تقویم آزمون های دوره ای هفتم

1- زنگ بیداری ۹۷/۰۷/۲۰

1 ریاضی کل مباحث سال ششم (۲۰ سوال)
2 علوم تجربی کل مباحث سال ششم (۱۵ سوال)
3 فارسی کل مباحث سال ششم (۱۰ سوال)
4 مطالعات اجتماعی کل مباحث سال ششم (۱۰ سوال)
5 پیام‌های آسمان کل مباحث سال ششم (۵ سوال)
6 آموزش قرآن کل مباحث سال ششم (۵ سوال)

2- پا به پای یک ۹۷/۰۸/۱۱

1 ریاضی فصل اول (۱۶ سوال) فصل دوم: تا پایان معرفی عدد های علامت دار (۴ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۷ سوال) فصل دوم (۸ سوال)
3 فارسی ستایش (۳ سوال) درس اول (۳ سوال) درس دوم (۴ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۱ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۱ سوال) درس ششم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۱۰ سوال)
6 عربی درس اول (۱۰سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول (۱ سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال)

3- سر و سامان یک ۹۷/۰۹/۰۲

1 ریاضی فصل اول و دوم (۸ سوال) فصل سوم: تا پایان الگوهای عددی (۱۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۱سوال) فصل دوم (۳ سوال) فصل سوم (۳ سوال) فصل چهارم (۸ سوال)
3 فارسی درس اول (۱سوال) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۳ سوال) درس چهارم (۴ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (۳ سوال) درس هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۳ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۴ سوال) درس دوم (۶ سوال)
6 عربی درس اول (۴ سوال) درس دوم (۶ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس پنجم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۴ سوال)

4- سر و سامان دو ۹۷/۰۹/۲۳

1 ریاضی فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۶ سوال) فصل سوم (۱۰ سوال) فصل چهارم: تا پایان روابط بین پاره خط ها (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول و دوم (۲ سوال) فصل سوم (۲ سوال) فصل چهارم (۳ سوال) فصل پنجم (۴ سوال) فصل ششم (۴ سوال)
3 فارسی درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم (۲ سوال) درس چهارم (۲ سوال) درس ششم (۳ سوال) درس هفتم (۲ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول تا ششم (۱ سوال) درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم(۱ سوال) درس نهم (۱ سوال) درس دهم (۳ سوال) درس یازدهم (۳ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۵ سوال)
6 عربی درس اول (۲ سوال) درس دوم (۳ سوال) درس سوم (۵ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱سوال) درس چهارم تا ششم (۲ سوال) درس هفتم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۲ سوال) درس چهارم و پنجم (۳ سوال)

5- حساب و کتاب یک دی ماه

1 ریاضی فصل اول (۴ نمره) فصل دوم (۵ نمره) فصل سوم (۵/۵ نمره) فصل چهارم (۵/۵ نمره)
2 علوم تجربی فصل اول (۱ نمره) فصل دوم (۲نمره) فصل سوم (۳نمره) فصل چهارم (۳/۵ نمره) فصل پنجم (۳/۵ نمره) فصل ششم (۳/۵ نمره) فصل هفتم (۳/۵ نمره)
3 فارسی درس اول تا چهارم (۶ نمره) درس ششم و هفتم (۸ نمره) درس هشتم (۶ نمره)
4 مطالعات اجتماعی فصل اول (۳ نمره) فصل دوم (۳ نمره) فصل سوم (۳/۵ نمره) فصل چهارم (۳/۵ نمره) فصل پنجم (۳/۵ نمره) فصل ششم (۳/۵ نمره)
5 انگلیسی شفاهی (۱۰ نمره) کتبی (۱۰ نمره): درس اول (۲ نمره) درس دوم ( ۲ نمره) درس سوم ( ۳نمره) درس چهارم (۳ نمره)
6 عربی شفاهی (۵ نمره) کتبی (۱۵ نمره): مهارت های ترجمه (۷/۵ نمره) مهارت واژه شناسی (۲/۵ نمره) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (۱نمره) مهارت درک و فهم (۲ نمره) مهارت مکالمه (۲ نمره)
7 پیام‌های آسمانی درس اول (۲ نمره) درس دوم (۲ نمره) درس سوم (۲ نمره) درس چهارم (۲/۵ نمره) درس پنجم (۲/۵ نمره) درس ششم (۳ نمره) درس هفتم (۳ نمره) درس هشتم (۳ نمره)
8 قرآن شفاهی (۱۰ نمره) کتبی (۱۰ نمره): معنای کلمات: درس اول تا سوم (۱ نمره) درس چهارم تا ششم (۱ نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا سوم (۱/۵ نمره) درس چهارم تا ششم (۱/۵ نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا سوم (۲ نمره) درس چهارم تا ششم (۲ نمره) الگوهای قواعد ساده قرآنی: درس اول تا ششم (۱ نمره)

6- سر و سامان سه ۹۷/۱۰/۲۸

1 ریاضی فصل اول (۴ سوال) فصل دوم (۵ سوال) فصل سوم (۶ سوال) فصل چهارم (۵ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول (۱ سوال) فصل دوم (۱ سوال) فصل سوم (۲ سوال) فصل چهارم (۲ سوال) فصل پنجم (۳ سوال) فصل ششم (۳ سوال) فصل هفتم (۳ سوال)
3 فارسی ستایش و درس اول تا چهارم (۲ سوال) درس ششم و هفتم (۴ سوال) درس هشتم (۴ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس اول و دوم (۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم و ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۲ سوال) درس نهم و دهم (۲ سوال) درس یازده و دوازدهم (۳ سوال)
5 انگلیسی درس اول (۲ سوال ) درس دوم (۲ سوال) درس سوم (۳ سوال) درس چهارم (۳ سوال)
6 عربی درس اول تا چهارم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول و دوم ( ۱ سوال) درس سوم و چهارم (۱ سوال) درس پنجم و ششم (۱ سوال) درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۱ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم و پنجم (۲ سوال) درس ششم (۲ سوال)

7- پا به پای دو ۹۷/۱۱/۱۹

1 ریاضی فصل پنجم (۱۸ سوال) فصل ششم: تا پایان حجم های هندسی (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل هفتم (۷ سوال) فصل هشتم (۸ سوال)
3 فارسی درس نهم (۵ سوال) درس دهم (۵ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (۳ سوال) درس چهاردهم (۲ سوال) درس پانزدهم (۲ سوال) درس شانزدهم (۳ سوال)
5 انگلیسی درس چهارم (۳ سوال) درس پنجم (۷ سوال)
6 عربی درس پنجم (۴ سوال) درس ششم (۶ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۳ سوال)
8 آموزش قرآن درس ششم (۲ سوال) درس هفتم (۳ سوال)

8- سر و سامان چهار ۹۷/۱۲/۱۷

1 ریاضی فصل پنجم (۸ سوال) فصل ششم (۹ سوال) فصل هفتم: تا پایان تعریف توان (۳ سوال)
2 علوم تجربی فصل هشتم (۲ سوال) فصل نهم (۲سوال) فصل دهم (۶سوال) فصل یازدهم (۵ سوال)
3 فارسی درس نهم و دهم (۵ سوال) درس یازدهم (۵ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم (۱ سوال) درس چهاردهم (۱ سوال) درس پانزدهم (۲ سوال) درس شانزدهم (۲ سوال) درس هفدهم و هجدهم (۴ سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (۴ سوال) درس ششم (۶ سوال)
6 عربی درس پنجم (۱ سوال) درس ششم (۱ سوال) درس هفتم (۲ سوال) درس هشتم (۶ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس نهم (۱ سوال) درس دهم (۲ سوال) درس یازدهم (۲ سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم و نهم ( ۴ سوال)

9- سر و سامان پنج ۹۸/۰۱/۳۰

1 ریاضی فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۶ سوال) فصل هفتم (۱۰ سوال) فصل هشتم: تا پایان پاره‌خط جهت‌دار (۲ سوال)
2 علوم تجربی فصل هشتم و نهم (۲ سوال) فصل دهم و یازدهم (۳ سوال) فصل دوازدهم (۵ سوال) فصل سیزدهم (۵ سوال)
3 فارسی درس نهم و دهم (۲ سوال) درس یازدهم (۳ سوال) درس دوازدهم و سیزدهم (۵ سوال)
4 مطالعات اجتماعی درس سیزدهم تا شانزدهم (۲ سوال) درس هفدهم و هجدهم (۲ سوال) درس نوزدهم و بیستم (۶ سوال)
5 انگلیسی درس پنجم (۳ سوال) درس ششم (۳ سوال) درس هفتم (۴ سوال)
6 عربی درس پنجم (۱ سوال) درس ششم (۱ سوال) درس هفتم (۱ سوال) درس هشتم (۲ سوال) درس نهم (۲ سوال) درس دهم (۳ سوال)
7 پیام‌های آسمان درس نهم تا یازدهم (۲ سوال) درس دوازدهم و سیزدهم (۳ سوال)
8 آموزش قرآن درس هفتم‌ (۱سوال) درس هشتم و نهم (۲ سوال) درس دهم (۲ سوال)

10- سر و سامان شش ۹۸/۰۲/۲۰

1 ریاضی فصل اول (۲ سوال) فصل دوم (۱ سوال) فصل سوم‌ (۲ سوال) فصل چهارم (۳سوال) فصل پنجم (۲ سوال) فصل ششم (۳ سوال) فصل هفتم ( ۲سوال) فصل هشتم (۲ سوال) فصل نهم (۳ سوال)
2 علوم تجربی فصل اول تا چهارم (۲ سوال) فصل پنجم تا هفتم (۱ سوال) فصل هشتم و نهم (۳ سوال) فصل دهم و یازدهم (۳ سوال) فصل دوازدهم و سیزدهم (۳ سوال) فصل چهاردهم و پانزدهم (۳ سوال)
3 فارسی درس اول تا چهارم (۱ سوال) درس ششم تا هشتم‌ (۲ سوال) درس نهم تا یازدهم (۲ سوال) درس دوازدهم تا چهاردهم (۲ سوال) درس شانزدهم و هفدهم (۳ سوال)
4 مطالعات اجتماعی فصل اول تا ششم (۳ سوال) فصل هفتم (۱ سوال) فصل هشتم (۱ سوال) فصل نهم (۱ سوال) فصل دهم (۱ سوال) فصل یازدهم (۱ سوال) فصل دوازدهم (۲ سوال)
5 انگلیسی درس اول و دوم (۲ سوال) درس سوم و چهارم (۲ سوال) درس پنجم و ششم (۳ سوال) درس هفتم و هشتم (۳ سوال)
6 عربی درس اول تا دوازدهم (سوالات ترکیبی)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم تا ششم (۱ سوال) درس هفتم تا نهم (۱ سوال) درس دهم تا دوازدهم (۱ سوال) درس سیزدهم تا پانزدهم (۱ سوال)
8 آموزش قرآن درس اول تا سوم (۱ سوال) درس چهارم تا ششم (۱ سوال) درس هفتم و هشتم (۱ سوال) درس نهم و دهم (۱ سوال) درس یازدهم و دوازدهم (۱ سوال)

11- حساب و کتاب دو خرداد ماه

1 ریاضی فصل اول (۱ نمره) فصل دوم (۱/۵ نمره) فصل سوم (۱/۵ نمره) فصل چهارم (۱/۵ نمره) فصل پنجم (۱/۵ نمره) فصل ششم (۳/۵ نمره) فصل هفتم (۳ نمره) فصل هشتم (۳/۵ نمره) فصل نهم (۳ نمره)
2 علوم تجربی فصل اول (۰/۲۵ نمره) فصل دوم (۰/۵ نمره) فصل سوم (۰/۷۵ نمره) فصل چهارم (۰/۵ نمره) فصل پنجم (۰/۵ نمره) فصل ششم (۰/۵ نمره) فصل هفتم (۰/۵ نمره) فصل هشتم (۲ نمره) فصل نهم (۲ نمره) فصل دهم (۲ نمره) فصل یازدهم (۲ نمره) فصل دوازدهم (۲/۵ نمره) فصل سیزدهم (۲ نمره) فصل چهاردهم (۲/۵ نمره) فصل پانزدهم (۱/۵ نمره)
3 فارسی درس اول تا چهارم (۳ نمره) درس ششم تا هشتم (۳ نمره) درس نهم تا یازدهم (۴ نمره) درس دوازدهم تا چهاردهم (۵ نمره) درس شانزدهم و هفدهم (۵ نمره)
4 مطالعات اجتماعی فصل اول تا ششم (۳ نمره) فصل هفتم (۳ نمره) فصل هشتم (۳ نمره) فصل نهم (۲/۵ نمره) فصل دهم (۳ نمره) فصل یازدهم (۲/۵ نمره) فصل دوازدهم (۳ نمره)
5 زبان ۲۰ نمره (میانگین کتبی و شفاهی) کتبی (۲۰ نمره): درس اول تا چهارم ( ۵ نمره) درس پنجم (۳ نمره) درس ششم (۴ نمره) درس هفتم (۴ نمره) درس هشتم ( ۴نمره)
6 عربی شفاهی (۵ نمره) کتبی (۱۵ نمره): مهارت های ترجمه (۷/۵ نمره) مهارت های واژه شناسی (۲/۵ نمره) مهارت های شناخت و کاربرد قواعد (۱ نمره) مهارت درک و فهم (۲ نمره) مهارت مکالمه (۲ نمره)
7 پیام‌های آسمان درس اول تا چهارم (۳ نمره) درس پنجم تا هشتم (۴ نمره) درس نهم (۲ نمره) درس دهم (۲ نمره) درس یازدهم (۲ نمره) درس دوازدهم (۲ نمره) درس سیزدهم (۱/۵ نمره) درس چهاردهم (۱/۵ نمره) درس پانزدهم (۲ نمره)
8 آموزش قرآن شفاهی (۱۰ نمره) کتبی (۱۰ نمره): معنای کلمات: درس اول تا ششم (۱ نمره) درس هفتم تا نهم (۱ نمره) درس دهم تا دوازدهم (۱ نمره) معنای ترکیب‌ها: درس اول تا ششم (۱ نمره) درس هفتم تا نهم (۱ نمره) درس دهم تا دوازدهم (۱ نمره) معنای جملات و آیات: درس اول تا ششم (۱ نمره) درس هفتم تا نهم (۱/۵ نمره) درس دهم تا دوازدهم (۱/۵ نمره)