تقویم آزمون های دوره ای یازدهم تجربی

1- تابستان 99/05/31

1 ریاضی یادآوری (مفاهیم خط و معادله خط، فاصله دو نقطه)، مختصات نقطه وسط و مسائل مربوط به آن، فاصله نقطه از خط و دو خط موازی، روش‌های حل معادله درجه دوم و روش تغییر متغییر، مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله درجه دوم، سایر روابط ریشه‌ها، تشکیل معادله درجه دوم با s و p، ماکزیمم و مینیمم سهمی، صفرهای تابع درجه دوم و نوشتن معادله سهمی، علامت ریشه‌های معادله درجه دوم با استفاده از s و p، معادلات گویا و روش‌های حل آن
2 زیست شناسی مرور دهم (انواع درشت مولکول‌ها، ساختار غشا و روش‌های ورود مواد به یاخته و خروج از آن)، کل فصل اول، فصل دوم (از ابتدا فصل تا ابتدای حواس ویژه)
3 فیزیک بردارها و بردارهای یکه، تبدیل یکا و نماد علمی، فصل اول (بخش 1-1، بار الکتریکی)، (بخش 1-2، پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی)، (بخش 1-3، قانون کولن)، (بخش 1-4، میدان الکتریکی)، (بخش 1-5، میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار)، (بخش 1-6، خطوط میدان الکتریکی)، (بخش 1-7، انرژی پتانسیل الکتریکی)، (بخش 1-8، پتانسیل الکتریکی)
4 شیمی مرور دهم (اعداد کوانتومی، آرایش الکترونی، تعیین دوره و گروه، آرایش یون، فرمول نویسی، نام گذاری و موازنه)، جدول دوره‌ای عنصرها، فلز، نافلز، شبه فلز و خواص آن، بررسی خصلت فلزی و نافلزی در جدول تناوبی، بررسی شعاع اتمی عناصر جدول و ارتباط آن با خصلت فلزی و نافلزی، آرایش یون فلزات واسطه و ویژگی عناصر واسطه، مقایسه واکنش‌پذیری فلزات و نافلزات، درصد خلوص و بازده

2- پیشروی یک 99/07/18

1 فارسی 2 ستایش و درس اول
2 عربی مرور قواعد پایه دهم و ترجمه درس اول (صفحه‌های 1 تا 4)
3 دین و زندگی مقدمه بخش اول (صفحه 9) و درس اول
4 زبان مرور پایه دهم درس اول تا ابتدای Reading
5 زمین شناسی فصل اول تا ابتدای " تکوین زمین و آغاز زندگی در آن "
6 ریاضی تجربی فصل اول درس اول
7 زیست فصل اول تا ابتدای اعتیاد
8 فیزیک تجربی فصل اول تا ابتدای " میدان الکتریکی "
9 شیمی فصل اول تا ابتدای " رفتار عنصرها و شعاع اتم "

3- پیشروی دو 99/08/09

1 فارسی 2 ستایش و دروس اول و دوم
2 عربی درس اول
3 دین و زندگی مقدمه بخش اول (صفحه 9) و دروس اول و دوم
4 زبان درس اول تا ابتدای See also
5 زمین شناسی فصل اول
6 ریاضی تجربی فصل اول دروس اول و دوم
7 زیست فصل اول و فصل دوم تا ابتدای " شنوایی و تعادل "
8 فیزیک تجربی فصل اول تا ابتدای " پتانسیل الکتریکی "
9 شیمی فصل اول تا ابتدای " عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟ "

4- پیشروی سه 99/08/30

1 فارسی 2 از درس دوم تا انتهای درس پنجم
2 عربی دروس اول و دوم
3 دین و زندگی دروس دوم و سوم
4 زبان درس اول از Reading تا انتهای صفحه 45
5 زمین شناسی فصل اول از ابتدای " تکوین زمین و آغاز زندگی در آن " و فصل دوم تا ابتدای " گوهرها، زیبایی شگفت‌انگیز دنیای کانی‌ها "
6 ریاضی تجربی فصل اول دروس دوم و سوم و فصل دوم تا ابتدای درس سوم
7 زیست فصل اول از ابتدای " اعتیاد " تا فصل سوم تا ابتدای گفتار دوم
8 فیزیک تجربی فصل اول از ابتدای " میدان الکتریکی " تا ابتدای " انرژی خازن "
9 شیمی فصل اول از ابتدای " رفتار عنصرها و شعاع اتم " تا ابتدای " نفت، هدیه‌ای شگفت‌انگیز "

5- پیشروی چهار 99/09/21

1 فارسی 2 از درس سوم تا انتهای درس هفتم
2 عربی دروس دوم و سوم
3 دین و زندگی از درس سوم تا انتهای درس پنجم
4 زبان درس اول از ابتدای See also و درس دوم تا ابتدای Reading
5 زمین شناسی فصل دوم و فصل سوم تا ابتدای " منابع خاک "
6 ریاضی تجربی فصل اول درس سوم، فصل دوم و فصل سوم تا ابتدای درس سوم
7 زیست فصل دوم از ابتدای " شنوایی و تعادل " تا انتهای فصل چهارم
8 فیزیک تجربی فصل اول از ابتدای "پتانسیل الکتریکی " و فصل دوم تا ابتدای "عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی "
9 شیمی فصل اول از ابتدای " عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟ " تا ابتدای " آلکین‌ها، سیر نشده تر از آلکن‌ها "

6- جمع‌بندی نیمسال اول 99/10/19

1 فارسی 2 از درس اول تا انتهای درس نهم
2 عربی از درس اول تا انتهای درس سوم
3 دین و زندگی مقدمه بخش اول (صفحه 9) و درس اول تا انتهای درس ششم
4 زبان درس اول و درس دوم تا ابتدای گرامر
5 زمین شناسی از فصل اول تا انتهای فصل سوم
6 ریاضی تجربی فصول اول، دوم و سوم و فصل چهارم درس اول
7 زیست از فصل اول تا انتهای فصل پنجم
8 فیزیک تجربی فصل اول و فصل دوم تا ابتدای " ترکیب مقاومت‌ها "
9 شیمی فصل اول و فصل دوم تا ابتدای " جاری شدن انرژی گرمایی "

7- پیشروی پنج 99/12/01

1 فارسی 2 از درس هشتم تا انتهای درس یازدهم
2 عربی درس چهارم
3 دین و زندگی دروس ششم و هفتم
4 زبان درس دوم
5 زمین شناسی فصل سوم از ابتدای " منابع خاک " و فصل چهارم
6 ریاضی تجربی فصل سوم از ابتدای درس سوم و فصل چهارم تا ابتدای درس سوم
7 زیست از فصل پنجم تا فصل هفتم گفتار 1
8 فیزیک تجربی فصل دوم و فصل سوم تا ابتدای " نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک "
9 شیمی فصل اول از ابتدای " آلکن‌ها، هیدروکربن‌هایی با یک پیوند دوگانه " و فصل دوم تا ابتدای " آنتالپی سوختن، تکیه گاهی برای تامین انرژی "

8- پیشروی شش 99/12/22

1 فارسی 2 از درس دهم تا انتهای درس سیزدهم
2 عربی دروس چهارم و پنجم
3 دین و زندگی از درس هفتم تا درس نهم تا ابتدای " تدبر در قرآن " ( تا نیمه صفحه 114 )
4 زبان درس دوم از ابتدای گرامر و درس سوم تا ابتدای Vocabulary Development
5 زمین شناسی فصول چهارم و پنجم
6 ریاضی تجربی فصل چهارم از ابتدای درس دوم و فصل پنجم تا ابتدای درس سوم
7 زیست فصل ششم و فصل هفتم تا ابتدای گفتار 3
8 فیزیک تجربی فصل دوم از ابتدای " ترکیب مقاومت‌ها " تا انتهای فصل و فصل سوم تا ابتدای " میدان مغناطیسی حاصل از جریان "
9 شیمی فصل دوم از ابتدای " جاری شدن انرژی گرمایی " تا ابتدای " سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی "

9- پیشروی هفت 00/01/27

1 فارسی 2 از درس دوازدهم تا انتهای درس شانزدهم
2 عربی دروس پنجم و ششم
3 دین و زندگی درس هشتم تا درس یازدهم تا ابتدای " اسوه‌های عزت در برابر ستمگران "
4 زبان درس سوم تا ابتدای Writing
5 زمین شناسی فصل ششم و فصل هفتم تا ابتدای " منابع معدنی ایران "
6 ریاضی تجربی فصل پنجم از ابتدای درس سوم تا انتهای فصل، فصل ششم تا ابتدای درس سوم
7 زیست فصل هفتم از ابتدای گفتار سوم تا انتهای فصل، فصل هشتم
8 فیزیک تجربی فصل سوم از ابتدای " نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک " تا ابتدای " القاگرها "
9 شیمی فصل دوم از ابتدای " آنتالپی سوختن " تا انتهای فصل و فصل سوم تا ابتدای " پلی استرها "

10- جامع 00/02/17

1 فارسی 2 کل کتاب
2 عربی کل کتاب
3 دین و زندگی کل کتاب
4 زبان کل کتاب
5 زمین شناسی کل کتاب
6 ریاضی تجربی کل کتاب
7 زیست کل کتاب
8 فیزیک تجربی کل کتاب
9 شیمی کل کتاب