تقویم آزمون دوره ای چهارم دبستان

1- گونیا هفته دوم مهر

1 ریاضی کل کتاب سال سوم
2 علوم کل کتاب سال سوم
3 فارسی و نگارش کل کتاب سال سوم
4 اجتماعی کل کتاب سال سوم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن کل کتاب سال سوم
6 استعداد فضایی نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

2- مداد قرمز یک هفته چهارم آبان

1 ریاضی فصل اول و فصل دوم تا آخر جمع و تفریق
2 علوم درس اول تا سوم
3 فارسی درس اول تا سوم
4 اجتماعی درس اول تا چهارم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا سوم، قرآن: درس اول تا سوم
6 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب‌کردن و گرفتن) سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

3- مداد قرمز دو هفته چهارم آذر

1 ریاضی فصل اول، فصل دوم و فصل سوم تا پایان محاسبه‌های حاصل ضرب
2 علوم درس اول تا پنجم
3 فارسی و نگارش درس اول تا ششم
4 اجتماعی درس اول تا هفتم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا هفتم، قرآن: درس اول تا پنجم
6 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری ایده‌پردازی، اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری

4- جامدادی یک هفته سوم دی

1 ریاضی فصل اول تا سوم
2 علوم درس اول تا ششم
3 فارسی درس اول تا هفتم
4 اجتماعی درس اول تا دهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا نهم، قرآن: درس اول تا هفتم
6 استعداد فضایی نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

5- مداد رنگی یک 1399/11/17

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته
2 علوم کل محتوای علوم سال‌های گذشته
3 فارسی و نگارش درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال‌های گذشته

6- مداد قرمز سه هفته دوم اسفند

1 ریاضی فصل چهارم و فصل پنجم تا آخر حل مسئله
2 علوم درس هفتم تا دهم
3 فارسی و نگارش درس هشتم تا یازدهم
4 اجتماعی درس یازدهم تا چهاردهم
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس دهم تا چهاردهم، قرآن: درس هشتم تا دهم
6 استعداد حرکتی ورزشی تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن و گرفتن)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی

7- مداد رنگی دو 1400/01/20

1 ریاضی کل محتوای ریاضی سال‌های گذشته

8- جامدادی دو هفته چهارم اردیبهشت

1 ریاضی فصل اول تا هفتم (کل کتاب)
2 علوم درس اول تا سیزدهم (کل کتاب)
3 فارسی و نگارش درس اول تا هفدهم (کل کتاب)
4 اجتماعی درس اول تا بیست و دوم (کل کتاب)
5 هدیه‌های آسمان و قرآن هدیه: درس اول تا نوزدهم، قرآن: درس اول تا آخر (کل کتاب)
6 استعداد هنری مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری ایده‌پردازی، اطلاعات در مورد زمینه‌های هنری