تقویم آزمون های دوره ای دهم ریاضی

1- پیشروی یک 98/07/19

1 ادبیات ستایش، درس‌های یک و دو تا انتهای صفحه 20
2 عربی مرور سال گذشته و درس یک
3 دین و زندگی درس اول
4 زبان انگلیسی درس یک تا ابتدای reading
5 ریاضی درس های 1 و 2 فصل 1
6 هندسه درس یک فصل یک
7 فیزیک فصل یک: تا ابتدای چگالی
8 شیمی فصل یک: تا ابتدای طبقه‌بندی عنصرها

2- پیشروی دو 98/8/10

1 ادبیات ستایش و درس یک تا انتهای درس چهار
2 عربی درس‌های یک و دو
3 دین و زندگی درس‌های یک و دو
4 زبان انگلیسی درس یک تا ابتدای pornunciation
5 ریاضی فصل یک
6 هندسه فصل اول و دوم تا ابتدای فشار در شاره ها
7 فیزیک فصل یک فصل دو: تا ابتدای «کار انجام شده توسط نیروی ثابت»
8 شیمی فصل یک تا ابتدای نشر نور و طیف نشری

3- پیشروی سه 98/09/01

1 ادبیات درس دو از صفحه 21 تا انتهای درس پنج
2 عربی درس دو و درس سه
3 دین و زندگی درس دوم و سوم
4 زبان انگلیسی درس یک از ابتدای صفحه 22 درس دو تا ابتدای new words expressions
5 ریاضی درس های سوم و چهارم فصل اول و کل فصل دوم
6 هندسه درس دو فصل یک درس یک فصل دو
7 فیزیک فصل یک: از ابتدای چگالی و فصل 2 تا ابتدای شاره در حرکت اصل برنولی
8 شیمی فصل یک: از ابتدای طبقه‌بندی عنصرها تا ابتدای تبدیل اتم‌ها به یون‌ها

4- پیشروی چهار 98/09/22

1 ادبیات از درس پنج تا انتهای درس هفت
2 عربی درس‌های سه و چهار
3 دین و زندگی از درس 3 تا انتهای درس پنج
4 زبان انگلیسی درس دو تا ابتدایlistening and speaking
5 ریاضی فصل های دوم و سوم
6 هندسه فصل یک درس دو از ابتدای قضیه های دوشرطی (ص25) و فصل دو تا ابتدای درس چهار
7 فیزیک فصل دو از ابتدای شارع در حرکت و اصل برنولی و فصل سه تا ابتدای کار و انرژی پتانسیل
8 شیمی فصل یک از ابتدای نشر نور و طیف نشری و فصل دو تا ابتدای اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هواکره

5- جمع بندی نیمسال اول 98/10/27

1 ادبیات از درس‌یک تا انتهای درس نه
2 عربی از درس یک تا انتهای درس چهار
3 دین و زندگی درس 1 تا انتهای درس 6
4 زبان انگلیسی درس های یک و دو
5 ریاضی از فصل اول تا ابتدای تعیین علامت در فصل چهارم
6 هندسه فصل یک و فصل دو
7 فیزیک فصل 1 و 2 و فصل 3 تا ابتدای پایستگی انرژی مکانیکی
8 شیمی فصل یک فصل دو : تا ابتدای شیمی سبز

6- پیشروی پنج 98/12/2

1 ادبیات درس‌های هشت، نه، ده و یازده
2 عربی درس‌پنج
3 دین و زندگی از درس 6 تا انتهای درس 7
4 زبان انگلیسی درس سه تا ابتدای listening and speaking
5 ریاضی فصل چهارم و درس های اول و دوم فصل پنجم
6 هندسه فصل دو: درس چهار فصل سه: درس یک تا ابتدای ذوزنقه
7 فیزیک فصل 3 و فصل 4 تا ابتدای گرما
8 شیمی فصل دو: از ابتدای اکسیژن گازی واکنش پذیر در هواکره تا انتهای فصل

7- پیشروی شش 98/12/23

1 ادبیات درس‌های ده تا سیزده
2 عربی درس‌های پنج و شش
3 دین و زندگی درس 7 تا انتهای درس 9
4 زبان انگلیسی درس سه
5 ریاضی فصل پنجم و درس اول فصل ششم
6 هندسه فصل 3 تا ابتدای نقاط شبکه ای و مساحت
7 فیزیک فصل 4 تا ابتدای روش های انتقال گرما
8 شیمی فصل دو: از ابتدای شیمی سبز فصل سه : تا ابتدای غلظت مولی (مولار)

8- پیشروی هفت 99/01/29

1 ادبیات درس های 12 تا 14
2 عربی درس‌های شش و هفت
3 دین و زندگی درس‌های 9 تا 11
4 زبان انگلیسی درس سه و چهار تا ابتدای READING
5 ریاضی فصل ششم
6 هندسه فصل سه
7 فیزیک فصل 4 از ابتدای روش های انتقال گرما و فصل 5 تا ابتدای برخی از فرایندهای ترمودینامیکی
8 شیمی فصل سه: تا ابتدا آیا نمک ها به یک اندازه در آب حل میشوند؟

9- جامع 99/02/19

1 ادبیات کل کتاب
2 عربی کل کتاب
3 دین وزندگی کل کتاب
4 زبان انگلیسی کل کتاب
5 ریاضی کل کتاب
6 هندسه کل کتاب
7 فیزیک کل کتاب
8 شیمی کل کتاب