تقویم آزمون های دوره ای یازدهم ریاضی

1- پایش 99/06/05

1 حسابان مرور پایه دهم
2 هندسه مرور پایه دهم
3 فیزیک مرور پایه دهم
4 شیمی مرور پایه دهم

2- تابستانه 99/06/05

1 حسابان یادآوری (حل معادله درجه دوم و حالت‌های خاص، تعیین علامت و حل نامعادله به کمک تعیین علامت)، معادلات گویا و روش‌های حل آن‌ها، معادلات گنگ و روش‌های حل آن، یادآوری (دنباله‌های حسابی، دنباله‌های هندسی)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی
2 هندسه فصل اول ( تعریف دایره، مفاهیم اولیه مربوط به دایره، محاسبه مساحت قطاع و طول کمان، قضایای مربوط به وترها و کمان‌های موجود دایره، زاویه در دایره، روابط طولی در دایره، رسم مماس بر دایره از نقطه‌ای خارج آن و محاسبه طول آن‌ها، حالت‌های دو دایره نسبت به هم، تعریف مماس‌های مشترک دو دایره
3 آمار و احتمال آشنایی با منطق ریاضی، گزاره، جدول ارزش گزاره، گزاره نما و دامنه متغیر، ترکیب گزاره، نقیض گزاره، ترکیب فصلی، ترکیب عطفی و شرطی
4 فیزیک بردارها و بردارهای یکه، تبدیل یکا و نماد علمی، فصل اول (بخش 1-1، بار الکتریکی)، (بخش 1-2، پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی)، (بخش 1-3، قانون کولن)، (بخش 1-4، میدان الکتریکی)، (بخش 1-5، میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار)، (بخش 1-6، خطوط میدان الکتریکی)، (بخش 1-7، انرژی پتانسیل الکتریکی)، (بخش 1-8، پتانسیل الکتریکی)
5 شیمی مرور دهم (اعداد کوانتومی، آرایش الکترونی، تعیین دوره و گروه، آرایش یون، فرمول نویسی، نام گذاری و موازنه)، جدول دوره‌ای عنصرها، فلز، نافلز، شبه فلز و خواص آن، بررسی خصلت فلزی و نافلزی در جدول تناوبی، بررسی شعاع اتمی عناصر جدول و ارتباط آن با خصلت فلزی و نافلزی، آرایش یون فلزات واسطه و ویژگی عناصر واسطه، مقایسه واکنش‌پذیری فلزات و نافلزات، درصد خلوص و بازده

3- پیشروی یک 99/07/18

1 فارسی 2 ستایش و درس اول
2 عربی مرور قواعد پایه دهم و ترجمه درس اول (صفحه‌های 1 تا 4)
3 دین و زندگی مقدمه بخش اول (ص 9) و درس اول
4 زبان انگلیسی مرور پایه دهم درس اول تا ابتدای Reading
5 حسابان فصل اول درس‌های اول و دوم تا ابتدای "صفرهای تابع " (ص 10)
6 هندسه 2 فصل اول درس اول تا ابتدای " زاویه ظلی " (ص 14)
7 آمار و احتمال فصل اول درس اول تا ابتدای " ترکیب شرطی دو گزاره "
8 فیزیک فصل اول تا ابتدای " میدان الکتریکی "
9 شیمی فصل اول تا ابتدای " رفتار عنصرها و شعاع اتم "
10 زمین شناسی فصل اول تا ابتدای " تکوین زمین و آغاز زندگی در آن "

4- پیشروی دو 99/08/09

1 فارسی 2 ستایش و دروس اول و دوم
2 عربی درس اول
3 دین و زندگی مقدمه بخش اول (ص 9) و دروس اول و دوم
4 زبان درس اول تا ابتدای See also
5 حسابان فصل اول تا ابتدای درس پنجم
6 هندسه 2 فصل اول تا ابتدای درس دوم
7 آمار و احتمال فصل اول تا ابتدای درس دوم
8 فیزیک فصل اول تا ابتدای " انرژی پتانسیل الکتریکی "
9 شیمی فصل اول تا ابتدای " عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟ "
10 زمین شناسی فصل اول

5- پیشروی سه 99/08/30

1 فارسی 2 از درس دوم تا انتهای درس پنجم
2 عربی دروس اول و دوم
3 دین و زندگی دروس دوم و سوم
4 زبان درس اول از Reading تا انتهای صفحه 45
5 حسابان فصل اول درس دوم از ابتدای " صفرهای تابع " (صفحه 10) تا انتهای فصل
6 هندسه 2 فصل اول درس اول از ابتدای " زاویه ظلی " و درس دوم
7 آمار و احتمال فصل اول درس اول و دوم
8 فیزیک فصل اول از ابتدای " میدان الکتریکی " تا پایان فصل
9 شیمی فصل اول از ابتدای " رفتار عنصرها و شعاع اتم " تا ابتدای" نفت، هدیه‌ای شگفت‌انگیز "
10 زمین شناسی فصل اول از ابتدای " تکوین زمین و آغاز زندگی در آن " و فصل دوم تا ابتدای " گوهرها، زیبایی شگفت انگیز دنیای کانی‌ها "

6- پیشروی چهار 99/09/21

1 فارسی 2 از درس سوم تا انتهای درس هفتم
2 عربی دروس دوم و سوم
3 دین و زندگی از درس سوم تا انتهای درس پنجم
4 زبان درس اول از ابتدای See also و درس دوم تا ابتدای Reading
5 حسابان فصل اول درس پنجم و فصل دوم تا ابتدای درس چهارم
6 هندسه 2 فصل اول دروس دوم و سوم
7 آمار و احتمال فصل اول دروس دوم و سوم
8 فیزیک فصل اول از ابتدای " انرژی پتانسیل الکتریکی " و فصل دوم تا ابتدای " عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی "
9 شیمی فصل اول از ابتدای " عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟ " تا ابتدای " آلکین‌ها، سیر نشده‌تر از آلکن‌ها "
10 زمین شناسی فصل دوم و فصل سوم تا ابتدای " منابع خاک "

7- جمع‌بندی نیمسال اول 99/10/19

1 فارسی 2 از درس اول تا انتهای درس نهم
2 عربی از درس اول تا انتهای درس سوم
3 دین و زندگی مقدمه بخش اول (صفحه 9) و درس اول تا انتهای درس ششم
4 زبان درس اول و درس دوم تا ابتدای گرامر
5 حسابان فصول اول و دوم و فصل سوم تا ابتدای درس دوم
6 هندسه 2 فصل اول و فصل دوم درس اول تا ابتدای " تجانس "
7 آمار و احتمال فصل اول و فصل دوم تا ابتدای درس سوم
8 فیزیک فصل اول و فصل دوم تا ابتدای " ترکیب مقاومت‌ها "
9 شیمی فصل اول و فصل دوم تا ابتدای " جاری شدن انرژی گرمایی "
10 زمین شناسی از فصل اول تا انتهای فصل سوم

8- پیشروی پنج 99/12/01

1 فارسی 2 از درس هشتم تا انتهای درس یازدهم
2 عربی درس چهارم
3 دین و زندگی دروس ششم و هفتم
4 زبان درس دوم
5 حسابان فصل دوم درس چهارم، فصل سوم و فصل چهارم تا ابتدای درس دوم
6 هندسه 2 فصل دوم درس اول
7 آمار و احتمال فصل دوم تا ابتدای درس چهارم
8 فیزیک فصل دوم و فصل سوم تا ابتدای " نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی "
9 شیمی فصل اول " از ابتدای " آلکن‌ها، هیدروکربن‌هایی با یک پیوند دوگانه " و فصل دوم تا ابتدای " آنتالپی سوختن، تکیه گاهی برای تامین انرژی "
10 زمین شناسی فصل سوم از ابتدای " منابع خاک " و فصل چهارم

9- پیشروی شش 99/12/22

1 فارسی 2 از درس دهم تا انتهای درس سیزدهم
2 عربی دروس چهارم و پنجم
3 دین و زندگی از درس هفتم تا درس نهم تا ابتدای " تدبر در قرآن " ( تا نیمه صفحه 114 )
4 زبان درس دوم از ابتدای گرامر و درس سوم تا ابتدای Vocabulary Development
5 حسابان فصل سوم دروس دوم و سوم و فصل چهارم
6 هندسه 2 فصل دوم درس اول از ابتدای تجانس و درس دوم
7 آمار و احتمال فصل دوم دروس سوم و چهارم
8 فیزیک فصل دوم از ابتدای " ترکیب مقاومت‌ها " و فصل سوم تا ابتدای " ویژگی‌های مغناطیسی مواد "
9 شیمی فصل دوم از ابتدای " جاری شدن انرژی گرمایی " تا ابتدای " سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی "
10 زمین شناسی فصول چهارم و پنجم

10- پیشروی هفت 00/01/27

1 فارسی 2 از درس دوازدهم تا انتهای درس شانزدهم
2 عربی دروس پنجم و ششم
3 دین و زندگی درس هشتم تا درس یازدهم تا ابتدای " اسوه‌های عزت در برابر ستمگران "
4 زبان درس سوم تا ابتدای Writing
5 حسابان فصل چهارم از ابتدای درس دوم تا انتهای فصل، فصل پنجم از درس اول تا انتهای درس دوم
6 هندسه 2 فصل دوم درس دوم و فصل سوم دروس اول و دوم
7 آمار و احتمال فصل دوم درس چهارم و فصل سوم
8 فیزیک فصل سوم و فصل چهارم تا ابتدای " القاگرها "
9 شیمی فصل دوم از ابتدای " آنتالپی سوختن " تا انتهای فصل، فصل سوم تا ابتدای " پلی استرها "
10 زمین شناسی فصل ششم و فصل هفتم تا ابتدای " منابع معدنی ایران "

11- جامع 00/02/17

1 فارسی 2 کل کتاب
2 عربی کل کتاب
3 دین و زندگی کل کتاب
4 زبان کل کتاب
5 حسابان کل کتاب
6 هندسه 2 کل کتاب
7 آمار و احتمال کل کتاب
8 فیزیک کل کتاب
9 شیمی کل کتاب
10 زمین شناسی کل کتاب