تقویم آزمون های ماهانه دهم انسانی

1- همگام یک 98/07/13 تا 98/08/11

1 ریاضی و آمار 98/07/13 نوشته شود
2 زبان انگلیسی 98/7/16 نوشته شود
3 علوم و فنون 98/7/20 نوشته شود
4 فارسی و نگارش 98/7/23 نوشته شود
5 تاریخ 98/7/30 نوشته شود
6 جغرافی 98/08/04 نوشته شود
7 عربی 98/08/07 نوشته شود
8 اقتصاد 98/08/11 نوشته شود

2- همگام دو 98/08/18 تا 98/09/16

1 علوم و فنون 98/8/18 نوشته شود
2 جامعه شناسی 98/08/21 نوشته شود
3 ریاضی و آمار 98/8/25 نوشته شود
4 فارسی و نگارش 98/08/28 نوشته شود
5 اقتصاد 98/09/02 نوشته شود
6 دین و زندگی 98/09/05 نوشته شود
7 تاریخ 98/09/09 نوشته شود
8 عربی 98/09/12 نوشته شود
9 جغرافی 98/09/16 نوشته شود

3- پایان نیم‌سال اول 98/10/14 تا 98/10/30

1 تفکر و سود رسانه‌ای 97/09/24
2 آمادگی دفاعی 97/09/27
3 دین و زندگی 97/10/1
4 ریاضی و آمار 97/10/3
5 فارسی 97/10/5
6 تاریخ 97/10/8
7 زبان‌انگلیسی 97/10/10
8 جغرافیا 97/10/12
9 اقتصاد 97/10/15
10 عربی 97/10/17
11 نگارش 97/10/19
12 منطق 97/10/20

4- همگام سه 98/11/5 تا 98/12/10

1 علوم و فنون ادبی 98/11/5 نوشته شود
2 زبان‌انگلیسی 98/11/08 نوشته شود
3 ریاضی و آمار 98/11/12 نوشته شود
4 جامعه‌شناسی 98/11/15 نوشته شود
5 عربی 98/11/19 نوشته شود
6 اقتصاد 98/11/26 نوشته شود
7 دین و زندگی 98/11/29 نوشته شود
8 تاریخ 98/12/03 نوشته شود
9 فارسی و نگارش 98/12/06 نوشته شود
10 جغرافی 98/12/10 نوشته شود

5- همگام چهار 98/12/13 تا 99/2/13

1 زبان‌انگلیسی 98/12/13 نوشته شود
2 منطق 98/12/17 نوشته شود
3 جمع‌بندی تکالیف نوروزی 99/1/17 پیک نوروزی
4 اقتصاد 99/01/19 نوشته شود
5 علوم و فنون ادبی 99/01/23 نوشته شود
6 جغرافی 99/01/26 نوشته شود
7 ریاضی و آمار 99/01/30 نوشته شود
8 فارسی و نگارش 99/02/02 نوشته شود
9 جامعه شناسی 99/02/06 نوشته شود
10 عربی 99/02/09 نوشته شود
11 تاریخ 99/02/13 نوشته شود