تقویم آزمون های دوره ای هفتم

1- سر و سامان یک 98/07/19

1 ریاضی کل مباحث سال ششم (۲۰ سوال)
2 علوم تجربی کل مباحث سال ششم (۱۵ سوال)
3 فارسی کل مباحث سال ششم (۱۰ سوال)
4 مطالعات اجتماعی کل مباحث سال ششم (۱۰ سوال)
5 پیام‌های آسمان کل مباحث سال ششم (۵ سوال)
6 آموزش قرآن کل مباحث سال ششم (۵ سوال)

2- پا به پای یک 98/07/19

1 ریاضی ریاضی ششم: حساب: فصل اول دوم سوم ششم هفتم (13 سوال) هندسه: فصل چهارم و پنجم (7 سوال)
2 علوم تجربی علوم تجربی ششم: فیزیک: فصل ششم تا نهم و چهاردهم (5سوال) شیمی: فصل دوم و سوم (4 سوال) زیست و زمین: فصل اول چهارم پنجم و دهم تا سیزدهم (6 سوال)
3 فارسی کل مباحث سال ششم (10 سوال)
4 مطالعات اجتماعی کل مباحث سال ششم (10 سوال)
5 پیام‌های آسمان کل مباحث سال ششم (5 سوال)
6 قرآن کل مباحث سال ششم (5 سوال)

3- سر و سامان دو 98/08/10

1 ریاضی فصل اول (۱۶ سوال) فصل دوم: تا پایان معرفی عدد های علامت دار (۴ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۷ سوال) فصل دوم (۸ سوال)
3 فارسی ستایش (۳ سوال) درس اول (۳ سوال) درس دوم (۴ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۱ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۱ سوال) درس ششم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۱۰ سوال)
6 عربی درس اول (۱۰سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول (۱ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال)

4- پا به پای دو 98/08/10

1 ریاضی حساب: فصل اول (7 سوال) فصل دوم تا پایان جمع و تفریق اعداد صحیح (6 سوال) هندسه: فصل چهارم تا پایان تبدیلات هندسی (7 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل دوم (5 سوال) شیمی: فصل اول (4 سوال) زیست و زمین: فصل پنجم (3 سوال) فصل یازدهم (3 نمره)
3 فارسی ستایش (3 سوال) درس اول (3 سوال) درس دوم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول (2 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (1 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس پنجم (1 سوال) درس ششم (2 سوال)
5 انگلیسی درس اول (10 سوال)
6 عربی درس اول (10سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول (1 سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (2 سوال)
8 قرآن درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال)

5- سر و سامان سه 98/09/01

1 ریاضی فصل اول و دوم (۸ سوال) فصل سوم: تا پایان الگوهای عددی (۱۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۱سوال) فصل دوم (۳ سوال) فصل سوم (۳ سوال) فصل چهارم (۸ سوال)
3 فارسی درس اول (۱سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۳ سوال) درس چهارم (۴ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (۳ سوال) درس هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۳ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۴ سوال) درس دوم (۶ سوال)
6 عربی درس اول (۴ سوال) درس دوم (۶ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۴ سوال)

6- پا به پای سه 98/09/01

1 ریاضی حساب: فصل اول (5 سوال) فصل دوم (8 سوال) هندسه: فصل چهارم (7 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل دوم (2 سوال) فصل هشتم تا پایان هر چیزی که حرکت کند انرژی ذارد (3 سوال) شیمی: فصل اول (1 سوال) فصل سوم تا پایان گلوله‌های کروی (3 سوال) زیست و زمین: فصل پنجم (1 سوال) فصل یازدهم (2 سوال) فصل دوازدهم (3 سوال)
3 فارسی درس اول (1سوال) درس دوم (2 سوال) درس سوم (3 سوال) درس چهارم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (3 سوال) درس هفتم (2 سوال) درس هشتم (2 سوال) درس نهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس اول (4 سوال) درس دوم (6 سوال
6 عربی درس اول (4 سوال) درس دوم (6 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس پنجم (2 سوال
8 آموزش قرآن درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (4 سوال)

7- سر و سامان چهار 98/09/22

1 ریاضی فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۶ سوال) فصل سوم (۱۰ سوال) فصل چهارم: تا پایان روابط بین پاره خط ها (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول و دوم (۲ سوال) فصل سوم (۲ سوال) فصل چهارم (۳ سوال) فصل پنجم (۴ سوال) فصل ششم (۴ سوال)
3 فارسی درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم (۲ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس ششم (۳ سوال) درس هفتم (۲ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (1 سوال) درس هفتم (1 سوال) درس هشتم (1 سوال) درس نهم (1 سوال) درس دهم (3 سوال) درس یازدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۵ سوال)
6 عربی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۵ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱سوال) درس چهارم تا ششم (۲ سوال) درس هفتم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۲ سوال) درس چهارم و پنجم (۳ سوال)

8- پا به پای چهار 98/09/22

1 ریاضی حساب: فصل اول (2 سوال) فصل دوم (5 سوال) فصل سوم تا پایان مقدار عددی (6 سوال) هندسه: فصل چهارم (5 سوال) فصل ششم تا پایان حجم ها هندسی (2 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل دوم (2 سوال) فصل هشتم تا پایان انرژی می‌تواند ذخیره شود (3 سوال) شیمی: فصل اول (1 سوال) فصل سوم تا پایان آیا اتم از ذره‌های ریزتری ساخته شده است (3 سوال) زیست و زمین: فصل پنجم (1 سوال) فصل ششم (2 سوال) فصل یازدهم (1 سوال) فصل دوازدهم (2 سوال)
3 فارسی درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم (2 سوال) درس چهارم (2 سوال) درس ششم (3 سوال) درس هفتم (2 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (1 سوال) درس هفتم (1 سوال) درس هشتم(1 سوال) درس نهم (1 سوال) درس دهم (3 سوال) درس یازدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال) درس سوم (5 سوال)
6 عربی درس اول (2 سوال) درس دوم (3 سوال) درس سوم (5 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (1سوال) درس چهارم تا ششم (2 سوال) درس هفتم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (2 سوال) درس چهارم و پنجم (3 سوال)

9- حساب و کتاب یک دی ماه

1 ریاضی فصل اول (3 نمره) فصل دوم (4 نمره) فصل سوم (4/5 نمره) فصل چهارم (4/5 نمره) فصل پنجم (4 نمره)
2 علوم تجربی فصل اول تا هفتم: 15 نمره کتبی 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (0/5 نمره) فصل دوم (1/5 نمره) فصل سوم (3 نمره) فصل چهارم (3 نمره) فصل پنجم (2/5 نمره) فصل ششم (2/5 نمره) فصل هفتم (2 نمره)
3 فارسی ستایش و درس یک تا هشت: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر (3 نمره) شناخت و معنی واژه (1 نمره) درک متن (2 نمره) دانش‌های زبانی و ادبی (2 نمره) خودارزیابی (1/5 نمره) تاریخ ادبیات (0/5 نمره)
4 نگارش سنجه‌های ارزشیابی : ساختار ( 4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول (3 نمره) فصل دوم (3 نمره) فصل سوم (3/5 نمره) فصل چهارم (3/5 نمره) فصل پنجم (3/5 نمره) فصل ششم (3/5 نمره)
6 انگلیسی شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): درس اول (2 نمره) درس دوم ( 2 نمره) درس سوم ( 3نمره) درس چهارم (3 نمره)
7 عربی شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره): مهارت های ترجمه (7/5 نمره) مهارت واژه شناسی (2/5 نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (1نمره) مهارت درک و فهم (2 نمره) مهارت مکالمه (2 نمره)
8 پیام‌های آسمانی درس اول (2 نمره) درس دوم (2 نمره) درس سوم (2 نمره) درس چهارم (2/5 نمره) درس پنجم (2/5 نمره) درس ششم (3 نمره) درس هفتم (3 نمره) درس هشتم (3 نمره)
9 قرآن شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا سوم (1 نمره) درس چهارم تا ششم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا سوم (1/5 نمره) درس چهارم تا ششم (1/5 نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا سوم (2 نمره) درس چهارم تا ششم (2 نمره) الگوهای قواعد ساده قرآنی: درس اول تا ششم (1 نمره)

10- نیمسال اول دی ماه

1 ریاضی حساب (20 نمره): فصل اول (5 نمره) فصل دوم (7 نمره) فصل سوم (8 نمره) هندسه (20 نمره): فصل چهارم (12 نمره) فصل ششم تا پایان محاسبه حجم‌های منشوری (8 نمره)
2 علوم تجربی فیزیک شیمی: فصل دوم (4 نمره) فصل هشتم (6 نمره) فصل اول (3 نمره) فصل سوم (7 نمره) زیست و زمین: فصل پنجم (4 سوال) فصل ششم (4 نمره) فصل یازدهم (5 نمره) فصل دوازدهم (5 نمره) فصل سیزدهم تا پایان لوله پر پیچ و خم (2 نمره)
3 فارسی ستایش و درس یک تا هشت: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر (3 نمره) شناخت و معنی واژه (1 نمره) درک متن (2 نمره) دانش‌های زبانی و ادبی (2 نمره) خودارزیابی (1/5 نمره) تاریخ ادبیات (0/5 نمره)
4 نگارش سنجه‌های ارزشیابی : ساختار ( 4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول (3 نمره) فصل دوم (3 نمره) فصل سوم (3/5 نمره) فصل چهارم (3/5 نمره) فصل پنجم (3/5 نمره) فصل ششم (3/5 نمره)
6 انگلیسی شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): درس اول (2 نمره) درس دوم ( 2 نمره) درس سوم ( 3نمره) درس چهارم (3 نمره)
7 عربی شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره): مهارت های ترجمه (7/5 نمره) مهارت واژه شناسی (2/5 نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (1نمره) مهارت درک و فهم (2 نمره) مهارت مکالمه (2 نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول (2 نمره) درس دوم (2 نمره) درس سوم (2 نمره) درس چهارم (2/5 نمره) درس پنجم (2/5 نمره) درس ششم (3 نمره) درس هفتم (3 نمره) درس هشتم (3 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا سوم (1 نمره) درس چهارم تا ششم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا سوم (1/5 نمره) درس چهارم تا ششم (1/5 نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا سوم (2 نمره) درس چهارم تا ششم (2 نمره) الگوهای قواعد ساده قرآنی: درس اول تا ششم (1 نمره)

11- سر و سامان پنج 98/10/27

1 ریاضی فصل اول (۴ سوال) فصل دوم (۵ سوال) فصل سوم (۶ سوال) فصل چهارم (۵ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۱ سوال) فصل دوم (۱ سوال) فصل سوم (۲ سوال) فصل چهارم (۲ سوال) فصل پنجم (۳ سوال) فصل ششم (۳ سوال) فصل هفتم (۳ سوال)
3 فارسی ستایش و درس اول تا چهارم (۲ سوال) درس ششم و هفتم (۴ سوال) درس هشتم (۴ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم و ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۲ سوال) درس نهم و دهم (۲ سوال) درس یازده و دوازدهم (۳ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۲ سوال ) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۳ سوال) درس چهارم (۳ سوال)
6 عربی درس اول تا چهارم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول و دوم ( ۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم و ششم (۱ سوال) درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۱ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم و پنجم (۲ سوال) درس ششم (۲ سوال)

12- پا به پای پنج 98/10/27

1 ریاضی حساب: فصل اول (3 سوال) فصل دوم (5 سوال) فصل سوم (5 سوال) هندسه: فصل چهارم (4 سوال) فصل ششم تا پایان محاسبه حجم‌های منشوی (3 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل دوم ( 2 سوال) فصل هشتم (3 سوال) شیمی: فصل اول (1 سوال) فصل سوم (3 سوال) زیست و زمین: فصل پنجم و یازدهم (2 سوال) فصل ششم و دوازدهم (2 سوال) فصل سیزدهم تا پایان لوله‌های پر پیچ و خم (2 سوال)
3 فارسی ستایش و درس اول تا چهارم (2 سوال) درس ششم و هفتم (4 سوال) درس هشتم (4 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (1 سوال) درس سوم و چهارم (1 سوال) درس پنجم و ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (2 سوال) درس نهم و دهم (2 سوال) درس یازدهم و دوازدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس اول (2 سوال ) درس دوم (2 سوال) درس سوم (3 سوال) درس چهارم (3 سوال)
6 عربی درس اول تا چهارم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول و دوم ( 1 سوال) درس سوم و چهارم (1 سوال) درس پنجم و ششم (1 سوال) درس هفتم (1 سوال) درس هشتم (1 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم و پنجم (2 سوال) درس ششم (2 سوال)

13- سر و سامان شش 98/11/18

1 ریاضی فصل پنجم (۱۸ سوال) فصل ششم: تا پایان حجم های هندسی (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل هفتم (۷ سوال) فصل هشتم (۸ سوال)
3 فارسی درس نهم (۵ سوال) درس دهم (۵ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (۳ سوال) درس چهاردهم (۲ سوال) درس پانزدهم (۲ سوال) درس شانزدهم (۳ سوال)
5 انگلیسی درس چهارم (۳ سوال) درس پنجم (۷ سوال)
6 عربی درس پنجم (۴ سوال) درس ششم (۶ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۳ سوال)
8 آموزش قرآن درس ششم (۲ سوال) درس هفتم (۳ سوال)

14- پا به پای شش 98/11/18

1 ریاضی حساب: فصل سوم (8 سوال) فصل پنجم تا پایان شمارنده اول (5 سوال) هندسه: فصل ششم تا پایان مساحت جانبی و کل (7 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل هشتم (3 سوال) فصل نهم تا پایان سوخت‌های هسته ای (2 سوال) شیمی: فصل سوم (2 سوال) فصل چهارم تا پایان مواد ویژگی‌های معینی دارند (2 سوال) زیست و زمین: فصل ششم (2 سوال) سیزدهم (4 سوال)
3 فارسی درس نهم (5 سوال) درس دهم (5 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (3 سوال) درس چهاردهم (2 سوال) درس پانزدهم (2 سوال) درس شانزدهم (3 سوال)
5 انگلیسی درس چهارم (3 سوال) درس پنجم (7 سوال)
6 عربی درس پنجم (4 سوال) درس ششم (6 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هشتم (2 سوال) درس نهم (3 سوال)
8 آموزش قرآن درس ششم (2 سوال) درس هفتم (3 سوال)

15- سر و سامان هفت 98/12/16

1 ریاضی فصل پنجم (۸ سوال) فصل ششم (۹ سوال) فصل هفتم: تا پایان تعریف توان (۳ سوال)
2 علوم تجربی فصل هشتم (۲ سوال) فصل نهم (۲سوال) فصل دهم (۶سوال) فصل یازدهم (۵ سوال)
3 فارسی درس نهم و دهم (۵ سوال) درس یازدهم (۵ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (۱ سوال) درس چهاردهم (۱ سوال) درس پانزدهم (۲ سوال) درس شانزدهم (۲ سوال) درس هفدهم و هجدهم (۴ سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (۴ سوال) درس ششم (۶ سوال)
6 عربی درس پنجم (۱ سوال) درس ششم (۱ سوال) درس هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۶ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس نهم (۱ سوال) درس دهم (۲ سوال) درس یازدهم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم و نهم ( ۴ سوال)

16- پا به پای هفت 98/12/16

1 ریاضی حساب: فصل پنجم (10 سوال) فصل هفتم تا پایان توان ( 3 سوال) هندسه: فصل ششم (5 سوال) فصل هشتم تا پایان پاره خط جهت‌دار (2 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل هشتم (1 سوال) فصل نهم (4 سوال) شیمی: فصل سوم (2 سوال) فصل چهارم (2 سوال) زیست و زمین: فصل هفتم (2 سوال) فصل سیزدهم (2 سوال) فصل چهاردهم تا پایان بافت‌های تشکیل دهنده قلب (2 سوال)
3 فارسی درس نهم و دهم (5 سوال) درس یازدهم (5 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (1 سوال) درس چهاردهم (1 سوال) درس پانزدهم (2 سوال) درس شانزدهم (2 سوال) درس هفدهم و هجدهم (4 سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (4 سوال) درس ششم (6 سوال)
6 عربی درس پنجم (1 سوال) درس ششم (1 سوال) درس هفتم (2 سوال) درس هشتم (6 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس نهم (1 سوال) درس دهم (2 سوال) درس یازدهم (2 سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم (1 سوال) درس هشتم و نهم ( 4 سوال)

17- سر و سامان هشت 99/01/29

1 ریاضی فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۶ سوال) فصل هفتم (۱۰ سوال) فصل هشتم: تا پایان پاره‌خط جهت‌دار (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل هشتم و نهم (۲ سوال) فصل دهم و یازدهم (۳ سوال) فصل دوازدهم (۵ سوال) فصل سیزدهم (۵ سوال)
3 فارسی درس نهم و دهم (۲ سوال) درس یازدهم (۳ سوال) درس دوازدهم و سیزدهم (۵ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم تا شانزدهم (۲ سوال) درس هفدهم و هجدهم (۲ سوال) درس نوزدهم و بیستم (۶ سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (۳ سوال) درس ششم (۳ سوال) درس هفتم (۴ سوال)
6 عربی درس پنجم (۱ سوال) درس ششم (۱ سوال) درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۲ سوال) درس دهم (۳ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس نهم تا یازدهم (۲ سوال) درس دوازدهم و سیزدهم (۳ سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم‌ (۱سوال) درس هشتم و نهم (۲ سوال) درس دهم (۲ سوال)

18- پا به پای هشت 99/01/29

1 ریاضی حساب: فصل پنجم (5 سوال) فصل هفتم (8 سوال) هندسه: فصل ششم (3 سوال) فصل هشتم تا پایان پردارهای مساوی و قرینه (4 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل هشتم (1 سوال) فصل نهم (2 سوال) فصل دهم تا پایان گرما (2 سوال) شیمی: فصل سوم (2 سوال) فصل چهارم (2 سوال) زیست و زمین: فصل هفتم (2 سوال) فصل سیزدهم (1 سوال) فصل چهاردهم (3 سوال)
3 فارسی درس نهم و دهم (2 سوال) درس یازدهم (3 سوال) درس دوازدهم و سیزدهم (5 سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم تا شانزدهم (2 سوال) درس هفدهم و هجدهم (2 سوال) درس نوزدهم و بیستم (6 سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (3 سوال) درس ششم (3 سوال) درس هفتم (4 سوال)
6 عربی درس پنجم (1 سوال) درس ششم (1 سوال) درس هفتم (1 سوال) درس هشتم (2 سوال) درس نهم (2 سوال) درس دهم (3 سوال)
7 پیام‌های آسمان درس نهم تا یازدهم (2 سوال) درس دوازدهم و سیزدهم (3 سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم (1 سوال) درس هشتم و نهم (2 سوال) درس دهم (2 سوال)

19- سر و سامان نه 99/02/19

1 ریاضی فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۱ سوال) فصل سوم‌ (۲ سوال) فصل چهارم (۳سوال) فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۳ سوال) فصل هفتم ( ۲سوال) فصل هشتم (۲ سوال) فصل نهم (۳ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول تا چهارم (۲ سوال) فصل پنجم تا هفتم (۱ سوال) فصل هشتم و نهم (۳ سوال) فصل دهم و یازدهم (۳ سوال) فصل دوازدهم و سیزدهم (۳ سوال) فصل چهاردهم و پانزدهم (۳ سوال)
3 فارسی درس اول تا چهارم (۱ سوال) درس ششم تا هشتم‌ (۲ سوال) درس نهم تا یازدهم (۲ سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (۲ سوال) درس شانزدهم و هفدهم (۳ سوال)
4 مطالعات اجتماعی فصل اول تا ششم (۳ سوال) فصل هفتم (۱ سوال) فصل هشتم (۱ سوال) فصل نهم (۱ سوال) فصل دهم (۱ سوال) فصل یازدهم (۱ سوال) فصل دوازدهم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول و دوم (۲ سوال) درس سوم و چهارم (۲ سوال) درس پنجم و ششم (۳ سوال) درس هفتم و هشتم (۳ سوال)
6 عربی درس اول تا دوازدهم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم تا ششم (۱ سوال) درس هفتم تا نهم (۱ سوال) درس دهم تا دوازدهم (۱ سوال) درس سیزدهم تا پانزدهم (۱ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم تا ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۱ سوال) درس نهم و دهم (۱ سوال) درس یازدهم و دوازدهم (۱ سوال)

20- پا به پای نه 99/02/19

1 ریاضی حساب:فصل اول (2 سوال) فصل دوم (2 سوال) فصل سوم (2 سوال) فصل پنجم (2 سوال) فصل هفتم (3 سوال) فصل نهم تا پایان احتمال (2 سوال) هندسه: فصل چهارم (2 سوال) فصل ششم (2 سوال) فصل هشتم (3 سوال)
2 علوم تجربی فیزیک: فصل دوم (1 سوال) فصل هشتم (1 سوال) فصل نهم (1 سوال) فصل دهم (2 سوال) شیمی: فصل اول (1 سوال) فصل سوم (1 سوال) فصل چهارم (2 سوال) زیست و زمین: فصل پنجم و ششم (1 سوال) فصل هفتم (1 سوال) فصل یازدهم و دوازدهم (1 سوال) فصل سیزدهم و چهاردهم ( 1 سوال) فصل پانزدهم (2 سوال)
3 فارسی درس اول تا چهارم (1 سوال) درس ششم تا هشتم (2 سوال) درس نهم تا یازدهم (2 سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (2 سوال) درس شانزدهم و هفدهم (3 سوال)
4 مطالعات اجتماعی فصل اول تا ششم (3 سوال) فصل هفتم (1 سوال) فصل هشتم (1 سوال) فصل نهم (1 سوال) فصل دهم (1 سوال) فصل یازدهم (1 سوال) فصل دوازدهم (2 سوال)
5 انگلیسی درس اول و دوم (2 سوال) درس سوم و چهارم (2 سوال) درس پنجم و ششم (3 سوال) درس هفتم و هشتم (3 سوال)
6 عربی درس اول تا دوازدهم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم تا ششم (1 سوال) درس هفتم تا نهم (1 سوال) درس دهم تا دوازدهم (1 سوال) درس سیزدهم تا پانزدهم (1 سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (1 سوال) درس چهارم تا ششم (1 سوال) درس هفتم و هشتم (1 سوال) درس نهم و دهم (1 سوال) درس یازدهم و دوازدهم (1 سوال)

21- حساب و کتاب دو خرداد ماه

1 ریاضی فصل اول (۱ نمره) فصل دوم (۱/۵ نمره) فصل سوم (۱/۵ نمره) فصل چهارم (۱/۵ نمره) فصل پنجم (۱/۵ نمره) فصل ششم (۳/۵ نمره) فصل هفتم (۳ نمره) فصل هشتم (۳/۵ نمره) فصل نهم (۳ نمره)
2 علوم تجربی فصل اول (0/25 نمره) فصل دوم (0/5 نمره) فصل سوم (0/75 نمره) فصل چهارم (0/5 نمره) فصل پنجم (0/5 نمره) فصل ششم (0/5 نمره) فصل هفتم (0/5 نمره) فصل هشتم (1/75 نمره) فصل نهم (1/5 نمره) فصل دهم (1/75 نمره) فصل یازدهم (1/5 نمره) فصل دوازدهم (1/5 نمره) فصل سیزدهم (1 نمره) فصل چهاردهم (1/5 نمره) فصل پانزدهم (1 نمره)
3 فارسی ستایش و درس اول تا هفدهم: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر (3 نمره) شناخت و معنی واژه (1 نمره) درک متن (2 نمره) دانش‌های زبانی و ادبی (2 نمره) خودارزیابی (1/5 نمره) تاریخ ادبیات (0/5 نمره)
4 نگارش سنجه‌های ارزشیابی : ساختار ( 4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول تا ششم (3 نمره) فصل هفتم (3 نمره) فصل هشتم (3 نمره) فصل نهم (2/5 نمره) فصل دهم (3 نمره) فصل یازدهم (2/5 نمره) فصل دوازدهم (3 نمره)
6 انگلیسی 10 نمره شفاهی 10 نمره کتبی: درس اول تا چهارم (2/5 نمره) درس پنجم (1/5 نمره) درس ششم (2 نمره) درس هفتم (2 نمره) درس هشتم ( 2 نمره)
7 عربی شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره): مهارت های ترجمه (7/5 نمره) مهارت های واژه شناسی (2/5 نمره) مهارت های شناخت و کاربرد قواعد (1 نمره) مهارت درک و فهم (2 نمره) مهارت مکالمه (2 نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول تا چهارم (3 نمره) درس پنجم تا هشتم (4 نمره) درس نهم (2 نمره) درس دهم (2 نمره) درس یازدهم (2 نمره) درس دوازدهم (2 نمره) درس سیزدهم (1/5 نمره) درس چهاردهم (1/5 نمره) درس پانزدهم (2 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1 نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1/5 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1/5 نمره)

22- نیمسال دوم خرداد ماه

1 ریاضی حساب (20 نمره): فصل اول (2 نمره) فصل دوم (3 نمره) فصل سوم (3 نمره) فصل پنجم (3/5 نمره) فصل هفتم (3/5 نمره) فصل نهم (5 نمره) هندسه (20 نمره): فصل چهارم (6 نمره) فصل ششم (6 نمره) فصل هشتم (8 نمره)
2 علوم تجربی فیزیک و شیمی: فصل دوم (3 نمره) فصل هشتم (3 نمره) فصل نهم (3 نمره) فصل دهم (3 نمره) فصل اول (2 نمره) فصل سوم (3 نمره) فصل چهارم (3 نمره) زیست و زمین: فصل پنجم (2 نمره) فصل ششم (2 نمره) فصل هفتم (2 نمره) فصل یازدهم (2 نمره) فصل دوازدهم (3 نمره) فصل سیزدهم (3 نمره) فصل چهاردهم (3 نمره) فصل پانزدهم (3 نمره)
3 فارسی ستایش و درس اول تا هفدهم: 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر: 3 نمره، شناخت و معنی واژه: 1 نمره، درک متن:2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی: 2نمره، خودارزیابی 1/5 نمره، تاریخ ادبیات 0/5 نمره
4 نگارش سنجه‌های ارزشیابی : ساختار (4 نمره) محتوا (13 نمره) هنجارهای نگارشی (3 نمره)
5 مطالعات اجتماعی فصل اول تا ششم (3 نمره) فصل هفتم (3 نمره) فصل هشتم (3 نمره) فصل نهم (2/5 نمره) فصل دهم (3 نمره) فصل یازدهم (2/5 نمره) فصل دوازدهم (3 نمره)
6 انگلیسی شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): درس اول تا چهارم (2/5 نمره) درس پنجم(1/5 نمره) درس ششم (2 نمره) درس هفتم (2 نمره) درس هشتم ( 2 نمره)
7 عربی شفاهی (5 نمره) کتبی (15 نمره): مهارت های ترجمه (7/5 نمره) مهارت های واژه شناسی (2/5 نمره) مهارت های شناخت و کاربرد قواعد (1 نمره) مهارت درک و فهم (2 نمره) مهارت مکالمه (2 نمره)
8 پیام‌های آسمان درس اول تا چهارم (3 نمره) درس پنجم تا هشتم (4 نمره) درس نهم (2 نمره) درس دهم (2 نمره) درس یازدهم (2 نمره) درس دوازدهم (2 نمره) درس سیزدهم (1/5 نمره) درس چهاردهم (1/5 نمره) درس پانزدهم (2 نمره)
9 آموزش قرآن شفاهی (10 نمره) کتبی (10 نمره): معنای کلمات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1 نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1 نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا ششم (1 نمره) درس هفتم تا نهم (1/5 نمره) درس دهم تا دوازدهم (1/5 نمره)