تقویم آزمون های دوره ای دهم انسانی

1- پیشروی یک 98/07/19

1 ادبیات عمومی ستایش، درس های 1 و 2 تا انتهای ص 20
2 عربی انسانی مرور سال گذشته و درس 1
3 دین و زندگی انسانی درس های یک و دو تا ابتدای موضوع سرمایه و هدف
4 زبان درس یک: تا ابتدای reading
5 ریاضی و آمار 1 درس یک فصل یک
6 اقتصاد بخش یک فصل یک
7 علوم و فنون1 درس یک
8 تاریخ درس یک
9 جغرافیا درس یک
10 جامعه شناسی درس یک
11 منطق درس یک

2- پیشروی دو 98/08/10

1 ادبیات عمومی ستایش و درس یک، دو، سه و چهار
2 عربی انسانی درس‌های یک و دو
3 دین و زندگی انسانی درس‌های یک و دو
4 زبان درس یک تا ابتدای pronunciation
5 ریاضی و آمار 1 فصل یک (دروس 1 و 2)
6 اقتصاد بخش یک: فصل‌های یک تا سه تا ابتدای تعادل و قیمت تعادلی
7 علوم و فنون1 دروس یک تا سه
8 تاریخ دروس یک و دو
9 جغرافیا دروس یک و دو
10 جامعه شناسی دروس یک و دو
11 منطق درس یک و دو

3- پیشروی سه 98/09/01

1 ادبیات عمومی درس دو از صفحه 21 تا انتهای درس 5
2 عربی انسانی درس‌های دو و سه
3 دین و زندگی انسانی درس دو از ابتدای موضوع سرمایه و هدف (صفحه21) تا انتهای درس 4
4 زبان درس یک از ابتدای صفحه 22 و درس دو تا ابتدایnew words expressions
5 ریاضی و آمار 1 فصل 1 (دروس 2 و 3)
6 اقتصاد بخش یک: فصل دو تا فصل چهار
7 علوم و فنون1 از درس دو تا انتهای درس چهار
8 تاریخ دروس دو تا چهار
9 جغرافیا دروس دو و سه
10 جامعه شناسی درس 2 تا انتهای درس 4
11 منطق درس دو و درس سه

4- پیشروی چهار 98/09/22

1 ادبیات عمومی درس‌های پنج، شش و هفت
2 عربی انسانی درس‌های سه و چهار
3 دین و زندگی انسانی درس‌های سه، چهار و پنج
4 زبان درس دو تا ابتدایlistening and speaking
5 ریاضی و آمار 1 فصل 1 (درس 3) فصل 2 (دروس 1 و 2)
6 اقتصاد بخش یک: فصل سه از ابتدای تعادل و قیمت تعادلی و فصل چهار، بخش دو: فصل یک و دو تا ابتدای سپرده
7 علوم و فنون1 دروس چهار و پنج
8 تاریخ دروس سه تا شش
9 جغرافیا دروس سه و چهار
10 جامعه شناسی دروس سه تا شش
11 منطق درس سه و درس چهار

5- جمع بندی نیمسال اول 98/10/27

1 ادبیات عمومی درس‌های یک تا نه
2 عربی انسانی درس‌های یک، دو، سه و چهار
3 دین و زندگی انسانی درس‌های یک تا هفت
4 زبان درس‌های یک و دو
5 ریاضی و آمار 1 فصل 1 فصل 2 دروس 1 و 2 و 3
6 اقتصاد بخش یک و دو
7 علوم و فنون1 دروس یک تا شش
8 تاریخ دروس یک تا هشت
9 جغرافیا دروس یک تا شش
10 جامعه شناسی دروس یک تا هشت
11 منطق درس یک تا شش

6- پیشروی پنج 98/12/02

1 ادبیات عمومی از درس هشت تا انتهای یازده
2 عربی انسانی درس پنج
3 دین و زندگی انسانی از درس شش تا انتهای هشت
4 زبان درس سه تا ابتدای listening and speaking
5 ریاضی و آمار 1 فصل دو دروس 3 و 4
6 اقتصاد بخش دو و بخش سه
7 علوم و فنون 1 دروس شش تا هشت
8 تاریخ دروس هفت تا ده
9 جغرافیا دروس پنج تا هفت
10 جامعه شناسی دروس هفت تا ده
11 منطق دروس پنج تا هفت

7- پیشروی شش 98/12/23

1 ادبیات عمومی درس‌های ده تا سیزده
2 عربی انسانی درس‌های پنج و شش
3 دین و زندگی انسانی درس‌های هشت، نه و ده
4 زبان درس سه
5 ریاضی و آمار1 فصل 2 درس 4 فصل 3 درس 1
6 اقتصاد بخش 3 و 4 (فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای انواع مالیات)
7 علوم و فنون1 دروس هفت تا نه
8 تاریخ دروس نه تا یازده
9 جغرافیا دروس هفت و هشت
10 جامعه شناسی دروس 9 تا 11
11 منطق درس هفت و درس هشت

8- پیشروی هفت 99/01/29

1 ادبیات عمومی درس‌های دوازده تا چهارده
2 عربی انسانی درس‌های شش و هفت
3 دین و زندگی انسانی از درس نه تا انتهای درس یازده انتهای صفحه 118
4 زبان درس سه و چهار: تا ابتدای reading
5 ریاضی و آمار1 فصل 3 دروس 2 و 3 و فصل 4 درس 1
6 اقتصاد بخش چهار و بخش پنج (فصل یک)
7 علوم و فنون1 دروس نه و ده
8 تاریخ دروس یازده و دوازده
9 جغرافیا دروس هشت و نه تا ابتدای صفحه 80 (شکل سکونت‌گاه)
10 جامعه شناسی دروس یازدهم و دوازدهم
11 منطق درس هشت و نه تا ابتدای قضیه شرطی منفصل و اقسام آن

9- جامع 99/02/19

1 ادبیات عمومی کل کتاب
2 عربی انسانی کل کتاب
3 دین و زندگی انسانی کل کتاب
4 عربی کل کتاب
5 ریاضی و آمار۱ کل کتاب
6 اقتصاد کل کتاب
7 علوم و فنون۱ کل کتاب
8 تاریخ کل کتاب
9 جغرافیا کل کتاب
10 جامعه شناسی کل کتاب
11 منطق کل کتاب