تقویم آزمون های دوره ای یازدهم تجربی

1- پیشروی یک 98/07/19

1 فارسی 2 ستایش و درس 1
2 عربی مرور قواعد پایه دهم و ترجمه درس 1 (صفحه‌های 1 تا 4)
3 دین و زندگی مقدمه بخش 1 (صفحه 9) و درس 1
4 زبان مرور پایه دهم درس 1 تا ابتدای Reading
5 زمین فصل 1 تا ابتدای (تکوین زمین و آغاز زندگی در آن)
6 ریاضی تجربی فصل 1 درس 1
7 زیست فصل 1 تا ابتدای اعتیاد
8 فیزیک تجربی فصل 1 تا ابتدای (میدان الکتریکی)
9 شیمی فصل 1 تا ابتدای رفتار عنصرها و شعاع اتم

2- پیشروی دو 98/08/10

1 فارسی 2 ستایش و درس‌های 1 و 2
2 عربی درس 1
3 دین و زندگی مقدمه بخش 1 (صفحه 9) و درس‌های 1 و 2
4 زبان درس 1 تا ابتدای See also
5 زمین فصل 1
6 ریاضی تجربی فصل 1 درس‌های 1 و 2
7 زیست فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای شنوایی و تعادل
8 فیزیک تجربی فصل 1 تا ابتدای (پتانسیل الکتریکی)
9 شیمی فصل 1 تا ابتدای (عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟)

3- پیشروی سه 98/09/01

1 فارسی 2 از درس 2 تا انتهای درس 5
2 عربی درس‌های 1 و 2
3 دین و زندگی درس‌های 2 و 3
4 زبان درس 1 از Reading تا انتهای صفحه 45
5 زمین فصل 1 از ابتدای (تکوین زمین و آغاز زندگی در آن) و فصل 2 تا ابتدای (گوهرها، زیبایی شگفت انگیز دنیای کانی‌ها)
6 ریاضی تجربی فصل1 درس‌های 2 و 3 و فصل 2 تا ابتدای درس 3
7 زیست فصل 1 از ابتدای اعتیاد تا فصل 3 تا ابتدای گفتار 2
8 فیزیک تجربی فصل 1 از ابتدای (میدان الکتریکی) تا ابتدای (انرژی خازن)
9 شیمی فصل 1 از ابتدای رفتار عنصرها و شعاع اتم تا ابتدای نفت، هدیه‌ای شگفت انگیز

4- پیشروی چهار 98/09/22

1 فارسی 2 از درس 3 تا انتهای درس 7
2 عربی درس‌های 2 و 3
3 دین و زندگی از درس 3 تا انتهای درس 5
4 زبان درس 1 از ابتدای See also و درس 2 تا ابتدای Reading
5 زمین فصل 2 و فصل 3 تا ابتدای (منابع خاک)
6 ریاضی تجربی فصل 1 درس 3 و فصل 2 و فصل 3 تا ابتدای درس 3
7 زیست فصل 2 از ابتدای شنوایی و تعادل تا انتهای فصل 4
8 فیزیک تجربی فصل 1 از ابتدای (پتانسیل الکتریکی) و فصل 2 تا ابتدای (عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی)
9 شیمی فصل 1 از ابتدای (عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟) تا ابتدای آلکین‌ها، سیر نشده تر از آلکن‌ها

5- جمع بندی نیمسال اول 98/10/27

1 فارسی 2 از درس 1 تا انتهای درس 9
2 عربی از درس 1 تا انتهای درس 3
3 دین و زندگی مقدمه بخش 1 (صفحه 9) و درس 1 تا انتهای درس 6
4 زبان درس 1 و درس 2 تا ابتدای گرامر
5 زمین از فصل 1 تا انتهای فصل 3
6 ریاضی تجربی فصل‌های 1، 2 و 3 و درس 1 فصل 4
7 زیست از فصل 1 تا انتهای فصل 5
8 فیزیک تجربی فصل 1 و 2 تا ابتدای (ترکیب مقاومت‌ها)
9 شیمی فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای جاری شدن انرژی گرمایی

6- پیشروی پنج 98/12/02

1 فارسی 2 از درس 8 تا انتهای درس 11
2 عربی درس 4
3 دین و زندگی درس‌های 6 و 7
4 زبان درس 2
5 زمین فصل 3 از ابتدای (منابع خاک) و فصل 4
6 ریاضی تجربی فصل 3 از ابتدای درس 3 و فصل 4 تا ابتدای درس 3
7 زیست از فصل 5 تا فصل 7 گفتار 1
8 فیزیک تجربی فصل 2 و فصل 3 تا ابتدای (نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک)
9 شیمی فصل 1 از ابتدای آلکن‌ها، هیدروکربن‌هایی با یک پیوند دوگانه و فصل 2 تا ابتدای آنتالپی سوختن، تکیه گاهی برای تامین انرژی

7- پیشروی شش 98/12/23

1 فارسی 2 از درس 10 تا انتهای درس 13
2 عربی درس‌های 4 و 5
3 دین و زندگی از درس 7 تا درس 9 تا نیمه صفحه 114 (ابتدای تدبر در قرآن)
4 زبان درس 2 از ابتدای گرامر و درس 3 تا ابتدای Vocabulary Development
5 زمین فصل 4 و فصل 5
6 ریاضی تجربی فصل 4 از ابتدای درس 2 و فصل 5 تا ابتدای درس 3
7 زیست فصل 6 و فصل 7 تا ابتدای گفتار 3
8 فیزیک تجربی فصل 2 از ابتدای (ترکیب مقاومت‌ها) تا انتهای فصل و فصل 3 تا ابتدای (میدان مغناطیسی حاصل از جریان)
9 شیمی فصل 2 از ابتدای جاری شدن انرژی گرمایی تا ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی

8- پیشروی هفت 99/01/29

1 فارسی 2 از درس 12 تا انتهای درس 16
2 عربی درس‌های 5 و 6
3 دین و زندگی درس‌های 8 تا 11 ( تا ابتدای اسوه‌های عزت در برابر ستمگران)
4 زبان درس 3 تا ابتدای Writing
5 زمین فصل 6 و فصل 7 تا ابتدای منابع معدنی ایران
6 ریاضی تجربی فصل 5 از ابتدای درس 3 تا انتهای فصل، فصل 6 تا ابتدای درس 3
7 زیست فصل 7 از ابتدای گفتار 3 تا انتهای فصل، فصل 8
8 فیزیک تجربی فصل 3 از ابتدای (نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک) تا ابتدای (القاگر)
9 شیمی فصل 2 از ابتدای آنتالپی سوختن تا انتهای فصل، فصل 3 تا ابتدای پلی استرها

9- جامع 99/02/19

1 فارسی 2 کل کتاب
2 عربی کل کتاب
3 دین و زندگی کل کتاب
4 زبان کل کتاب
5 زمین کل کتاب
6 ریاضی تجربی کل کتاب
7 زیست کل کتاب
8 فیزیک تجربی کل کتاب
9 شیمی کل کتاب