تقویم آزمون های دوره ای دهم تجربی

1- پیشروی یک 98/07/19

1 ادبیات ستایش، درس های 1 و 2 تا انتهای صفحه 20
2 عربی مرور سال گذشته و درس یک
3 دین و زندگی درس 1
4 زبان انگلیسی درس یک تا ابتدای READING
5 ریاضی درس های اول و دوم فصل اول
6 زیست شناسی فصل اول تا ابتدای ورود مواد به یاخته و خروج از آن
7 فیزیک فصل 1 تا ابتدای چگالی
8 شیمی فصل یک: تا ابتدای طبقه بندی عنصرها

2- پیشروی دو 98/08/10

1 ادبیات ستایش و درس‌های یک، دو، سه و چهار
2 عربی درس‌های یک و دو
3 دین وزندگی درس‌های یک، دو
4 زبان انگلیسی درس یک تا ابتدایpronunciation
5 ریاضی فصل یک
6 زیست شناسی فصل یک فصل دو: تا ابتدای گوارش در روده باریک
7 فیزیک فصل یک
8 شیمی فصل یک تا ابتدای نشر نور و طیف نشری

3- پیشروی سه 98/09/01

1 ادبیات درس دو از صفحه 21 تا انتهای درس پنج
2 عربی درس‌های دو و سه
3 دین و زندگی درس 2 و 3
4 زبان انگلیسی درس یک از ابتدای صفحه 22 و دو تا ابتدای new words expressions
5 ریاضی درس های سوم و چهارم فصل اول و کل فصل دوم
6 زیست شناسی فصل دو
7 فیزیک فصل 1 از ابتدای چگالی و فصل 2 تا ابتدای شناوری و نیروی شناوری
8 شیمی فصل یک: از ابتدای طبقه بندی عنصرها تا ابتدای تبدیل اتم ها به یون

4- پیشروی چهار 98/09/22

1 ادبیات درس‌های پنج، شش، هفت
2 عربی درس‌های سه و چهار
3 دین وزندگی درس‌های سه، چهار و پنج
4 زبان انگلیسی درس دو تا ابتدای listening and speaking
5 ریاضی فصل های دوم و سوم
6 زیست شناسی فصل دو از ابتدای گوارش در روده باریک تا فصل سه تا ابتدای گفتار 3
7 فیزیک فصل دو از ابتدای شناوری و نیروی شناوری و فصل 3 تا ابتدای کار و انرژی پتانسیل
8 شیمی فصل یک: از ابتدای نشر نور و طیف نشری و فصل 2 تا ابتدای اکسیژن گازی واکنش پذیر در هواکره

5- جمع بندی نیمسال اول 98/10/27

1 ادبیات درس‌های یک تا نه
2 عربی درس‌های یک، دو، سه و چهار
3 دین و زندگی درس‌های یک تا شش
4 زبان انگلیسی درس‌های یک و دو
5 ریاضی از فصل اول تا ابتدای تعیین علامت در فصل چهارم
6 زیست شناسی از فصل یک تا فصل چهار تا ابتدای گفتار2
7 فیزیک فصل1 و و2 و فصل 3 تا ابتدای پایستگی انرژی مکانیکی
8 شیمی فصل یک فصل دو: تا ابتدای شیمی سبز

6- پیشروی پنج 98/12/2

1 ادبیات درس‌های هشت، نه، ده و یازده
2 عربی درس پنج
3 دین و زندگی درس‌های شش تا انتهای درس هفت
4 زبان انگلیسی درس سه تا ابتدایlistening and speaking
5 ریاضی فصل چهارم و درسهای اول و دوم فصل پنجم
6 زیست شناسی فصل سه: گفتار3 تا فصل 5 تا ابتدای گفتار 2
7 فیزیک فصل سه: تا ابتدای توان
8 شیمی فصل دو: از ابتدای ترکیب اکسیژن گازی واکنش پذیر در هواکره تا انتهای فصل

7- پیشروی شش 98/12/23

1 ادبیات از درس ده تا انتهای درس سیزده
2 عربی درس‌های پنچ و شش
3 دین و زندگی درس 7 تا انتهای درس 9
4 زبان انگلیسی درس سه
5 ریاضی فصل پنجم و درس اول فصل ششم
6 زیست شناسی فصل چهار: از ابتدای گفتار دو تا انتهای فصل پنج
7 فیزیک فصل سه از توان فصل 4 تا ابتدای گرما
8 شیمی فصل دو: از ابتدای شیمی سبز فصل سه: تا ابتدا غلظت مولی (مولار)

8- پیشروی هفت 99/01/29

1 ادبیات درس‌های دوازده تا چهارده
2 عربی درس‌های شش و هفت
3 دین و زندگی از درس نه تا انتهای درس یازده
4 زبان انگلیسی درس سه و چهار تا ابتدای reading
5 ریاضی فصل ششم
6 زیست شناسی فصل پنج از ابتدای گفتار دو تا فصل شش ابتدای گفتار 2
7 فیزیک فصل 4
8 شیمی فصل سه: تا ابتدای آیا نمک ها به یک اندازه در آب حل میشوند؟

9- جامع 99/02/19

1 ادبیات کل کتاب
2 عربی کل کتاب
3 دین و زندگی کل کتاب
4 زبان انگلیسی کل کتاب
5 ریاضی کل کتاب
6 زیست شناسی کل کتاب
7 فیزیک کل کتاب
8 شیمی کل کتاب