال) درس پنجم (۳ سوال) درس ششم (۳ سوال)
6 پیام‌های آسمان درس اول (۱ سوال) درس دوم (۱ سوال) درس سوم (۲ سوال)
7 آموزش قرآن درس اول (۲ سوال) درس دوم (۲سوال)

2- پرتاب دو ۹۷/۰۹/۰۲

1 ریاضی فصل اول (۹ سوال) فصل دوم (۹ سوال) فصل سوم: تا پایان استدلال (۲ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۴ سوال) فصل دوم (۴ سوال) فصل سوم (۴ سوال) فصل چهارم: تا پایان سرعت متوسط (۵ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول و دوم: تا پایان ذره‌ی سازنده مواد (۵ سوال) فیزیک فصل چهارم (۵ سوال) زیست و زمین فصل ششم و هفتم: تا پایان را‌ه‌های تشکیل فسیل (۷ سوال)
4 فارسی درس اول و دوم (۷ سوال) درس سوم (۴ سوال) درس چهارم (۴ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول تا پنجم (۳ سوال) درس ششم (۳ سوال) درس هفتم (۳ سوال) درس هشتم (۳ سوال) درس نهم (۳ سوال)
6 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۲ سوال) درس چهارم (۲ سوال)
7 آموزش قرآن درس اول و دوم (۲ سوال) درس سوم (۲ سوال)

3- پرتاب سه ۹۷/۰۹/۲۳

1 ریاضی فصل اول (۵ سوال) فصل دوم (۸ سوال) فصل سوم: تا پایان هم‌نهشتی مثلث‌ها (۷ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۲ سوال) فصل سوم (۳ سوال) فصل چهارم (۵ سوال) فصل پنجم (۳ سوال) فصل ششم (۲ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول و دوم:تا پایان یون‌ها در بدن ما (۵ سوال) فیزیک فصل چهارم و پنجم:تا پایان نیروی عمود بر سطح (۵ سوال) زیست و زمین فصل ششم و هفتم (۷ سوال)
4 فارسی درس اول و دوم (۴ سوال) درس سوم و چهارم (۵ سوال) درس ششم (۳ سوال) درس هفتم (۳ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول تا پنجم (۳ سوال) درس ششم تا نهم (۴ سوال) درس دهم (۴ سوال) درس یازدهم (۴ سوال)
6 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم (۱ سوال) درس پنجم (۲ سوال)
7 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۲ سوال) درس چهارم (۲ سوال)

4- پرتاپ چهار ۹۷/۱۱/۱۹

1 ریاضی فصل سوم (۶ سوال) فصل چهارم‌ (۷ سوال) فصل پنجم:تا پایان چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربرد‌ها (۷ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل هفتم (۸ سوال) فصل هشتم (۹ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول و دوم: تا پایان یون‌ها در بدن ما (۵ سوال) فیزیک فصل چهارم و پنجم و هشتم:تا پایان نیرو و فشار (۵ سوال) زیست و زمین فصل ششم و هفتم و دهم (۷ سوال)
4 فارسی درس هشتم (۵ سوال) درس نهم (۵ سوال) درس دهم (۵ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس دوازدهم (۳ سوال) درس سیزدهم (۴ سوال) درس چهاردم (۴ سوال) درس پانزدهم (۴ سوال)
6 پیام‌های آسمان درس ششم (۲ سوال) درس هفتم (۲ سوال)
7 آموزش قرآن درس پنجم (۲ سوال) درس ششم (۲ سوال)

5- پرتاب پنج ۹۷/۱۲/۱۷

1 ریاضی فصل چهارم (۶ سوال) فصل پنجم (۷ سوال) فصل هفتم: تا پایان معادله خط (۷ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل هفتم (۳ سوال) فصل هشتم (۳ سوال) فصل نهم (۳ سوال) فصل دهم (۴ سوال) فصل یازدهم (۴ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول تا سوم: تا پایان جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام (۵ سوال) فیزیک فصل چهارم، پنجم، هشتم و نهم:تا پایان مزیت مکانیکی (۵ سوال) زیست و زمین فصل ششم و هفتم و دهم تا دوازدهم (۷ سوال)
4 فارسی درس هشتم (۱ سوال) درس نهم (۱ سوال) درس دهم (۱ سوال) درس یازدهم (۴ سوال) درس دوازدهم (۴ سوال) درس سیزدهم (۴ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس دوازدهم و سیزدهم (۲ سوال) درس چهاردهم (۲ سوال) درس پانزدهم (۳ سوال) درس شانزدهم (۴ سوال) درس هفدهم (۴ سوال)
6 پیام‌های آسمان درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۱ سوال) درس نهم (۲ سوال)
7 آموزش قرآن درس ششم (۱ سوال) درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۲ سوال)

6- پرتاب شش ۹۸/۰۱/۳۰

1 ریاضی فصل اول (۴ سوال) فصل دوم (۳ سوال) فصل سوم (۱ سوال) فصل چهارم (۴ سوال) فصل پنجم (۴ سوال) فصل ششم (۳ سوال) فصل هفتم:تا پایان معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (۱ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۱ سوال) فصل دوم (۱ سوال) فصل سوم (۱ سوال) فصل چهارم (۱ سوال) فصل پنجم (۱ سوال) فصل ششم (۱ سوال) فصل هفتم (۱ سوال) فصل هشتم (۱ سوال) فصل نهم (۱ سوال) فصل دهم (۲ سوال) فصل یازدهم (۲ سوال) فصل دوازدهم (۲ سوال) فصل سیزدهم (۲ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول تا سوم: تا پایان جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام (۵ سوال) فیزیک فصل چهارم، پنجم، هشتم و نهم:تا پایان مزیت مکانیکی (۵ سوال) زیست و زمین فصل ششم و هفتم و دهم تا سیزدهم (۷ سوال)
4 فارسی درس اول تا چهارم (۳ سوال) درس ششم تا هشتم (۴ سوال) درس نهم تا یازدهم (۴ سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (۴ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول تا چهارم (۱ سوال) درس پنجم تا هشتم (۱ سوال) درس نهم تا دوازدهم (۱ سوال) درس سیزدهم و چهاردهم (۲ سوال) درس پانزدهم و شانزدهم (۲ سوال) درس هفدهم و هجدهم (۴ سوال) درس نوزدهم و بیستم (۴ سوال)
6 پیام‌های آسمان درس اول تا ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۱ سوال) درس نهم و دهم (۲ سوال)
7 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم تا ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۱ سوال) درس نهم (۱ سوال)