تقویم آزمون دوره ای پنجم دبستان

1- گونیا هفته سوم مهر

1 ریاضی کل کتاب سال چهارم
2 علوم کل کتاب سال چهارم
3 فارسی و نگارش کل کتاب سال چهارم
4 اجتماعی کل کتاب سال چهارم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن کل کتاب سال چهارم

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل اول فصل دوم: تا پایان جمع و تفریق عددهای مخلوط
2 علوم درس اول و دوم درس سوم: تا سر ذره‌بین
3 فارسی و نگارش فصل اول
4 اجتماعی درس اول تا پنجم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا سوم قرآن: درس اول و دوم درس سوم: تا آخر جلسه دوم

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل اول و دوم فصل سوم: تا پایان نسبت
2 علوم درس اول تا چهارم
3 فارسی و نگارش فصل اول و دوم
4 اجتماعی درس اول تا هشتم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا پنجم قرآن: درس اول تا چهارم

4- جامدادی یک هفته چهارم دی

1 ریاضی فصل اول تا سوم
2 علوم درس اول تا پنجم
3 فارسی و نگارش فصل اول تا سوم
4 اجتماعی درس اول تا یازدهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هشتم قرآن: درس اول تا پنجم

5- مداد رنگی یک ۹۷/۱۱/۱۹

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل چهار و پنج
2 علوم درس ششم تا هشتم
3 فارسی و نگارش فصل چهارم و درس سیزدهم
4 اجتماعی درس دوازدهم تا هجدهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس نهم تا دوازدهم قرآن: درس ششم تا هشتم درس نهم: تا آخر جلسه دوم

7- مداد رنگی دو ۹۸/۰۱/۲۳

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هفتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا دوازدهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش فصل اول تا ششم (کل کتاب)
4 اجتماعی درس اول تا بیست و دوم (کل کتاب)
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هفدهم قرآن: درس اول تا آخر (کل کتاب)