تقویم آزمون دوره ای چهارم دبستان

1- گونیا هفته دوم مهر

1 ریاضی کل کتاب سال سوم
2 علوم کل کتاب سال سوم
3 فارسی و نگارش کل کتاب سال سوم
4 اجتماعی کل کتاب سال سوم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن کل کتاب سال سوم
6 استعداد فضایی نقشه خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام مرتب کردن پازل و تصاویر به هم ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل یک فصل دو: تا آخر جمع و تفریق
2 علوم درس اول تا سوم
3 فارسی درس اول تا سوم
4 اجتماعی درس اول تا چهارم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا سوم قرآن: درس اول تا سوم
6 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی(پریدن،دویدن،پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل یک و دو فصل سه: تا پایان محاسبه‌های حاصل ضرب
2 علوم درس اول تا پنجم
3 فارسی و نگارش درس اول تا ششم
4 اجتماعی درس اول تا هفتم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هفتم قرآن: درس اول تا پنجم
6 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و .../تمرکز روی آثار هنری ایده پردازی/ اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری

4- جامدادی یک هفته سوم دی

1 ریاضی فصل اول تا سوم
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی درس اول تا هفتم
4 اجتماعی درس اول تا دهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا نهم قرآن: درس اول تا هفتم
6 استعداد فضایی نقشه خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام مرتب کردن پازل و تصاویر به هم ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

5- مداد رنگی یک 98/11/18

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل چهار فصل پنج: تا آخر حل مسئله
2 علوم درس هفتم تا دهم
3 فارسی و نگارش درس هشتم تا یازدهم
4 اجتماعی درس یازدهم تا چهاردهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس دهم تا چهاردهم قرآن: درس هشتم تا دهم
6 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن،دویدن،پرتاب کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

7- مداد رنگی دو 99/01/22

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هفتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا سیزدهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش درس اول تا هفدهم (کل کتاب)
4 اجتماعی درس اول تا بیست و دوم (کل کتاب)
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا نوزدهم قرآن: درس اول تا آخر (کل کتاب)
6 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و .../تمرکز روی آثار هنری ایده پردازی/ اطلات در مورد زمینه‌های هنری