تقویم آزمون های دوره ای هشتم

1- سر و سامان یک 98/07/19

1 ریاضی کل مباحث سال هفتم (۲۰ سوال)
2 علوم تجربی کل مباحث سال هفتم (۱۵ سوال)
3 فارسی کل مباحث سال هفتم (۱۰ سوال)
4 مطالعات اجتماعی کل مباحث سال هفتم (۱۰ سوال)
5 انگلیسی کل مباحث سال هفتم (۱۰ سوال)
6 عربی کل مباحث سال هفتم (۱۰ سوال)
7 پیام‌های آسمان کل مباحث سال هفتم (۵ سوال)
8 آموزش قرآن کل مباحث سال هفتم (۵ سوال)

2- پا به پای یک 98/07/19

1 ریاضی کل مباحث ریاضی هفتم: حساب: فصل اول تا سوم، پنجم، هفتم و نهم (13 سوال) هندسه: فصل‌های چهارم، ششم و هشتم (7 سوال)
2 علوم تجربی کل مباحث علوم تجربی هفتم: فیزیک: فصل دوم و فصل هشتم تا دهم (5 سوال) شیمی: فصل اول، سوم و چهارم (4 سوال) زیست و زمین: فصل پنجم تا هفتم و یازدهم تا پانزدهم (6 سوال)
3 فارسی کل مباحث سال هفتم (10 سوال)
4 مطالعات اجتماعی کل مباحث سال هفتم (10 سوال)
5 انگلیسی کل مباحث سال هفتم (10 سوال)
6 عربی کل مباحث سال هفتم (10 سوال)
7 پیام‌های آسمان کل مباحث سال هفتم (5 سوال)
8 آموزش قرآن کل مباحث سال هفتم (5 سوال)

3- سر و سامان دو 98/08/10

1 ریاضی فصل اول (۱۶ سوال) فصل دوم: تا پایان تعیین عدد‌های اول (۴ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۷ سوال) فصل دوم (۸ سوال)
3 فارسی ستایش (۱ سوال) درس اول (۳ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۳ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول (۱ سوال) درس دوم (۱ سوال) درس سوم (۲ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۲ سوال) درس ششم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۵ سوال) درس دوم (۵ سوال)
6 عربی درس اول (۱۰ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول (۱ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال)

4- پا به پای دو 98/08/10

1 ریاضی حساب: فصل اول (10 سوال) فصل دوم تا پایان یاد آوری عدد‌های اول (3 سوال) هندسه: فصل سوم تا پایان زاویه‌های داخلی (7 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل نهم تا قانون اهم (5 سوال) شیمی: فصل اول (4 سوال) زیست و زمین: فصل چهارم (3 سوال) فصل پنجم تا پایان چگونه صداهای مختلف را می‌شنویم(1 سوال) فصل یازدهم (2 سوال)
3 فارسی ستایش (1 سوال) درس اول (3 سوال) درس دوم (3 سوال) درس سوم (3 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول (1 سوال) درس دوم (1 سوال) درس سوم (2 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس پنجم (2 سوال) درس ششم (2 سوال)
5 انگلیسی درس اول (5 سوال) درس دوم (5 سوال)
6 عربی درس اول (10 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال)

5- سر و سامان سه 98/09/01

1 ریاضی فصل اول (۸ سوال) فصل دوم (۸ سوال) فصل سوم: تا پایان چند ضلعی ها و تقارن (۴ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۲ سوال) فصل سوم (۵ سوال) فصل چهارم (۶ سوال)
3 فارسی درس اول تا سوم (۳ سوال) درس چهارم (۳ سوال) درس ششم (۴ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (۴ سوال) درس هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۳ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۴ سوال)
6 عربی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۴ سوال) درس سوم (۴ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۲ سوال) درس چهارم (۳ سوال)

6- پا به پای سه 97/09/01

1 ریاضی حساب: فصل اول (4 سوال) فصل دوم (7 سوال) فصل چهارم تا پایان ساده کردن عبارت جبری (2 سوال) هندسه: فصل سوم (7 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل نهم (3 سوال) فصل دهم تا پایان میدان مغناطیسی (2سوال) شیمی: فصل اول ( 3 سوال) فصل دوم تا پایان سوختن روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد (1 سوال) زیست و زمین: فصل چهارم (2 سوال) فصل پنجم (3 سوال) فصل یازدهم (1 سوال)
3 فارسی درس اول تا سوم (3 سوال) درس چهارم (3 سوال) درس ششم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (4 سوال) درس هفتم (2 سوال) درس هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال)
5 انگلیسی درس اول (3 سوال) درس دوم (3 سوال) درس سوم (4 سوال)
6 عربی درس اول (2 سوال) درس دوم (4 سوال) درس سوم (4 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس پنجم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (2 سوال) درس چهارم (3 سوال)

7- سر و سامان چهارم 98/09/22

1 ریاضی فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۶ سوال) فصل سوم (۱۰ سوال) فصل چهارم: تا پایان ساده کرده عبارت‌های جبری (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول تا سوم (۲ سوال) فصل چهارم (۱ سوال) فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۵ سوال) فصل هفتم (۵ سوال)
3 فارسی درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم و ششم (۲ سوال) درس هفتم (۳ سوال) درس هشتم (۴ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (۱ سوال) درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۱ سوال) درس نهم (۱ سوال) درس دهم (۳ سوال) درس یازدهم (۳ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۵ سوال)
6 عربی درس اول (۱ سوال) درس دوم و سوم (۵ سوال) درس چهارم (۴ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم و پنجم (۲ سوال) درس ششم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۲ سوال)

8- پا به پای چهار 98/09/22

1 ریاضی حساب: فصل اول (3 سوال) فصل دوم (5 سوال) فصل چهارم تا پایان پیدا کردن مقدار عبارت جبری (5 سوال) هندسه: فصل سوم (3 سوال) فصل پنجم تا پایان جمع بردارها (4 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل نهم (2 سوال) فصل دهم تا پایان روش‌های ساخت آهن ربا (3 سوال) شیمی: فصل اول (2 سوال) فصل دوم تا پایان آزاد شدن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران (2 سوال) زیست و زمین: فصل چهارم (1 سوال) فصل پنجم (1 سوال) فصل یازدهم (1 سوال) فصل دوازدهم (2 سوال) فصل ششم تا صفحه 49 (1 سوال)
3 فارسی درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم و ششم (2 سوال) درس هفتم (3 سوال) درس هشتم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (1 سوال) درس هفتم (1 سوال) درس هشتم (1 سوال) درس نهم (1 سوال) درس دهم (3 سوال) درس یازدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال) درس سوم (5 سوال)
6 عربی درس اول (1 سوال) درس دوم و سوم (5 سوال) درس چهارم (4 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم و پنجم (2 سوال) درس ششم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس پنجم (2 سوال)

9- حساب و کتاب یک دی ماه

1 ریاضی فصل اول (4/5 نمره) فصل دوم (2/5 نمره) فصل سوم (4/5 نمره) فصل چهارم (5 نمره) فصل پنجم (3/5)
2 علوم تجربی 15 نمره کتبی 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (1/5 نمره) فصل دوم (2/5 نمره) فصل سوم (2 نمره) فصل چهارم (1/5 نمره) فصل پنجم (2 نمره) فصل ششم (2 نمره) فصل هفتم (1/5 نمره) فصل هشتم (2 نمره)
3 فارسی ستایش و درس 1 تا 9: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر: 3 نمره شناخت و معنی واژه: (1 نمره) درک متن (2 نمره) دانش‌های زبانی و ادبی (2 نمره) خودارزیابی (1/5 نمره) تاریخ ادبیات (0/5 نمره)
4 نگارش سنجه‌های ارزشیابی: ساختار ( 4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول (3 نمره) فصل دوم (3/5 نمره) فصل سوم (3/5 نمره) فصل چهارم (3 نمره) فصل پنجم (3/5 نمره) فصل ششم (3/5 نمره)
6 انگلیسی شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): درس اول (2 نمره) درس دوم (2 نمره) درس سوم (3 نمره) درس چهارم (3 نمره)
7 عربی شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره): مهارت‌های ترجمه (7 نمره) مهارت‌های واژه‌شناسی (2 نمره) مهارت‌های شناخت و کاربرد قواعد (2 نمره) مهارت درک و فهم (3 نمره) مهارت مکالمه (1نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول (2 نمره) درس دوم (2 نمره) درس سوم (1/5 نمره) درس چهارم (3 نمره) درس پنجم (3 نمره) درس ششم (3 نمره) درس هفتم (3 نمره) درس هشتم (2/5 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا سوم (1 نمره) درس چهارم تا ششم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا سوم (1/5 نمره) درس چهارم تا ششم (1/5 نمره) معنای جملات و آیات درس: درس اول تا سوم (2 نمره) درس چهارم تا ششم (2 نمره) الگو‌های قواعد ساده قرآنی: درس اول تا ششم (1 نمره)

10- نیمسال اول دی ماه

1 ریاضی حساب: فصل اول (7/5 نمره) فصل دوم (4/5 نمره) فصل چهارم (8 نمره) هندسه: فصل سوم (11 نمره) فصل پنجم تا پایان ضرب عدد در بردار (9 نمره)
2 علوم تجربی فیزیک و شیمی: فصل نهم (5 نمره) فصل دهم (4 نمره) فصل اول (4 نمره) فصل دوم ( 7 نمره) زیست و زمین: فصل چهارم (4 نمره) فصل پنجم (5 نمره) فصل ششم تا پایان تنظیم سوخت و ساز بدن ( 2 نمره) فصل یازدهم (4 نمره) فصل دوازدهم (5 نمره)
3 فارسی ستایش و درس 1 تا 9: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر: 3 نمره شناخت و معنی واژه: (1 نمره) درک متن (2 نمره) دانش‌های زبانی و ادبی (2نمره) خودارزیابی (1/5 نمره) تاریخ ادبیات (0/5 نمره)
4 نگارش سنجه‌های ارزشیابی : ساختار ( 4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول (3 نمره) فصل دوم (3/5 نمره) فصل سوم (3/5 نمره) فصل چهارم (3 نمره) فصل پنجم (3/5 نمره) فصل ششم (3/5 نمره)
6 انگلیسی شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): درس اول (2 نمره) درس دوم (2 نمره) درس سوم (3 نمره) درس چهارم (3 نمره)
7 عربی شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره): مهارت‌های ترجمه (7 نمره) مهارت‌های واژه‌شناسی (2 نمره) مهارت‌های شناخت و کاربرد قواعد (2 نمره) مهارت درک و فهم (3 نمره) مهارت مکالمه (1نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول (2 نمره) درس دوم (2 نمره) درس سوم (1/5 نمره) درس چهارم (3 نمره) درس پنجم (3 نمره) درس ششم (3 نمره) درس هفتم (3 نمره) درس هشتم (2/5 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا سوم (1 نمره) درس چهارم تا ششم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا سوم (1/5 نمره) درس چهارم تا ششم (1/5 نمره) معنای جملات و آیات درس: درس اول تا سوم (2 نمره) درس چهارم تا ششم (2 نمره) الگو‌های قواعد ساده قرآنی: درس اول تا ششم (1 نمره)

11- سر و سامان پنج 98/10/27

1 ریاضی فصل اول (۴ سوال) فصل دوم (۳ سوال) فصل سوم (۷ سوال) فصل چهارم (۶ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۲ سوال) فصل سوم (۲ سوال) فصل چهارم (۲ سوال) فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۲ سوال) فصل هفتم (۲ سوال) فصل هشتم (۱ سوال)
3 فارسی ستایش و درس اول تا چهارم (۲ سوال) درس ششم و هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۳ سوال) درس نهم (۳ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم و ششم (۲ سوال) درس هفتم و هشتم (۲ سوال) درس نهم و دهم (۲ سوال) درس یازدهم و دوازدهم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۳ سوال) درس چهارم (۳ سوال)
6 عربی درس اول تا پنجم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم و ششم (۱ سوال) درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۱ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم (۱ سوال) درس ششم (۲ سوال)

12- پا به پای پنج 98/10/27

1 ریاضی حساب: فصل اول (4 سوال) فصل دوم (4 سوال) فصل چهارم (5 سوال) هندسه: فصل سوم (3 سوال) فصل پنجم تا پایان ضرب عدد در بردار (4 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل نهم (2 سوال) فصل دهم (3 سوال) شیمی: فصل اول (2 سوال) فصل دوم (2 سوال) زیست و زمین: فصل چهارم (1 سوال) فصل پنجم (1 سوال) فصل ششم تا پایان تنظیم سوخت و ساز بدن (1 سوال) فصل یازدهم (1 سوال) فصل دوازدهم (2 سوال)
3 فارسی ستایش و درس اول تا چهارم (2 سوال) درس ششم و هفتم (2 سوال) درس هشتم (3 سوال) درس نهم (3 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (1 سوال) درس پنجم و ششم (2 سوال) درس هفتم و هشتم (2 سوال) درس نهم و دهم (2 سوال) درس یازدهم و دوازدهم (2 سوال)
5 انگلیسی درس اول (2 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (3 سوال) درس چهارم (3 سوال)
6 عربی درس اول تا پنجم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (1 سوال) درس پنجم و ششم (1 سوال) درس هفتم (1 سوال) درس هشتم (1 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (1 سوال) درس پنجم (1 سوال) درس ششم (2 سوال)

13- سر و سامان شش 98/11/18

1 ریاضی فصل پنجم (۱۵ سوال) فصل ششم: تا پایان شکل‌های هم نهشت ( ۵ سوال)
2 علوم تجربی فصل هشتم (۵ سوال) فصل نهم (۱۰ سوال)
3 فارسی درس دهم (۵ سوال) درس یازدهم (۵ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (۵ سوال) درس چهاردهم (۵ سوال)
5 انگلیسی درس چهارم (۶ سوال) درس پنجم (۴ سوال)
6 عربی درس ششم (۱۰ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۳ سوال)
8 آموزش قرآن درس ششم (۲ سوال) درس هفتم (۳ سوال)

14- پا به پای شش 98/11/18

1 ریاضی حساب: فصل چهار (10 سوال) فصل هفتم تا پایان توان (3 سوال) هندسه: فصل پنجم (5 سوال) فصل ششم تا پایان رابطه فیثاغورث (2 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل دهم (2 سوال) فصل چهاردهم تا پایان سایه چگونه تشکیل می‌شود (3 سوال) شیمی: فصل دوم (2 سوال) فصل سوم تا پایان ذره‌های سازنده اتم (2 سوال) زیست و زمین: فصل ششم (4 سوال) فصل دوازدهم (2 سوال)
3 فارسی درس دهم (5 سوال) درس یازدهم (5 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (5 سوال) درس چهاردهم (5 سوال)
5 انگلیسی درس چهارم (6 سوال) درس پنجم (4 سوال)
6 عربی درس ششم (10 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هفتم (2 سوال) درس هشتم (3 سوال)
8 آموزش قرآن درس ششم (2 سوال) درس هفتم (3 سوال)

15- سر و سامان هفت 98/12/16

1 ریاضی فصل پنجم (۸ سوال) فصل ششم (۶ سوال) فصل هفتم: تا پایان تقسیم اعداد توان‌دار (۶ سوال)
2 علوم تجربی فصل نهم (۳ سوال) فصل دهم (۴ سوال) فصل یازدهم (۴ سوال) فصل دوازدهم (۴ سوال)
3 فارسی درس دهم و یازدهم (۱ سوال) درس دوازدهم (۳ سوال) درس سیزدهم (۳ سوال) درس چهاردهم (۳ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (۱ سوال) درس چهاردهم (۱ سوال) درس پانزدهم (۲ سوال) درس شانزدهم (۲ سوال) درس هفدهم و هجدهم (۲ سوال) درس نوزدهم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (۶ سوال) درس ششم (۴ سوال)
6 عربی درس ششم (۴ سوال) درس هفتم (۶ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هشتم (۱ سوال) درس نهم (۲ سوال) درس دهم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۲ سوال)

16- پا به پای هفت 98/12/16

1 ریاضی حساب: فصل چهارم (6 سوال) فصل هفتم تا پایان نمایش اعداد رادیکالی (7 سوال) هندسه: فصل پنجم (3 سوال) فصل ششم تا پایان مثل‌های هم نهشت (4 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل دهم (2 سوال) فصل چهاردهم تا پایان قانون بازتاب نور (3 سوال) شیمی: فصل دوم (1 سوال) فصل سوم تا پایان مدلی برای ساختار اتم (3 سوال) زیست و زمین: فصل ششم (2 سوال) فصل هفتم تا پایان ایجاد صفات جدید در جانداران (2 سوال) فصل سیزدهم (2 سوال)
3 فارسی درس دهم و یازدهم (1 سوال) درس دوازدهم (3 سوال) درس سیزدهم (3 سوال) درس چهاردهم (3 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (1 سوال) درس چهاردهم (1 سوال) درس پانزدهم (2 سوال) درس شانزدهم (2 سوال) درس هفدهم و هجدهم (2 سوال) درس نوزدهم (2 سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (6 سوال) درس ششم (4 سوال)
6 عربی درس ششم (4 سوال) درس هفتم (6 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هشتم (1 سوال) درس نهم (2 سوال) درس دهم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم (1 سوال) درس هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال)

17- سر و سامان هشت 99/01/29

1 ریاضی فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۶ سوال) فصل هفتم (۹ سوال) فصل هشتم: تا پایان میانگین داده‌ها (۳ سوال)
2 علوم تجربی فصل نهم (۱ سوال) فصل دهم تا دوازدهم (۴ سوال) فصل سیزدهم (۵ سوال) فصل چهاردهم (۵ سوال)
3 فارسی درس دهم و یازدهم (۲ سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (۳ سوال) درس شانزدهم (۵ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم و چهاردهم (۱ سوال) درس پانزدهم تا نوزدهم (۲ سوال) درس بیستم (۲ سوال) درس بیست و یکم و بیست و دوم (۵ سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (۲ سوال) درس ششم (۶ سوال) درس هفتم (۲ سوال)
6 عربی درس ششم (۲ سوال) درس هفتم (۳ سوال) درس هشتم (۵ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هشتم (۱ سوال) درس نهم و دهم (۱ سوال) درس یازدهم و دوازدهم (۳ سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم و هشتم (۱ سوال) درس نهم (۲ سوال) درس دهم (۲ سوال)

18- پا به پای هشت 99/01/29

1 ریاضی حساب: فصل هفتم (7 سوال) فصل هشتم تا پایان میانگین داده‌ها (5 سوال) هندسه: فصل پنجم (3 سوال) فصل ششم (5 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل دهم (2 سوال) فصل چهاردهم (2 سوال) فصل پانزدهم تا پایان شکست نور (1 سوال) شیمی: فصل دوم (1 سوال) فصل سوم تا پایان ایزوتوپ‌ها (3 سوال) زیست و زمین: فصل ششم (1 سوال) فصل هفتم (2 سوال) فصل سیزدهم (1 سوال) فصل هشتم تا پایان انواع روش‌های تولید مثل غیر جنسی (2 سوال)
3 فارسی درس دهم و یازدهم (2 سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (3 سوال) درس شانزدهم (5 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم و چهاردهم (1 سوال) درس پانزدهم تا نوزدهم (2 سوال) درس بیستم (2 سوال) درس بیست و یکم و بیست و دوم (5 سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (2 سوال) درس ششم (6 سوال) درس هفتم (2 سوال)
6 عربی درس ششم (2 سوال) درس هفتم (3 سوال) درس هشتم (5 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هشتم (1 سوال) درس نهم و دهم (1 سوال) درس یازدهم و دوازدهم (3 سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم و هشتم (1 سوال) درس نهم (2 سوال) درس دهم (2 سوال)

19- سر و سامان نه 99/02/19

1 ریاضی فصل اول (۱ سوال) فصل دوم (۱ سوال) فصل سوم (۳ سوال) فصل چهارم (۲ سوال) فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۲ سوال) فصل هفتم (۴ سوال) فصل هشتم (۳ سوال) فصل نهم (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول تا چهارم (۲ سوال) فصل پنجم تا نهم (۲ سوال) فصل دهم و یازدهم (۲ سوال) فصل دوازدهم و سیزدهم (۴ سوال) فصل چهاردهم و پانزدهم (۵ سوال)
3 فارسی درس اول تا چهارم (۱ سوال) درس ششم تا هشتم (۲ سوال) درس نهم تا یازدهم (۲ سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (۲ سوال) درس شانزدهم و هفدهم (۳ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا دوازدهم (۳ سوال) سیزدهم تا بیست و دوم (۵ سوال) درس بیست و سوم و بیست و چهارم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول و دوم (۲ سوال) درس سوم و چهارم (۲ سوال) درس پنجم و ششم (۳ سوال) درس هفتم (۳ سوال)
6 عربی درس اول تا دهم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم تا ششم (۱ سوال) درس هفتم تا نهم (۱ سوال) درس دهم تا دوازدهم (۱ سوال) درس سیزدهم تا پانزدهم (۱ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۱ سوال) ذرس چهارم تا ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۱ سوال) درس نهم و دهم (۱ سوال) درس یازدهم و دوازدهم (۱ سوال)

20- پا به پای نه 99/02/19

1 ریاضی حساب: فصل اول (2 سوال) فصل دوم (2 سوال) فصل چهارم (3 سوال) فصل هفتم (3 سوال) فصل هشتم تا پایان احتمال (3 سوال) هندسه: فصل سوم (1 سوال) فصل پنجم (2 سوال) فصل ششم (2 سوال) فصل نهم تا پایان خط و دایره (2 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل نهم (سوال 1) فصل دهم (1 سوال) فصل چهاردهم (1 سوال) فصل پانزدهم (2 سوال) شیمی: فصل اول (1 سوال) فصل دوم (1 سوال) فصل سوم (2 سوال) زیست و زمین: فصل چهارم (1 سوال) فصل ششم و هفتم (1 سوال) فصل هشتم (2 سوال) فصل یازدهم و فصل دوازدهم (1 سوال) فصل سیزدهم (1 سوال)
3 فارسی درس اول تا چهارم (1 سوال) درس ششم تا هشتم (2 سوال) درس نهم تا یازدهم (2 سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (2 سوال) درس شانزدهم و هفدهم (3 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا دوازدهم (3 سوال) سیزدهم تا بیست و دوم (5 سوال) درس بیست و سوم و بیست و چهارم (2 سوال)
5 انگلیسی درس اول و دوم (2 سوال) درس سوم و چهارم (2 سوال) درس پنجم و ششم (3 سوال) درس هفتم (3 سوال)
6 عربی درس اول تا دهم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم تا ششم (1 سوال) درس هفتم تا نهم (1 سوال) درس دهم تا دوازدهم (1 سوال) درس سیزدهم تا پانزدهم (1 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (1 سوال) ذرس چهارم تا ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (1 سوال) درس نهم و دهم (1 سوال) درس یازدهم و دوازدهم (1 سوال)

21- حساب و کتاب دو خرداد ماه

1 ریاضی فصل اول (۱/۵ نمره) فصل دوم (۱ نمره) فصل سوم (۱/۵ نمره) فصل چهارم (۱/۵ نمره) فصل پنجم (۱/۵ نمره) فصل ششم (۳/۵ نمره) فصل هفتم (۳/۵ نمره) فصل هشتم (۳ نمره) فصل نهم (۳ نمره)
2 علوم تجربی 15 نمره کتبی 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (0/5 نمره) فصل دوم (0/5 نمره) فصل سوم (0/5 نمره) فصل چهارم (0/5 نمره) فصل پنجم (0/5 نمره) فصل ششم ( 0/5 نمره) فصل هفتم (0/5 نمره) فصل هشتم (0/5نمره) فصل نهم (2 نمره) فصل دهم (1/5 نمره) فصل یازدهم (1/25 نمره) فصل دوازدهم (1/5 نمره) فصل سیزدهم (1 نمره) فصل چهاردهم (2/25 نمره) فصل پانزدهم (1/5 نمره)
3 فارسی ستایش و درس اول تا هفدهم: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر: 3 نمره، شناخت و معنی واژه: 1 نمره، درک متن: 2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی: 2 نمره، خودارزیابی 1/5 نمره، تاریخ ادبیات 0/5 نمره
4 نگارش سنجه‌های ارزشیابی: ساختار ( 4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول تا ششم (3 نمره) فصل هفتم (2 نمره) فصل هشتم (2 نمره) فصل نهم (3/5 نمره) فصل دهم (3/5 نمره) فصل یازدهم (3 نمره) دوازدهم (3 نمره)
6 انگلیسی 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی: درس اول تا چهارم (2/5 نمره) درس پنجم (2/5 نمره) درس ششم (2/5 نمره) درس هفتم (2/5 نمره)
7 عربی شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره): مهارت‌های ترجمه (7 نمره) مهارت واژه‌شناسی (2 نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (2 نمره) مهارت درک و فهم (3 نمره) مهارت مکالمه (1 نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول تا چهارم (2 نمره) درس پنجم تا هشتم (5 نمره) درس نهم (2 نمره) درس دهم (2 نمره) درس یازدهم (2 نمره) درس دوازدهم (1/5 نمره) درس سیزدهم (1/5 نمره) درس چهاردهم (2 نمره) درس پانزدهم (2 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1 نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1/5 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1/5 نمره)

22- نیمسال دوم خرداد ماه

1 ریاضی حساب: فصل اول (3 نمره) فصل دوم (2 نمره) فصل چهارم (3 نمره) فصل هفتم (6 نمره) فصل هشتم (6 نمره) هندسه: فصل سوم (3 سوال) فصل پنجم (3 نمره) فصل ششم (7 نمره) فصل نهم ( 7 نمره)
2 علوم تجربی فیزیک شیمی: فصل اول (2 نمره) فصل دوم (2 نمره) فصل سوم (3 نمره) فصل نهم (3 نمره) فصل دهم (3 نمره) فصل چهاردهم (4 نمره) فصل پانزدهم (3 نمره) زیست و زمین: فصل چهارم (2 نمره) فصل پنجم (2 نمره) فصل ششم (2/5 نمره) فصل هفتم (2/5 نمره) فصل هشتم (3 نمره) فصل یازدهم (2 نمره) فصل دوازدهم (3 نمره) فصل سیزدهم (3 نمره)
3 فارسی ستایش و درس اول تا هفدهم: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر: 3 نمره، شناخت و معنی واژه: 1 نمره، درک متن: 2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی: 2 نمره، خودارزیابی 1/5 نمره، تاریخ ادبیات 0/5 نمره
4 نگارش سنجه‌های ارزشیابی : ساختار (4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول تا ششم (3 نمره) فصل هفتم (2 نمره) فصل هشتم (2 نمره) فصل نهم (3/5 نمره) فصل دهم (3/5 نمره) فصل یازدهم (3 نمره) فصل دوازدهم (3 نمره)
6 انگلیسی کتبی 10 نمره شفاهی 10 نمره : درس اول تا چهارم (2/5 نمره) درس پنجم (2/5 نمره) درس ششم (2/5 نمره) درس هفتم (2/5 نمره)
7 عربی شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره): (درس اول تا پنجم تقریبا 4 نمره و درس ششم تا دهم تقریبا 11 نمره) مهارت‌های ترجمه (7 نمره) مهارت واژه‌شناسی (2 نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (2 نمره) مهارت درک و فهم (3 نمره) مهارت مکالمه (1 نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول تا چهارم (2 نمره) درس پنجم تا هشتم (5 نمره) درس نهم (2 نمره) درس دهم (2 نمره) درس یازدهم (2 نمره) درس دوازدهم (1/5 نمره) درس سیزدهم (1/5 نمره) درس چهاردهم (2 نمره) درس پانزدهم (2 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1 نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1/5 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1/5 نمره)