تقویم آزمون دوره ای چهارم دبستان

1- گونیا هفته سوم مهر

1 ریاضی کل کتاب سال سوم
2 علوم کل کتاب سال سوم
3 فارسی و نگارش کل کتاب سال سوم
4 اجتماعی کل کتاب سال سوم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن کل کتاب سال سوم

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل یک فصل دو: تا آخر جمع و تفریق
2 علوم درس اول تا سوم
3 فارسی درس اول تا سوم
4 اجتماعی درس اول تا چهارم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا سوم قرآن: درس اول تا سوم

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل یک و دو فصل سه: تا پایان محاسبه‌های حاصل ضرب
2 علوم درس اول تا پنجم
3 فارسی و نگارش درس اول تا ششم
4 اجتماعی درس اول تا هفتم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هفتم قرآن: درس اول تا پنجم

4- جامدادی یک هفته چهارم دی

1 ریاضی فصل اول تا سوم
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی درس اول تا هفتم
4 اجتماعی درس اول تا دهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا نهم قرآن: درس اول تا هفتم

5- مداد رنگی یک ۹۷/۱۱/۱۹

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل چهار فصل پنج: تا آخر حل مسئله
2 علوم درس هفتم تا دهم
3 فارسی و نگارش درس هشتم تا یازدهم
4 اجتماعی درس یازدهم تا چهاردهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس دهم تا چهاردهم قرآن: درس هشتم تا دهم

7- مداد رنگی دو ۹۸/۰۱/۲۳

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هفتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا سیزدهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش درس اول تا هفدهم (کل کتاب)
4 اجتماعی درس اول تا بیست و دوم (کل کتاب)
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا نوزدهم قرآن: درس اول تا آخر (کل کتاب)