تقویم آزمون های دوره ای دهم ریاضی

1- تابستان 99/05/31

1 ریاضی بازه‌ها، مجموعه‌های متناهی و نامتناهی، مجموعه مربع و متمم یک مجموعه، تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه، دنباله و الگوهای خطی، دنباله حسابی، واسطه حسابی
2 هندسه ترسیمات هندسی، تعریف نیمساز و خاصیت آن و طریقه رسم آن، تعریف عمودمنصف و خاصیت آن و طریقه رسم آن، طریقه رسم خط عمود و خط موازی، استدلال(استقرایی، استنتاجی)، خطوط همراس، قضیه شرطی، عکس قضیه شرطی، قضیه، مثال نقض
3 فیزیک فیزیک و مدلسازی، اندازه‌گیری و کمیت‌ها و یکاها، تبدیل زنجیره‌ای، پیشوند یکاها و تبدیل واحد و نماد علمی، اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری، چگالی
4 شیمی ساختار اتم، عدداتمی و عددجرمی، مسائل و ایزوتوپ، معرفی جدول تناوبی، جرم اتمی میانگین، معرفی مول و نحوه شمارش، معرفی مدل کوانتومی و اعداد کوانتومی، معرفی اصل افبا، آرایش الکترونی اتم‌ها، آرایش الکترونی اتم‌ها

2- پیشروی یک 99/07/18

1 ادبیات ستایش، درس‌های اول و دوم تا انتهای صفحه 20
2 عربی مرور سال گذشته و درس اول
3 دین و زندگی درس اول
4 زبان انگلیسی درس اول تا ابتدای reading
5 ریاضی فصل اول درس‌های اول و دوم
6 هندسه فصل اول درس اول
7 فیزیک فصل اول تا ابتدای چگالی
8 شیمی فصل اول تا ابتدای طبقه‌بندی عنصرها

3- پیشروی دو 99/08/09

1 ادبیات ستایش و درس اول تا انتهای درس چهارم
2 عربی درس‌های اول و دوم
3 دین و زندگی درس‌های اول و دوم
4 زبان انگلیسی درس اول تا ابتدای pornunciation
5 ریاضی فصل اول
6 هندسه فصل اول درس‌های اول و دوم تا ابتدای قضیه‌های دو شرطی
7 فیزیک فصل‌های اول و دوم تا ابتدای «فشار در شاره‌ها»
8 شیمی فصل اول تا ابتدای نشر نور و طیف نشری

4- پیشروی سه 99/08/30

1 ادبیات درس دوم از صفحه 21 تا انتهای درس پنجم
2 عربی درس دوم و سوم
3 دین و زندگی درس دوم و سوم
4 زبان انگلیسی درس اول از ابتدای صفحه 22، درس دوم تا ابتدای new words expressions
5 ریاضی فصل اول درس‌های سوم و چهارم و کل فصل دوم
6 هندسه فصل اول درس دوم، فصل دوم درس اول
7 فیزیک فصل اول از ابتدای چگالی و فصل دوم تا ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی
8 شیمی فصل اول از ابتدای طبقه‌بندی عنصرها تا ابتدای تبدیل اتم‌ها به یون‌ها

5- پیشروی چهار 99/09/21

1 ادبیات از درس پنجم تا انتهای درس هفتم
2 عربی درس‌های سوم و چهارم
3 دین و زندگی از درس سوم تا انتهای درس پنجم
4 زبان انگلیسی درس دوم تا ابتدایlistening and speaking
5 ریاضی فصل‌های دوم و سوم
6 هندسه فصل اول درس دوم از ابتدای قضیه‌های دوشرطی و فصل دوم تا ابتدای درس چهارم
7 فیزیک فصل دوم از ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی و فصل سوم تا ابتدای کار و انرژی پتانسیل
8 شیمی فصل اول از ابتدای نشر نور و طیف نشری و فصل دوم تا ابتدای اکسیژن، گازی واکنش‌پذیر در هواکره

6- جمع‌بندی نیمسال اول 99/10/19

1 ادبیات از درس‌اول تا انتهای درس نهم
2 عربی از درس اول تا انتهای درس چهارم
3 دین و زندگی از درس اول تا انتهای درس ششم
4 زبان انگلیسی درس‌های اول و دوم
5 ریاضی از فصل اول تا ابتدای تعیین علامت در فصل چهارم
6 هندسه فصول اول و دوم
7 فیزیک فصول اول و دوم، فصل سوم تا ابتدای پایستگی انرژی مکانیکی
8 شیمی فصل اول و فصل دوم تا ابتدای شیمی سبز

7- پیشروی پنج 99/12/01

1 ادبیات درس هشتم تا انتهای درس یازدهم
2 عربی درس پنجم
3 دین و زندگی از درس ششم تا انتهای درس هفتم
4 زبان انگلیسی درس سوم تا ابتدای listening and speaking
5 ریاضی فصل چهارم و فصل پنجم درس‌های اول و دوم
6 هندسه فصل دوم درس چهارم،فصل سوم درس اول تا ابتدای ذوزنقه
7 فیزیک فصل سوم و فصل چهارم تا ابتدای گرما
8 شیمی فصل دوم از ابتدای اکسیژن، گازی واکنش‌پذیر در هواکره تا انتهای فصل

8- پیشروی شش 99/12/22

1 ادبیات از درس دهم تا انتهای درس سیزدهم
2 عربی درس‌های پنجم و ششم
3 دین و زندگی از درس هفتم تا انتهای درس نهم
4 زبان انگلیسی درس سوم
5 ریاضی فصل پنجم و فصل ششم درس اول
6 هندسه فصل سوم تا ابتدای نقاط شبکه‌ای و مساحت
7 فیزیک فصل چهارم تا ابتدای روش‌های انتقال گرما
8 شیمی فصل دوم از ابتدای شیمی سبز، فصل سوم تا ابتدای غلظت مولی (مولار)

9- پیشروی هفت 00/01/27

1 ادبیات از درس دوازدهم تا انتهای چهاردهم
2 عربی درس‌های ششم و هفتم
3 دین و زندگی درس‌های نهم تا یازدهم
4 زبان انگلیسی درس سوم و چهارم تا ابتدای READING
5 ریاضی فصل ششم
6 هندسه فصل سوم
7 فیزیک فصل چهارم از ابتدای روش‌های انتقال گرما و فصل پنجم تا ابتدای برخی از فرایندهای ترمودینامیکی
8 شیمی فصل سوم تا ابتدا آیا نمک‌ها به یک اندازه در آب حل میشوند؟

10- جامع 00/02/17

1 ادبیات کل کتاب
2 عربی کل کتاب
3 دین و زندگی کل کتاب
4 زبان انگلیسی کل کتاب
5 ریاضی کل کتاب
6 هندسه کل کتاب
7 فیزیک کل کتاب
8 شیمی کل کتاب