تقویم آزمون های دوره ای نهم

1- سر و سامان یک 1399/07/18

1 ریاضی کل مباحث سال هشتم (۲۰ سوال)
2 علوم تجربی کل مباحث سال هشتم (20 سوال)
3 فارسی کل مباحث سال هشتم (۱۰ سوال)
4 مطالعات اجتماعی کل مباحث سال هشتم (۱۰ سوال)
5 انگلیسی کل مباحث سال هشتم (۱۰ سوال)
6 عربی کل مباحث سال هشتم (۱۰ سوال)
7 پیام‌های آسمان کل مباحث سال هشتم (5 سوال)
8 آموزش قرآن کل مباحث سال هشتم (۵ سوال)

2- پا به پای یک 1399/07/18

1 ریاضی کل مباحث ریاضی هشتم: حساب: فصل اول، دوم، چهارم، هفتم و هشتم (13 سوال) هندسه: فصل سوم، پنجم، ششم و نهم ( 7 سوال)
2 علوم تجربی کل مباحث علوم تجربی هشتم: شیمی: فصل اول تا سوم (5 سوال) فیزیک: فصل نهم، دهم، چهاردهم و پانزدهم (7 سوال) زیست و زمین: فصل چهارم تا هشتم و یازدهم تا سیزدهم (8 سوال)
3 فارسی کل مباحث سال هشتم (10 سوال)
4 مطالعات اجتماعی کل مباحث سال هشتم (10 سوال)
5 انگلیسی کل مباحث سال هشتم (10 سوال)
6 عربی کل مباحث سال هشتم (10 سوال)
7 پیام‌های آسمان کل مباحث سال هشتم (5 سوال)
8 آموزش قرآن کل مباحث سال هشتم (5 سوال)

3- سر و سامان دو 1399/08/09

1 ریاضی فصل اول (۱۸ سوال) فصل دوم: تا پایان عدد‌های گویا (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (11 سوال) فصل دوم: تا پایان داد و ستد الکترون و پیوند یونی (9 سوال)
3 فارسی ستایش (3 سوال) درس اول (3 سوال) درس دوم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (2 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس پنجم (1 سوال) درس ششم (2 سوال)
5 انگلیسی درس اول (10 سوال)
6 عربی درس اول (5 سوال) درس دوم (5 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال)

4- پا به پای دو 1399/08/09

1 ریاضی حساب: فصل اول (6 سوال) فصل دوم تا پایان عدد‌های گویا (7 سوال) هندسه: فصل سوم تا پایان حل مسِِله در هندسه (7 سوال)
2 علوم تجربی شیمی: فصل دوم:تا پایان ویژگی‌های ترکیب‌های یونی (5 سوال) فیزیک: فصل چهارم (5 سوال) فصل پنجم:تا پایان نیروی خالص عامل شتاب است (2 سوال) زیست و زمین: فصل دهم (5 سوال) فصل یازدهم تا پایان گروه‌بندی جانداران (3 سوال)
3 فارسی ستایش (3 سوال) درس اول (3 سوال) درس دوم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (2 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس پنجم (1 سوال) درس ششم (2 سوال)
5 انگلیسی درس اول (10 سوال)
6 عربی درس اول (5 سوال) درس دوم (5 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال)

5- سر و سامان سه 1399/08/30

1 ریاضی فصل اول (7 سوال) فصل دوم (10 سوال) فصل سوم: تا پایان استدلال (3 سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (5 سوال) فصل دوم (5 سوال) فصل سوم (6 سوال) فصل چهارم:تا پایان سرعت متوسط (4 سوال)
3 فارسی درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (3 سوال) درس چهارم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (2 سوال) درس پنجم و ششم (1 سوال) درس هفتم (2 سوال) درس هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال)
5 انگلیسی درس اول (3 سوال) درس دوم (7 سوال)
6 عربی درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال) درس سوم (5 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (2 سوال) درس چهارم (3 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا دوم (2 سوال) درس سوم (3 سوال)

6- پا به پای سه 1399/08/30

1 ریاضی حساب: فصل اول (6 سوال) فصل دوم :(7 سوال) هندسه: فصل سوم (7 سوال)
2 علوم تجربی شیمی: فصل دوم (5 سوال) فیزیک: فصل چهارم (4 سوال) فصل پنجم تا پایان وزن(3سوال) زیست و زمین: فصل ششم تاپایان حرکت ورقه‌های سنگ کره (2 سوال) فصل دهم (2 سوال) فصل یازدهم (4 نمره)
3 فارسی درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (3 سوال) درس چهارم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (2 سوال) درس پنجم و ششم (1 سوال) درس هفتم (2 سوال) درس هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال)
5 انگلیسی درس اول (3 سوال) درس دوم (7 سوال)
6 عربی درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال) درس سوم (5 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (2 سوال) درس چهارم (3 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا دوم (2 سوال) درس سوم (3 سوال)

7- سر و سامان چهار 1399/09/21

1 ریاضی فصل اول (۳ سوال) فصل دوم (۵ سوال) فصل سوم: تا پایان هم‌‌نهشتی مثلث‌ها (۱۲ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۳ سوال) فصل سوم (۴ سوال) فصل چهارم (۴ سوال) فصل پنجم (۴ سوال) فصل ششم (۳ سوال)
3 فارسی درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم (2 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس ششم (3 سوال) درس هفتم (2 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (1 سوال) درس هفتم تا نهم (3 سوال) درس دهم (3 سوال) درس یازدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس اول (2 سوال) درس دوم (4 سوال) درس سوم (4 سوال)
6 عربی درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (3 سوال) درس چهارم (4 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم (1 سوال) درس پنجم (3 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (3 سوال) درس چهارم (2 سوال)

8- پا به پای چهار 1399/09/21

1 ریاضی حساب: فصل اول (3 سوال) فصل دوم ( 4 سوال) فصل چهارم تا پایان نماد علمی (6 سوال) هندسه: فصل سوم (5 سوال) فصل ششم تاپایان معادله خط (2سوال)
2 علوم تجربی شیمی: فصل اول تا پایان در ساختمان برخی مواد نافلز‌ها شرکت دارند (3 سوال) فصل دوم (2 سوال) فیزیک: فصل چهارم (2سوال) فصل پنجم(5 سوال) زیست و زمین: فصل ششم (2 سوال) فصل دهم (1 سوال) فصل یازدهم (2 سوال) فصل دوازدهم تا پایان نهان دانگان (3 سوال)
3 فارسی درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم (2 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس ششم (3 سوال) درس هفتم (2 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (1 سوال) درس هفتم تا نهم (3 سوال) درس دهم (3 سوال) درس یازدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس اول (2 سوال) درس دوم (4 سوال) درس سوم (4 سوال)
6 عربی درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (3 سوال) درس چهارم (4 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم (1 سوال) درس پنجم (3 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (3 سوال) درس چهارم (2 سوال)

9- حساب و کتاب یک دی ماه

1 ریاضی فصل اول (۵ نمره) فصل دوم (۴ نمره) فصل سوم (۵/۵ نمره) فصل چهارم ( ۵/۵ نمره)
2 علوم تجربی 15 نمره کتبی 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (2 نمره) فصل دوم (2/25 نمره) فصل سوم (2/25 نمره) فصل چهارم (2/25 نمره) فصل پنجم (2/25 نمره) فصل ششم (2 نمره) فصل هفتم (2 نمره)
3 فارسی ستایش و درس 1 تا 8 تا پایان صفحه 63: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر: 3 نمره شناخت و معنی واژه: (1 نمره) درک متن (2 نمره) دانش‌های زبانی و ادبی (2نمره) خودارزیابی (1/5 نمره) تاریخ ادبیات (0/5 نمره)
4 نگارش درس یک تا چهارم:سنجه‌های ارزشیابی : ساختار ( 4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول (3/5 نمره) فصل دوم (3/5 نمره) فصل سوم (3/5 نمره) فصل چهارم (3/5 نمره) فصل پنجم (3 نمره) فصل ششم (3 نمره)
6 انگلیسی شفاهی 10 نمره کتبی 10 نمره: درس اول (3 نمره) درس دوم (3 نمره) درس سوم (4 نمره)
7 عربی درس یک تا پنجم : شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره): مهارت‌های ترجمه (7 نمره) مهارت واژه شناسی (2 نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (2 نمره) مهارت درک و فهم (3 نمره) مهارت مکالمه (1 نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول (3 نمره) درس دوم (3 نمره) درس سوم (3/5 نمره) درس چهارم (3/5 نمره) درس پنجم (3 نمره) درس ششم (4 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا سوم (1 نمره) درس چهارم تا ششم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا سوم (1/5 نمره) درس چهارم تا ششم (1/5 نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا سوم (2 نمره) درس چهارم تا ششم (2 نمره) الگوهای قواعد ساده قرآنی: درس اول تا ششم (1 نمره)

10- نیمسال اول دی ماه

1 ریاضی حساب (20نمره) : فصل اول (6/5 نمره) فصل دوم (5/5 نمره) فصل چهارم (8 نمره) هندسه (20نمره) : فصل سوم (16 نمره) فصل ششم تا پایان معادله خط (4 نمره)
2 علوم تجربی فیزیک و شیمی (20نمره) : فصل چهارم (5 نمره) فصل پنجم ( 5 نمره) فصل اول (4 نمره) فصل دوم (6 نمره) زیست و زمین (20نمره) : فصل ششم (4 نمره) فصل یازدهم (5 نمره) فصل دوازدهم (4 نمره) فصل هفتم تا سر راه های تشکیل فسیل (4 نمره) فصل دهم (3 نمره)
3 فارسی ستایش و درس اول تا هشتم تا پایان صفحه 63 : 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر: 3 نمره، شناخت و معنی واژه: 1 نمره، درک متن:2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی: 2 نمره، خودارزیابی 1/5 نمره، تاریخ ادبیات 0/5 نمره
4 نگارش درس یک تا چهارم :سنجه‌های ارزشیابی : ساختار (4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول (3/5 نمره) فصل دوم (3/5 نمره) فصل سوم (3/5 نمره) فصل چهارم (3/5 نمره) فصل پنجم (3 نمره) فصل ششم (3 نمره)
6 انگلیسی شفاهی 10 نمره کتبی 10 نمره: درس اول (3 نمره) درس دوم (3 نمره) درس سوم (4 نمره)
7 عربی درس یک تا چهارم :شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره): مهارت‌های ترجمه (7 نمره) مهارت واژه شناسی (2 نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (2 نمره) مهارت درک و فهم (3 نمره) مهارت مکالمه (1 نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول (3 نمره) درس دوم (3 نمره) درس سوم (3/5 نمره) درس چهارم (3/5 نمره) درس پنجم (3 نمره) درس ششم (4 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا سوم (1 نمره) درس چهارم تا ششم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا سوم (1/5 نمره) درس چهارم تا ششم (1/5 نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا سوم (2 نمره) درس چهارم تا ششم (2 نمره) الگوهای قواعد ساده قرآنی: درس اول تا ششم (1 نمره)

11- سر و سامان پنج 1399/10/26

1 ریاضی فصل اول (۶ سوال) فصل دوم (۴ سوال) فصل سوم (۲ سوال) فصل چهارم (۸ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (2 سوال) فصل دوم (3 سوال) فصل سوم (3 سوال) فصل چهارم (4 سوال) فصل پنجم (4 سوال) فصل ششم (2 سوال) فصل هفتم (2 سوال)
3 فارسی ستایش و درس اول تا چهارم (2 سوال) درس ششم و هفتم (4 سوال) درس هشتم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (1 سوال) درس پنجم تا هشتم (3 سوال) درس نهم و دهم (2 سوال) درس یازدهم و دوازدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال) درس سوم (3 سوال) درس چهارم (2 سوال)
6 عربی درس اول تا پنجم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (1 سوال) درس پنجم (1 سوال) درس ششم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (2 سوال) درس پنجم (2 سوال)

12- پا به پای پنج 1399/10/26

1 ریاضی حساب: فصل اول (3 سوال) فصل دوم (5 سوال) فصل چهارم تا پایان ریشه گیری(5 سوال) هندسه: فصل سوم (3سوال) فصل ششم تا پایان شیب خط وعرض از مبداء (4 سوال)
2 علوم تجربی شیمی: فصل اول (3 سوال) فصل دوم (2 سوال) فیزیک: فصل پنجم (4 سوال) فصل هشتم تا پایان نیرو و فشار (3 سوال) زیست و زمین: فصل ششم (2 سوال) فصل دهم (1 سوال) فصل یازدهم (1 سوال) فصل دوازدهم (4 سوال)
3 فارسی ستایش و درس اول تا چهارم (2 سوال) درس ششم و هفتم (4 سوال) درس هشتم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (1 سوال) درس پنجم تا هشتم (3 سوال) درس نهم و دهم (2 سوال) درس یازدهم و دوازدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال) درس سوم (3 سوال) درس چهارم (2 سوال)
6 عربی درس اول تا پنجم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (1 سوال) درس پنجم (1 سوال) درس ششم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (2 سوال) درس پنجم (2 سوال)

13- سر و سامان شش 1399/11/17

1 ریاضی فصل چهارم (۸ سوال) فصل پنجم: تا پایان چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربرد‌ها (۱۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل هفتم (9 سوال) فصل هشتم (11 سوال)
3 فارسی درس نهم (5 سوال) درس دهم (5 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (3 سوال) درس چهاردهم (3 سوال) درس پانزدهم (4 سوال)
5 انگلیسی درس سوم (3 سوال) درس چهارم ( 7 سوال)
6 عربی درس ششم (10 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس ششم (2 سوال) درس هفتم (3 سوال)
8 آموزش قرآن درس پنجم (2 سوال) درس ششم (3 سوال)

14- پا به پای شش 1399/11/17

1 ریاضی حساب: فصل چهارم (9 سوال) فصل پنجم تا پایان عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (4 سوال) هندسه: فصل ششم تا پایان خط و عرض از مبدا (7 سوال)
2 علوم تجربی شیمی: فصل اول (2 سوال) فصل سوم تا پایان چرخه کربن (3 سوال) فیزیک: فصل پنجم (3 سوال) فصل هشتم تا پایان فشار در مایعات (4 سوال) زیست و زمین: فصل هفتم (5 سوال) فصل دوازدهم (3 سوال)
3 فارسی درس نهم (5 سوال) درس دهم (5 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (3 سوال) درس چهاردهم (3 سوال) درس پانزدهم (4 سوال)
5 انگلیسی درس سوم (3 سوال) درس چهارم ( 7 سوال)
6 عربی درس ششم (10 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس ششم (2 سوال) درس هفتم (3 سوال)
8 آموزش قرآن درس پنجم (2 سوال) درس ششم (3 سوال)

15- سر و سامان هفت 1399/12/15

1 ریاضی فصل پنجم (۱۴ سوال) فصل ششم: تا پایان معادله خط (۶ سوال)
2 علوم تجربی فصل هشتم (2 سوال) فصل نهم (6 سوال) فصل دهم (6 سوال) فصل یازدهم (6 سوال)
3 فارسی درس نهم و دهم (1 سوال) درس یازدهم (2 سوال) درس دوازدهم (3 سوال) درس سیزدهم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (1 سوال) درس چهاردهم (1 سوال) درس پانزدهم (2 سوال) درس شانزدهم (3 سوال) درس هفدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس چهارم (6 سوال) درس پنجم (4 سوال)
6 عربی درس ششم (4 سوال) درس هفتم (6 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هفتم (1 سوال) درس هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس ششم (1سوال) درس هفتم (2 سوال) درس هشتم (2 سوال)

16- پا به پای هفت 1399/12/15

1 ریاضی حساب: فصل چهارم (3 سوال) فصل پنجم (10 سوال) هندسه: فصل ششم (7 سوال)
2 علوم تجربی شیمی: فصل سوم (5 سوال) فیزیک: فصل پنجم (2 سوال) فصل هشتم (5 سوال) زیست و زمین: فصل هفتم(3 سوال) فصل سیزدهم (5 سوال)
3 فارسی درس نهم و دهم (1 سوال) درس یازدهم (2 سوال) درس دوازدهم (3 سوال) درس سیزدهم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (1 سوال) درس چهاردهم (1 سوال) درس پانزدهم (2 سوال) درس شانزدهم (3 سوال) درس هفدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس چهارم (6 سوال) درس پنجم (4 سوال)
6 عربی درس ششم (4 سوال) درس هفتم (6 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هفتم (1 سوال) درس هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس ششم (1 سوال) درس هفتم (2 سوال) درس هشتم (2 سوال)

17- سر و سامان هشت 1400/01/27

1 ریاضی فصل پنجم (۵ سوال) فصل ششم (۱۳ سوال) فصل هفتم:تا پایان معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (۲ سوال)
2 علوم تجربی (متوالی) فصل هشتم (1 سوال) فصل نهم (3 سوال) فصل دهم (3 سوال) فصل یازدهم (3 سوال) فصل دوازدهم (5 سوال) فصل سیزدهم (5 سوال)
3 فارسی درس نهم و دهم (2 سوال) درس یازدهم تا سیزدهم (4 سوال) درس چهاردهم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم تا پانزدهم (2 سوال) درس شانزدهم و هفدهم (3 سوال) درس هجدهم تا بیستم (5 سوال)
5 انگلیسی درس چهارم (3 سوال) درس پنجم (7 سوال)
6 عربی درس ششم (2 سوال) درس هفتم (3 سوال) درس هشتم (5 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هفتم (1 سوال) درس هشتم و نهم (2 سوال) درس دهم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال)

18- پا به پای هشت 1400/01/27

1 ریاضی حساب: فصل چهارم (4 سوال) فصل پنجم (5 سوال) فصل هفتم تا پایان محاسبه عبارت‌های گویا (4 سوال) هندسه: فصل ششم (3 سوال) فصل هشتم تا پایان حجم و مساحت کره (4 سوال)
2 علوم تجربی شیمی: فصل سوم (5 سوال) فیزیک: فصل هشتم (4 سوال) فصل نهم تا پایان اهرم‌ها (3 سوال) زیست و زمین: فصل هفتم (2 سوال)فصل سیزدهم (2 سوال) فصل چهاردهم (4 سوال)
3 فارسی درس نهم و دهم (2 سوال) درس یازدهم تا سیزدهم (4 سوال) درس چهاردهم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم تا پانزدهم (2 سوال) درس شانزدهم و هفدهم (3 سوال) درس هجدهم تا بیستم (5 سوال)
5 انگلیسی درس چهارم (3 سوال) درس پنجم (7 سوال)
6 عربی درس ششم (2 سوال) درس هفتم (3 سوال) درس هشتم (5 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هفتم (1 سوال) درس هشتم و نهم (2 سوال) درس دهم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال)

19- سر و سامان نه 1400/02/17

1 ریاضی فصل اول (۳ سوال) فصل دوم (۱ سوال) فصل سوم (۱ سوال) فصل چهارم (۴ سوال) فصل پنجم (۳ سوال) فصل ششم (۳ سوال) فصل هفتم (۳ سوال) فصل هشتم: تا پایان سطح و حجم (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول تا چهارم (3 سوال) فصل پنجم تا هفتم (3 سوال) فصل هشتم (1 سوال) فصل نهم (2 سوال) فصل دهم (2 سوال) فصل یازدهم (2 سوال) فصل دوازدهم (1 سوال) فصل سیزدهم (2 سوال) فصل چهاردهم (2 سوال) فصل پانزدهم (2 سوال)
3 فارسی درس اول تا چهارم (1 سوال) درس ششم تا هشتم (2 سوال) درس نهم تا یازدهم (2 سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (2 سوال) درس شانزدهم و هفدهم (3 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا دوازدهم (3 سوال) درس سیزدهم تا بیست و چهارم (7 سوال)
5 انگلیسی درس اول تا سوم (2 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس پنجم (3 سوال) درس ششم (3 سوال)
6 عربی درس اول تا دهم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (1 سوال) درس نهم و دهم (1 سوال) درس یازدهم و دوازدهم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم تا ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (1 سوال) درس نهم و دهم (1 سوال) درس یازدهم (1 سوال)

20- پا به پای نهم 1400/02/17

1 ریاضی حساب: فصل اول (2 سوال) فصل دوم (2 سوال) فصل چهارم (3 سوال) فصل پنجم (3 سوال) فصل هفتم (3 سوال) هندسه: فصل سوم (2 سوال) فصل ششم (2 سوال) فصل هشتم (3سوال)
2 علوم تجربی شیمی: فصل اول (1 سوال) فصل دوم (2 سوال) فصل سوم (2 سوال) فیزیک: فصل چهارم (1 سوال) فصل پنجم (2 سوال) فصل هشتم تا پایان نیرو و فشار (2 سوال) فصل نهم (2 سوال) زیست و زمین: فصل ششم و هفتم (1 سوال) فصل دهم و یازدهم (1 سوال) فصل دوازدهم (2 سوال) فصل سیزدهم (1 سوال) فصل چهاردهم (2 سوال) فصل پانزدهم تا بوم سازگان (1 سوال)
3 فارسی درس اول تا چهارم (1 سوال) درس ششم تا هشتم (2 سوال) درس نهم تا یازدهم (2 سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (2 سوال) درس شانزدهم و هفدهم (3 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا دوازدهم (3 سوال) درس سیزدهم تا بیست و چهارم (7 سوال)
5 انگلیسی درس اول تا سوم (2 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس پنجم (3 سوال) درس ششم (3 سوال)
6 عربی درس اول تا دهم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (1 سوال) درس نهم و دهم (1 سوال) درس یازدهم و دوازدهم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم تا ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (1 سوال) درس نهم و دهم (1 سوال) درس یازدهم (1 سوال)

21- حساب و کتاب دو خرداد ماه

1 ریاضی فصل اول (۲ نمره) فصل دوم (۱/۵ نمره) فصل سوم (۱/۵ نمره) فصل چهارم (۲ نمره) فصل پنجم (۳ نمره) فصل ششم (۳/۵ نمره) فصل هفتم (۳/۵ نمره) فصل هشتم (۳ نمره)
2 علوم تجربی کتبی(15 نمره) عملی( 5 نمره) فصل اول تا هفتم ( هر کدام 0/5 نمره) فصل هشتم (1/25 نمره) فصل نهم تا یازدهم (هر کدام 1/5 نمره) فصل دوازدهم (1/25 نمره) فصل سیزدهم تا پانزدهم (هر کدام 1/5 نمره)
3 فارسی ستایش و درس اول تا هفدهم: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر: 3 نمره شناخت و معنی واژه: (1 نمره) درک متن (2 نمره) دانش‌های زبانی و ادبی (2 نمره) خودارزیابی (1/5 نمره) تاریخ ادبیات (0/5 نمره)
4 نگارش سنجه‌های ارزشیابی : ساختار ( 4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول تا ششم (انتخابی از دو فصل توسط دانش آموز هر فصل 2/5 نمره) فصل هفتم تا دوازدهم ( هر کدام 2/5 نمره)
6 انگلیسی 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی: درس اول تا سوم (2/5 نمره) درس چهارم (2/5 نمره) درس پنجم (2/5 نمره) درس ششم (2/5 نمره)
7 عربی شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره) مهارت‌های ترجمه (7 نمره) مهارت واژه شناسی (2 نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (2 نمره) مهارت درک و فهم (3 نمره) مهارت مکالمه (1 نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول و دوم (2 نمره) درس سوم و چهارم (2 نمره) درس پنجم و ششم (2 نمره) درس هفتم (2 نمره) درس هشتم (2/5 نمره) درس نهم (2/5 نمره) درس دهم (2/5 نمره) درس یازدهم (2/5 نمره) درس دوازدهم (2 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم و یازدهم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم و یازدهم (1 نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1/5 نمره) درس دهم و یازدهم (1/5 نمره)

22- نیمسال دوم خرداد ماه

1 ریاضی فصل اول (2 نمره) فصل دوم (1/5 نمره) فصل سوم (1/5 نمره) فصل چهارم (2 نمره) فصل پنجم (3 نمره) فصل ششم (3/5 نمره) فصل هفتم (3/5 نمره) فصل هشتم (3 نمره)
2 علوم تجربی کتبی (15نمره) عملی (5نمره) فصل اول تا هفتم ( هر کدام 0/5 نمره) فصل هشتم (1/25 نمره) فصل نهم تا یازدهم (هر کدام 1/5 نمره) فصل دوازدهم (1/25 نمره) فصل سیزدهم تا پانزدهم (هر کدام 1/5 نمره)
3 فارسی ستایش و درس اول تا هفدهم: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر: 3 نمره شناخت و معنی واژه: (1 نمره) درک متن (2 نمره) دانش‌های زبانی و ادبی (2 نمره) خودارزیابی (1/5 نمره) تاریخ ادبیات (0/5 نمره)
4 نگارش سنجه‌های ارزشیابی : ساختار ( 4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول تا ششم (انتخابی از دو فصل توسط دانش آموز هر فصل 2/5 نمره) فصل هفتم تا دوازدهم ( هر کدام 2/5 نمره)
6 انگلیسی 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی: درس اول تا سوم (2/5 نمره) درس چهارم (2/5 نمره) درس پنجم (2/5 نمره) درس ششم (2/5 نمره)
7 عربی شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره) مهارت‌های ترجمه (7 نمره) مهارت واژه شناسی (2 نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (2 نمره) مهارت درک و فهم (3 نمره) مهارت مکالمه (1 نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول و دوم (2 نمره) درس سوم و چهارم (2 نمره) درس پنجم و ششم (2 نمره) درس هفتم (2 نمره) درس هشتم (2/5 نمره) درس نهم (2/5 نمره) درس دهم (2/5 نمره) درس یازدهم (2/5 نمره) درس دوازدهم (2 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم و یازدهم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم و یازدهم (1 نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1/5 نمره) درس دهم و یازدهم (1/5 نمره)