تقویم آزمون های دوره ای دهم انسانی

1- تابستان 99/05/31

1 ریاضی و آمار 1 پایه نهم(عبارت‌های جبری)، اتحادهای جبری، روش‌های تجزیه، تجزیه کردن، معادله و مسائل توصیفی، معادله درجه اول، بازی با حروف الفبا
2 عربی انسانی اسم و انواع آن، انواع فعل و انواع آن، باب‌های ثلاثی مجرد و مزید، باب‌های افتعال، استفعال، انفعال، تفعل و صرف افعال ماضی، مضارع، امر و نهی و باب‌ها، ترجمه انواع افعال، باب‌های مفاعله، تفاعل و ترجمه آنها، 8 باب مزید
3 اقتصاد چرا علم اقتصاد می آموزیم؟، نیازهای انسان، مسئله انتخاب و ...، چند مفهوم اولیه، انواع کالا و خدمات، بازیگران و فعالان عرصه اقتصاد و ...، تولیدکنندگان، انگیزه تولیدکنندگان، عوامل تولید، سازمان تولید، هزینه تولید، نمونه سوالات از هزینه فرصت، درآمد و سود
4 علوم و فنون 1 کل درس اول، درس دوم (سازه ها و عوامل .....)
5 جامعه شناسی دروس اول تا سوم
6 منطق دروس اول و دوم

2- پیشروی یک 99/07/18

1 ادبیات عمومی ستایش، درس‌های اول و دوم تا انتهای ص 20
2 عربی انسانی مرور سال گذشته و درس اول
3 دین و زندگی انسانی درس‌های اول و دوم تا ابتدای موضوع سرمایه و هدف
4 زبان درس اول تا ابتدای reading
5 ریاضی و آمار 1 مرور سال گذشته و فصل اول درس اول
6 اقتصاد بخش اول فصل اول
7 علوم و فنون1 درس اول
8 تاریخ درس اول
9 جغرافیا درس اول
10 جامعه شناسی درس اول
11 منطق درس اول

3- پیشروی دو 99/08/09

1 ادبیات عمومی ستایش و درس اول تا انتهای درس چهارم
2 عربی انسانی درس‌های اول و دوم
3 دین و زندگی انسانی درس‌های اول و دوم
4 زبان درس اول تا ابتدای pronunciation
5 ریاضی و آمار 1 فصل اول (درس اول و دوم)
6 اقتصاد بخش اول فصل‌های اول و دوم و سوم تا ابتدای تعادل و قیمت تعادلی
7 علوم و فنون1 از درس اول تا انتهای درس سوم
8 تاریخ دروس اول و دوم
9 جغرافیا دروس اول و دوم
10 جامعه شناسی دروس اول و دوم
11 منطق دروس اول و دوم

4- پیشروی سه 99/08/30

1 ادبیات عمومی درس دوم از صفحه 21 تا انتهای درس پنجم
2 عربی انسانی درس‌های دوم و سوم
3 دین و زندگی انسانی درس دوم از ابتدای موضوع سرمایه و هدف (صفحه21) تا انتهای درس چهارم
4 زبان درس اول از ابتدای صفحه 22 و درس دوم تا ابتدایnew words expressions
5 ریاضی و آمار 1 فصل اول (درس دوم و سوم)
6 اقتصاد بخش اول از ابتدای فصل دوم تا انتهای فصل چهارم
7 علوم و فنون1 از درس دوم تا انتهای درس چهارم
8 تاریخ از درس دوم تا چهارم
9 جغرافیا درس دوم و سوم
10 جامعه شناسی از درس دوم تا انتهای درس چهارم
11 منطق درس دوم و سوم

5- پیشروی چهار 99/09/21

1 ادبیات عمومی از درس پنجم تا انتهای درس هفتم
2 عربی انسانی درس‌های سوم و چهارم
3 دین و زندگی انسانی از درس سوم تا انتهای درس پنجم
4 زبان درس دوم تا ابتدایlistening and speaking
5 ریاضی و آمار 1 فصل اول درس سوم و فصل دوم دروس اول و دوم
6 اقتصاد بخش اول فصل سوم از ابتدای تعادل و قیمت تعادلی و فصل چهارم،بخش دوم فصل اول و دوم تا ابتدای سپرده
7 علوم و فنون1 درس‌های چهارم و پنجم
8 تاریخ از درس سوم تا انتهای درس ششم
9 جغرافیا درس‌های سوم و چهارم
10 جامعه شناسی از درس سوم تا انتهای درس ششم
11 منطق درس‌های سوم و چهارم

6- جمع‌بندی نیمسال اول 99/10/19

1 ادبیات عمومی از درس اول تا انتهای درس نهم
2 عربی انسانی درس اول تا انتهای درس چهارم
3 دین و زندگی انسانی از درس اول تا انتهای درس هفتم
4 زبان درس‌های اول و دوم
5 ریاضی و آمار 1 کل فصل اول و فصل دوم دروس اول و دوم و سوم
6 اقتصاد بخش‌های اول و دوم
7 علوم و فنون1 درس اول تا انتهای درس ششم
8 تاریخ از درس اول تا انتهای درس هشتم
9 جغرافیا از درس اول تا انتهای درس ششم
10 جامعه شناسی از درس اول تا انتهای درس هشتم
11 منطق از درس اول تا انتهای درس ششم

7- پیشروی پنج 99/12/01

1 ادبیات عمومی از درس هشتم تا انتهای درس یازدهم
2 عربی انسانی درس پنجم
3 دین و زندگی انسانی از درس ششم تا انتهای درس هشتم
4 زبان درس سوم تا ابتدای listening and speaking
5 ریاضی و آمار 1 فصل دوم دروس سوم و چهارم
6 اقتصاد بخش دوم و سوم
7 علوم و فنون 1 از درس ششم تا انتهای درس هشتم
8 تاریخ از درس هفتم تا انتهای درس دهم
9 جغرافیا از درس پنجم تا انتهای درس هفتم
10 جامعه شناسی از درس هفتم تا انتهای درس دهم
11 منطق از درس پنجم تا انتهای درس هفتم

8- پیشروی شش 99/12/22

1 ادبیات عمومی از درس دهم تا انتهای درس سیزدهم
2 عربی انسانی درس‌های پنجم و ششم
3 دین و زندگی انسانی از درس هشتم تا انتهای درس دهم
4 زبان درس سوم
5 ریاضی و آمار1 فصل دوم درس چهارم و فصل سوم درس اول
6 اقتصاد بخش سوم و چهارم فصل اول و فصل دوم تا ابتدای انواع مالیات
7 علوم و فنون1 از درس هفتم تا انتهای درس نهم
8 تاریخ از درس نهم تا انتهای درس یازدهم
9 جغرافیا از درس هفتم تا انتهای درس هشتم
10 جامعه شناسی از درس نهم تا انتهای درس یازدهم
11 منطق از درس هفتم تا انتهای درس هشتم

9- پیشروی هفت 00/01/27

1 ادبیات عمومی از درس دوازدهم تا انتهای درس چهاردهم
2 عربی انسانی درس‌های ششم و هفتم
3 دین و زندگی انسانی از درس نهم تا انتهای درس یازدهم انتهای صفحه 118
4 زبان درس‌های سوم و چهارم تا ابتدای reading
5 ریاضی و آمار1 فصل سوم دروس دوم و سوم و فصل چهارم درس اول
6 اقتصاد بخش چهارم و بخش پنجم فصل اول
7 علوم و فنون1 درس نهم و دهم
8 تاریخ درس‌های یازدهم و دوازدهم
9 جغرافیا دروس هشتم و نهم تا ابتدای صفحه 80 (شکل سکونت‌گاه)
10 جامعه شناسی درس‌های یازدهم و دوازدهم
11 منطق درس هشتم و نهم تا ابتدای قضیه شرطی منفصل و اقسام آن

10- جامع 00/02/17

1 ادبیات عمومی کل کتاب
2 عربی انسانی کل کتاب
3 دین و زندگی انسانی کل کتاب
4 عربی کل کتاب
5 ریاضی و آمار۱ کل کتاب
6 اقتصاد کل کتاب
7 علوم و فنون۱ کل کتاب
8 تاریخ کل کتاب
9 جغرافیا کل کتاب
10 جامعه شناسی کل کتاب
11 منطق کل کتاب