تقویم آزمون دوره ای نهم تیزهوشان

1- پرتاب یک 99/08/09

1 استعداد تحلیلی سوالات هوش خلاقیت دقت و تمرکز
2 ریاضی فصل اول (18 سوال) فصل دوم: تا پایان عدد‌های گویا (2 سوال)
3 علوم تجربی فصل اول (5 سوال) فصل دوم: تا پایان داد و ستد الکترون و پیوند یونی (5 سوال)
4 فارسی ستایش (2سوال) درس اول (4سوال) درس دوم (4 سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول (1 سوال) درس دوم (1 سوال) درس سوم (1 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس پنجم (2 سوال) درس ششم (3 سوال)
6 پیام‌های آسمان درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (2 سوال)
7 آموزش قرآن درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال)

2- پرتاب دو 99/08/30

1 استعداد تحلیلی سوالات هوش خلاقیت دقت و تمرکز
2 ریاضی فصل اول (8 سوال) فصل دوم (10 سوال) فصل سوم: تا پایان استدلال (2 سوال)
3 علوم تجربی فصل اول (1 سوال) فصل دوم (2 سوال) فصل سوم (3 سوال) فصل چهارم: تا پایان سرعت متوسط (4 سوال)
4 فارسی درس اول و دوم (4 سوال) درس سوم (3 سوال) درس چهارم (3 سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول تا پنجم (2 سوال) درس ششم (2 سوال) درس هفتم (2 سوال) درس هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال)
6 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (3 سوال) درس چهارم (2 سوال)
7 آموزش قرآن درس اول و دوم (3 سوال) درس سوم (2 سوال)

3- پرتاب سه 99/09/21

1 استعداد تحلیلی سوالات هوش خلاقیت دقت و تمرکز
2 ریاضی فصل اول (6 سوال) فصل دوم (8 سوال) فصل سوم: تا پایان هم‌نهشتی مثلث‌ها (6 سوال)
3 علوم تجربی فصل اول (1 سوال) فصل دوم (1 سوال) فصل سوم (2 سوال) فصل چهارم (3 سوال) فصل پنجم (2 سوال) فصل ششم (1سوال)
4 فارسی درس اول و دوم (2 سوال) درس سوم و چهارم (3 سوال) درس ششم و هفتم (5 سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول تا پنجم (2 سوال) درس ششم تا نهم (2 سوال) درس دهم (3 سوال) درس یازدهم (3 سوال)
6 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (2 سوال) درس چهارم (1 سوال) درس پنجم (2 سوال)
7 آموزش قرآن درس اول تا سوم (3 سوال) درس چهارم (2 سوال)

4- پرتاپ چهار 99/11/17

1 استعداد تحلیلی سوالات هوش خلاقیت دقت و تمرکز
2 ریاضی فصل سوم (4 سوال) فصل چهارم (8 سوال) فصل پنجم:تا پایان چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربرد‌ها (8 سوال)
3 علوم تجربی فصل هفتم (4 سوال) فصل هشتم (6 سوال)
4 فارسی درس هشتم (3 سوال) درس نهم (3 سوال) درس دهم (4 سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس دوازدهم (1 سوال) درس سیزدهم (3 سوال) درس چهاردم (3 سوال) درس پانزدهم (3 سوال)
6 پیام‌های آسمان درس ششم (2 سوال) درس هفتم (3 سوال)
7 آموزش قرآن درس پنجم (2 سوال) درس ششم (3 سوال)

5- پرتاب پنج 99/12/15

1 استعداد تحلیلی سوالات هوش خلاقیت دقت و تمرکز
2 ریاضی فصل چهارم (4 سوال) فصل پنجم (8 سوال) فصل ششم: تا پایان معادله خط (8 سوال)
3 علوم تجربی فصل هفتم (1 سوال) فصل هشتم (2 سوال) فصل نهم (2 سوال) فصل دهم (3 سوال) فصل یازدهم (2 سوال)
4 فارسی درس هشتم (1 سوال) درس نهم (1 سوال) درس دهم (1 سوال) درس یازدهم (2 سوال) درس دوازدهم (2 سوال) درس سیزدهم (3 سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس دوازدهم و سیزدهم (2 سوال) درس چهاردهم (1 سوال) درس پانزدهم (2 سوال) درس شانزدهم (2 سوال) درس هفدهم (3 سوال)
6 پیام‌های آسمان درس هفتم (1 سوال) درس هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال)
7 آموزش قرآن درس ششم (1 سوال) درس هفتم (2 سوال) درس هشتم (2 سوال)

6- پرتاب شش 1400/01/27

1 استعداد تحلیلی سوالات هوش خلاقیت دقت و تمرکز
2 ریاضی فصل اول (2 سوال) فصل دوم (2 سوال) فصل سوم (2 سوال) فصل چهارم (4 سوال) فصل پنجم (4 سوال) فصل ششم (4 سوال) فصل هفتم:تا پایان معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (2 سوال)
3 علوم تجربی فصل اول و دوم (1 سوال) فصل سوم (1 سوال) فصل چهارم و پنجم (1 سوال) فصل ششم و هفتم (1 سوال) فصل هشتم (1 سوال) فصل نهم (1 سوال) فصل دهم (1 سوال) فصل یازدهم (1 سوال) فصل دوازدهم (1 سوال) فصل سیزدهم (1 سوال)
4 فارسی درس اول تا چهارم (2 سوال) درس ششم تا هشتم (2 سوال) درس نهم تا یازدهم (3 سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (3 سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول تا چهارم (1 سوال) درس پنجم تا هشتم (1 سوال) درس نهم تا دوازدهم (1 سوال) درس سیزدهم و چهاردهم (1 سوال) درس پانزدهم و شانزدهم (2 سوال) درس هفدهم و هجدهم (2 سوال) درس نوزدهم و بیستم (2 سوال)
6 پیام‌های آسمان درس اول تا ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (2 سوال) درس نهم و دهم (2 سوال)
7 آموزش قرآن درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم تا ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (1 سوال) درس نهم (2 سوال)