تقویم آزمون های دوره ای هشتم

1- زنگ بیداری ۹۷/۰۷/۲۰

1 ریاضی کل مباحث سال هفتم (۲۰ سوال)
2 علوم تجربی کل مباحث سال هفتم (۱۵ سوال)
3 فارسی کل مباحث سال هفتم (۱۰ سوال)
4 مطالعات اجتماعی کل مباحث سال هفتم (۱۰ سوال)
5 انگلیسی کل مباحث سال هفتم (۱۰ سوال)
6 عربی کل مباحث سال هفتم (۱۰ سوال)
7 پیام‌های آسمان کل مباحث سال هفتم (۵ سوال)
8 آموزش قرآن کل مباحث سال هفتم (۵ سوال)

2- پا به پای یک ۹۷/۰۸/۱۱

1 ریاضی فصل اول (۱۶ سوال) فصل دوم: تا پایان تعیین عدد‌های اول (۴ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۷ سوال) فصل دوم (۸ سوال)
3 فارسی ستایش (۱ سوال) درس اول (۳ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۳ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول (۱ سوال) درس دوم (۱ سوال) درس سوم (۲ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۲ سوال) درس ششم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۵ سوال) درس دوم (۵ سوال)
6 عربی درس اول (۱۰ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول (۱ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال)

3- سر و سامان یک ۹۷/۰۹/۰۲

1 ریاضی فصل اول (۸ سوال) فصل دوم (۸ سوال) فصل سوم: تا پایان چند ضلعی ها و تقارن (۴ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۲ سوال) فصل سوم (۵ سوال) فصل چهارم (۶ سوال)
3 فارسی درس اول تا سوم (۳ سوال) درس چهارم (۳ سوال) درس ششم (۴ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (۴ سوال) درس هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۳ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۴ سوال)
6 عربی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۴ سوال) درس سوم (۴ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۲ سوال) درس چهارم (۳ سوال)

4- سر و سامان دو ۹۷/۰۹/۲۳

1 ریاضی فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۶ سوال) فصل سوم (۱۰ سوال) فصل چهارم: تا پایان ساده کرده عبارت‌های جبری (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول تا سوم (۲ سوال) فصل چهارم (۱ سوال) فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۵ سوال) فصل هفتم (۵ سوال)
3 فارسی درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم و ششم (۲ سوال) درس هفتم (۳ سوال) درس هشتم (۴ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (۱ سوال) درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۱ سوال) درس نهم (۱ سوال) درس دهم (۳ سوال) درس یازدهم (۳ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۵ سوال)
6 عربی درس اول (۱ سوال) درس دوم و سوم (۵ سوال) درس چهارم (۴ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم و پنجم (۲ سوال) درس ششم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۲ سوال)

5- حساب و کتاب یک دی ماه

1 ریاضی فصل اول (۵ نمره) فصل دوم (۳/۵ نمره) فصل سوم (۵/۵ نمره) فصل چهارم (۶ نمره)
2 علوم تجربی فصل اول (۲ نمره) فصل دوم (۳ نمره) فصل سوم (۲/۵ نمره) فصل چهارم (۲/۵ نمره) فصل پنجم (۳ نمره) فصل ششم (۲/۵نمره) فصل هفتم (۲/۵نمره) فصل هشتم (۲ نمره)
3 فارسی درس اول تا چهارم (۶ نمره) درس ششم و هفتم (۴ نمره) درس هشتم (۵ نمره) درس نهم (۵ نمره)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (۳ نمره) درس سوم و چهارم (۳/۵ نمره) درس پنجم و ششم (۳/۵ نمره) درس هفتم و هشتم (۳ نمره) درس نهم و دهم (۳/۵ نمره) درس یازدهم و دوازدهم (۳/۵ نمره)
5 انگلیسی شفاهی (۱۰ نمره) کتبی (۱۰ نمره): درس اول (۲ نمره) درس دوم (۲ نمره) درس سوم (۳ نمره) درس چهارم (۳ نمره)
6 عربی شفاهی (۵ نمره) کتبی (۱۵ نمره): مهارت‌های ترجمه (۷ نمره) مهارت‌های واژه‌شناسی (۲ نمره) مهارت‌های شناخت و کاربرد قواعد (۲ نمره) مهارت درک و فهم (۳ نمره) مهارت مکالمه (۱نمره)
7 پیام‌های آسمان درس اول (۲ نمره) درس دوم (۲ نمره) درس سوم (۱/۵ نمره) درس چهارم (۳ نمره) درس پنجم (۳/۵ نمره) درس ششم (۴ نمره) درس هفتم (۴ نمره)
8 آموزش قرآن شفاهی (۱۰ نمره) کتبی (۱۰ نمره): معنای کلمات: درس اول تا سوم (۱ نمره) درس چهارم تا ششم (۱ نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا سوم (۱/۵ نمره) درس چهارم تا ششم (۱/۵ نمره) معنای جملات و آیات درس: درس اول تا سوم (۲ نمره) درس چهارم تا ششم (۲ نمره) الگو‌های قواعد ساده قرآنی: درس اول تا ششم (۱ نمره)

6- سر و سامان سه ۹۷/۱۰/۲۸

1 ریاضی فصل اول (۴ سوال) فصل دوم (۳ سوال) فصل سوم (۷ سوال) فصل چهارم (۶ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۲ سوال) فصل سوم (۲ سوال) فصل چهارم (۲ سوال) فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۲ سوال) فصل هفتم (۲ سوال) فصل هشتم (۱ سوال)
3 فارسی ستایش و درس اول تا چهارم (۲ سوال) درس ششم و هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۳ سوال) درس نهم (۳ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم و ششم (۲ سوال) درس هفتم و هشتم (۲ سوال) درس نهم و دهم (۲ سوال) درس یازدهم و دوازدهم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۳ سوال) درس چهارم (۳ سوال)
6 عربی درس اول تا پنجم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم و ششم (۱ سوال) درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۱ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم (۱ سوال) درس ششم (۲ سوال)

7- پا به پای دو ۹۷/۱۱/۱۹

1 ریاضی فصل پنجم (۱۵ سوال) فصل ششم: تا پایان شکل‌های هم نهشت ( ۵ سوال)
2 علوم تجربی فصل هشتم (۵ سوال) فصل نهم (۱۰ سوال)
3 فارسی درس دهم (۵ سوال) درس یازدهم (۵ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (۵ سوال) درس چهاردهم (۵ سوال)
5 انگلیسی درس چهارم (۶ سوال) درس پنجم (۴ سوال)
6 عربی درس ششم (۱۰ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۳ سوال)
8 آموزش قرآن درس ششم (۲ سوال) درس هفتم (۳ سوال)

8- سر و سامان چهار ۹۷/۱۲/۱۷

1 ریاضی فصل پنجم (۸ سوال) فصل ششم (۶ سوال) فصل هفتم: تا پایان تقسیم اعداد توان‌دار (۶ سوال)
2 علوم تجربی فصل نهم (۳ سوال) فصل دهم (۴ سوال) فصل یازدهم (۴ سوال) فصل دوازدهم (۴ سوال)
3 فارسی درس دهم و یازدهم (۱ سوال) درس دوازدهم (۳ سوال) درس سیزدهم (۳ سوال) درس چهاردهم (۳ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (۱ سوال) درس چهاردهم (۱ سوال) درس پانزدهم (۲ سوال) درس شانزدهم (۲ سوال) درس هفدهم و هجدهم (۲ سوال) درس نوزدهم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (۶ سوال) درس ششم (۴ سوال)
6 عربی درس ششم (۴ سوال) درس هفتم (۶ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هشتم (۱ سوال) درس نهم (۲ سوال) درس دهم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۲ سوال)

9- سر و سامان پنج ۹۸/۰۱/۳۰

1 ریاضی فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۶ سوال) فصل هفتم (۹ سوال) فصل هشتم: تا پایان میانگین داده‌ها (۳ سوال)
2 علوم تجربی فصل نهم (۱ سوال) فصل دهم تا دوازدهم (۴ سوال) فصل سیزدهم (۵ سوال) فصل چهاردهم (۵ سوال)
3 فارسی درس دهم و یازدهم (۲ سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (۳ سوال) درس شانزدهم (۵ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم و چهاردهم (۱ سوال) درس پانزدهم تا نوزدهم (۲ سوال) درس بیستم (۲ سوال) درس بیست و یکم و بیست و دوم (۵ سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (۲ سوال) درس ششم (۶ سوال) درس هفتم (۲ سوال)
6 عربی درس ششم (۲ سوال) درس هفتم (۳ سوال) درس هشتم (۵ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هشتم (۱ سوال) درس نهم و دهم (۱ سوال) درس یازدهم و دوازدهم (۳ سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم و هشتم (۱ سوال) درس نهم (۲ سوال) درس دهم (۲ سوال)

10- سر و سامان شش ۹۸/۰۲/۲۰

1 ریاضی فصل اول (۱ سوال) فصل دوم (۱ سوال) فصل سوم (۳ سوال) فصل چهارم (۲ سوال) فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۲ سوال) فصل هفتم (۴ سوال) فصل هشتم (۳ سوال) فصل نهم (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول تا چهارم (۲ سوال) فصل پنجم تا نهم (۲ سوال) فصل دهم و یازدهم (۲ سوال) فصل دوازدهم و سیزدهم (۴ سوال) فصل چهاردهم و پانزدهم (۵ سوال)
3 فارسی درس اول تا چهارم (۱ سوال) درس ششم تا هشتم (۲ سوال) درس نهم تا یازدهم (۲ سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (۲ سوال) درس شانزدهم و هفدهم (۳ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا دوازدهم (۳ سوال) سیزدهم تا بیست و دوم (۵ سوال) درس بیست و سوم و بیست و چهارم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول و دوم (۲ سوال) درس سوم و چهارم (۲ سوال) درس پنجم و ششم (۳ سوال) درس هفتم (۳ سوال)
6 عربی درس اول تا دهم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم تا ششم (۱ سوال) درس هفتم تا نهم (۱ سوال) درس دهم تا دوازدهم (۱ سوال) درس سیزدهم تا پانزدهم (۱ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۱ سوال) ذرس چهارم تا ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۱ سوال) درس نهم و دهم (۱ سوال) درس یازدهم و دوازدهم (۱ سوال)

11- حساب و کتاب دو خرداد ماه

1 ریاضی فصل اول (۱/۵ نمره) فصل دوم (۱ نمره) فصل سوم (۱/۵ نمره) فصل چهارم (۱/۵ نمره) فصل پنجم (۱/۵ نمره) فصل ششم (۳/۵ نمره) فصل هفتم (۳/۵ نمره) فصل هشتم (۳ نمره) فصل نهم (۳ نمره)
2 علوم تجربی فصل اول (۰/۵ نمره) فصل دوم (۰/۵ نمره) فصل سوم (۰/۵ نمره) فصل چهارم (۰/۵ نمره) فصل پنجم (۰/۷۵ نمره) فصل ششم ( ۰/۵ نمره) فصل هفتم (۰/۵ نمره) فصل هشتم (۱/۵ نمره) فصل نهم (۲ نمره) فصل دهم (۲ نمره) فصل یازدهم (۱/۵ نمره) فصل دوازدهم (۲/۵ نمره) فصل سیزدهم (۲ نمره) فصل چهاردهم (۳ نمره) فصل پانزدهم (۱/۷۵ نمره)
3 فارسی درس اول تا چهارم (۳ نمره) درس ششم تا هشتم (۳ نمره) درس نهم تا یازدهم (۴ نمره) درس دوازدهم تا چهاردهم (۵ نمره) درس شانزدهم و هفدهم (۵ نمره)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (۱/۵ نمره) درس هفتم تا دوازدهم (۱/۵ نمره) درس سیزدهم و چهاردهم (۲ نمره) درس پانزدهم و شانزدهم (۲ نمره) درس هفدهم و هجدهم (۳/۵ نمره) درس نوزدهم و بیستم (۳/۵ نمره) درس بیست و یکم و بیست و دوم (۳ نمره) درس بیست سوم و بیست و چهارم (۳ نمره)
5 انگلیسی میانگین کتبی و شفاهی (۲۰ نمره) کتبی (۲۰ نمره): درس اول (۱ نمره) درس دوم (۱ نمره) درس سوم (۱ نمره) درس چهارم (۲ نمره) درس پنجم (۵ نمره) درس ششم (۵ نمره) درس هفتم (۵ نمره)
6 عربی شفاهی (۵ نمره) کتبی (۱۵ نمره): مهارت‌های ترجمه (۷ نمره) مهارت واژه‌شناسی (۲ نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (۲ نمره) مهارت درک و فهم (۳ نمره) مهارت مکالمه (۱ نمره)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا چهارم (۲ نمره) درس پنجم تا هفتم (۵ نمره) درس هشتم (۱/۵ نمره) درس نهم (۱/۵ نمره) درس دهم (۱/۵ نمره) درس یازدهم (۱/۵ نمره) درس دوازدهم (۱/۵ نمره) درس سیزدهم (۱/۵ نمره) درس چهاردهم (۲ نمره) درس پانزدهم (۲ نمره)
8 آموزش قرآن شفاهی (۱۰نمره) کتبی (۱۰ نمره): معنای کلمات: درس اول تا ششم (۱ نمره) درس هفتم تا نهم (۱ نمره) درس دهم تا دوازدهم (۱ نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا ششم (۱ نمره) درس هفتم تا نهم (۱ نمره) درس دهم تا دوازدهم (۱ نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا ششم (۱ نمره) درس هفتم تا نهم (۱/۵ نمره) درس دهم تا دوازدهم (۱/۵ نمره)