تقویم آزمون های دوره ای یازدهم ریاضی

1- پیشروی یک 98/07/19

1 فارسی 2 ستایش و درس 1
2 عربی مرور قواعد پایه دهم و ترجمه درس 1 (صفحه‌های 1 تا 4)
3 دین و زندگی مقدمه بخش 1 (ص 9) و درس 1
4 زبان انگلیسی مرور پایه دهم درس 1 تا ابتدای Reading
5 حسابان فصل 1 درس‌های 1 و 2 تا ابتدای صفرهای تابع (ص 10)
6 هندسه 2 فصل 1 درس 1 تا ابتدای زاویه ظلی (ص 14)
7 آمار و احتمال فصل 1: درس 1 تا ابتدای ترکیب شرطی دو گزاره
8 فیزیک فصل 1 تا ابتدای میدان الکتریکی
9 شیمی فصل 1: تا ابتدای رفتار عنصر ها و شعاع اتم
10 زمین فصل 1 تا ابتدای (تکوین زمین و آغاز زندگی در آن)

2- پیشروی دو 98/08/10

1 فارسی 2 ستایش و درس‌های 1 و 2
2 عربی درس 1
3 دین و زندگی مقدمه بخش 1 (ص 9) و درس‌های 1 و 2
4 زبان درس 1 تا ابتدای See also
5 حسابان فصل 1 تا ابتدای درس 5
6 هندسه 2 فصل 1 تا ابتدای درس 2
7 آمار و احتمال فصل 1 تا ابتدای درس 2
8 فیزیک فصل 1 تا ابتدای (انرژی پتانسیل الکتریکی)
9 شیمی فصل 1 تا ابتدای (عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟)
10 زمین فصل 1

3- پیشروی سه 98/09/01

1 فارسی 2 از درس 2 تا انتهای درس 5
2 عربی درس‌های 1 و 2
3 دین و زندگی درس‌های 2 و 3
4 زبان درس 1 از Reading تا انتهای صفحه 45
5 حسابان فصل 1 درس 2 از ابتدای صفرهای تابع (صفحه 10) تا انتهای فصل
6 هندسه 2 فصل 1 درس 1 از ابتدای زاویه ظلی و درس 2
7 آمار و احتمال فصل 1 درس‌های 1 و 2
8 فیزیک فصل 1 از ابتدای (میدان الکتریکی ) تا پایان فصل
9 شیمی فصل 1 از ابتدای رفتار عنصرها و شعاع اتم تا ابتدای نفت، هدیه‌ای شگفت انگیز
10 زمین فصل 1 از ابتدای (تکوین زمین و آغاز زندگی در آن) و فصل 2 تا ابتدای (گوهرها، زیبایی شگفت انگیز دنیای کانی‌ها)

4- پیشروی چهار 98/09/22

1 فارسی 2 از درس 3 تا انتهای درس 7
2 عربی درس‌های 2 و 3
3 دین و زندگی از درس 3 تا انتهای درس 5
4 زبان درس 1 از ابتدای See also و درس 2 تا ابتدای Reading
5 حسابان فصل 1 درس 5 و فصل 2 تا ابتدای درس 4
6 هندسه 2 فصل 1 درس‌های 2 و 3
7 آمار و احتمال فصل 1 درس‌های 2 و 3
8 فیزیک فصل 1 از ابتدای (انرژی پتانسیل الکتریکی) و فصل 2 تا ابتدای (عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی)
9 شیمی فصل 1 از ابتدای (عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟) تا ابتدای آلکین‌ها،‌سیر نشده‌تر از آلکن‌ها
10 زمین فصل 2 و فصل 3 تا ابتدای (منابع خاک)

5- جمع بندی نیمسال اول 98/10/27

1 فارسی 2 از درس 1 تا انتهای درس 9
2 عربی از درس 1 تا انتهای درس 3
3 دین و زندگی مقدمه بخش 1 (صفحه 9) و درس 1 تا انتهای درس 6
4 زبان درس 1 و درس 2 تا ابتدای گرامر
5 حسابان فصل‌های 1 و 2 و فصل 3 تا ابتدای درس 2
6 هندسه 2 فصل 1 و فصل 2 درس 1 تا ابتدای تجانس
7 آمار و احتمال فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای درس 3
8 فیزیک فصل 1 و 2 تا ابتدای (ترکیب مقاومت‌ها)
9 شیمی فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای جاری شدن انرژی گرمایی
10 زمین از فصل 1 تا انتهای فصل 3

6- پیشروی پنج 98/12/02

1 فارسی 2 از درس 8 تا انتهای درس 11
2 عربی درس 4
3 دین و زندگی درس‌های 6 و 7
4 زبان درس 2
5 حسابان فصل 2 درس 4 و فصل 3 و فصل 4 تا ابتدای درس 2
6 هندسه 2 فصل 2 درس 1
7 آمار و احتمال فصل 2 تا ابتدای درس 4
8 فیزیک فصل 2 و فصل 3 تا ابتدای (نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی)
9 شیمی فصل 1 از ابتدای آلکن‌ها، هیدروکربن‌هایی با یک پیوند دوگانه و فصل 2 تا ابتدای آنتالپی سوختن، تکیه گاهی برای تامین انرژی
10 زمین فصل 3 از ابتدای (منابع خاک) و فصل 4

7- پیشروی شش 98/12/23

1 فارسی 2 از درس 10 تا انتهای درس 13
2 عربی درس‌های 4 و 5
3 دین و زندگی از درس 7 تا درس 9 تا نیمه صفحه 114 (ابتدای تدبر در قرآن)
4 زبان درس 2 از ابتدای گرامر و درس 3 تا ابتدای Vocabulary Development
5 حسابان فصل 3 درس‌های 2 و 3 و فصل 4
6 هندسه 2 فصل 2 درس 1 از ابتدای تجانس و درس 2
7 آمار و احتمال فصل 2 درس‌های 3 و 4
8 فیزیک فصل 2 از ابتدای (ترکیب مقاومت‌ها) و فصل 3 تا ابتدای (ویژگی‌های مغناطیسی مواد)
9 شیمی فصل 2 از ابتدای جاری شدن انرژی گرمایی تا ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی
10 زمین فصل 4 و 5

8- پیشروی هفت 99/01/29

1 فارسی 2 از درس 12 تا انتهای درس 16
2 عربی درس‌های 5 و 6
3 دین و زندگی درس‌های 8 تا 11 (تا ابتدای اسوه‌های عزت در برابر ستمگران)
4 زبان درس 3 تا ابتدای Writing
5 حسابان فصل 4 از ابتدای درس 2 تا انتهای فصل، فصل 5 از درس 1 تا انتهای درس 2
6 هندسه 2 فصل 2 درس 2 و فصل 3 (درس‌های 1 و 2)
7 آمار و احتمال فصل 2 (درس 4) و فصل 3
8 فیزیک فصل 3 و فصل 4 تا ابتدای (القاگرها)
9 شیمی فصل 2 از ابتدای آنتالپی سوختن تا انتهای فصل، فصل 3 تا ابتدای پلی استرها
10 زمین فصل 6 و فصل 7 تا ابتدای منابع معدنی ایران

9- جامع 99/02/19

1 فارسی 2 کل کتاب
2 عربی کل کتاب
3 دین و زندگی کل کتاب
4 زبان کل کتاب
5 حسابان کل کتاب
6 هندسه 2 کل کتاب
7 آمار و احتمال کل کتاب
8 فیزیک کل کتاب
9 شیمی کل کتاب
10 زمین کل کتاب