تقویم آزمون دوره ای پنجم دبستان

1- گونیا هفته دوم مهر

1 ریاضی کل کتاب سال چهارم
2 علوم کل کتاب سال چهارم
3 فارسی و نگارش کل کتاب سال چهارم
4 اجتماعی کل کتاب سال چهارم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن کل کتاب سال چهارم
6 استعداد فضایی نقشه خوانی و پیدا کردن مسیر،تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام مرتب کردن پازل و تصاویر به هم ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل اول فصل دوم: تا پایان جمع و تفریق عددهای مخلوط
2 علوم درس اول و دوم درس سوم: تا سر ذره‌بین
3 فارسی و نگارش فصل اول
4 اجتماعی درس اول تا پنجم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا سوم قرآن: درس اول و دوم درس سوم: تا آخر جلسه دوم
6 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی(پریدن،دویدن،پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل اول و دوم فصل سوم: تا پایان نسبت
2 علوم درس اول تا چهارم
3 فارسی و نگارش فصل اول و دوم
4 اجتماعی درس اول تا هشتم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا پنجم قرآن: درس اول تا چهارم
6 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و .../تمرکز روی آثار هنری ایده پردازی/ اطلات در مورد زمینه‌های هنری

4- جامدادی یک هفته سوم دی

1 ریاضی فصل اول تا سوم
2 علوم درس اول تا پنجم
3 فارسی و نگارش فصل اول تا سوم
4 اجتماعی درس اول تا یازدهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هشتم قرآن: درس اول تا پنجم
6 استعداد فضایی نقشه خوانی و پیدا کردن مسیر،تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام مرتب کردن پازل و تصاویر به هم ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

5- مداد رنگی یک 98/11/18

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل چهار و پنج
2 علوم درس ششم تا هشتم
3 فارسی و نگارش فصل چهارم و درس سیزدهم
4 اجتماعی درس دوازدهم تا هجدهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس نهم تا دوازدهم قرآن: درس ششم تا هشتم درس نهم: تا آخر جلسه دوم
6 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی(پریدن،دویدن،پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

7- مداد رنگی دو 99/01/22

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هفتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا دوازدهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش فصل اول تا ششم (کل کتاب)
4 اجتماعی درس اول تا بیست و دوم (کل کتاب)
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هفدهم قرآن: درس اول تا آخر (کل کتاب)
6 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و .../تمرکز روی آثار هنری ایده پردازی/ اطلات در مورد زمینه‌های هنری