تقویم آزمون های دوره ای نهم

1- زنگ بیداری ۹۷/۰۷/۲۰

1 ریاضی کل مباحث سال هشتم (۲۰ سوال)
2 علوم کل مباحث سال هشتم (۲۰ سوال)
3 فارسی کل مباحث سال هشتم (۱۰ سوال)
4 مطالعات اجتماعی کل مباحث سال هشتم (۱۰ سوال)
5 انگلیسی کل مباحث سال هشتم (۱۰ سوال)
6 عربی کل مباحث سال هشتم (۱۰ سوال)
7 پیام‌های آسمانی کل مباحث سال هشتم (۵ سوال)
8 آموزش قرآن کل مباحث سال هشتم (۵ سوال)

2- پا به پای یک ۹۷/۰۸/۱۱

1 ریاضی فصل اول (۱۸ سوال) فصل دوم: تا پایان عدد‌های گویا (۲ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۱۱ سوال) فصل دوم: تا پایان داد و ستد الکترون و پیوند یونی (۹ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول: تا پایان طبقه بندی عنصر‌ها (۵ سوال) فیزیک فصل چهارم (۷ سوال) زیست و زمین فصل ششم (۸ سوال)
4 فارسی ستایش (۳ سوال) درس اول (۳ سوال) درس دوم (۴ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول (۱ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۲ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۱ سوال) درس ششم (۲ سوال)
6 انگلیسی درس اول (۱۰ سوال)
7 عربی درس اول (۵ سوال) درس دوم (۵ سوال)
8 پیام‌های آسمان درس اول (۱ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۲ سوال)
9 آموزش قرآن درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال)

3- سر و سامان یک ۹۷/۰۹/۰۲

1 ریاضی فصل اول (۷ سوال) فصل دوم (۱۰ سوال) فصل سوم: تا پایان استدلال (۳ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۵ سوال) فصل دوم (۵ سوال) فصل سوم (۶ سوال) فصل چهارم:تا پایان سرعت متوسط (۴ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول (۲ سوال) شیمی فصل دوم: تا پایان ذره‌ی سازنده مواد (۳ سوال) فیزیک فصل چهارم (۷ سوال) زیست و زمین فصل ششم (۵ سوال) زیست و زمین فصل هفتم:تا پایان راه‌های تشکیل فسیل (۳ سوال)
4 فارسی درس اول (۱ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۳ سوال) درس چهارم (۴ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۲ سوال) درس پنجم و ششم (۱ سوال) درس هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۲ سوال)
6 انگلیسی درس اول (۳ سوال) درس دوم (۷ سوال)
7 عربی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۵ سوال)
8 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۲ سوال) درس چهارم (۳ سوال)
9 آموزش قرآن درس اول تا دوم (۲ سوال) درس سوم (۳ سوال)

4- سر و سامان دو ۹۷/۰۹/۲۳

1 ریاضی فصل اول (۳ سوال) فصل دوم (۵ سوال) فصل سوم: تا پایان هم‌‌نهشتی مثلث‌ها (۱۲ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۳ سوال) فصل سوم (۴ سوال) فصل چهارم (۴ سوال) فصل پنجم (۴ سوال) فصل ششم (۳ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول (۲ سوال) شیمی فصل دوم: تا پایان یون‌ها در بدن ما (۳ سوال) فیزیک فصل چهارم (۳ سوال) فیزیک فصل پنجم: تا پایان نیروی عمود بر سطح (۴ سوال) زیست و زمین فصل ششم (۳ سوال) زیست و زمین فصل هفتم (۵ سوال)
4 فارسی درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم (۲ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس ششم (۳ سوال) درس هفتم (۲ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (۱ سوال) درس هفتم تا نهم (۳ سوال) درس دهم (۳ سوال) درس یازدهم (۳ سوال)
6 انگلیسی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۴ سوال) درس سوم (۴ سوال)
7 عربی درس اول (۱ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۳ سوال) درس چهارم (۴ سوال)
8 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم (۱ سوال) درس پنجم (۳ سوال)
9 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۳ سوال) درس چهارم (۲ سوال)

5- حساب و کتاب یک دی ماه

1 ریاضی فصل اول (۵ نمره) فصل دوم (۴ نمره) فصل سوم (۵/۵ نمره) فصل چهارم ( ۵/۵ نمره)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۲/۵ نمره) فصل دوم (۳ نمره) فصل سوم (۳ نمره) فصل چهارم (۳ نمره) فصل پنجم (۳ نمره) فصل ششم (۲/۷۵ نمره) فصل هفتم (۲/۷۵ نمره)
3 علوم تجربی (تفکیکی) فصل اول (۳ نمره) فصل دوم (۳/۵ نمره) فصل چهارم (۳/۵ نمره) فصل پنجم (۳/۵ نمره) فصل ششم (۳/۲۵ نمره) فصل هفتم (۳/۲۵ نمره)
4 فارسی ستایش (۱ نمره) درس اول (۳ نمره) درس دوم (۳ نمره) درس سوم (۲ نمره) درس چهارم (۲ نمره) درس ششم (۳ نمره) درس هفتم (۳ نمره) درس هشتم (۳ نمره)
5 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (۳/۵ نمره) درس سوم و چهارم (۳/۵ نمره) درس پنجم و ششم (۳/۵ نمره) درس هفتم و هشتم (۳/۵ نمره) درس نهم و دهم (۳ نمره) درس یازدهم و دوازدهم (۳ نمره)
6 انگلیسی شفاهی ۱۰ نمره کتبی ۱۰ نمره: درس اول (۳ نمره) درس دوم (۳ نمره) درس سوم (۴ نمره)
7 عربی شفاهی (۵ نمره) کتبی (۱۵ نمره): مهارت‌های ترجمه (۷ نمره) مهارت واژه شناسی (۲ نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (۲ نمره) مهارت درک و فهم (۳ نمره) مهارت مکالمه (۱ نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول (۳ نمره) درس دوم (۳ نمره) درس سوم (۳/۵ نمره) درس چهارم (۳/۵ نمره) درس پنجم (۳ نمره) درس ششم (۴ نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (۱۰ نمره) کتبی (۱۰ نمره): معنای کلمات: درس اول تا سوم (۱ نمره) درس چهارم و پنجم (۱ نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا سوم (۱/۵ نمره) درس چهارم و پنجم (۱/۵ نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا سوم (۲ نمره) درس چهارم و پنجم (۲ نمره) الگوهای قواعد ساده قرآنی: درس اول تا پنجم (۱ نمره)

6- سر و سامان سه ۹۷/۱۰/۲۸

1 ریاضی فصل اول (۶ سوال) فصل دوم (۴ سوال) فصل سوم (۲ سوال) فصل چهارم (۸ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۳ سوال) فصل سوم (۳ سوال) فصل چهارم (۴ سوال) فصل پنجم (۴ سوال) فصل ششم (۲ سوال) فصل هفتم (۲ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول (۲ سوال) شیمی فصل دوم: تا پایان یون‌ها در بدن ما (۳ سوال) فیزیک فصل چهارم (۳ سوال) فیزیک فصل پنجم (۲ سوال) فیزیک فصل هشتم: تا پایان سطح آزاد مایع (۲ سوال) زیست و زمین فصل ششم (۴ سوال) زیست و زمین فصل هفتم (۴ سوال)
4 فارسی ستایش و درس اول تا چهارم (۲ سوال) درس ششم و هفتم (۴ سوال) درس هشتم (۴ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم تا هشتم (۳ سوال) درس نهم و دهم (۲ سوال) درس یازدهم و دوازدهم (۳ سوال)
6 انگلیسی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۳ سوال) درس چهارم (۲ سوال)
7 عربی درس اول تا پنجم (سوالات ترکیبی)
8 پیام‌های آسمان درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم (۱ سوال) درس ششم (۲ سوال)
9 آموزش قرآن درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۲ سوال)

7- پا به پای دو ۹۷/۱۱/۱۹

1 ریاضی فصل چهارم (۸ سوال) فصل پنجم: تا پایان چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربرد‌ها (۱۲ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل هفتم (۹ سوال) فصل هشتم (۱۱ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی فصل اول (۳ سوال) شیمی فصل دوم (۲ سوال) فیزیک فصل هشتم: تا پایان نیرو و فشار (۷ سوال) زیست و زمین فصل دهم (۸ سوال)
4 فارسی درس نهم (۵ سوال) درس دهم (۵ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (۳ سوال) درس چهاردهم (۳ سوال) درس پانزدهم (۴ سوال)
6 انگلیسی درس سوم (۳ سوال) درس چهارم ( ۷ سوال)
7 عربی درس ششم (۱۰ سوال)
8 پیام‌های آسمان درس ششم (۲ سوال) درس هفتم (۳ سوال)
9 آموزش قرآن درس پنجم (۲ سوال) درس ششم (۳ سوال)

8- سر و سامان چهار ۹۷/۱۲/۱۷

1 ریاضی فصل پنجم (۱۴ سوال) فصل ششم: تا پایان معادله خط (۶ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل هشتم (۲ سوال) فصل نهم (۶ سوال) فصل دهم (۶ سوال) فصل یازدهم (۶ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی: فصل اول و دوم (۲ سوال) فصل سوم: تا پایان جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام (۳ سوال) فیزیک: فصل چهارم (۱ سوال) فصل پنجم (۲ سوال) فصل هشتم (۲ سوال) فصل نهم: تا پایان مزیت مکانیکی (۲ سوال) زیست و زمین: فصل ششم و هفتم (۱ سوال) فصل دهم (۲ سوال) فصل یازدهم (۲ سوال) فصل دوازدهم (۳ سوال)
4 فارسی درس نهم و دهم (۱ سوال) درس یازدهم (۲ سوال) درس دوازدهم (۳ سوال) درس سیزدهم (۴ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (۱ سوال) درس چهاردهم (۱ سوال) درس پانزدهم (۲ سوال) درس شانزدهم (۳ سوال) درس هفدهم (۳ سوال)
6 انگلیسی درس چهارم (۶ سوال) درس پنجم (۴ سوال)
7 عربی درس ششم (۴ سوال) درس هفتم (۶ سوال)
8 پیام‌های آسمان درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۲ سوال)
9 آموزش قرآن درس ششم (۱ سوال) درس هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۲ سوال)

9- سر و سامان پنج ۹۸/۰۱/۳۰

1 ریاضی فصل پنجم (۵ سوال) فصل ششم (۱۳ سوال) فصل هفتم:تا پایان معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (۲ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل هشتم (۱ سوال) فصل نهم (۳ سوال) فصل دهم (۳ سوال) فصل یازدهم (۳ سوال) فصل دوازدهم (۵ سوال) فصل سیزدهم (۵ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی: فصل اول و دوم (۳ سوال) فصل سوم: تا پایان جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام (۲ سوال) فیزیک: فصل چهارم (۱ سوال) فصل پنجم (۱ سوال) فصل هشتم (۳ سوال) فصل نهم: تا پایان مزیت مکانیکی (۲ سوال) زیست و زمین: فصل ششم و هفتم (۱ سوال) فصل دهم (۱ سوال) فصل یازدهم (۲ سوال) فصل دوازدهم (۲ سوال) فصل سیزدهم (۲ سوال)
4 فارسی درس نهم و دهم (۲ سوال) درس یازدهم تا سیزدهم (۴ سوال) درس چهاردهم (۴ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم تا پانزدهم (۲ سوال) درس شانزدهم و هفدهم (۳ سوال) درس هجدهم تا بیستم (۵ سوال)
6 انگلیسی درس چهارم (۳ سوال) درس پنجم (۷ سوال)
7 عربی درس ششم (۲ سوال) درس هفتم (۳ سوال) درس هشتم (۵ سوال)
8 پیام‌های آسمان درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم و نهم (۲ سوال) درس دهم (۲ سوال)
9 آموزش قرآن درس ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۲ سوال) درس نهم (۲ سوال)

10- سر و سامان شش ۹۸/۰۲/۲۰

1 ریاضی فصل اول (۳ سوال) فصل دوم (۱ سوال) فصل سوم (۱ سوال) فصل چهارم (۴ سوال) فصل پنجم (۳ سوال) فصل ششم (۳ سوال) فصل هفتم (۳ سوال) فصل هشتم: تا پایان سطح و حجم (۲ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول تا چهارم (۳ سوال) فصل پنجم تا هفتم (۳ سوال) فصل هشتم (۱ سوال) فصل نهم (۲ سوال) فصل دهم (۲ سوال) فصل یازدهم (۲ سوال) فصل دوازدهم (۱ سوال) فصل سیزدهم (۲ سوال) فصل چهاردهم (۲ سوال) فصل پانزدهم (۲ سوال)
3 علوم تجربی (تفکیکی) شیمی: فصل اول (۱ سوال) فصل دوم (۲ سوال) فصل سوم (۲ سوال) فیزیک: فصل چهارم (۱ سوال) فصل پنجم (۲ سوال) فصل هشتم (۲ سوال) فصل نهم (۲ سوال) زیست و زمین: فصل ششم و هفتم (۱ سوال) فصل دهم (۱ سوال) فصل یازدهم و دوازدهم (۱ سوال) فصل سیزدهم (۱ سوال) فصل چهاردهم (۲ سوال) فصل پانزدهم (۲ سوال)
4 فارسی درس اول تا چهارم (۱ سوال) درس ششم تا هشتم (۲ سوال) درس نهم تا یازدهم (۲ سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (۲ سوال) درس شانزدهم و هفدهم (۳ سوال)
5 مطالعات اجتماعی درس اول تا دوازدهم (۳ سوال) درس سیزدهم تا بیست و چهارم (۷ سوال)
6 انگلیسی درس اول تا سوم (۲ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۳ سوال) درس ششم (۳ سوال)
7 عربی درس اول تا دهم (سوالات ترکیبی)
8 پیام‌های آسمان درس اول تا ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۱ سوال) درس نهم و دهم (۱ سوال) درس یازدهم و دوازدهم (۲ سوال)
9 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم تا ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۱ سوال) درس نهم و دهم (۱ سوال) درس یازدهم (۱ سوال)

11- حساب و کتاب دو خرداد ماه

1 ریاضی فصل اول (۲ نمره) فصل دوم (۱/۵ نمره) فصل سوم (۱/۵ نمره) فصل چهارم (۲ نمره) فصل پنجم (۳ نمره) فصل ششم (۳/۵ نمره) فصل هفتم (۳/۵ نمره) فصل هشتم (۳ نمره)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۰/۵ نمره) فصل دوم (۰/۷۵ نمره) فصل سوم (۰/۷۵ نمره) فصل چهارم (۰/۷۵ نمره) فصل پنجم (۰/۷۵ نمره) فصل ششم (۰/۷۵ نمره) فصل هفتم (۰/۷۵ نمره) فصل هشتم (۱/۵ نمره) فصل نهم (۲ نمره) فصل دهم (۲ نمره) فصل یازدهم (۲ نمره) فصل دوازدهم (۱/۵ نمره) فصل سیزدهم (۲ نمره) فصل چهاردهم (۲ نمره) فصل پانزدهم (۲ نمره)
3 علوم تجربی (تفکیکی) فصل اول (۰/۵ نمره) فصل دوم (۰/۷۵ نمره) فصل سوم (۰/۷۵ نمره) فصل چهارم (۰/۷۵ نمره) فصل پنجم (۰/۷۵ نمره) فصل ششم (۰/۷۵ نمره) فصل هفتم (۰/۷۵ نمره) فصل هشتم (۱/۵ نمره) فصل نهم (۲ نمره) فصل دهم (۲ نمره) فصل یازدهم (۲ نمره) فصل دوازدهم (۱/۵ نمره) فصل سیزدهم (۲ نمره) فصل چهاردهم (۲ نمره) فصل پانزدهم (۲ نمره)
4 فارسی معنی شعر و نثر: نیمه اول کتاب (۲ نمره) نیمه دوم کتاب (۴ نمره) شناخت و معنی واژه: نیمه اول کتاب (۱ نمره) نیمه دوم کتاب (۲ نمره) درک متن: نیمه اول کتاب (۱ نمره) نیمه دوم کتاب (۲ نمره) دانش‌های زبانی و ادبی: نیمه اول کتاب (۱ نمره) نیمه دوم کتاب (۳ نمره) خود ارزیابی: نیمه اول کتاب (۱ نمره) نیمه دوم کتاب (۲ نمره) تاریخ ادبیات: نیمه دوم کتاب (۱ نمره)
5 مطالعات اجتماعی درس اول تا دوازدهم (۵ نمره) درس سیزدهم و چهاردهم (۲/۵ نمره) درس پانزدهم و شانزدهم (۲/۵ نمره) درس هفدهم و هجدهم (۲/۵ نمره) درس نوزدهم و بیستم (۲/۵ نمره) درس بیست و یکم و بیست و دوم (۲/۵ نمره) درس بیست و سوم و بیست و چهارم (۲/۵ نمره)
6 انگلیسی میانگین کتبی و شفاهی (۲۰ نمره) کتبی (۲۰نمره): درس اول (۱ نمره) درس دوم (۲ نمره) درس سوم (۲ نمره) درس چهارم (۵ نمره) درس پنجم (۵ نمره) درس ششم (۵ نمره)
7 عربی شفاهی (۵ نمره) کتبی (۱۵ نمره) مهارت‌های ترجمه (۷ نمره) مهارت واژه شناسی (۲ نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (۲ نمره) مهارت درک و فهم (۳ نمره) مهارت مکالمه (۱ نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول و دوم (۲ نمره) درس سوم و چهارم (۲ نمره) درس پنجم و ششم (۲ نمره) درس هفتم (۲ نمره) درس هشتم (۲/۵ نمره) درس نهم (۲/۵ نمره) درس دهم (۲/۵ نمره) درس یازدهم (۲/۵ نمره) درس دوازدهم (۲ نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (۱۰ نمره) کتبی (۱۰ نمره): معنای کلمات: درس اول تا ششم (۱ نمره) درس هفتم تا نهم (۱ نمره) درس دهم و یازدهم (۱ نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا ششم (۱ نمره) درس هفتم تا نهم (۱ نمره) درس دهم تا یازدهم (۱ نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا ششم (۱ نمره) درس هفتم تا نهم (۱/۵ نمره) درس دهم و یازدهم (۱/۵ نمره)